Yıl: 2008 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 38 - 63 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları

Öz:
Bu çalışmanın amacı; yeni ilköğretim programlarının öğretmenlerde bulunmasını istediği yeterliklerle eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına kazandırılması amaçlanan mesleki yeterliklerin uyuşup uyuşmadığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak istenilen nitelik ve beceriler doküman analizi yapılarak tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise bu niteliklerin kazandırılıp kazandırılmadığı araştırmanın yapıldığı fakültede tavsiye edilen kaynak kitapların incelenmesi ve ardından öğretmen adaylarıyla yapılan yarı-yapılandırılmış mülakatlar yoluyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Betimsel araştırma yaklaşımı kullanılan bu araştırmanın verileri, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencilerine tavsiye edilen kaynak kitapların incelenmesi ve aynı programda eğitim gören son sınıf öğrencileriyle yapılan mülakatların analizinden elde edilmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlerden sahip olmaları beklenilen becerilerle eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına kazandırılması amaçlanan mesleki yeterlik ve nitelikler arasında bir uyum olduğu ve öğretmen adaylarının MEB’in arzuladığı nitelik ve becerilerin çoğunluğuna sahip olacak şekilde yetiştiği söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbaş, A. (2005). Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik, E. Uzman (Ed.), Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Altun, M. (2004). İlköğretim İkinci Kademe (6, 7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi. Bursa: Alfa.
 • Arslan, S. (2006). Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımı, H. Gür (Ed.), Matematik Öğretimi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Ausubel, D. (1968). The Psychology of Meaningful Verbal Leraning. New York: Grane and Stratton.
 • Baki, A. (2005). Öğrenen ve Öğretenler için Bilgisayar Destekli Matematik. İstanbul: Ceren Yayıncılık.
 • Baki, A. (2006) . Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi (1–5. Sınıflar). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Bozkurt, E. (2005). Kişisel Rehberlik, E. Uzman (Ed.), Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Çepni, S. (2006). Performansların Değerlendirilmesi, A. Doğanay, ve E. Karip (Ed.), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. (2. Baskı) Trabzon: Üçyol Yayınevi.
 • Demirel, Ö., Kıroğlu, K. (2005). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Pegema.
 • Demirel, Ö., Kaya, Z. (2006, Ed.). Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Pegema Yayıncılık.
 • Doğanay, A., Karip, E. (2006, Ed.). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Gömleksiz, M. N. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 339–370.
 • Gür, H. (2006, Ed.). Matematik Öğretimi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Güven, M. (2005). Ana- Baba ile İlişkiler, E. Karip (Ed.) , Sınıf Yönetimi. (5. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Karaçalı, A. (2004). Kerem Altun ile “Öğretmen Yeterlikleri” Üzerine. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Yıl:5, Sayı:58.
 • Karip, E. (2005, Ed.). Sınıf Yönetimi. (5. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Kıroğlu, K. (2006, Ed.). Öğretenler ve Öğrenenler için Ek Açıklamalarla İlköğretim Programları (1–5. Sınıflar). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Kılıç, A., Seven, S. (2005). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Pegema.
 • Kılıç, M. (2005). Öğretmenin Rolü ve Görevlerine İlişkin Görüşlerin Yeni İlköğretim Programı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri.
 • Kısaç, İ. (2005). Öğretmen- Öğrenci İletişimi, E. Karip, (Ed.), Sınıf Yönetimi. (5. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Küçükahmet, L. (2002), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Küçükahmet, L. (2003). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mahiroğlu, A. (2006). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler ve
 • Yenilikler, Ö. Demirel ve Z. Kaya (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Pegema Yayıncılık.
 • MEB, (2005). İlköğretim 1–5 Sınıf Programları Tanıtım El Kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB, (2006a). Talim ve Terbiye Kurulu İlköğretim Matematik Dersi 6–8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara
 • MEB, (2006b). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Temel Eğitime Destek Projesi “Öğretmen Eğitimi Bileşeni” Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. http://oyegm.meb.gov.tr/yet/ adresinden 15.02.2008 tarihinde edinilmiştir.
 • Özbay, Y. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Trabzon: Akademi Kitabevi.
 • Özden, Y. (2005). Sınıf İçinde Öğrenme Öğretme Ortamının Düzenlenmesi, E. Karip (Ed.), Sınıf Yönetimi. (5. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Selçuk, Z. (2001). Gelişim ve Öğrenme. (8. Baskı). Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Sümbül, A. M. (2006). Bir Meslek Olarak Öğretmenlik, Ö.Demirel, ve Z. Kaya, (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Pegema Yayıncılık.
 • Tok, Ş. (2006). Öğretme-Öğrenme Stratejileri ve Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar. A. Doğanay ve E. Karip (Ed.), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Uzman, E. (2005, Ed.). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkan , B., Yıldız, N., Girmen, P. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Hazır bulunuşluk Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği). Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri
 • Yalın, H. İ. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yiğit, N. (2006, Ed.). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (2. Baskı). Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
APA ARSLAN S, ÖZPINAR İ (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. , 38 - 63.
Chicago ARSLAN Selahattin,ÖZPINAR İlknur Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. (2008): 38 - 63.
MLA ARSLAN Selahattin,ÖZPINAR İlknur Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. , 2008, ss.38 - 63.
AMA ARSLAN S,ÖZPINAR İ Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. . 2008; 38 - 63.
Vancouver ARSLAN S,ÖZPINAR İ Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. . 2008; 38 - 63.
IEEE ARSLAN S,ÖZPINAR İ "Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları." , ss.38 - 63, 2008.
ISNAD ARSLAN, Selahattin - ÖZPINAR, İlknur. "Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları". (2008), 38-63.
APA ARSLAN S, ÖZPINAR İ (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 38 - 63.
Chicago ARSLAN Selahattin,ÖZPINAR İlknur Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 2, no.1 (2008): 38 - 63.
MLA ARSLAN Selahattin,ÖZPINAR İlknur Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.2, no.1, 2008, ss.38 - 63.
AMA ARSLAN S,ÖZPINAR İ Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2008; 2(1): 38 - 63.
Vancouver ARSLAN S,ÖZPINAR İ Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2008; 2(1): 38 - 63.
IEEE ARSLAN S,ÖZPINAR İ "Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları." Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2, ss.38 - 63, 2008.
ISNAD ARSLAN, Selahattin - ÖZPINAR, İlknur. "Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 2/1 (2008), 38-63.