Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 357 - 372 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.13041 İndeks Tarihi: 11-07-2019

OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Öz:
Oyun temelli dil beceri programı, anadili Türkçe olmayan temeleğitim çağındaki (6-11 yaş) toplam kırk tane Suriyeli öğrenciye gelişimözellikleri ve dil becerileri dikkate alınarak oluşturulmuş dört ayrı gruphalinde Eylül 2016 ile Mart 2017 aralığında on ay boyunca uygulananeğitimdir. Program kapsamında çocuklara haftada 10 saat eğitimuygulanmıştır. Bir günlük ders programında üç saat Türkçe, bir saatdeğerler eğitimi, bir saat oyun dersi planlanmıştır. Programda iki tanesiArapça konuşabilen toplam dört tane Türkçe öğretmeni, bir PDR uzmanı,bir klinik psikolog, bir spor öğretmeni, bir görsel sanatlar öğretmeni görevalmıştır. Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında yayınlanan A1, A2, B1,B2 düzeyindeki tüm materyaller incelenmiş, özgün bir programdüzenlenmiştir. Program; çocuk oyunları, sokak oyunları, sosyal beceriile dil gelişimini destekleyen oyunlar ve değerler eğitimini destekleyenoyunlarla güçlendirilmiştir. Çalışmada deneysel araştırma desenindentek grup öntest-sontest deseni kullanılmıştır. Çocuklara eylül ve temmuzaylarında öntest ve sontest olarak uygulanan okuma yazma testi toplamon beş tane sorudan oluşan oluşmaktadır. Öntest olarak toplam elli üç,sontest olarak da toplam kırk sekiz tane öğrenciye başarı testiuygulanmıştır. Sadece kırk öğrenciye ait hem öntest hem de sontesteşleştirmesi yapılmıştır. Araştırmaya söz konusu kırk öğrencinin verileridâhil edilmiştir. Analizlere ait değerlendirme bu kırk öğrencinin öntest ve sontest sonuçlarıdır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 programıkullanılmıştır. Çalışmada tanımlayıcı istatistiklerin oluşturulmasındasayı, yüzde, en küçük, en büyük değerler, ortalama, standart sapma gibimerkezi ve yaygınlık ölçütlerinden yararlanılmıştır. Sayısal değişkenlerinnormal dağılıma uygunluğu normallik testlerinden Shapiro-Wilk ile testedilmiş ve normal dağılıma uymayan bağımsız değişkenler arasındakiilişkinin saptanmasında Mann Whitney U testi, bağımlı değişkenlerinarasındakiilişkininbelirlenmesindeiseWilcoxontestindenyararlanılmıştır. Çalışmada istatistiksel olarak p değerinin 0,05'in altındaolması anlamlı kabul edilmiştir. Çalışmanın amaç cümlesi şöyledir:Öğrencilerin öntest ve son test puanları arasında sontest lehine anlamlıbir fark var mıdır? Analizler sonucunda öğrencilerin okuma yazma başarıtestinden aldıkları puanların sontest lehine anlamlı bir şekildefarklılaştığı ortaya çıkmıştır. Uygulanan oyun temelli dil beceriprogramının öğrencilerin dil gelişimlerine olumlu katkı sağladığısöylenebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik

EFFECT OF PLAY BASED LANGUAGE SKILLS PROGRAM ON THE DEVELOPMENT OF LITERACY SKILLS OF SYRIAN STUDENTS

Öz:
Play based language skills program is a ten-month educational program applied between September and March 2017 to forty Syrian students in total at primary education age whose mother tongue is not Turkish in four separate groups created taking into consideration their developmental characteristics and language skills. Thereunder, children received 10-hour education per week. A typical daily class program was planned to include three hours of Turkish, one hour of values education and one hour of play class. Four Turkish language teachers, two of whom can speak Arabic, a PDR expert, a clinical psychologist, a sports teacher and a visual arts teacher worked in the program. All materials at A1, A2, B1 and B2 level published for Turkish Language Education for Foreigners were examined to create a unique program. The program was supported by children plays, street plays, plays supporting social skills and language development and plays supporting the values education. In the study, an experimental research design called one sample pre and post test design was used. The literacy test that was administered to the children as pretest and posttest in September and July is comprised of fifteen questions in total. As pretest, 53 students in total were administered an achievement test. As posttest, 48 students in total were administered an achievement test. Both pretests and posttests of only forty students were matched. Only data relating to forty students was included in the research. The evaluations in the analyses are the pretest and posttest results of these forty students. SPSS 21.0 was used for data analysis. The general objective statement of the study is as follows: Is there a significant variation between the students’ pretest and posttest scores in favor of posttest? The analysis results concluded that scores received by the students from the literacy achievement test varied significantly in favor of posttest. It may be suggested that the play based language skills program positively contributes to the students’ language development.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aslan, E., Coşkun, O. (2016). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Oyun Yazılımları İle Sözcük Öğretimi. Electronic Turkish Studies . Winter2016, Vol. 11 Issue 3, p221-236. 16p.
 • Baştuğ, M., Demirgüneş, S. (2016). Neden Türkçe Öğretimi? Fatma SUSAR KIRMIZI (Editör) İlk ve Orta Okullarda Türkçe Öğretimi içinde ss (17-41). Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, İ. (2014). Dil öğretimi. Muamber YIMAZ (Editör). Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi içinde ss.(1-15). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö., Şahinel, M. (2006). Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi (Yeni Programa Uygun Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gedik, M., Tekin, B. (2015). Ortaokul Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Yer Alan Eğitsel Oyunların Niteliksel Ve Niceliksel Olarak İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Institute, Year-Yıl 2015, Number-Sayı 4, 122-132.
 • Güler, E.B. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde öğretmen unsuru. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(2), 129-134.
 • Gün, M., Akkaya, A., Kara, Ö. T. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Türkçe Öğretim Merkezlerinde Görev Yapan Öğretim Elemanları Açısından Değerlendirilmesi, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/6 Spring 2014, p. 1-16, ANKARA-TURKEY.
 • Gürdal, A.& Arslan, M. (2011). Oyun ve Bulmaca Etkinlikleriyle Yabancılara Türkçe Kelime Öğretim Yöntemi, 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics May 5-7 2011 Sarajevo,
 • http://eprints.ibu.edu.ba/9/2/FLTAL%202011%20Proceed%C4%B1ngs%20Book_1_p36- p50.pdfnb
 • Kadıoğlu, H. (2012). Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Öğrenci Görüşleri, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 31 Temmuz – Ağustos 2012, 1-10.
 • Kadıoğlu Ateş, H., Özmen, N. (2017). Öğretim Elemanlarının Görüşleri Doğrultusunda Merkezlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri (İZÜTEM Örneği), 1.Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB 2017), 17-19 Mayıs 2017 Bursa, Türkiye.
 • Karkınlı, R. (2017). Özbeklerde Çocuk Oyun-Oyuncak Kültürü Ve Çocuk Oyunları Üzerine Bir Tasnif Denemesi, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/22, p. 485-498 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12309 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY
 • Kavcar, C., Oğuzhan, F., Hasırcı, S. (2016). Türkçe Öğretimi Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Anı.
 • Korucu, S. & Kurtlu, Y. (2016). Türkçe Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Eğitsel Materyal Olarak Oyun ve Oyuncak Kullanımına Yönelik Görüş ve Önerileri / Opinions and Recommendations of Turkish Teachers Regarding the Use of Games and Toys in Turkish Courses as Educational Materials, Turkısh Studıes -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, Volume 11/9 Spring 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9179, p. 539-558.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Özdem, A. (2015). Türkçe öğretiminde drama. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 26-40.
 • Okur, A., Keskin, F. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013.
 • Öz, M. F., Çelik, K. (2015). Uygulamalı İlkokuma Yazma Öğretimi. (Genişletilmiş 7. Baskı). Ankara: Anı.
 • Özenç, E.G. (2007). İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi. İstanbul.
 • Özenç, E. (2011). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma ve yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy NWSA, 6(1):1166-1184.
 • Özenç, E.G. (2012). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin işlevsel okuryazarlık düzeyleriyle akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi. İstanbul.
 • Sağırlı, M. (2015). İlkokuma Yazma Öğretiminin Önemi, Amacı ve Birinci Sınıf Öğretmenliği, Ömer Yılar (Editör) İlkokuma ve Yazma Öğretimi içinde ss1-30. Ankara: Pegem Akademi.
 • Şimşek, T., Topal, Y. (2006), Türkçe Eğitiminde Drama ve Özgün Uygulama Örnekleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1, 277-297.
 • Şimşek, T., Topal, Y., Maden, S. ve Şahin, A. (2010). İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersinde Zarf (Belirteç) Konusunun Drama Yöntemi Kullanılarak Öğretimi. Millî Eğitim, (186), 106-120.
 • Yönez, H. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkileşimli Etkinlik Örnekleri, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Dergisi Türkad, 24-47 http://uluturkad.org/Makaleler/1516586648_24-47.pdf
APA KADIOĞLU ATEŞ H, Kanger F, ŞİMŞEK Z (2018). OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ. , 357 - 372. 10.7827/TurkishStudies.13041
Chicago KADIOĞLU ATEŞ HATİCE,Kanger Faruk,ŞİMŞEK ZEHRA OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ. (2018): 357 - 372. 10.7827/TurkishStudies.13041
MLA KADIOĞLU ATEŞ HATİCE,Kanger Faruk,ŞİMŞEK ZEHRA OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ. , 2018, ss.357 - 372. 10.7827/TurkishStudies.13041
AMA KADIOĞLU ATEŞ H,Kanger F,ŞİMŞEK Z OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ. . 2018; 357 - 372. 10.7827/TurkishStudies.13041
Vancouver KADIOĞLU ATEŞ H,Kanger F,ŞİMŞEK Z OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ. . 2018; 357 - 372. 10.7827/TurkishStudies.13041
IEEE KADIOĞLU ATEŞ H,Kanger F,ŞİMŞEK Z "OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ." , ss.357 - 372, 2018. 10.7827/TurkishStudies.13041
ISNAD KADIOĞLU ATEŞ, HATİCE vd. "OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ". (2018), 357-372. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13041
APA KADIOĞLU ATEŞ H, Kanger F, ŞİMŞEK Z (2018). OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(3), 357 - 372. 10.7827/TurkishStudies.13041
Chicago KADIOĞLU ATEŞ HATİCE,Kanger Faruk,ŞİMŞEK ZEHRA OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.3 (2018): 357 - 372. 10.7827/TurkishStudies.13041
MLA KADIOĞLU ATEŞ HATİCE,Kanger Faruk,ŞİMŞEK ZEHRA OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.3, 2018, ss.357 - 372. 10.7827/TurkishStudies.13041
AMA KADIOĞLU ATEŞ H,Kanger F,ŞİMŞEK Z OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(3): 357 - 372. 10.7827/TurkishStudies.13041
Vancouver KADIOĞLU ATEŞ H,Kanger F,ŞİMŞEK Z OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(3): 357 - 372. 10.7827/TurkishStudies.13041
IEEE KADIOĞLU ATEŞ H,Kanger F,ŞİMŞEK Z "OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.357 - 372, 2018. 10.7827/TurkishStudies.13041
ISNAD KADIOĞLU ATEŞ, HATİCE vd. "OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ". Turkish Studies (Elektronik) 13/3 (2018), 357-372. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13041