Yıl: 2023 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2294 - 2309 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2023.1293 İndeks Tarihi: 01-10-2023

Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi

Öz:
Konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı eko-etiketli ürünlerin kullanımı, hem işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri hem de çevreye olan sorumluluklarını yerine getirebilmeleri açısından önemlidir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde bu çalışmanın temel amacı turizm faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip olan konaklama işletmelerinde eko-etiketli ürünleri kullanım düzeylerinin belirlenmesi ve aynı zamanda bu işletmelerde orta ve üst kademelerde yönetici konumunda bulunan kişilerin eko-etiketli ürünlere karşı tutumlarının değerlendirilmesidir. Çalışma nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda konaklama işletmelerinden veriler toplanmıştır. Veri toplamada nitel yöntemlerden birisi olan yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Elde edilen veriler uygun nitel veri analizi programları kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda Kod-Alt Kod ve Kelime Bulutu modelleri görselleştirilerek yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre konaklama işletmelerinin sürdürülebilirlik ve çevre dostu hareketliliklerin bir parçası olmak ve doğayı korumak adına eko-etiketli ürünleri kullanmaya yönelik eğilimleri bulunmaktadır. Eko-etiketli ürünleri hali hazırda kullanan işletmeler gelecekte bu kullanımlarını sürdürmeye devam etmeyi hedeflemektedir. Bu ürünleri kullanmayan işletmeler ise maliyet, tedarik sorunu ve ürün çeşitliliğinin azlığı konularından yakınmaktadır. Ancak gelecekte fırsatlar oluşturup bu ürünleri kullanmayı hedeflemektedirler.
Anahtar Kelime: Eko-Etiket Sürdürülebilirlik Otel İşletmeleri Çevre

Evaluation of Attitudes and Tendencies Towards the Use of Eco-Labeled Products in Hotel Businesses

Öz:
The use of environmentally friendly eco-labeled products in accommodation businesses is important both for businesses to gain a competitive advantage and to fulfill their environmental responsibilities. In this respect, the main purpose of this study is to determine the level of use of eco-labeled products in accommodation businesses, which have an important place in tourism activities, and at the same time to evaluate the attitudes of middle and senior managers in these businesses towards eco-labeled products. The study was designed as a qualitative research. In line with the purpose of the study, data were collected from accommodation establishments. The semi-structured interview technique, one of the qualitative methods, was applied in the study. The data obtained were analyzed using appropriate qualitative data analysis programs. In this context, Code-Sub-Code and Word Cloud models were visualized and interpreted. According to the findings of the study, accommodation establishments have a tendency to use eco-labeled products in order to be a part of sustainability and environmentally friendly movements and to protect nature. Businesses that already use eco-labeled products aim to continue to use them in the future. Businesses that do not use these products complain about cost, supply problems and lack of product diversity. However, they aim to create opportunities and use these products in the future.
Anahtar Kelime: Eco-Label Sustainability Hotel Businesses Environment

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aslan, E., & Güneş, G. (2015). Sürdürülebilir turizm ve konaklama işletmeleri için yeşil anahtar eko-etiketi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, (s. 1-20).
 • Ban, O. L., Iacobaaz, P., & -Nedelea, M. A. (2016). Marketing Research regarding tourism business readiness for eco-label achievement. EcoForum, 5(1), 1-27.
 • Birpınar, M. E., Atay, S., & Yetiş, Ü. (2023). Sürdürülebilir üretim ve tüketimde eko-etiketlerin önemi: Türkiye Çevre etiket sistemi. Çevre Şehir ve İklim Dergisi, 2(3), 60-81.
 • Bozkurt, A., & Düncan, E. (2018). Eko-etiketlerin turizme ve yerel ekonomiye etkileri. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 68-85.
 • Duglio, S., Ivanov, S. H., Magliano, F., & Ivanova, M. G. (2017). Motivation, costs and benefits of the adoption of the european ecolabel in the tourism sector: An exploratory study of Italian accommodation establishments. Izvestiya Journal of Varna University of Economics, 61(1), 83-95.
 • Düzgün, E., & Kurt, A. (2020). Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının turist rehberleri üzerindeki etkileri: Ankara Turist rehberleri odası. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12(23), 301-321. doi:10.38155/ksbd.792821
 • Gallastegui, I. G. (2002). The use of eco-labels: A review of the literature. European Environment, 316-331. doi:10.1002/eet.304
 • Geerts, W. (2014). Environmental certification schemes: hotelmanagers’ views and perceptions. International Journal of Hospitality Management, 39(1), 87–96. doi:10.1016/j.ijhm.2014.02.007
 • GEN. (2004). Basically, An Ecolabel ıs a label which ıdentifies overall environmental preference of a product. 05 11, 2023 tarihinde https://www.gdrc.org/sustbiz/green/gen-infopaper.pdf adresinden alındı
 • Global Ecolabelling Network. (2022). 11 15, 2022 tarihinde https://globalecolabelling.net/ adresinden alındı
 • Gökdeniz, A. (2017). Konaklama sektöründe yeşil yönetim kavramı, eko etiket ve yeşil yönetim sertifikaları ve otellerde yeşil yönetim uygulama örnekleri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 7(1), 70-77.
 • Işık, E., & Semerci, Ç. (2019). Eğitim alanı nitel araştırmalarında veri üçgenlemesi olarak odak grup görüşmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 6(3), 53-66.
 • Kim, J.-Y., Hlee, S., & Joun, Y. (2016). Green practices of the hotel ındustry: Analysis through the windows of smart tourism system. International Journal of Information Management, 36(6), 1340–1349. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2016.05.001
 • Kung, F. C., & Lee, M. Y. (2002). The study of cognition by managers of ınternational tourist hotels on the feasibility of environmental management system in Taiwan. Chinese Tourism Management Association, 8(2), 19-36.
 • Manaktola, K., & Jauhari, V. (2007). Exploring consumer attitude and behaviour towards green practices in the lodging ˙ındustry in India. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(5), 364-377. doi: 10.1108/09596110710757534
 • Mercan, Ş. O., & Deliormanlı, A. (2020). İstanbul’daki 5 yıldızlı zincir otellerin çevre uygulamalarının değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2409-2422. doi:10.26677/TR1010.2020.488
 • Peiró-Signes, A., Segarra-Oña, M. D., & Verma, R. (2014). The impact of environmental certification on hotel guest ratings. Cornell Hospitality Quarterly, 55(1), 40-51.
 • Satar, İ., & Güneş, G. (2017). Turizm sertifikasyonu: Ankara Radisson Blu Otel’de örnek uygulama. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 28-46.
 • Şişman Aydın, G. (2019). Eko-etiketleme ve türkiye. Harran Üniversitesi Mühendilik Dergisi, 4(1), 40-47.
 • Tellioğlu, S. (2019). Yeşil ekonomi kapsamında sürdürülebilir turizm yaklaşımı. Toplum Bilimleri Dergisi, 25(1), 9-26.
 • Thorgersen, J., Haugaard, P., & Olesen, A. (2010). Consumer responses to ecolabels. European Journal of Marketing, 44(11/12), 1787–1810.
 • Trifonova, M., Pardi, E. P., Domsa, D., & Morales, A. H. (2016). The influence of eco-labeling on environmental performance of first hotels in Aalborg. Aalborg University, Master’s Program of Environmental Management, Denmark.
 • Yıldırgan, R., & Taşcıoğlu, H. (2023). Sapanca’daki Bungalov işletmecilerinin sürdürülebilir turizm ve çevre tutumları üzerine bir araştırma (A research on sustainable tourism and environmental attitudes of bungalow managers in Sapanca). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 11(2), 969-990. doi:10.21325/jotags.2023.1228
 • Yılmaz, Y., Üngören, E., & Kaçmaz, Y. Y. (2019). Determination of managers’ attitudes towards eco-labeling applied in the context of sustainable tourism and evaluation of the effects of eco-labeling on accommodation enterprises. Sustainability, 11(18), 2-27. doi:10.3390/su11185069
 • Yücel, M., & Emekçiler, Ü. S. (2008). Çevre dostu ürün kavramına bütünsel yaklaşım; temiz üretim sistemi, eko-etiket, yeşil pazarlama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 320-333.
APA Arıcı E, ÖZKOÇ A, BATMAN O (2023). Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi. , 2294 - 2309. 10.21325/jotags.2023.1293
Chicago Arıcı Ebru,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,BATMAN ORHAN Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi. (2023): 2294 - 2309. 10.21325/jotags.2023.1293
MLA Arıcı Ebru,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,BATMAN ORHAN Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi. , 2023, ss.2294 - 2309. 10.21325/jotags.2023.1293
AMA Arıcı E,ÖZKOÇ A,BATMAN O Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi. . 2023; 2294 - 2309. 10.21325/jotags.2023.1293
Vancouver Arıcı E,ÖZKOÇ A,BATMAN O Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi. . 2023; 2294 - 2309. 10.21325/jotags.2023.1293
IEEE Arıcı E,ÖZKOÇ A,BATMAN O "Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi." , ss.2294 - 2309, 2023. 10.21325/jotags.2023.1293
ISNAD Arıcı, Ebru vd. "Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi". (2023), 2294-2309. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1293
APA Arıcı E, ÖZKOÇ A, BATMAN O (2023). Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 11(3), 2294 - 2309. 10.21325/jotags.2023.1293
Chicago Arıcı Ebru,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,BATMAN ORHAN Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 11, no.3 (2023): 2294 - 2309. 10.21325/jotags.2023.1293
MLA Arıcı Ebru,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,BATMAN ORHAN Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.11, no.3, 2023, ss.2294 - 2309. 10.21325/jotags.2023.1293
AMA Arıcı E,ÖZKOÇ A,BATMAN O Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2023; 11(3): 2294 - 2309. 10.21325/jotags.2023.1293
Vancouver Arıcı E,ÖZKOÇ A,BATMAN O Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2023; 11(3): 2294 - 2309. 10.21325/jotags.2023.1293
IEEE Arıcı E,ÖZKOÇ A,BATMAN O "Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 11, ss.2294 - 2309, 2023. 10.21325/jotags.2023.1293
ISNAD Arıcı, Ebru vd. "Otel İşletmelerinde Eko-Etiketli Ürünlerin Kullanımına Yönelik Tutum ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 11/3 (2023), 2294-2309. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1293