Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi

Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 133 Sayfa Aralığı: 247 - 280 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi

Öz:
Televizyonu izleyiciye mesaj ileten bir aygıt olarak tartışmaktan ziyade, gerçekliğin ve sınıfların inşasındaki işlevselliğini kavramak için, etki, alımlama ve belirlenim meselelerinin ötesinde analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makalede, Bourdieucü bir perspektifle, televizyon alanında gerçekleşen kültürel tüketim pratiği tartışılarak, beğeni (taste) ve haz (enj oyment) arasındaki sembolik çatışma, yani kültürlü olanla sıradanın karşıtlığı analiz edilmektedir. Elde edilen bulgulara göre, Türkiyetelevizyonunda beğeniler, basitçe seçkin ya da sıradan olarak, iki cepheye ayrılmaz.Bunun yanında, Türkiye televizyon alanında hepçil-tekçil tezinin varlığına dair ipuçları da bulunmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

Cultural omnivores: Just middlebrow! An analysis of the taste of audiences in the television field in contemporary Turkey

Öz:
Beyond discussing its use as a device for conveying messages to the audience andits impact or reception, analysis of the role of television in the construction of reality and of social classes is needed. In this paper, within the framework of Bourdieu stheory of taste, while cultural consumption practices in the field of television inTurkey are addressed, a detailed analysis of the symbolic conflict between the concepts of taste and enjoyment and highbrow and lowbrow classes are discussed. Asa result of the analysis, it can be concluded that taste is not simply divided into twodistinct sides, namely highbrow or lowbrow. Rather, there is strong evidence ofomnivore and univore thesis in the theory of taste in the field of Turkish television.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Alderson, A. S., Junisbai, A. ve Heacock, I. (2007) “Social Status and Cultural Consumption in the United States.” Poetics, 35: 191-212.
 • Anheier, H. K., J. Gerhards ve F. P. Romo (1995) “Forms of Capital and Social Structure in Cultural Fields: Examining Bourdieu’s Social Topography.” The American Journal of Sociology, 100(4): 859-903.
 • Arun, Ö. (2009) “Yaşlı Bireyin Türkiye Serüveni: Türkiye’de Yaşlı Bireyler Arasında Kültürel Sermaye Dağılımı.” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1): 77-100.
 • Arun, Ö. (2010) Türkiye’de Televizyon Alanının Sosyal Yapısı ve Televizyon Alanında Kültürel Tüketim Pratikleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Konya.
 • Arun, Ö. (2012) “Cultivated Citizens? Cultural Capital, Class, Gender and Generations in Contemporary Turkey.” METU Studies in Development, 39(3): 283-302.
 • Arun, Ö. (2013) “Rafine Beğeniler ya da Sıradan Hazlar? Türkiye’de Beğeninin, Ortamın ve Tüketimin Analizine İlişkin Bir Model.” Kültür ve İletişim, 16(2): 45-72.
 • Arun, Ö. (2014a) “Disability in Turkey: The Risks in Being Disabled for Accessing Educational Oppor- tunities.” Mediterranean Journal of Humanities, 4(1): 53-62.
 • Arun, Ö. (2014b) “İnce Zevkler - Olağan Beğeniler: Çağdaş Türkiye’de Kültürel Eşitsizliğin Yansımaları.” Cogito, 76: 167-191.
 • Avcı, A. (2008) Türkiye’de Kamusal Alan ve Televizyon: Vatandaş Televizyonundan Tüketici Televizyonuna Dönüşüm Süreci. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Bayraktutan, G. ve Binark, M. (2013) Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
 • Belloni, M.C. (1996) “Leisure and her own time: Italian woman’s long march.” İçinde: N. Samuel (ed.), Women, leisure and the family in contemporary society: A multinational perspective. pp. 89-109. Wallingford: CAB International.
 • Bennet, T., Emmison, M. ve Frow, J. (1999) Accounting for Tastes: Australian Everyday Cultures. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bennett, T., Savage, M., Silva, E., Warde, A., Gayo-Cal, M. ve Wright, D. (2006) Media culture: The organisation of the media field in contemporary Britain. Londra: British Film Institute.
 • Bihagen, E. ve Katz-Gerro T. (2000) “Culture consumption in Sweden: The stability of gender differences.” Poetics, 27: 327-349.
 • Bourdieu, P. (1986) Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard University Press.
 • Bourdieu, P. (1997) Televizyon Üzerine. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bourdieu, P., Boltanski, L., Castel, R., Chamboredon, J-C. ve Schnapper, D. (1990) Photography: A Middle-brow Art. Cambridge: Polity Press.
 • Böröcz, J. ve Southworth, C. (1996) “Decomposing the Intellectuals’ Class Power: Conversation of Cultural Capital to Income, Hungary, 1986.” Social Forces, 74(3): 797-821.
 • Bryson, B. (1996) “Anything But Heavy Metal: Symbolic Exclusion and Musical Dislikes.” American Sociological Review, 61: 884-899.
 • Budak, Ö. (2014) “Esnek İstihdam Toplumunda Kültürel Sermaye.” Cogito, 76: 152-166.
 • Chan, T. W. ve Goldthorpe, J. H. (2005) “The Social Stratification of Theatre, Dance and Cinema At- tendance.” Cultural Trends, 14(3): 193-212.
 • Chan, T. W. ve Goldthorpe, J. H. (2006) “Social stratification and cultural consumption: The visual arts in England.” Poetics, 35: 168-190.
 • Chan, T. W. ve Goldthorpe, J. H. (2007) “Social stratification and cultural consumption: Music in England.” European Sociological Review, 23: 1-19.
 • Clausen, S. E. (1998) Applied Correspondence Analysis: An Introduction. Thousand Oaks: Sage Publication.
 • Coulangeon, P. ve Lemel, Y. (2007) “Is ‘distinction’ really outdated? Questioning the meaning of the omnivorization of musical taste in contemporary France.” Poetics, 35: 93-111.
 • Çaplı B. ve Dündar, C. (1995) “80’den 2000’lere Televizyon.” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi: Yüzyıl Biterken, 15: 1376-1386.
 • Çaplı, B. ve Tuncel, H. (2010) Televizyon Haberciliğinde Etik. AÜ İLEF ve Fatusch B. V. (der.) (Hollanda Dışişleri Bakanlığı Matra Programı tarafından desteklenmiş olan Türkiye’de Etik Haberciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanmıştır). Ankara: Fersa Matbaacılık.
 • Çelenk, S. (2005) Televizyon Temsil Kültür: 1990’lı Yıllarda Sosyo-kültürel İklim ve Televizyon İçerikleri. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Çelik, Ç. (2014) “Sosyal Sermaye, Ebeveyn Ağları ve Okul Başarısı.” Cogito, 76: 265-289.
 • Davies, H., Buckingham, D. ve Kelley, P. (2000) “In the worst possible taste: Children, television and cultural value.” European Journal of Cultural Studies, 3(1): 5-25.
 • DiMaggio, P. (1982) “Cultural capital and school success: The impact of status culture participation on the grades of U.S. High School students.” American Sociological Review, 47: 189-210.
 • DiMaggio, P. (1987) “Classification in Art.” American Sociological Review, 52: 440-455.
 • DiMaggio, P. (1991) “Social structure, institutions, and cultural goods: The case of the United States”. Pierre Bourdieu ve James Coleman (der.), Social Theory for a Changing Society içinde ss.133-155. Boulder, CO: Westview Press.
 • Dursun, Ç. (2001) TV Haberlerinde İdeoloji. Ankara: İmge.
 • Erickson, B. H. (1991) “What is good taste good for?” Canadian Review of Sociology and Anthropology. 28(2): 255-278.
 • Erickson, B. H. (1996) “Class, Culture, and Connections.” American Journal of Sociology. 102(1): 217-251.
 • Gans, H. J. (1999) Popüler Kültür ve Yüksek Kültür. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Green, E., S. Hebron ve D. Woodward (1990) Women’s leisure, what leisure? Londra: Macmillan.
 • Greenacre, M. ve J. Blasius. (1994) Correspondence Analysis in the Social Sciences. Londra: Academic Press.
 • Hill, J. (2004) “UK Film Policy, Cultural Capital and Social Exclusion. Cultural Trends.” 13(2): 29-39.
 • İnal, A. (1995) “Kültürel Çalışmalar ve İzleyici Sorunu Üzerine.” Kuram, 8: 59-73.
 • İnal, A. (2001) “Televizyon, Tür ve Temsil.” Yıllık 1999, (Sinema ve Televizyon Özel Sayısı), 255-286.
 • Karademir-Hazır, I. (2014) “Bourdieu Sonrası Yeni Eşitsizlik Gündemleri: Kültürel Sınıf Analizi, Beğeni ve Kimlik.” Cogito, 76: 230-264.
 • Katsillis, J. ve Rubinson, R. (1990) “Cultural Capital, Student Achievement, and Educational Reproduction: The Case of Greece.” American Sociological Review, 55: 270-279.
 • Katz-Gerro, T., Raz, S. ve Yaish, M. (2007) “Class, status, and the intergenerational transmission of musical tastes in Israel.” Poetics, 35: 152-167.
 • Kejanlıoğlu, B. (1998) Türkiye’de Yayıncılık Politikası: Ekonomik ve Siyasal Boyutlarıyla Türkiye’de Radyo ve Televizyon Yayıncılığı. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Kuipers, G. (2006) Good Humor, Bad Taste: A sociology of the joke. Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Özçetin, B. (2010) “‘Kullanımlar ve Doyumlar’dan İzlerkitle Sosyolojisine: Türkiye’de İzlerkitle Çalışmaları.” İletişim Araştırmaları, 8(2): 9-37.
 • Özsöz, C. (2014) “Pierre Bourdieu: Simgesel Şiddet, Eğitim, İktidar.” Cogito, 76: 290-311.
 • Peterson, R. A. (1992) “Understanding audience segmentation: from elite and mass to omnivore and univore.” Poetics, 21: 243-258.
 • Peterson, R. A. ve Kern, R. M. (1996) “Changing highbrow taste: from snob to omnivore.” American Sociological Review, 61: 900-907.
 • Peterson, R. A. ve Simkus, A. (1992) “How musical tastes mark occupational status groups.” M. Lamont ve M. Fournier (der.), Cultivating Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality içinde, Chicago: University of Chicago Press, 152-186.
 • Rankin, B., Ergin, M. ve Gökşen, F. (2014) “A Cultural Map of Turkey.” Cultural Sociology. 8: 159-179.
 • RTÜK (2006) Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması. Ankara: Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı.
 • Silva, E. B. (2006) “Distinction Through Visual Art.” Cultural Trends, 15(2/3): 141-158.
 • Sümer, B. (2010) “Haber Kaynaklarıyla Maddi İlişkiler.” B. Çaplı ve H. Tuncel (der.), Televizyon Haberciliğinde Etik içinde, Ankara: Fersa Matbaacılık, 205-210.
 • Torche, F. (2007) “Social status and cultural consumption: The case of reading in Chile.” Poetics, 35: 70-92.
 • Üstüner, T. ve Holt, D.B. (2013) “Toward a Theory of Status Consumption in Less Industrialized Countries.” Journal of Consumer Research, 37: 37-56.
 • van Eijck, K. ve van Oosterhout, R. (2005) “Combining material and cultural consumption: Fading boundries or increasing antagonism?” Poetics, 33: 283-298.
 • van Rees, K., Vermunt, J. ve Verboord, M. (1999) “Cultural classification under discussion: Latent class analysis of highbrow and lowbrow reading.” Poetics, 26: 349-365.
 • Yengin, H. (1994) Ekranın Büyüsü: Batıda Değişen Televizyon Yayıncılığının Boyutları ve Türkiye’de Özel Televizyonlar. İstanbul: Der Yayınları.
APA Arun Ö (2015). Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi. , 247 - 280.
Chicago Arun Özgür Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi. (2015): 247 - 280.
MLA Arun Özgür Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi. , 2015, ss.247 - 280.
AMA Arun Ö Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi. . 2015; 247 - 280.
Vancouver Arun Ö Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi. . 2015; 247 - 280.
IEEE Arun Ö "Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi." , ss.247 - 280, 2015.
ISNAD Arun, Özgür. "Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi". (2015), 247-280.
APA Arun Ö (2015). Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi. Toplum ve Bilim, 0(133), 247 - 280.
Chicago Arun Özgür Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi. Toplum ve Bilim 0, no.133 (2015): 247 - 280.
MLA Arun Özgür Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi. Toplum ve Bilim, vol.0, no.133, 2015, ss.247 - 280.
AMA Arun Ö Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi. Toplum ve Bilim. 2015; 0(133): 247 - 280.
Vancouver Arun Ö Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi. Toplum ve Bilim. 2015; 0(133): 247 - 280.
IEEE Arun Ö "Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi." Toplum ve Bilim, 0, ss.247 - 280, 2015.
ISNAD Arun, Özgür. "Kültürel hepçiller: Ne seçkin ne sıradan, sadece olağan! Türkiye televizyonunda izleyici beğenilerinin analizi". Toplum ve Bilim 133 (2015), 247-280.