Yıl: 2022 Cilt: 38 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 617 - 653 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 28-02-2023

AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR

Öz:
Avrupa Birliği’nde 2019 yılında kabul edilen ve 2022 yılı itibariyle Üye Devletlerin iç hukuk sistemlerine aktarılan 2019/770 sayılı Dijital İçerik ve Hizmet Yönergesi ile 2019/771 sayılı Satım Yönergesi ile tüketici hukukunda yeni bir ayrım ortaya çıkmıştır. Buna göre maddi bir taşıyıcıda sunulsa dahi dijital içerik ve hizmetlerin 2019/770 sayılı Yönerge’nin konusunu, gömülü dijital içeriğe sahip olan dijital unsurlu malların, diğer bir deyişle akıllı malların ise 2019/771 sayılı Yönerge’nin konusunu teşkil ettiği kabul edilmiştir. Her iki Yönerge de konu itibariyle uygulama alanlarına giren sözleşmeler bakımından ifanın sözleşmeye uygunluğu, sözleşmeye aykırılık durumunda tüketicinin sahip olduğu talepler ve bu taleplerin ne şekillerde kullanılacağına ilişkin kurallar getirmektedir. Bu açıdan epey benzer bir yapı üzerine kurulu olan bu düzenlemelerin beraberinde getirdiği kurallar ise birkaç önemli noktada ayrışmaktadır. Bu nedenle aslında birbiriyle sıkı bir ilişki içinde olan Yönergelerin konu itibariyle kapsamlarının doğru bir şekilde belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada öncelikle Yönergelerin beraberinde getirdiği hukuki çerçeve genel olarak ele alınmış, ardından bahsi geçen ayrım açısından kilit kavramlar olan dijital içerik ve dijital unsurlu mal kavramları incelenmiştir.
Anahtar Kelime: Dijital İçerik Dijital Hizmet Akıllı Mallar Dijital Unsurlu Mallar Satım Sözleşmesi

A New Distinction in EU Consumer Law: Digital Content/Services and Goods with Digital Elements

Öz:
With the enactment of Directive 2019/770 on Contracts for the Supply of Digital Content and Digital Services and Directive 2019/771 on Sale of Goods a new distinction in EU consumer law has emerged. The supply of digital content or digital services, whether they are being provided via tangible carrier or not, falls under the scope of Directive 2019/770 whereas the sale of goods with digital elements, also known as smart goods, is regulated by Directive 2019/771. Both Directives establish rules regarding the conformity of performance, the remedies of the consumer in case of non-conformity, and the preconditions of these remedies. Even though the Directives overlap extensively in the solutions they offer, they nevertheless diverge on certain points. Hence, it becomes crucial to differentiate correctly between their subject matters. After outlining the content of both Directives, the article tries to develop some guidelines for such demarcation.
Anahtar Kelime: Digital Content Digital Services Smart Goods Goods with Digital Elements Sales Contract

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Atamer, Y. M.: Nachhaltigkeit und die Rolle des Kaufrechts: Eine rechtsvergleichende Übersicht zu den Regulierungsmöglichkeiten, ZSR 2022, S. 1, s. 285-311.
 • Atamer, Y. M./Baş, E.: Avrupa Birliği Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak 6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Satım Sözleşmesinde Ayıptan Doğan Sorumluluk, İstanbul Barosu Dergisi 2014, C. 88, Özel Sayı 1, s. 19-60.
 • Atamer, Y. M./Hermidas, S.: Die neue EU-Richtlinie zum Verbrauchsgüterkauf - Regelung, Neuerung und mögliche Ausstrahlung auf das schweizerische Kaufrecht, AJP 2020, S. 1, s. 48-67.
 • Atamer, Y. M./Altunbaş Sancak, Z.: Satım Sözleşmesinde Zapt: Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Günümüz Sorunlarına Ne Ölçüde Cevap Verebiliyor?, Prof. Dr. Türkan Rado Anısına Armağan, İstanbul 2020, s. 67-106.
 • Bach, I.: Neue Richtlinien zum Verbrauchsgüterkauf und zu Verbraucherverträgen über digitale Inhalte, NJW 2019, s. 1705-1711.
 • Baş Süzel, E.: Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Önce Korunması: Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2018, S. 2, s. 339-369 (Anılış: Bilgilendirme).
 • Baş Süzel, E.: Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Korunması: Cayma Hakkı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2018, C. 13, S. 169-170, s. 257-307 (Anılış: Cayma).
 • Beale, H.: Digital Content Directive and Rules for Contracts on Continious Supply, JIPITEC 2021, C. 12, s. 96-110.
 • Bernzen A. K./Specht-Riemenschneider, L. in: Erman BGB Kommentar, 16. Bası 2020.
 • Carvalho, J. M.: Sale of Goods and Supply of Digital Content and Digital Services - Overview of Directives 2019/770 and 2019/771, EuCML 2019, C. 8, S. 5, s. 194-201.
 • Chacon, I. F.: Some Considerations on the Material Scope of the New Digital Content Directive: Too Much to Work Out for a Common European Framework, ERPL 2021, C. 29, S. 3, s. 517-544.
 • De Francheschi, A.: Consumer’s Remedies for Defective Goods with Digital Elements, JIPITEC 2021, C. 12, s. 143-155.
 • Efroni, Z.: Gaps and opportunities: The rudimentary protection for “data-paying consumers” under new EU consumer protection law, Common Market Law Review 2020, C. 57, S. 3, s. 799-830.
 • Eggen, M.: Verträge über digitale Währungen, Jusletter, 4 Aralık 2017 (Anılış: Jusletter 2017).
 • Eggen, M.: Digitale Inhalte unter dem CISG, Eine Rundschau über Herausforderungen und mögliche Lösungen, IHR 2017, s. 229-237.
 • Eggen, M.: Digitales Vertragsrecht, Jusletter, 2 Aralık 2019 (Anılış: Jusletter 2019).
 • Eggen, M.: Digitale Inhalte und Dienstleistungen, SZW 2021, s. 470-484 (Anılış: SZW).
 • European Law Institute: Statement on the European Commission’s Proposed Directive on the Supply of Digital Content to Consumers 2016 (https://www. europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_ Statement_on_DCD.pdf) (Son erişim tarihi 30.09.2022) (Anılış: ELI Rapor).
 • Gellert, R.: The EU’s New Directives on Digital Contracts, and Artificial Intelligence: Really Future Proof?, ERPL 2021, C. 29, S. 3, s. 403-424.
 • Gündoğdu, F.: Dijital İçerik ya da Dijital Hizmet Sunulmasına İlişkin Sözleşmeler Bakımından Avrupa Birliği Tüketici Hukukundaki Gelişmeler, Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu’na Armağan (ed. Saibe Oktay Özdemir/Azra Arkan Serim/ Atilla Altop), İstanbul 2021, s. 949-996.
 • Hürlimann-Kaup, B.: Zahlung mit Bitcoins: Zahlung mit Sachen?, Zahlungsverkehr Emmenegger (ed.), Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2018.
 • Janssen, A.: Smart Contracting and the New Digital Directives: Some Initial Thoughts, JIPITEC 2021, C. 12, s. 196-203.
 • Kalamees, P.: Goods With Digital Elements and The Seller’s Updating Obligation, JIPITEC 2021, C. 12, s. 131-142.
 • Lehmann, M.: A Question of Coherence - The Proposals on EU Contract Rules on Digital Content and Online Sales, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2016, C. 23, S. 5, s. 752-774.
 • Lohsse, S./Schulze, R./Staudenmayer, D. (eds.): Data As Counter-Performance - Contract Law 2.0?, Münster Colloquia on EU Law and the Digital Economy V, Nomos, Baden-Baden 2020.
 • McKendrick, E.: Goode and McKendrick on Commercial Law, 6. Bası, Penguin, Londra 2021.
 • Metzger, A.: Verträge über digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen: Neuer BGB-Vertragstypus oder punktuelle Reform?, JuristenZeitung 2019, C. 74, S. 12, s. 577-586.
 • Mischau, L.: Data als “Gegenleistung” im neuen Verbrauchervertragsrecht, ZEuP 2020, S.2, s. 335-365.
 • Munoz, E.: Software Technology in CISG Contracts, Uniform Law Review 2019, C. 24, S. 2, s. 281-301.
 • Nissen, R. M.: Der monetäre Wert von Daten im Privatrecht, Mohr Siebek, Tübingen 2021.
 • Omlor, S.: Allgemeines Privatrecht, Kryptowährungen und Token, Omlor/Link (eds.), DfV, Frankfurt am Main 2021.
 • Schulze, R.: Die Digitale-Inhalte-Richtlinie - Innovation und Kontinuität im europäischen Vertragsrecht, ZEuP 2019, S.4, s. 695-723 (Anılış: ZEuP 2019).
 • Schulze, R./Staudenmayer, D.: EU Digital Law Article-by-Article Commentary, Nomos/Hart Publishing, Baden-Baden 2020 (Anılış: Schulze/Staudenmayer/ İşleyen).
 • Sein, K.: The Applicability of the Digital Content Directive and Sales of Goods Directive to Goods with Digital Elements, Juridica International 2021, C. 30, s. 23-31 (Anılış: Juridica).
 • Sein, K.: What Rules Should Apply to Smart Consumer Goods? Goods with Embedded Digital Content in the Borderland Between the Digital Content Directive and “Normal” Contract Law, JIPITEC 2017, C. 8, s. 96-110 (Anılış: Jipitec).
 • Serozan, R./Baysal, B./Sanlı, K. C.: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, On İki Levha, İstanbul 2019.
 • Staudenmayer, D.: The Directives on Digital Contracts: First Steps Towards the Private Law of the Digital Economy, ERPL 2020, C. 28, S. 2, s. 219-250 (Anılış: ERPL).
 • Staudenmayer, D.: Verträge über digitalen Inhalt, NJW 2017, C. 69, S. 37, s. 2719- 2725 (Anılış: NJW 2016).
 • Staudenmayer, D.: Kauf von Waren mit digitalen Elementen - Die Richtlinie zum Warenkauf, NJW 2019, S. 40, s. 2889-2893 (Anılış: NJW 2019).
 • van Gool, E./Michel, A.: The New Consumer Sales Directive 2019/771 and Sustainable Consumption: A Critical Analysis, EuCML 2021, C. 10, S. 4, s. 136-148.
 • von Westphalen, F. G.: Some Thoughts on the Proposed Directive on Certain Aspects Concerning Contracts for the Sales of Goods, EuCML 2018, C. 7, S. 2, s. 66- 74.
 • Zoll, F.: The Remedies in the Proposals of the Online Sales Directive and the Directive on the Supply of Digital Content, EuCML 2016, C. 5, S. 6, s. 250-254.
APA Kurtulan Güner G, ATAMER Y (2022). AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR. , 617 - 653.
Chicago Kurtulan Güner Gökçe,ATAMER YESIM M. AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR. (2022): 617 - 653.
MLA Kurtulan Güner Gökçe,ATAMER YESIM M. AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR. , 2022, ss.617 - 653.
AMA Kurtulan Güner G,ATAMER Y AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR. . 2022; 617 - 653.
Vancouver Kurtulan Güner G,ATAMER Y AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR. . 2022; 617 - 653.
IEEE Kurtulan Güner G,ATAMER Y "AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR." , ss.617 - 653, 2022.
ISNAD Kurtulan Güner, Gökçe - ATAMER, YESIM M.. "AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR". (2022), 617-653.
APA Kurtulan Güner G, ATAMER Y (2022). AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 38(4), 617 - 653.
Chicago Kurtulan Güner Gökçe,ATAMER YESIM M. AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 38, no.4 (2022): 617 - 653.
MLA Kurtulan Güner Gökçe,ATAMER YESIM M. AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.38, no.4, 2022, ss.617 - 653.
AMA Kurtulan Güner G,ATAMER Y AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. 2022; 38(4): 617 - 653.
Vancouver Kurtulan Güner G,ATAMER Y AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. 2022; 38(4): 617 - 653.
IEEE Kurtulan Güner G,ATAMER Y "AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR." Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 38, ss.617 - 653, 2022.
ISNAD Kurtulan Güner, Gökçe - ATAMER, YESIM M.. "AVRUPA BİRLİĞİ TÜKETİCİ HUKUKUNDA YENİ BİR AYRIM: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER İLE DİJİTAL UNSURLU MALLAR". Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 38/4 (2022), 617-653.