7
0
1
3
0,43
0 (%0)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / 7
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / 5 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ / 1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / 1 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ / 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / 1