Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 272 - 279 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği)

Öz:
Bu araştırmanın amacı; Ahi Evran (AEÜ) ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretmenlik Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin, problem çözme becerilerinin, kişisel değişkenlerinden elde edilen bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Çalışmaya, AEÜ ve GÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretmenlik Bölümü’nde öğrenim gören öğrenim gören öğrenciler arasından tesadüfî seçim (random) yöntemi kullanılarak seçilen toplam 304 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu”, “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin genel olarak problem çözme becerilerinin ve problem çözme yaklaşımlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin problem çözme becerisi alt boyutlarına ve toplamına ait puan ortalamalarının, sınıf ve millilik değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; üniversite, cinsiyet ve branş değişkenine göre ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Spor Bilimleri Davranış Bilimleri

Analyzing skills of problem solving of physical education teacher candidates from different angles considering variables

Öz:
The aim of this survey is; students’ studying in Physical Education and Sport Department of AEÜ and GÜ through problem solving test and to specify whether students differentiate according to independent variables obtained from personal variables and to reveal relation between students’ ability of problem solving. Totally, 304 students, whom were selected randomly among the students studying in Physical Education and Sport Department of AEÜ and GÜ voluntarily participated in this survey. In this survey, Personal Data Form and Problem Solving Inventory (PÇE) were used as a means of data collection. The research indicated that the skills of problem solving and approaches of problem solving generally the university students is medium level. The average point of the sub-dimensions and its total of the skill of problem solving didn’t change in a meaningful level accordingly class and national but it changed in a meaningful level depending on the university, sex, branches of sports.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Spor Bilimleri Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1.Açıkada C. “Beden Eğitiminden Spor Eğitimine”, 2. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu.; Ankara, 1993
 • 2.Ağır M. “Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki”, İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi, 2007
 • 3.Akandere M, Aslan F, Boyalı E, Kaya E. “Üniversitede Öğrenim Gören Spor Yapan ve Yapmayan Gençlerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”, 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu 2005
 • 4.Baumann S. Uygulamalı Spor Psikolojisi, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 1994
 • 5.Başaran İE. Eğitim Yönetimi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1993.
 • 6.Ferah D. “Kara Harp Okulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılamalarının ve Problem Çözme Yaklaşım Biçimlerinin Cinsiyet, Sınıf, Akademik Başarı ve Liderlik Yapma Açısından İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2000
 • 7.Gülşen D. “Farklı Lig Düzeyinde Oynayan Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere, Öğrenim Durumu ve Spor Yaşlarına Göre Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”. Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2008
 • 8.Heppner PP, Peterson C. “The Development and Implication of a Personal Problem- Solving Inventory. Jour.of Coun. Psych”, 29(1). pp. 66–75. 1982
 • 9.İnce G, Şen C. “Adana İlinde Deplasmanlı Ligde Basketbol Oynayan Sporcuların Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1). ss. 5–10. 2006
 • 10.Katkat D. “Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması”, Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2001
 • 11.Koberg D, Bangal. JThe Universal Traveler, California. 1981
 • 12.Kuru E. “Farklı Branş ve Düzeydeki Erkek Sporcularla Spor Yapmamış Olanların Psikolojik İhtiyaçları ile Bazı Sosyal ve Sportif Özellikleri”, Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi. 1995
 • 13.Morgan CT. Psikolojiye Giriş. Arıcı H ( Çev), Ankara: Meteksan Yayınları. 1999
 • 14.Öztürk F, İnce G, Zulkadiroğlu Z. “Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencileri Problem Çözme Becerisi Algıları”, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (1). 2000
 • 15.Saygılı H. “Problem Çözme Becerisi İle Sosyal ve Kişisel Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Atatürk Üniversitesi., Yüksek Lisans Tezi, 2000
 • 16.Sonmaz S. “Problem Çözme Becerisi ile Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi, Doktora Tezi, 2002
 • 17.Şahin N, Şahin NH, Heppner PP. “Psychometric Properties Of The Problem Solving İnventory İn a Group of Turkish University Students”, Cognative Therapy and Research, 17(4); 379–396. 1993
 • 18.Thornton S. Çocuklar Problem Çözüyor, İstanbul: Gendaş Yayınları, 82-118-149, (1998).
 • 19.Tümkaya S, İflazoğlu A. “Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Otomatik Düşünce ve Problem Çözme Düzeylerinin Bazı Sosyo- Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6): 143–158. (2000).
 • 20.Ülger Ö. “Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerinin Liderlik Davranışlarıyla İlişkisi”, Beykent Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2003
 • 21.Yörükoğlu A. Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunları, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara: Tisa Matbaası. 1985
APA KARABULUT E, KURU E, PULUR A (2009). Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği). , 272 - 279.
Chicago KARABULUT EBRU OLCAY,KURU Emin,PULUR Atilla Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği). (2009): 272 - 279.
MLA KARABULUT EBRU OLCAY,KURU Emin,PULUR Atilla Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği). , 2009, ss.272 - 279.
AMA KARABULUT E,KURU E,PULUR A Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği). . 2009; 272 - 279.
Vancouver KARABULUT E,KURU E,PULUR A Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği). . 2009; 272 - 279.
IEEE KARABULUT E,KURU E,PULUR A "Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği)." , ss.272 - 279, 2009.
ISNAD KARABULUT, EBRU OLCAY vd. "Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği)". (2009), 272-279.
APA KARABULUT E, KURU E, PULUR A (2009). Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 272 - 279.
Chicago KARABULUT EBRU OLCAY,KURU Emin,PULUR Atilla Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3, no.3 (2009): 272 - 279.
MLA KARABULUT EBRU OLCAY,KURU Emin,PULUR Atilla Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, 2009, ss.272 - 279.
AMA KARABULUT E,KURU E,PULUR A Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2009; 3(3): 272 - 279.
Vancouver KARABULUT E,KURU E,PULUR A Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2009; 3(3): 272 - 279.
IEEE KARABULUT E,KURU E,PULUR A "Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği)." Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3, ss.272 - 279, 2009.
ISNAD KARABULUT, EBRU OLCAY vd. "Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri örneği)". Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3/3 (2009), 272-279.