Yıl: 2008 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 121 - 131 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

Öz:
Bu çalışmada Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının; yaş, cinsiyet, ailenin yaşadığı yer, aile yapısı, sınava giriş sayısı, ebeveyn eğitim durumu ve adayın sınava hazırlanış performansını nasıl değerlendirdiği ile ilişkisinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırma kapsamına 2008–2009 eğitim öğretim yılında Karamanoğlu Mehmet Bey üniversitesine beden eğitimi ve spor yüksekokulu özel yetenek sınavına başvuran 348 adaydan gönüllü katılan 253 aday alınmıştır. Veri toplama aracı olarak adaylara ait kişisel bilgi formu ve Spielberger ve arkadaşları tarafından geliştirilen, durumluluk kaygı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 10.0 programından yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde; ortalama, standart sapma, sayı, yüzdelik hesaplamaları, Kruskal-Wallis testi, t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, beden eğitimi özel yetenek sınavı gibi mesleki anlamda gelecek için kritik önem taşıyan sınavlara girmeden önce adaylar da durumluluk kaygı düzeyi orta derece de (56.86 ± 7.76) görülmektedir. Bunların yanında sınava girecek adayın erkek olması, yaşının 19 yaş ve daha küçük olması, beden eğitimi sınavına ilk kez girecek olması ve sınava hazırlanış performansını yetersiz hissetmesi gibi durumlarla kaygı düzeyi artmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Spor Bilimleri

-

Öz:
In this work, the canditates who joins to the physical education sport academy special ability exam concerning situations;age,sex,the place where family lives,family structure,times of joining exam, state of parent’s education and planned for analysing how the canditate appraises the preparing performance of exam. It was taken 253 canditates from 348 canditates who had applied Karamanoglu Mehmet Bey University the physical education and sport academy special ability exam to the scope of searching in 2008/2009 education year.For gathering data instrument,it was used personal information form belong to the canditates,Spielberger and conditional concernment measure that was developed by their friends.In evaluating data,it was used SPSS 10.0 program.In evaluating data; mean average, standard deviation,number,percentage calculations,Kruskal-Wallis test,t test. In result of searching,before entering the exam that is critacally important fort he future of canditates,like physical education special ability exam,the conditional concernment level is seen medium(56.86 7.76).Besides these,the concernment level of canditates raise in the conditions like entering to the exam must be men,age of them must be 19 or lower,first time entering to the physical education exam,feeling themselves inadequate preparing for exam.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Akandere M., Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Etkisi. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, 1997.
 • 2. Aydemir Ö., Köroğlu E., Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, (2000).
 • 3. Alisinanoğlu_F,_Ulutaş_İ., Çocuklarda kaygı ve bunu etkileyen etmenler, Milli Eğitim Eğitim Sanat Kültür,145, 2000.
 • 4. Başer E., Uygulamalı Spor Psikolojisi, 3. Baskı, Ankara, Bağırgan Yayınevi, 1998.
 • 5. Cüceloğlu D., İnsan ve Davranışı. 6. Baskı, İstanbul, Remzi Kitapevi, 1996.
 • 6. Erbaş M., Türkiye Basketbol 2. Erkekler Ligindeki Oyuncuların Bazı Kişisel Değişkenlerinin Durumluluk Kaygı Üzerine Etkileri ve Durumluluk Kaygının Takım İçi İlişkilerine Etkisinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne,2000.
 • 7. Freud S., Yasamım ve Psikanaliz, 3. Baskı, İstanbul, Engin Ofset, 1996.
 • 8. Harris, D.V., Sports Psychology, 1 nd ed, Illinois, Leisure Pres, 1984.
 • 9. Kapıkıran Ş., Üniversite öğrencilerinin sınav kaygısının bazı psiko-sosyal değişkenlerle ilişkisi üzerine bir inceleme, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1):11,2002.
 • 10. Kolayiş H., Futbolcularda Zihinsel Hayal Etme Antrenmanının Kaygı Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2002.
 • 11. Konter E., Profesyonel Futbolda Bazı Değişkenlere Göre Becerilerin Araştırılması, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2002.
 • 12. Köknel Ö., Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, 14. Baskı, Altın Kitaplar Yayın Evi, İstanbul, 1997.
 • 13. LeCompte AW, Öner N., Development of the Turkish edition of STAI, In: Spielberger CD and Guerrero RD, editor, Crass-cultural anxiety, 1976.
 • 14. Lynette L. Craft; T. Michelle Magyar; Betsy J. Becker;, Deborah L. Feltz The Relationship Between the Competitive State Anxiety Inventory-2 and Sport Performance, A Meta-Analysis Table of Contents for Vol. 25, Iss.,2003.
 • 15. Metin Ö, Özkoç Ş, Özer F G, Beydağ D., Denizli çıraklık eğitim merkezine devam eden gençlerin Kaygı düzeyinin belirlenmesi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7 (2), 2008.
 • 16. Öner N., Durumluluk, Sürekli Kaygı envanterinin Türk toplumunda geçerliliği, Doç. Tezi, Ankara, 1977.
 • 17. Özusta H.Ş., Çocuklar İçin Durumlu-Sürekli Kaygı Envanteri Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikoloji Dergisi, 10(34): 32-44, (1995).
 • 18. Öner N., Le Compte A., Süreksiz Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, 1. Baskı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1-26, İstanbul, 1983.
 • 19. Özbekçi F., Farklı Spor Dallarında Yaşanan Müsabaka Stres Düzeylerinin Araştırılması. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi; İstanbul, 1989.
 • 20. Öztürk O., Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 5. Baskı., Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1994.
 • 21. Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Uğurtaş S., Kısa Semptom Envanteri (KSE), Ergenler İçin Kullanımının Geçerlik, Güvenilirlik ve Faktör Yapısı, Türk Psikiyatri Dergisi, 13(2), (2002).
 • 22. Tel H, Sabancıoğulları S., Hemşirelik Birinci sınıf öğrencilerinin laboratuar uygulamasında birbirine IM enjeksiyon uygularken ve klinik uygulamanın ilk gününde anksiyete durumları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2004.
 • 23. Yavuz H.U., Yüzme, Paletli Yüzme ve Atletizm Branşlarındaki Bazı Sporcuların Anksiyete ve Depresyon Durumları ile Reaksiyon Zamanlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılmaları, Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2002.
APA LÖK S, ince a, LÖK N (2008). Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. , 121 - 131.
Chicago LÖK Sefa,ince alparslan,LÖK Neslihan Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. (2008): 121 - 131.
MLA LÖK Sefa,ince alparslan,LÖK Neslihan Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. , 2008, ss.121 - 131.
AMA LÖK S,ince a,LÖK N Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. . 2008; 121 - 131.
Vancouver LÖK S,ince a,LÖK N Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. . 2008; 121 - 131.
IEEE LÖK S,ince a,LÖK N "Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi." , ss.121 - 131, 2008.
ISNAD LÖK, Sefa vd. "Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi". (2008), 121-131.
APA LÖK S, ince a, LÖK N (2008). Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 121 - 131.
Chicago LÖK Sefa,ince alparslan,LÖK Neslihan Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2, no.2 (2008): 121 - 131.
MLA LÖK Sefa,ince alparslan,LÖK Neslihan Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, 2008, ss.121 - 131.
AMA LÖK S,ince a,LÖK N Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2008; 2(2): 121 - 131.
Vancouver LÖK S,ince a,LÖK N Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2008; 2(2): 121 - 131.
IEEE LÖK S,ince a,LÖK N "Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi." Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2, ss.121 - 131, 2008.
ISNAD LÖK, Sefa vd. "Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi". Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2/2 (2008), 121-131.