Yıl: 2008 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 174 - 182 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği

Öz:
Amaç: Aşırı, sürekli ve kontrol edilemeyen endişe yaygın anksiyete bozukluğu için tanı ölçütleri arasında yer almaktadır. Patolojik endişenin anksiyeteyle ilişkili bilişsel unsuru oluşturduğu ve uyumu bozucu bir savunma olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, sürekli ve kontrol edilemeyen endişenin olumsuz sonuçları sadece anksiyete bozukluklarıyla sınırlı kalmamaktadır. Son zamanlarda patolojik endişenin panik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, uyku bozukluğu ve psikotik bozukluklarla ilişkisini gösteren çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Yine sürekli ve kontrol edilemeyen endişenin kalp hastalıkları, diyabet ve kanser gibi tıbbi problemlerle ilişkisini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Endişe düzeylerini değerlendirebilmek için Endişe Alanları Ölçeği (Tallis ve ark. 1992), Endişeli Düşünceler Envanteri (Wells 1994), Meta-Endişe Ölçeği (Wells 1995), Üst Biliş Ölçeği-30 (Wells ve Cartwright-Hatton, 2004) gibi pek çok ölçek geliştirilmiştir. Ancak Penn State Endişe Ölçeği (PSEÖ) patolojik endişeyi ölçmekte en yaygın kullanıma sahip tek ölçme aracıdır. Bu öz bildirim ölçeğinin pek çok farklı dillere çevirisi yapılmıştır. Uluslar arası örneklemde yapılan pek çok çalışmada klinik ve klinik olmayan grupta ölçeğin psikometrik özelliklerinin mükemmel olduğu görülmüştür. Bu çalışmayla ölçme aracının Türkçe’ye uyarlanması ve faktör yapısının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde lisans eğitimi almakta olan 651 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılara Penn State Endişe Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Genel Öz Yeterlilik Ölçeği uygulanmıştır. Faktör yapıları ana bileşenler analiziyle elde edilmiştir. Faktör yapılarının model uyumu yapısal eşitlik yöntemiyle değerlendirilmiştir. Schmid-Leiman dönüşümü yapılarak genel faktöre ait faktör yükleri hesaplanmıştır. Ölçme aracının ölçüt-bağıntı geçerliliğini belirleyebilmek için ölçek toplam ve alt ölçek puanlarıyla depresyon, anksiyete benlik saygısı ve öz yeterlilik algısıyla aralarındaki korelasyonlara bakılmıştır. Korelasyon katsayıları arasındaki farkların önemi Z testiyle değerlendirilmiştir. Bulgular: PSEÖ toplam puanlarının depresyon, anksiyete ve benlik saygısıyla korelasyonu önceki çalışmalarda bildirilen düzeylere yakındır. PSEÖ toplam puanlarının Beck Depresyon Envanteri puanlarıyla korelasyonu r=0.45, Beck Anksiyete Envateri puanlarıyla korelasyonu r=0.46 ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’yle korelasyonu r=-0.36 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.88’dir. PSEÖ Genel Endişe Faktörü, Aşırı/Kontrol Edilemeyen Endişe ve Endişesizlik olmak üzere 3 faktörlü hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Tartışma ve Sonuç: PSEÖ Türk örnekleminde patolojik endişe düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Elde edilen bulgular ölçeğin Türk örnekleminde uluslararası örneklemlerle benzer bir faktör yapısı gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ölçeğin Türkçe çevirisinin yapılması psikopatolojinin ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı düşünülen patolojik endişenin Türk toplumundaki sonuçlarının değerlendirildiği pek çok çalışmanın yapılmasına olanak sağlayacaktır.
Anahtar Kelime: Psikolojik testler Türk toplumu Kaygı bozuklukları Test kaygı ölçeği Sonuçların tekrarlanabilirliği

Konular: Psikoloji

Assessment of hierarchical factor structure, reliability and validity of Penn state worry questionnaire Turkish version

Öz:
Objective: Excessive, pervasive, and uncontrollable worry are included in the diagnostic criteria of generalized anxiety disorder. Pathological worry is thought to be the cognitive component of anxiety and to be used as a maladaptive defense mechanism. However, negative outcomes of pervasive and uncontrollable worry are not restricted to anxiety disorders alone. A growing number of studies point out that pathological worry is associated with panic disorder, obsessive compulsive disorder, depression, sleep disorders and psychotic disorders. Also pervasive and uncontrollable worry is significantly correlated with medical problems such as heart diseases, diabetes and cancer. In order to assess levels of worry several instruments were developed; for example The Worry Domains Questionnaire (Tallis et al 1992), The Anxious Thoughts Inventory (Wells 1994), The Meta Worry Questionnaire (Wells 1995), The Meta Cognitions Questionnaire -30 (Wells, Cartwright-Hatton, 2004). However, Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) is the most commonly utilized measure on assessing pathological worry. This self-report measure has been translated into many languages. The measure has shown excellent psychometric properties in studies among non-clinical and clinical populations. The aim of this study was to translate the instrument into Turkish and to assess the factor structure of the instrument in a Turkish sample. Method: Sample of the study comprised of 651 undergraduates at the Yüzüncü Yıl University. Factor structures were obtained by using principal components analysis. The Penn State Worry Scale, The Beck Depression Inventory, The Beck Anxiety Inventory, The Rosenberg Self-Esteem Scale, and General Self Efficacy Scale were administered. Model fitness of the factor structure was evaluated by using structural equation technique The Schmid-Leiman transformation was performed to provide higher order factor loadings. PSWQ total and sub-scale scores were correlated with depression, anxiety, self-esteem, and self-efficacy in order to assess convergent validity of the measure. Comparisons between correlations were carried out using the Z test. Results: Convergent validity between PSWQ total scores and other psychological variables was compatible with previous studies. Correlation between PSWQ total scores and Beck Depression Inventory was r=0.45. PSWQ significantly correlated with Beck Anxiety Inventory r= 0.46. Correlation between PSWQ and Rosenberg Self Esteem Scale was r=-0.36. Inner consistency of the measure was 0.88. It was found that PSWQ consisted of General Worry, Excessive/Uncontrollable Worry, and Absence of Worry factors, a three factor hierarchical structure. Discussion: PSWQ is a valid and reliable measure in assessing pathological worry in a Turkish sample. Results have shown that factor structure of the measure obtained in a Turkish sample is consistent with international samples. Translation of the measure into Turkish may contribute to assessing possible outcomes of pathological worry, which is thought to play an important role in the onset of psychopathology, among Turkish sample.
Anahtar Kelime: Test Anxiety Scale Reproducibility of Results Psychological Tests Turkish population Anxiety Disorders

Konular: Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Brown TA. The Nature of Generalized Anxiety Disorder and Pathological Worry: Current Evidence and Conceptual Models. Can J Psychiatry 1997; 42: 817-825
 • 2. Mathews A. Why worry? The cognitive function of anxiety. Behav Res Ther 1990; 28: 455–468
 • 3. Davey G A comparison of three worry questionnaires. Behav Res Ther 1993; 31: 51–56
 • 4. Davey G, Hampton J, Farrell J, Davidson S. Some characteristics of worrying: Evidence for worrying and anxiety as separate constructs. Pers Individ Dif 1992; 13: 133–147
 • 5. Zebb B, Beck J. Worry versus anxiety: Is there really a difference? Behav Modif 1998; 22: 45–61
 • 6. Borkovec T, Robinson E, Pruzinsky T, Depree JA. Preliminary exploration of worry: Some characteristics and processes. Behav Res Ther 1983; 21: 9–16
 • 7. Holaway RM, Rodebaugh TL, Heimberg RG. The epidemiology of worry and generalized anxiety disorder. In: Davey GCL, Wells A (editors). Worry and its Psychological Disorders: Theory, Assessment and Treatment. Atrium: John Wiley & Sons, 2006: 3-20
 • 8. Borkovec T, Ray W, Stöber J. Worry: A cognitive phenomenon intimately linked to affective, physiological, and interpersonal behavioral processes. Cognit Ther Res 1998; 22: 561–576
 • 9. Wells A. Meta-cognition and worry: a cognitive model of generalized anxiety disorder. Behav Cogn Psychother 1995; 23: 301-320.
 • 10. Nolen-Hoeksema S. Ruminative coping with depression. In: Heckhausen J, Dweck CS (editors). Motivation and Self-Regulation Across the Life Span. New York: Cambridge University Press, 1998:237–256
 • 11. Segerstrom SC, Tsao JCI, Alden LE, Craske MG. Worry and rumination: Repetitive thought as a concomitant and predictor of negative mood. Cognit Ther Res 2000; 24: 671–688
 • 12. Watkins E, Moulds M, Mackintosh B. Comparisons between rumination and worry in a non-clinical population. Behav Res Ther 2005; 43: 1577–1585
 • 13. Andrews H, Borkovec TD. The differential effects of inductions of worry, somatic anxiety, and depression on emotional experience. J Behav Ther Exp Psychiatry 1988; 19: 21–26
 • 14. Starcevic V. Pathological worry in major depression: a preliminary report. Behav Res Ther 1994; 33: 55–56
 • 15. Roberts JE, Monroe SM. A multidimensional model of self-esteem in depression. Clin Psychol Rev 1994; 14: 161-181
 • 16. Pyszczynski T, Greenberg J, Arndt J, Schimel J. Why do people need self-esteem: A theoretical and empirical review. Psychol Bull 2004; 130: 435-468
 • 17. Muris P. Relationships between self-efficacy and symptoms of anxiety disorders and depression in a normal adolescent sample. Pers Individ Dif 2002; 32: 337-348
 • 18. Tallis F, Eysenck MW, Mathews A. A questionnaire for the measurement of nonpathological worry. Pers Individ Dif 1992; 13: 161–168
 • 19. Wells A. A multi-dimensional measure of worry: Development and preliminary validation of the Anxious Thoughts Inventory. Anx Stress Cop 1994; 6: 289–299
 • 20. Wells A. The metacognitive model of GAD: Assessment of metaworry and relationship with DSM-IV Generalized Anxiety Disorder. Cognit Ther and Res 2005; 29: 107-121
 • 21. Wells A, Cartwright-Hatton S. A short form of the meta cognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behav Res Ther 2004;42: 385–396
 • 22. Stöber J. Worrying: A comparison of three questionnaires concerning everyday worries. Zeitschrift fuer Differentielle und Diagnostische Psychologie 1995; 16: 50-63.
 • 23. van Rijsoort S, Emmelkamp P, Vervaeke G. The Penn State Worry Questionnaire and the worry domains questionnaire: Structure, reliability and validity. Clin Psychol Psychother 1999; 6: 297–307
 • 24. Pallesen S, Nordhus IH, Carlstedt B, Thayer JF, Johnsen TB. A Norwegian adaptation of the Penn State Worry Questionnaire: Factor structure, reliability, validity and norms. Scand J Psychol 2006; 47: 281-291
 • 25. Novy DM, Stanley MA, Averill P, Daza, P. Psychometric comparability of English- and Spanish-language measures of anxiety related affective symptoms. Psychol Assess 2001; 13: 347–355
 • 26. Ladouceur R, Freeston MH, Rh´eaume J, Letarte H, Dumont J. Translation and validation of a French version of the Penn State Worry Questionnaire. Can Psychol 1992; 33: 241-248
 • 27. Gosselin P, Dugas MJ, Ladouceur R, Freeston MH. Evaluation of worry: validation of a French translation of the Penn State Worry Questionnaire. Encephale 2001; 27: 475-484
 • 28. Gana K, Martin B, Canouet M-D, Trouillet R, Meloni F. Factorial structure of a French version of the Penn State Worry Questionnaire. Eur J Psychol Assess 2002; 18: 158–164
 • 29. Startup HM, Erickson TM. The Penn State Worry Questionnaire. In: Davey GCL, Wells A (editors). Worry and It's Psychological Disorders: Theory, Assessment and Treatment. West Sussex: John Wiley and Sons, 2006: 101-120
 • 30. Behar E, Alcaine O, Zuellig AR, Borkovec TD. Screening for generalized anxiety disorder using the Penn State Worry Questionnaire: A receiver operating characteristics analysis. J Behav Ther Exp Psychiatry 2003; 34: 25-43
 • 31. Fresco DM, Mennin DS, Heimberg RG; Turk CL. Using the Penn State Worry Questionnaire to identify individuals with generalized anxiety disorder: a receiver operating characteristic analysis. J Behav Ther Exp Psychiatry 2003; 34: 283-291
 • 32. Meyer TJ, Miller ML, Metzger RL, Barkovec TJ. Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behav Res Ther 1990; 28: 487-495
 • 33. Brown TA, Antony MM, Barlow DH. Psychometric properties of the Penn State Worry Questionnaire in a clinical anxiety disorders sample. Behav Res Ther 1992; 30: 33–37
 • 34. Beck JG, Stanley MA, Zebb BJ. Psychometric properties of the Penn State Worry Questionnaire in older adults. Journal of Clinical Gerontology 1995; 1: 33–42
 • 35. Meloni F, Gana K. Wording effects in the Italian version of the Penn State Worry Questionnaire. Clin Psychol Psychother 2001; 8: 282–287
 • 36. Fresco DM, Heimberg RG, Mennin DS, Turk CL. Confirmatory factor analysis of the Penn State Worry Questionnaire. Behav Res Ther 2002; 40: 313–323
 • 37. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock, J, Erbaugh, J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4: 561-571
 • 38. Hisli N. Beck Depresyon Envanteri’nin geçerliliği üzerine bir çalışma. Turk Psikoloji Dergisi 1988; 6:118-122
 • 39. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety. Psychometric properties. J Consult Clin Psychol 1988; 56: 893-897
 • 40. Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric properties. J Cogn Psychother Int Q 1998;12:163-172
 • 41. Rosenberg M. Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965
 • 42. Çuhadaroğlu F. Adölesanlarda Benlik Saygısı. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara: 1986
 • 43. Jerusalem M, Schwarzer R. Self-efficacy as a resource factor in stress appraisal processes. In: Schwarzer R (editor). Self-Efficacy: Thought Control of Action. Washington, DC: Hemisphere, 1992: 195-213
 • 44. Schwarzer R, Jerusalem M. Generalized Self-Efficacy scale. In: Weinman J, Wright S, Johnston M (editors). Measures in Health Psychology: A User’s Portfolio. Windsor, UK: Nfer-Nelson 1995: 35-37
 • 45. Boysan M. Çok Örneklemli Yapısal Eflitlik Modelleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van: 2006
 • 46. Jöreskog K, Sörbom D. LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Lincolnwood: Scientific Software International, 1993
 • 47. Hu L, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling 1999; 6: 1-55
 • 48. Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics (Fourth Edition). Boston: Ally and Bacon, A Person Education Company 2001
 • 49. Purdon C, Harrington J. Worry in psychological disorders. In: Davey GCL, Wells A (editors). Worry and Psychological Disorders: Theory, Assessment and Treatment. UK: Wiley and Sons, 2006: 41-50
 • 50. Marsh HW. Positive and negative global self-esteem: A substantively meaningful distinction or artifactors? J Pers Soc Psychol 1996; 70: 810–819
 • 51. Brown TA. Confirmatory factor analysis of the Penn State Worry Questionnaire: Multiple factors or method effects? Behav Res Ther 2003; 41: 1411-1426
 • 52. Erkufl A. Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında karşılaşılan sorunlar. Türk Psikoloji Bülteni 2007; 13: 17-25
APA BOYSAN M, KESKİN S, BEŞİROĞLU L (2008). Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. , 174 - 182.
Chicago BOYSAN MURAT,KESKİN SIDDIK,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. (2008): 174 - 182.
MLA BOYSAN MURAT,KESKİN SIDDIK,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. , 2008, ss.174 - 182.
AMA BOYSAN M,KESKİN S,BEŞİROĞLU L Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. . 2008; 174 - 182.
Vancouver BOYSAN M,KESKİN S,BEŞİROĞLU L Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. . 2008; 174 - 182.
IEEE BOYSAN M,KESKİN S,BEŞİROĞLU L "Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği." , ss.174 - 182, 2008.
ISNAD BOYSAN, MURAT vd. "Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği". (2008), 174-182.
APA BOYSAN M, KESKİN S, BEŞİROĞLU L (2008). Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 18(3), 174 - 182.
Chicago BOYSAN MURAT,KESKİN SIDDIK,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 18, no.3 (2008): 174 - 182.
MLA BOYSAN MURAT,KESKİN SIDDIK,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, vol.18, no.3, 2008, ss.174 - 182.
AMA BOYSAN M,KESKİN S,BEŞİROĞLU L Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2008; 18(3): 174 - 182.
Vancouver BOYSAN M,KESKİN S,BEŞİROĞLU L Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2008; 18(3): 174 - 182.
IEEE BOYSAN M,KESKİN S,BEŞİROĞLU L "Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği." Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 18, ss.174 - 182, 2008.
ISNAD BOYSAN, MURAT vd. "Penn state endişe ölçeği Türkçe formunun hiyerarşik faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği". Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 18/3 (2008), 174-182.