Yıl: 2015 Cilt: 47 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 99 - 103 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis

Öz:
Amaç: Kronik Hepatit B enfeksiyonu ciddi komplikasyonlara nedenolduğu için mutlaka tedavi edilmelidir. Bu çalışmanın amacı, hepatitBe antijen (HBeAg) negatif hastalardaki tedavi alternatiflerinin maliyetlerini mevcut geri ödeme kılavuzuna göre 10 yıl projeksiyon analizi ile araştırmak ve karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Tedavi öncesi ve takip boyunca istenmesi gerekentüm testler kılavuza gore belirlendi. İlaç maliyetleri 2014 yılı fiyatlarına göre hesaplandı. Maliyet hesabı tedavi sırasında görülen dirençriskleri de göz önüne alınarak, ortalama 35 yaşında, alanin aminot- ransferaz değeri normalin iki katından yüksek ve HBeAg negatif olan100 hastanın tedavisi üzerinden yapıldı. Lamivudin ve telbivudindirenci gelişen olgularda tenofovire geçileceği senaryosu kurgulandı. Pegile interferon yanıtsızlarda alternatif senaryolar kurgulandı vedeğerlendirildi. Bulgular: Pegile interferon ile tedaviye başlanıp sonrasında lamivudin ve tenofovire geçilmek zorunda kalınanların toplam maliyeti2.662.504 TL olarak bulundu. Lamivudinle ya da telbivudinle tedaviyebaşlanan ve sonra tenofovire geçilmek zorunda kalınanların toplammaliyeti sırasıyla 2.444.175 TL ve 3.061.869 TL olarak bulundu. Entekavir ve tenofovir ile tedaviye başlanan ve 10 yıl tedavi görenlerintoplam maliyetleri sırasıyla 3.924.960 TL ve 3.884.040 TL idi. Sonuç: Kronik hepatit B enfeksiyonu tedavi maliyetleri değerlendirilirken sadece ilaç kutu maliyetleri değil, ilaç direnci ve laboratuar testmaliyetleri de değerlendirilmelidir. Ülkemizde düşük viral yükü olanhastalarda 10 yıl baz alındığında pegile-interferon ve lamivudin tedavileri avantaj lı bulunmuş iken yüksek viral yüklü hastalarda tenofovirtedavisi maliyet olarak avantaj lı bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında Tedavi Maliyetlerinin 10 Yıllık Yansıtma ile Analizi

Öz:
Objective: Chronic hepatitis B infection has to be treated effectivelydue to its major complications. The aim of this study is to investigateand compare the therapy alternatives treatment costs for hepatitis Be antigen (HBeAg) negative patients with 10-year projection analysisaccording to current reimbursement guideline in Turkey. Materials and Methods: All testing that should be done before thetreatment and during follow-up was determined according to theguideline. Medicinal costs were calculated according to 2014 prices.Cost calculation was performed on 100 hypothetical HBeAg negative, 35 years old patients whose alanine aminotransferase value was>2 X upper limit of the normal laboratory level by taking into consid- eration the risks of resistance seen during the treatment. Switching totenofovir scenario was concocted when resistance to lamivudine andtelbivudine was developed. In pegylated-interferon non-responders,alternative scenarios have been edited and evaluated. Results: The total cost of patients whose treatment was started withpegylated-interferon and switched to lamivudine and tenofovir dueto non-response was found 2,662,504 TL. Treatment cost of patientswhose therapy was passed to tenofovir after initiation with lamivudine or telbivudine was 2,444,175 TL and 3,061,869 TL, respectively.From the beginning of treatment in patients taking entecavir or tenofovir, the 10-year cost of treatment was 3,924,960 TL and 3,884,040TL, respectively. Conclusion: As a result, when assessing the cost of the treatmentof chronic hepatitis B not only medicine box costs, but also drug resistance and laboratory testing costs, should be considered. In ourcountry, on the basis of 10 years cost; pegylated-interferon and lamivudine therapy has been found advantageous in patients with lowviral load, and tenofovir has been found advantageous in patientswith high viral load.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. Maynard JE. Hepatitis B: Global importance and need for con- trol. Vaccine 1990; 8: 18-20. [CrossRef]
  • 2. Alter MJ. Epidemiology of hepatitis B in Europe and worldwide. J Hepatol 2003; 39: 64-9. [CrossRef]
  • 3. Chen CJ, Yang HI, Su J, et al. Risk of hepatocelluler carcinoma across a biological gradient of serum hepatitis B virus DNA level. JAMA 2006; 295: 65-73. [CrossRef]
  • 4. Van Bömmel F, Berg T. HBV treatment - Standart of care. In: Mauss S, Berg T, Rockstroh J, Sarrazin C, Wedemeyer H, edi- tors. Hepatology a clinical textbook 2009. Duesseldorf: Flying Publisher; 2009. p.119-42.
  • 5. Social Security Institution. Health Applications of Notification. Available: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yurur- lukteki_mevzuat/tebligler/. Last visited: 15.06.2014.
  • 6. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virus infection. J Hepatology 2012; 57: 167-85. [CrossRef]
  • 7. Brunetto MR, Moriconi F, Bonino F, et al. Hepatitis B virus surface antigen levels: a guide to sustained response to peginterferon alfa-2a in HBeAg-negative chronic hepatitis B. Hepatology 2009; 49: 1141-50. [CrossRef]
  • 8. Lok ASF, McMahon BJ. Chronic hepatitis B: update of recom- mendations. Hepatology 2004; 39: 1-5. [CrossRef]
  • 9. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). NICE technology appraisal guidance 154, Telbivudine for the treat- ment of chronic hepatitis B. Available from: http://www.nice. org.uk/nicemedia/live/ 12052/41680/41680.pdf#page=4. Last visited: 15.06.2014.
  • 10. Karabay O, Tuna N, Esen S; PEG-HBV Study Group. Comparative efficacy of pegylated interferons alpha-2a and 2b in the treat- ment of HBeAg-negative chronic Hepatitis B infection. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012; 24: 1296-301.
APA KARABAY O, Öğütlü A, Guclu E (2015). Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis. , 99 - 103.
Chicago KARABAY OĞUZ,Öğütlü Aziz,Guclu Ertugrul Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis. (2015): 99 - 103.
MLA KARABAY OĞUZ,Öğütlü Aziz,Guclu Ertugrul Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis. , 2015, ss.99 - 103.
AMA KARABAY O,Öğütlü A,Guclu E Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis. . 2015; 99 - 103.
Vancouver KARABAY O,Öğütlü A,Guclu E Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis. . 2015; 99 - 103.
IEEE KARABAY O,Öğütlü A,Guclu E "Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis." , ss.99 - 103, 2015.
ISNAD KARABAY, OĞUZ vd. "Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis". (2015), 99-103.
APA KARABAY O, Öğütlü A, Guclu E (2015). Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis. Eurasian Journal of Medicine, 47(2), 99 - 103.
Chicago KARABAY OĞUZ,Öğütlü Aziz,Guclu Ertugrul Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis. Eurasian Journal of Medicine 47, no.2 (2015): 99 - 103.
MLA KARABAY OĞUZ,Öğütlü Aziz,Guclu Ertugrul Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis. Eurasian Journal of Medicine, vol.47, no.2, 2015, ss.99 - 103.
AMA KARABAY O,Öğütlü A,Guclu E Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis. Eurasian Journal of Medicine. 2015; 47(2): 99 - 103.
Vancouver KARABAY O,Öğütlü A,Guclu E Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis. Eurasian Journal of Medicine. 2015; 47(2): 99 - 103.
IEEE KARABAY O,Öğütlü A,Guclu E "Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis." Eurasian Journal of Medicine, 47, ss.99 - 103, 2015.
ISNAD KARABAY, OĞUZ vd. "Cost of Treatment in HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Patients with 10-Years Projection Analysis". Eurasian Journal of Medicine 47/2 (2015), 99-103.