Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 22 - 227 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Öz:
Antrenörlerin empatik beceri kazanımları ile yaşam doyumları arasındaki pozitif ilişki, onların daha sorunsuz ve daha verimli çalışmaları anlamına gelmektedir. Bu araştırma, voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 27 erkek 33 bayan olamak üzere toplam 60 voleybol antrenörü oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, empati beceri düzeylerini belirlemek için Dökmen(1997) tarafından geliştirilen “Empatik Beceri Ölçeği B-Formu”, yaşam doyumu düzeyini tespit etmek amacıyla Deiner, Emmons & Larsen (1985) geliştirdiği “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde f testi, t testi, varyans analizi ve Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanıldı ve p<0,05 düzeyinde anlamlılık arandı. Araştırma sonucunda; Voleybol antrenör adaylarının empati beceri düzeyleri ile yaşam doyum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi (p<0.05). Cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamakla birlikte bayan antrenörlerin empatik beceri ile yaşam doyumu değerlerinin erkeklere göre daha yüksek oranda olduğu bulundu. Ayrıca evli antrenörlerin empatik beceri ile yaşam doyumu puanlarının evli olamayan antrenörlerden daha yüksek olduğu saptandı.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The investigation of relation between empathic skill and life satisfaction of volleyball trainer candadates

Öz:
They work more smoothly and more efficient means, with the acquisition of life skills coach emphatic positive relationship between satisfactions. This study has been carried out in order to examine the relation between empathic skill and life satisfaction of volleyball trainer candidates. The sampling group was composed of totally 60 volleyball trainers including 27 males and 33 females. In the study, as a means for collecting data, The Scales of Empathic Skill-B Form developed by Dokmen (1988) was used to determine the levels of empathy skill and Life Satisfaction with Life Scale developed by Deiner, Emmons &Larsen(1985) was used so as to ascertain Life Satisfaction. In the analysis of data; f test, t test are tested with the analysis of variance and Pearson&#8217;s product moment correlation coefficient in an attempt to get relevance at the level of p<0,05. In conclusion; a meaningful relation has been determined between the levels of life satisfaction and the levels of empathic skill of volleyball trainer candidates. Considering gender variable; no meaningful difference has been found. However, life satisfaction and empathic skill values of female trainers have been determined to be higher than males&#8217;. Besides, the scores of life satisfaction and empathic skill of married trainers have been found to be higher than unmarried trainers&#8217;.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Amman T., İkizler H.C., Karagözoğlu C. Sporda Sosyal Bilimler. Alfa Basım Yayım Dağıtım, 48-68, 2000.
 • 2. Atkins, M. W.& Steitz Jean A., The Assessment Of Empathy, www.uu.edu/union/academ/tep/research/atkins.htm, 18.05.2002.
 • 3. Başer E. Uygulamalı Spor Psikolojisi. Bağırgan Yayımevi, 326, 331, 336, 337, 1998.
 • 4. Bellous,J.B. Considering Empathy Some Preliminary Definition, http://www.mcmaster.ca/mjtm/bellous1.htm. 05.06.2001.
 • 5. Cheng,H., Furnham, A. Personality, self esteem, and demographic predictions of happiness and depression. Personality and Individual Differences, 34,6, 921-942, 2003.
 • 6. Compton, W.C. Meaningfulness as a Mediator of Subjective Wellbeing. Psychological Reports,87,156-160, 2000.
 • 7. Cotton, Kathleen,Developing, Empathy In Children and Youth, School Improvement Research Series, www.Iyrics.com.2001.
 • 8. Çetinkanat, C. Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık, Ankara, s.48, 2000.
 • 9. Diener E., Emmons R.A., Larsen R.J. The Satisfaction with Life Scale, Journal of Personality Assesment, 49(1), 71-75, 1985.
 • 10. Doğan O. Spor Psikolojisi. Nobel Kitabevi, 112-113, 2005.
 • 11. Dökmen, Ü. Empati Kurma Becerisi ile Sosyometrik Statü Arasındaki İlişki, A.Ü. E.B.F. Dergisi, 20, 1-2, 188, 1987.
 • 12. Dökmen, Ü. Empatinin Yeni Bir Modele Dayanılarak Ölçülmesi ve Psikodrama İle Ölçülmesi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 21 (1-2), 155-190, 1989.
 • 13. Dökmen, Ü. İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul, Sistem Yay. 1. Basım, 1997.
 • 14. Gill, D.L. Pschological dinamics of sports. Champaign: Human Kinetics Publishers,1986.
 • 15. Goleman, D. Duygusal Zeka Neden IQ'dan Daha Önemlidir?.İstanbul: Varlık Yayınları,1996.
 • 16. Guttman,H.A. Empathy In Families of Women With Borderline Personality Disorder, Anorexia Nervosa, And A Control Group Familiy Process, Fall, 2000 Family Process, Inc.In Association, 2001.
 • 17. Myers, D. G., Diener, E. Who is happy?, Psychological Science 6, 10-19.1995.
 • 18. Murray, B. Does ‘ Emotional Intelligence’ Matter In The Workplace?, American Psychological Assocation, 29,7, 306-314, 1998.
 • 19. Özdevecioğlu, Mahmut; (2003) “İş Tatmini ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 11.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs 2003, Afyon.
 • 20. Schmitter, C. “Life Satisfaction in Centenarians Residing in Long-Term Care”, http://www.mmhc.com/articles/NHM9912/cutillo.html , 21.02.2003
 • 21. Smith, H. C. Sensitivity to People, Mcgraw-Hill Book Company/, New York/ St Louis, Mc Grow- Hill, Inc. Michigan State University, 1996.
 • 22. Stein, J. S., Book, H. E. The EQ Edge : Emotional Intelligence and Your Success, EQ Duygusal Zeka ve Başarının Sırrı.2003.
 • 23. Sung-Mook, H., Effy G. The Relationship Of Satisfaction With Life To Personality Characteristics”, Journal of Psychology Interdisciplinary & Applied,128, 5, pp.547, 1994.
 • 24. Tutko T. & Richard, T. Antrenörün Rolleri-II, Professional Football Athletic Trainers Society, The Bannual Publication of the Professional Football Athletic Trainers Society.1986.
 • 25. Ünal, S., Karlıdağ, R., Yoloğlu, S. “Hekimlerde Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin Yaşam Doyumu Düzeyleri İle İlişkisi”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 4,.116, 2001.
 • 26. Winnet, A. Empathy In Communication, http:/www.selfgrowth.com , Self Improvement Online, Inc. 2001.
 • 27. Wispe, L. The Distinction Between Sympathy and Empathy: To Call Forth A Concept, A Word Is Needed, Journal Of Personality and Social Psychology, 50, 2, pp.12, 1996.
APA BASTUG G (2009). Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. , 22 - 227.
Chicago BASTUG GÜLSÜM Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (2009): 22 - 227.
MLA BASTUG GÜLSÜM Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. , 2009, ss.22 - 227.
AMA BASTUG G Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. . 2009; 22 - 227.
Vancouver BASTUG G Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. . 2009; 22 - 227.
IEEE BASTUG G "Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi." , ss.22 - 227, 2009.
ISNAD BASTUG, GÜLSÜM. "Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi". (2009), 22-227.
APA BASTUG G (2009). Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 22 - 227.
Chicago BASTUG GÜLSÜM Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3, no.3 (2009): 22 - 227.
MLA BASTUG GÜLSÜM Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, 2009, ss.22 - 227.
AMA BASTUG G Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2009; 3(3): 22 - 227.
Vancouver BASTUG G Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2009; 3(3): 22 - 227.
IEEE BASTUG G "Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi." Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3, ss.22 - 227, 2009.
ISNAD BASTUG, GÜLSÜM. "Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi". Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3/3 (2009), 22-227.