Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 234 - 246 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.2399/yod.18.037 İndeks Tarihi: 22-12-2020

A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process

Öz:
The aim of the present study is to analyze the School of Education andDepartment of Educational Sciences’ curricula (program and course information packages) with respect to the Bologna process. Designed in line withphenomenology, the study focuses on the phenomenon of “the effectivenessof curricula with respect to the Bologna process”. The data were collectedby interviewing two separate focus groups of students and lecturers, andanalyzed by using Miles and Huberman’s stages. The results of the threeresearch questions are explained in terms of preparation, implementation,follow-up and revision, and quality assurance. The results are as follows:Considering the positive aspects of the process, both lecturers and studentsagreed that the process eased access to information and course selection withthe help of elective courses; however, all participants complained about thelack of information flow, unclear tasks and process, disbelief in the importance of the process, resistance to the preparation process, unfair work distribution, and the mismatch between competencies and courses. Lecturersalso mentioned problems related to the revision and feedback processes.
Anahtar Kelime:

Bologna Sürecinde Program ve Ders Bilgi Paketlerinin Olgubilim Çalışması ile İncelenmesi

Öz:
Araştırmanın amacı Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim programının (program ve ders bilgi paketlerinin) Bologna süreci bağlamında incelenmesidir. Fenomenoloji araştırma yöntemine göre desenlenen araştırmada “Bologna süreci bağlamında eğitim programlarının etkililiği” problemi incelenmiştir. Veriler öğrenciler ve öğretim elemanlarından oluşan iki ayrı odak grup görüşmesi ile toplanmış ve Miles ve Huberman’ın aşamalarına göre analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları hazırlama, uygulama, ve kalite güvencesi olmak üzere üç araştırma problem çerçevesinde raporlanmıştır. Araştırmanın bazı sonuçları şunlardır: Sürecin olumlu yönü olarak hem öğ- renciler hem de öğretim elemanları sürecin bilgiye ulaşmayı ve seçmeli dersler yardımı ile ders seçim sürecini kolaylaştırdığı konusunda ortak görüş bildirirken; tüm katılımcılar bilgi akışındaki eksiklikten, verilen görevlerin net olmamasından, sürecin önemine inanılmamasından, hazırlama sürecine gösterilen dirençten, adil olmayan iş yükü dağıtımından, yeterlilikler ve derslerin eşleştirilmesindeki hatalardan yakınmıştır. Ayrıca öğretim görevlileri, gözden geçirme ve dönüt süreçlerindeki problemlerden de bahsetmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahola, S. (2012). National evaluation of Bologna implementation in Finland: Procedures and outcomes. Tertiary Education and Management, 18(3), 237–252.
 • Ahola, S., & Mesikammen, J. (2003). Finnish higher education policy and the ongoing Bologna process. Higher Education in Europe, 28(2), 217–227.
 • Aittola, H., Kiviniemi, U., Honkimäki, S., Muhonen, R., Huusko, M., & Ursin, J. (2009). The Bologna process and internationalization – Consequences for Italian academic life. Higher Education in Europe, 34(3/4), 303–312.
 • Altınkaynak, fi. Ö., Uysal, H., Akman, B., & Durmuşoğlu, M. C. (2016). Öğretmen adayları ve öğretim elemanlarının Türk eğitim sistemindeki Bologna sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 43(43), 1–20.
 • Andelković, S., Dedjanski, V., & Pejic, B. (2018). Pedagogical benefits of fieldwork of the students at the Faculty of Geography in the light of the Bologna Process. Journal of Geography in Higher Education, 42(1), 110–125.
 • Appleton, J. (2009). Academic rebellion against Bolognese bureaucracy justified. Accessed through <https://euobserver.com/ opinion/28023> on March 24th, 2018.
 • Bahia, S., Freire, I. P., Estrela, M. T., Amaral, A., & Espírito-Santo, J. A. (2017). The Bologna process and the search for excellence: Between rhetoric and reality, the emotional reactions of teachers. Teaching in Higher Education, 22(4), 467–482.
 • Çelik, Z. (2012). Bologna sürecinin Avrupa yükseköğretim sistemi üzerine etkileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 100–105.
 • Çınkır, Ş., & Yıldız, S. (2018). Bir Bologna değerlendirme çalışması: Eğitim yönetimi lisansüstü program yeterliliklerine ilişkin kazanımların incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 8(1), 55–66.
 • Dalgıç, Y. G. (2008). Türk yükseköğretiminde öğretim elemanlarının Bologna süreci kapsamındaki uygulamalara ilişkin görüşleri. Unpublished doctoral dissertation, Gazi University, Ankara.
 • Edinsel, K. (Ed.). (2008). Bologna sürecinin Türkiye’de uygulanması “Bologna uzmanları ulusal takımı projesi” 2007–2008 sonuç raporu. Ankara: YÖK. Accessed through <http://w3.gazi.edu.tr/~gyavuzcan/documents/1.pdf> on January 4th, 2018.
 • European Higher Education Area. (2015). Bologna process - European higher education area. Accessed through <http://www.ehea.info/> on March 24th, 2018.
 • Elmas, M. (2012). Bologna süreci: Uygulama veya uygulayamama. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(3), 137–141.
 • European Students’ Union (2012). Bologna with students’ eyes 2012. Brussel, Belgium. Accessed through <https://www.esu-online.org/wp-content/ uploads/2016/07/BWSE2012-online1.pdf> on January 18th, 2017.
 • Eurydice (2017). The European higher education area in 2015. Bologna Process: Implementation report. Accessed through <https://publications.europa.eu/ en/publication-detail/-/publication/91f926b2-6965-4abe-a1be-600903 e4df93/language-en> on January 18th, 2017.
 • Fejes, A. (2006). The Bologna process - Governing higher education in Europe through standardisation. Revista Española de Educación Comparada, (12), 203–232.
 • Grove, J. (2012). Bologna not to taste of German critics. Accessed through <https://www.timeshighereducation.com/news/bologna-not-to-tasteof-german critics/419845.article> on January 4th, 2018.
 • Gümüş, G., & Kurul N. (2011). Üniversitelerde Bologna süreci neye hizmet ediyor? Ankara: Eğitim-Sen. Accessed through <http://egitimsen. org.tr/wp-content/uploads/2015/07/fa998e2021b7d94_ ek.pdf> on January 4th, 2018.
 • Güneş, F. (2012). Bologna süreci ile yükseköğretimde öngörülen beceri ve yetkinlikler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 1–9.
 • Hacettepe University (2018a). Hacettepe at a glance. Accessed through <http://www.hacettepe.edu.tr/english/hakkinda/geneltanitim> on March 8th, 2017.
 • Hacettepe University (2018b). About the GSES. Accessed through <http://www.ebe.hacettepe.edu.tr/en/menu/about_the_gses-51> on March 8th, 2017.
 • Hacettepe University (2018c). Message of Dean. Accessed through <http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/dean.html> on March 8th, 2017.
 • Kalkınma Bakanlığı (2014). Yükseköğretimin uluslararasılaşması çerçevesinde Türk üniversitelerinin uluslararası öğrenciler için çekim merkezi haline getirilmesi. Accessed through <http://kam.kalkinma.gov.tr/wp-content/ uploads/2015/03/Uluslararasi_Ogrenci_Projesi_Sonuc_Raporu_21-11- 2014.pdf> on February 11th, 2017.
 • Kazu, H., & Demiralp, D. (2016). Faculty members’ views on the effectiveness of teacher training programs to upskill life-long learning competence. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 205–224.
 • Korkut, F., & Mızıkacı, F. (2008). Avrupa Birliği, Bologna süreci ve Türkiye’de psikolojik danışman eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(1), 99–122.
 • Masic, I., & Begic, E. (2016). The actual (un)usefulness of the Bologna system in medical education. Medical Archives (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina), 70(2), 158–163.
 • Mertens, D. (2005). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Boston, MA: Sage.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nohutçu, Y. (2015). Bilgi toplumunda yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılandırılması ve yönetimi: Başlıca eğilimler, gelişmeler ve Bologna süreci. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 1(12). Accessed through <http://dergipark.gov.tr/beyder/issue/3485/47394> on January 4th, 2018.
 • Öhlen, Ö., Furaker, C., Jakobsson, E., Bergh, I., & Hermansson, E. (2011). Impact of the Bologna process in bachelor nursing programmes: The Swedish case. Nurse Education Today, 31(2), 122–128.
 • Sağlam, M., Özüdoğru, O. F., & Çiray, F. (2011). Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türk Eğitim Sistemi’ne etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 87–109.
 • Sakarya, A. C., & Kahraman, A. H. (2011). Collaboration in Bologna process: The experience of department of interior architecture in Çankaya University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 1312–1317.
 • Süngü, H. (2009). Türkiye’de eğitim fakültesi öğretim elemanları ile üniversite uzmanlarının Avrupa yükseköğretim alanının oluşturulmasına ilişkin görüşleri. Unpublished doctoral dissertation, Ankara University, Ankara.
 • Teplyakov, D., & Teplyakov, O. (2018). National policy for academic mobility in Russia and the BRICS countries: 20 years of the Bologna process implementation. Brics Law Journal, 5, 5.
 • Todorescu L, L., Greculescu, A., & Lampa, I. (2014). Implementation of quality assurance in Romanian technical higher education – Objective set by the Bologna process. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 122, 443–447.
 • Yıldırım, A., & fiimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin.
 • YÖK (2010). Yükseköğretimde yeniden yapılanma: 66 soruda Bologna süreci uygulamaları. Accessed through <http://www.yok.gov.tr/documents/10279/ 30217/yuksekogretimde_yeniden_yapilanma_66_soruda_bologna_ 2010.pdf/f3ec7784-e89d-4ee0-ad39-9f74532cd1dc> on February 12th, 2017.
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu (2017a). Yükseköğretim Kalite Kurulu hakkında, Yükseköğretim kalite güvencesi. Accessed through <http://www.yok.gov. tr/web/kalitekurulu/yuksekogretim-kalite-guvencesi> on February 12th, 2017.
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu (2017b). 2016 yılı kurumsal geri bildirim raporları. Accessed through <http://yok.gov.tr/web/kalitekurulu/59> on February 12th, 2017.
APA FER S, Kelecioğlu H, Cobanoglu Aktan D, Gelmez Burakgazi S, Özdiyar Gedik Ö, Uysal F, KIBRISLIOĞLU UYSAL N, UYSAL I, Ertuna L (2019). A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process. , 234 - 246. 10.2399/yod.18.037
Chicago FER SEVAL,Kelecioğlu Hülya,Cobanoglu Aktan Derya,Gelmez Burakgazi Sevinc,Özdiyar Gedik Özlenen,Uysal Funda,KIBRISLIOĞLU UYSAL Nermin,UYSAL IBRAHIM,Ertuna Levent A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process. (2019): 234 - 246. 10.2399/yod.18.037
MLA FER SEVAL,Kelecioğlu Hülya,Cobanoglu Aktan Derya,Gelmez Burakgazi Sevinc,Özdiyar Gedik Özlenen,Uysal Funda,KIBRISLIOĞLU UYSAL Nermin,UYSAL IBRAHIM,Ertuna Levent A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process. , 2019, ss.234 - 246. 10.2399/yod.18.037
AMA FER S,Kelecioğlu H,Cobanoglu Aktan D,Gelmez Burakgazi S,Özdiyar Gedik Ö,Uysal F,KIBRISLIOĞLU UYSAL N,UYSAL I,Ertuna L A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process. . 2019; 234 - 246. 10.2399/yod.18.037
Vancouver FER S,Kelecioğlu H,Cobanoglu Aktan D,Gelmez Burakgazi S,Özdiyar Gedik Ö,Uysal F,KIBRISLIOĞLU UYSAL N,UYSAL I,Ertuna L A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process. . 2019; 234 - 246. 10.2399/yod.18.037
IEEE FER S,Kelecioğlu H,Cobanoglu Aktan D,Gelmez Burakgazi S,Özdiyar Gedik Ö,Uysal F,KIBRISLIOĞLU UYSAL N,UYSAL I,Ertuna L "A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process." , ss.234 - 246, 2019. 10.2399/yod.18.037
ISNAD FER, SEVAL vd. "A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process". (2019), 234-246. https://doi.org/10.2399/yod.18.037
APA FER S, Kelecioğlu H, Cobanoglu Aktan D, Gelmez Burakgazi S, Özdiyar Gedik Ö, Uysal F, KIBRISLIOĞLU UYSAL N, UYSAL I, Ertuna L (2019). A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process. Yükseköğretim Dergisi, 9(2), 234 - 246. 10.2399/yod.18.037
Chicago FER SEVAL,Kelecioğlu Hülya,Cobanoglu Aktan Derya,Gelmez Burakgazi Sevinc,Özdiyar Gedik Özlenen,Uysal Funda,KIBRISLIOĞLU UYSAL Nermin,UYSAL IBRAHIM,Ertuna Levent A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process. Yükseköğretim Dergisi 9, no.2 (2019): 234 - 246. 10.2399/yod.18.037
MLA FER SEVAL,Kelecioğlu Hülya,Cobanoglu Aktan Derya,Gelmez Burakgazi Sevinc,Özdiyar Gedik Özlenen,Uysal Funda,KIBRISLIOĞLU UYSAL Nermin,UYSAL IBRAHIM,Ertuna Levent A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process. Yükseköğretim Dergisi, vol.9, no.2, 2019, ss.234 - 246. 10.2399/yod.18.037
AMA FER S,Kelecioğlu H,Cobanoglu Aktan D,Gelmez Burakgazi S,Özdiyar Gedik Ö,Uysal F,KIBRISLIOĞLU UYSAL N,UYSAL I,Ertuna L A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process. Yükseköğretim Dergisi. 2019; 9(2): 234 - 246. 10.2399/yod.18.037
Vancouver FER S,Kelecioğlu H,Cobanoglu Aktan D,Gelmez Burakgazi S,Özdiyar Gedik Ö,Uysal F,KIBRISLIOĞLU UYSAL N,UYSAL I,Ertuna L A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process. Yükseköğretim Dergisi. 2019; 9(2): 234 - 246. 10.2399/yod.18.037
IEEE FER S,Kelecioğlu H,Cobanoglu Aktan D,Gelmez Burakgazi S,Özdiyar Gedik Ö,Uysal F,KIBRISLIOĞLU UYSAL N,UYSAL I,Ertuna L "A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process." Yükseköğretim Dergisi, 9, ss.234 - 246, 2019. 10.2399/yod.18.037
ISNAD FER, SEVAL vd. "A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process". Yükseköğretim Dergisi 9/2 (2019), 234-246. https://doi.org/10.2399/yod.18.037