Yıl: 2018 Cilt: 22 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 231 - 250 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 09-04-2021

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin göçmen çocukların eğitim sorunları hakkındaki görüşlerininincelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmanın çalışma grubuna Şanlıurfa ilinde bulunan Milli EğitimBakanlığına bağlı 8 ilkokulun anasınıfında çalışmakta olan 15 okul öncesi öğretmeni dahil edilmiştir.Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme yöntemikullanılmış ve çalışma süresi içerisinde en az bir ders dönemi göçmen çocuk ile çalışmış olma durumutemel kriter olarak belirlenmiştir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmadaaraştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" ve "Yarı YapılandırılmışGörüşme Formu" ile toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırmanın sonucunda hem öğretmenler açısından hem göçmen çocuklar hem de sınıftaki diğer çocuklaraçısından en büyük sorunun iletişim sorunları olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğretmenler çoğunlukla göçmençocukların daha iyi bir eğitim almaları için öncelikle dil eğitimi almaları gerektiğini vurgulamışlardır.
Anahtar Kelime:

INVESTIGATION ON PRE-SCHOOL TEACHERS' VIEWS ON THE EDUCATIONAL PROBLEMS OF MIGRANT CHILDREN

Öz:
In this study, it was intended to examine pre-school teachers' views on the educational problems of migrant children. For this purpose, 15 pre-school teachers working in 8 primary schools connected to the Ministry of National Education in Şanlıurfa province were included in the study group. For determination of the study group, the appropriate sampling method - one of the purposeful sampling methods – was used and the basic criterion was determined to be “working with a migrant child at least once during the study period”. In this study using qualitative research method, the data of the research were gathered through "Personal Information Form" and "Semi-structured Interview Form" developed by the researchers. The obtained data were analyzed using descriptive analysis method. As a result of the research, the biggest problem was communication both in terms of teachers and other children in the class as well as the migrant children. In addition, teachers have often emphasized that immigrant children should receive language education first to get a better education.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akalın, A. T. (2016), Türkiye’ye Gelen Suriyeli Göçmen Çocukların Eğitim Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, Ağustos.
 • Akan, Y., Arslan İ. ( 2008), Göç Ekonomisi, Ankara: Ekin Basım Yayın Dağıtım. Akyüz, E. (2010), Çocuk Hukuku, Ankara: Pegem.
 • Aslanargun, E., Tapan, F. (2012), Okul Öncesi Eğitim ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2.
 • Doğan, İ. (2012), Sosyolojik Kavramlar ve Sorunlar, Ankara: Pegem.
 • Emin, M. N. (2016), Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Temel Eğitim Politikaları, Şubat 2016, Sayı: 153.
 • Erdem, C. (2017), Sınıfında Mülteci Öğrenci Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel Sorunlar ve Çözüme Dair Önerileri, Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1.
 • Ereş, F. (2015), Türkiye’de Göçmen Eğitimi Sorunsalı ve Göçmen Eğitiminde Farklılığın Yönetimi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 2.
 • Erkan, S., Kırca, A. (2010), Okul Öncesi Eğitimin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:38.
 • Gencer, T. E. (2017), Göç ve Eğitim İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Suriyeli Çocukların Eğitim Gereksinimi ve Okullaşma Süreçlerinde Karşılaştıkları Güçlükler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 54.
 • Göç (2017), http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik (Erişim Tarihi: 10.10.2017).
 • Gül, H., Ergun, C. (2014), Kentleşme ve Göç, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 5. Ünite.
 • Gürkan, T. (2009), Erken Çocukluk Dönemi ve Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitime Giriş, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Karakuş, E. (2006), Göç olgusu ve Eğitime Olumsuz Etkileri (Sultanbeyli Örneği), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kongar, E. (2010), 21. Yüzyılda Türkiye, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • MEB (2017), Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman Alımına İlişkin Duyuru, https://hbogm.meb.gov.tr/www/gecici-sureli-ogretici-ve-rehberlik-danisman-alimina iliskinduyuru/icerik/602# sayfasından erişilmiştir.
 • Özer, Y. Y., Komşuoğlu, A. ve Ateşok, Z. Ö. (2016), Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:37.
 • Özservet, Y. Ç. (2015), Uluslararası Göç ve Mülteci Uyumu Sorununda Kamu Yönetiminin Rolü, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Parasız, İ., Bildirici, M. (2002), Modern Emek Ekonomisi, Ezgi Kitabevi: Bursa.
 • Patton, M. Q. (2014), Analiz, Yorum ve Raporlaştırma, Çev., A. Çekiç ve A. Bakla. Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (429 -539), Ankara: Pegem Akademi.
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü. ve Çatalbaş, G. (2016), İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:37.
 • Topçuoğlu, R. A. (2012), Türkiye’de Göçmen Çocukların Profili, Sosyal Politika Ve Sosyal Hizmet Önerileri Hızlı Değerlendirme Araştırması, IOM (Uluslararası Göç Örgütü), İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı işbirliğinde.
 • Toran, M. (2016), Does Preschool Education Help Immigrant Children Reach Their Native Peers’ Academic Levels? A Case of Turkish Immigrant Children in Sweden, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 3.
 • Türkoğlu, A. (1982), İsveç'te Göçmen Çocukların Okul Öncesi Eğitim Sorunları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1.
 • UNICEF (2015), https://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF%20Turkey%20Humanitarian %20Situation%20Report%20No.%2018%20-%20February%202018.pdf (ErişimTarihi:02.04.2018).
 • Uluocak G. P. (2009), İç Göç Yaşamış ve Yaşamamış Çocukların Okulda Uyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009 İzmir, 39-42.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. (2015), Uluslararası Göç ve Türkiye: Türkiye’deki Çocuk Göçmenler Ve Sığınmacı Ailelere Tanınan Haklar ve Daha İyi Uygulamalar İçin Öneriler, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 49.
 • Zülal, A. (2002), 21. Yüzyılda Göçler, Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı:415.
APA AYDIN S, KURTULMUŞ Z (2018). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. , 231 - 250.
Chicago AYDIN SIRMA,KURTULMUŞ ZEYNEP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. (2018): 231 - 250.
MLA AYDIN SIRMA,KURTULMUŞ ZEYNEP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. , 2018, ss.231 - 250.
AMA AYDIN S,KURTULMUŞ Z OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. . 2018; 231 - 250.
Vancouver AYDIN S,KURTULMUŞ Z OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. . 2018; 231 - 250.
IEEE AYDIN S,KURTULMUŞ Z "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ." , ss.231 - 250, 2018.
ISNAD AYDIN, SIRMA - KURTULMUŞ, ZEYNEP. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". (2018), 231-250.
APA AYDIN S, KURTULMUŞ Z (2018). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(3), 231 - 250.
Chicago AYDIN SIRMA,KURTULMUŞ ZEYNEP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 22, no.3 (2018): 231 - 250.
MLA AYDIN SIRMA,KURTULMUŞ ZEYNEP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.22, no.3, 2018, ss.231 - 250.
AMA AYDIN S,KURTULMUŞ Z OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 22(3): 231 - 250.
Vancouver AYDIN S,KURTULMUŞ Z OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 22(3): 231 - 250.
IEEE AYDIN S,KURTULMUŞ Z "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ." Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22, ss.231 - 250, 2018.
ISNAD AYDIN, SIRMA - KURTULMUŞ, ZEYNEP. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 22/3 (2018), 231-250.