Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 161 Sayfa Aralığı: 381 - 403 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği

Öz:
Doğrudan yabancı yatırımlar ile istihdam arasındaki ilişki son otuz yıllık süreçte dış borçlanmanın göreceli olarak önemini yitirmesi ve doğrudan yabancı yatırım kavramının dış finansman kaynakları içinde birincil duruma gelmesi ile Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için önem kazanmıştır. Bu çalışmada da Türkiye’de 1970- 2009 dönemine ilişkin doğrudan yabancı yatırım-istihdam ilişkisi incelenmiştir. Bu bağlamda 1970-2009 dönemine ilişkin işgücü talep fonksiyonunun hesaplanmasında; gayrisafi milli harcamalar, gayrisafi ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırım değişkenleri açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Yapılan ARDL eşbütünleşme testi ve Hata Düzeltme Modelinin sonuçlarına göre bu konudaki literatür ile paralel olarak Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımlar ile istihdam arasında uzun dönemli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuca göre; Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların işsizliği düşürücü bir etkisi yoktur.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Kamu Yönetimi İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler

The relationship of foreign direct investments and employment: Turkey case

Öz:
Over the period of the last 30 years, as external debt has relatively lost ground and foreign investment has become initial in all foreign financing resources, the relationship between foreign direct investment and employment has gain importance for developing countries such as Turkey. In this paper the relationship between foreign direct investment and employment has been analysed. To compute the labour force function demand for 1970-2009 period, the gross national expenditure, gross domestic product and foreign direct investment variables were used for explanatory variables. In accordance with the results of ARDL co-integration tests and Error Correction Model, as well as the literature on the relationship between foreign direct investment and employment in Turkey, there is no long term significant relationship found between foreign direct investment and employment in Turkey, too. Thus, our findings show that foreign direct investment did not have any contribution to reduce employment in Turkey.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Kamu Yönetimi İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktar, I. ve Öztürk, L. (2009), “Can Unemployment be Cured by Economic Growth and Foreign Direct Investment in Turkey ?”, International Research Journal of Finance and Economics, 27, 203-11.
 • Alpar, C. (1980), Çok Uluslu Şirketler ve Ekonomik Kalkınma, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Amirahmadi, H. ve Wu, W. (1994), “Foreign Direct Invesment in Developing Countries”, The Journal of Developing Areas, 28, 167-90.
 • Arıman, A. (2002), “Türkiye’ye Daha Fazla Yabancı Çekebilmek İçin İzlenmesi Gerekli Politikalar”, A. Tarhan (der.), Ekonomik İstikrar, Büyüme ve Yabancı Sermaye içinde, Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yayını. Asiedu, E. (2004), “The Determinants of Employment of Affiliates of US Multinational Enterprises in Africa”, Development Policy Review, 22(4): 371-79
 • Avcıoğlu, D. (1969), Türkiye’nin Düzeni (Dün-Bugün-Yarın), Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Baldwin, R. E. (1995), “The Effect of Trade And Foreign Direct Investment On Employment and Relative Wages”, NBER Discussion Paper, 5037, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.
 • Barry, F. ve Bradley, J. (1997), “FDI and Trade: Irish Host-Country Experience”, The Economic Journal, 107(445), 1798-1811.
 • Behrman, J. N. (1972), The Role of International Companies in Latin America: Autos and Petrochemicals, Lexington Books, Lexington MA.
 • Brady, D ve Wallace, M. (2000), “Spatialization, Foreign Direct Investment and Labor Outcomes in the American States, 1978–1996,” Social Forces, The University of North Carolina Press, 79(1), 67–99.
 • Brainard, S.L. ve. Riker, D.A. (1997), “Are U.S. Multinationals Exporting U.S. Jobs?”, NBER Discussion Paper, 5958, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.
 • Boratav, K. (2002), Türkiye İktisat Tarihi (1908-2002), Ankara: İmge Kitabevi. Chang, S.C. (2007), “The Interactions Among Foreign Direct Investment, Economic Growth, Degree of Openness and Unemployment in Taiwan”, Applied Economics, 39(13), 1647-61.
 • Davidson, C., Matusz, S.J. ve Kreinin, E.M. (1985), “Analysis of Performance Standards for Direct Foreign Investments”, The Canadian Journal of Economics, 18(4), 876-90.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), (2001) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ankara: ÖİK Raporu.
 • De Loecker, J. ve Konings, J. (2003), “Creative Destruction and Productivity Growth in an Emerging Economy: Evidence from Slovenian Manufacturing”, LICOS Discussion Papers, 138/2003, Belgium.
 • Dos Santos, T. (1970), “The Structure of Dependence”, The American Economic Review, 60(2), 231-36.
 • Driffield N. ve Taylor, K. (2000), “FDI and the Labour Market: A Review of the Evidence and Policy Implications”, Oxford Review of Economic Policy, 16(3), 90-103.
 • Dumludağ, D. (2003), “Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Tarihsel Gelişimi”, Toplum ve Bilim Dergisi, Bahar, 96, 241-72.
 • Eckel, C. (2003), “Fragmentation, Efficiency-Seeking FDI, and Employment”, Review of International Economics, 11(2), 317-31.
 • Ekholm, K. ve Midelfart, K.H. (2005) “Relative Wages and Trade-Induced Changes in Technology” European Economic Review, 49(6), 1637-63.
 • Emil, D. (2003), “Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze İzlenen Yabancı Sermaye Politikaları”, Hazine Dergisi, Cumhuriyetin 80. Yılı Özel Sayısı, 113-23.
 • Engle, R.F. ve Granger, C. (1987), “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing,” Econometrica, 55, 257-76.
 • Erdilek, A. (1982), Direct Foreign Investment in Turkish Manufacturing (An Analysis of the Conflicting Objectives and Frustrated Expectations of a Host Country), Germany, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
 • Ernst, C. (2005), “The FDI employment link in a globalising world: The case of Argentina, Brasil and Mexico”, Employment Strategy Papers, 2005/17, Employment Analysis Unit, Employment Strategy Department.
 • Feldestein, M. (1994), “Taxes, Leverage and the National Return on Outbound Foreign Direct Investment”, NBER Discussion Paper, 4689, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.
 • Figini, P. ve Görg, H. (1999), “Multinational Companies and Wage Inequality in the Host Country: The Case of Ireland”, Economics Technical Papers, 98/16, Trinity College Dublin, Department of Economics.
 • Goldberg, L. (2004), “Financial-Sector FDI and Host Countries: New and Old Lessons”, NBER Discussion Paper, 10441, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.
 • Grieco, J. M. (1982), “Between Dependency and Autonomy: India’s Experience with the International Computer Industry”, International Organization, 36(3), 609-32.
 • Grosse, R. (1989), Multinationals in Latin America, England, London: Routledge. Gujarati, D. N. (2005), Temel Ekonometri, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Güney, S. (2008), Türkiye için Nominal Döviz Kurunun Belirlenmesinde Net Uluslararası Rezerv Modelinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı.
 • Hazine Müsteşarlığı (2010), Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2009 Yılı Raporu, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Haziran 2010.
 • Hisarcıklılar, M., Gültekin-Karakaş, D. ve Aşıcı A.A. (2009), “Can FDI Be A Panacea For Unemployment? The Turkish Case”, Workshop on Labour Markets, Tade and FDI, Istanbul Technical University, October, İstanbul, _____http://www.esam.itu.edu.tr/NottinghamWorkshopPapers/Hisarciklilar-Karakas- Asici-NW.pdf>
 • Hunya, G. ve Geishecker, I. (2005), “Employment Effect of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe”, wiiw Research Reports, 321, The Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna.
 • Johansen, S. (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-54.
 • Karagöz, K, (2007), “Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdama Etkisi: Türkiye Örneği”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 24-25 Mayıs 2007, İnönü Üniversitesi Malatya,
 • Karlsson, S., Lundin N., Sjöholm, F. ve Ping, H. (2009), “Foreign Firms and Chinese Employment”, The World Economy, 32(1), 178-201.
 • Karluk, R. (1983), Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları, İstanbul: Taştan Matbaası.
 • Kazgan, G. (2002), Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Konings, J. (2004), “The employment effects of foreign direct investment”, EIB Papers, 4/2004, Economic and Financial Studies, 9(1), European Investment Bank, 86-108.
 • Lall, S. (1995), “Employment and foreign investment: Policy options for developing countries”, International Labour Review, 134(4-5), 521-540.
 • Mariotti, S., Mutinelli, M. ve Piscitello L. (2003), “Home Country Employment and Foreign Direct Investment: Evidence from the Italian Case”, Cambridge Journal of Economics, 27(3), 419-431.
 • Moosa, I. A. (2002), Foreign Direct Investment (Theory, Evidence and Practice), New York: Palgrave Macmillan.
 • Moran, T. (1978), “Multinational Corporations and Dependency: A Dialogue for Dependentistas and Non-Dependentistas”, International Organization, 32(1), 79- 97.
 • Narayan, S. ve Narayan, P.K. (2004), “Determinants of Demand for Fiji’s Exports: An Emprical Investigation”, The Devoloping Economies, XLII-1, 95-112.
 • Nunnenkamp, P. ve Ajaga, E. (2008), “Inward FDI, Value Added and Employment in US States: A Panel Cointegration Approach”, Kiel Working Papers, 1420, Kiel Institute for the World Economy, Kiel.
 • Onaran, Ö. ve Stockhammer, E. (2008), The effect of FDI and foreign trade on wages in the Central and Eastern European Countries in the post-transition era: A sectoral analysis for the manufacturing industry”, Structural Change and Economic Dynamics, 19, 66–80
 • Pahlavani, M. (2005), “Cointegration and Structural Change in the Exports-GDP Nexus: The Case of Iran”, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 2-4, 37-56.
 • Perron P. (1990), “Testing for a Unit Root in a Time Series with a Changing Mean”, Journal of Business and Economic Statistics, 8, 153-62.
 • Pesaran, M.H. ve Shin, Y. (1995), “An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis”, S. Strom, A. Holly ve A. Diamond (der.), Centennial Volume of Ranger Frisch içinde, Cambridge University Press.
 • Pesaran, H. ve Shin, Y. (1998), “Generalised Impulse Response Analysis in Linear Multivariate Models”, Economics Letters, 58(1), 17–29.
 • Pesaran, M.H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship”, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
 • Radoseviç, S., Varblane U. ve Mickiewicz, T. (2003), “Foreign Direct Investment and its effect on employment in Central Europe”, Transnational Corporations, 12(1), 53-90.
 • Sanusi, N.A. ve Salleh, N.H.M. (2007) “ Financial Development And Economic Growth In Malaysia: An Application of ARDL Approach”, International Conference on Business and Information, Japan, 2007, Tokyo, http://www. ibacnet.org/bai2007/proceedings/Papers/2007bai7443.doc
 • Şahin, M. (1978), Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları, Ankara: Ekonomik ve Sosyal Yayınlar.
 • Şimsek, M. ve Kadılar, C. (2006), “Fisher Etkisinin Türkiye Verileri ile Testi”, Doğus Üniversitesi Dergisi, (7)1, 99-111.
 • Tezel, Y. S. (2002), Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2011), _____www.tuik.gov.tr>
 • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (1994), World Investment Report 1994, Transnational Corporations Employment and the Workplace, Geneva: United Nations Publications.
 • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (1998), World Investment Report 1998, Trends and Determinants, Geneva: United Nations Publications.
 • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (1999), World Investment Report 1998, Foreign Direct Investment and the Challange of Development, Geneva: United Nations Publications.
 • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2007), World Investment Report 2007, Transnational Corporations Extractive Industries and Development, Geneva: United Nations Publications.
 • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2010), World Investment Report 2010, Investing in a Low-Carbon Economy, Geneva: United Nations Publications.
 • Vergil, H. ve Ayaş, N. (2009), “Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği”, İktisat İşletme ve Finans, 24(275), 89-114.
 • Williams, D. (2003), “Explaining employment changes in foreign manufacturing investment in the UK”, International Business Review, 12(4), 479-497.
 • Yıldırım, K. (2010), Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdam ve Ücretler Üzerine Etkileri: Türkiye Ekonomisi için Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı.
 • Zivot, E. ve Andrews, D.W.K. (1992). “Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis”, Journal of Business & Economic Statistic, 10, 251-70.
APA SARAY M (2011). Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği. , 381 - 403.
Chicago SARAY M. Ozan Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği. (2011): 381 - 403.
MLA SARAY M. Ozan Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği. , 2011, ss.381 - 403.
AMA SARAY M Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği. . 2011; 381 - 403.
Vancouver SARAY M Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği. . 2011; 381 - 403.
IEEE SARAY M "Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği." , ss.381 - 403, 2011.
ISNAD SARAY, M. Ozan. "Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği". (2011), 381-403.
APA SARAY M (2011). Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği. Maliye Dergisi, 0(161), 381 - 403.
Chicago SARAY M. Ozan Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği. Maliye Dergisi 0, no.161 (2011): 381 - 403.
MLA SARAY M. Ozan Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği. Maliye Dergisi, vol.0, no.161, 2011, ss.381 - 403.
AMA SARAY M Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği. Maliye Dergisi. 2011; 0(161): 381 - 403.
Vancouver SARAY M Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği. Maliye Dergisi. 2011; 0(161): 381 - 403.
IEEE SARAY M "Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği." Maliye Dergisi, 0, ss.381 - 403, 2011.
ISNAD SARAY, M. Ozan. "Doğrudan yabancı yatırımlar-istihdam ilişkisi: Türkiye örneği". Maliye Dergisi 161 (2011), 381-403.