Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 57 - 76 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar

Öz:
Bu araştırmanın amacı, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre eğitim yapılan sınıflarda Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları ölçme ve değerlendirme araçlarına yönelik görüşlerini tespit etmektir. Bu amaç çerçevesinde hazırlanan anket, Kırşehir’deki ilköğretim okullarının II. kademesinde görev yapan 52 Sosyal Bilgiler öğretmenine uygulanmıştır. Öğretmenlerin öğrenci başarısının belirlenmesinde, kendilerini daha yeterli olarak gördükleri geleneksel ölçme değerlendirme araçlarını tercih ettikleri görülmüştür.Ölçme araçlarını kullanmada karşılaştıkları sorunların başında sınıfların kalabalık oluşu, maliyet ve zaman yetersizliği gelmektedir. Diğer sonuçlarda dikkate alındığında, öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme araçlarının kullanımı ve hazırlanması konusunda daha kapsamlı hizmet içi eğitime ihtiyaçları olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelime: öğretmen görüşleri ölçme ve değerlendirme sosyal bilgiler öğretmenleri ilk öğretim öğretmenleri kırşehir yapılandırmacı öğrenme ölçme araçları sosyal bilgiler eğitimi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Algan, S. (2008). İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Ölçme ve Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Açısından incelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Candur, F.(2007). Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretimi, Kullanılan Ölçme- Değerlendirme Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Öğretim Sürecindeki Önemi Hakkındaki Düşüncelerinin Belirlenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara:Gazi Üniversitesi.
 • Çelikkaya, T. (2008). Yapılandırmacı Yaklaşımın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi (5.Sınıf Örneği), (Yayımlanmamış Doktora Tezi),Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum : Atatürk Üniversitesi.
 • DPT. (2000). VIII. Bes Yıllık Kalkınma Planı, Ankara
 • EARGED, (2007). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • Eğri, G. (2006) Coğrafya Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Yapabilme Yeterlilikleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Gelbal,S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33: 135-145.
 • Gözütok, D., Akgün O. E. ve Karacaoğlu, C. (2005). İlköğretim Programlarının Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Değerlendirilmesi. Yeni ilköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, 14-16 Kasım 2005, Kayseri. 17-39.
 • Güven, S. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına ilişkin Görüşleri; Milli Eğitim Dergisi Sayı:177 Kış
 • Karasar, N (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yay.
 • Marzano, R.J., Mc Tıghe, J., and Pıckerıng , D. (1993), Assessing student outcomes.Alexandria:VA Association for supervision and Curriculum Development.
 • MEB-PISA (2005). EARGED PISA Projesi 2003 Uygulaması Ulusal Raporu
 • MEB-ÖBBS (2005). EARGED ÖBBS Projesi (Bilgisayar ve İngilizce Okuryazarlığı) 2004 Uygulama Raporları.
 • MEB (2006 a). EARGED İlköğretim 6. Sınıf Pilot Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • MEB (2006 b). Talim Terbiye Kurulu 19.12.2006 tarih be B.08.0.TTK, 0.01.01.01 Sayılı Genelge.
 • MEB-ÖBBS (2007). EARGED ÖBBS Projesi (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler) 2005 Uygulama Raporları.
 • Özçelik, D. A., (1998). Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Sifoğlu, N. (2007). İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Yapısalcı Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara :Gazi Üniversitesi.
 • Tekin, H. (1984). Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Ankara:Has-soy Matbaacılık,
 • Turgut, F. M. (1990). Eğitimde Ölçme Değerlendirme Metotları, Ankara: Saydam Matbaacılık,
 • Yapıcı, M. ve Demirdelen C. (2007). İlköğretim 4. sınıf programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 6(2), 204-212.
 • Yapıcı, M ve Leblebicier ,N,H. (2007). Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına ilişkin Görüşleri ilköğretim Online, 6(3), 480-490 [Online]: http://ilkogretimonline.org.tr adresinden 17 Subat 2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Yıldırım, A. (2006) İlköğretim Okulları ikinci Kademede ölçme Değerlen- dirmeye ilişkin Görüşler ( Diyarbakır ve Elazığ Örneği), ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi )Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü. Elazığ
APA ÇELİKKAYA T, KARAKUŞ U, DEMİRBAŞ Ö (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. , 57 - 76.
Chicago ÇELİKKAYA Tekin,KARAKUŞ Ufuk,DEMİRBAŞ Öztürk.Çağrı Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. (2010): 57 - 76.
MLA ÇELİKKAYA Tekin,KARAKUŞ Ufuk,DEMİRBAŞ Öztürk.Çağrı Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. , 2010, ss.57 - 76.
AMA ÇELİKKAYA T,KARAKUŞ U,DEMİRBAŞ Ö Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. . 2010; 57 - 76.
Vancouver ÇELİKKAYA T,KARAKUŞ U,DEMİRBAŞ Ö Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. . 2010; 57 - 76.
IEEE ÇELİKKAYA T,KARAKUŞ U,DEMİRBAŞ Ö "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar." , ss.57 - 76, 2010.
ISNAD ÇELİKKAYA, Tekin vd. "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar". (2010), 57-76.
APA ÇELİKKAYA T, KARAKUŞ U, DEMİRBAŞ Ö (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 57 - 76.
Chicago ÇELİKKAYA Tekin,KARAKUŞ Ufuk,DEMİRBAŞ Öztürk.Çağrı Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11, no.1 (2010): 57 - 76.
MLA ÇELİKKAYA Tekin,KARAKUŞ Ufuk,DEMİRBAŞ Öztürk.Çağrı Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, 2010, ss.57 - 76.
AMA ÇELİKKAYA T,KARAKUŞ U,DEMİRBAŞ Ö Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(1): 57 - 76.
Vancouver ÇELİKKAYA T,KARAKUŞ U,DEMİRBAŞ Ö Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(1): 57 - 76.
IEEE ÇELİKKAYA T,KARAKUŞ U,DEMİRBAŞ Ö "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, ss.57 - 76, 2010.
ISNAD ÇELİKKAYA, Tekin vd. "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11/1 (2010), 57-76.