Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 80 - 98 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi

Öz:
Ölçme ve değerlendirme fen eğitiminin önemli bir parçasını oluşturur. Bu nedenle öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusunda yeterli olmaları daha iyi ve kaliteli eğitim için son derece önemlidir. Bu çalışmada lise kimya öğretmenlerinin sınavlarında sordukları soruların, hedef davranışları ne ölçüde yansıttıkları, nitelikleri ve bunları hangi kriterlere göre belirledikleri araştırılmıştır. Çalışmada özel durum yaklaşımı çerçevesinde doküman analizi ve anket çalışmaları yürütülmüştür. 14 kimya öğretmeninin kimya sınavlarında sordukları toplam 389 soru toplanmış ve hedef davranışlar açısından irdelenmiştir. Ayrıca kullandıkları ölçme araçları ve bu araçlardaki soruların niteliği hakkında 15 açık uçlu sorudan oluşan bir anket öğretmenlere uygulanmıştır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve sorularını hazırlarken hedef davranışları yeterince dikkate almadıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

An evaluation of the questions chemistry teachers asked in exams in terms of the target behaviors

Öz:
The measurement and evaluation constitute an important part of science education. Therefore, it is particularly important that teachers have sufficient knowledge about the measurement and evaluation in terms of quality of education. In this study, to what extent the questions chemistry teachers used in the examinations reflected the target behaviors in the chemistry learning program in high schools and which criteria the teachers used in determining the examination questions were investigated. For this purpose, the questionnaire and document analysis were conducted. 389 examination questions were gathered from 14 chemistry teachers. In addition, a questionnaire consisting of 15 open-ended items related to measurement tools they used and quality of the questions in these tools was administered to the teachers. Results showed that the teachers in the sample group did not have sufficient knowledge on the measurement and evaluation and did not take into consideration the target behaviors.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anastasi, A. (1988). Psychological testing. New York, New York: MacMillan Publishing Company.
 • Ayas, A. Çepni, S., Johnson, D. & Turgut, M.F. (1997). Kimya öğretimi YÖK/Dünya Bankası MEGP hizmet öncesi öğretmen eğitimi yayınları, Ankara.
 • Baxter, J.A. & Lederman, N.G. (1999). Assessment and measurement of pedagogical content knowledge. In Gess-Newsome, J., & Lederman, N.G. (Eds.), Examining pedagogical content knowledge (pp. 147-161). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Bilgin, İ. (2006), The effects of pair problem solving technique ıncorporating polya’s problem solving strategy on: Undergraduate students’ performance in chemistry, Journal of Science Education, 7(2), 101-106.
 • Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of educational objectives, Longman, London, U.K.
 • Bond, L. A. (1996). Norm- and criterion-referenced testing. Practical Assessment, Research & Evaluation, 5(2). 11.01.2009 tarihinde http://PAREonline.net/getvn.asp?v=5&n=2 adresinden alınmıştır.
 • Chiu, M. H. (2001). Algorithmic problem solving and cpnceptual understanding of chemistry by students at a local high school in Taiwan. Proceedings of National Science Council, ROC (D), 11 (1), 20-38.
 • Coleman, G.D., Van Aken, E.M. & Shen, J. (2002). Estimating interrater reliability of examiner scoring for a state quality award, Quality Management Journal, 9 (4), 39-58.
 • Çepni, S. & Azar, A. (1998). Lise fizik sınavlarında sorulan soruların analizi, III. Ulusal fen bilimleri eğitimi sempozyumu bildiriler kitabı (s. 109-114), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon: Milli Eğitim Basımevi.
 • Demircioğlu, G. & Aydın, M. (2007, Haziran). Öğretmen adaylarının kavramsal ve algoritmik sorularda gösterdikleri başarılar arasındaki ilişki, I. Ulusal kimya eğitimi kongresi, Maçka/İstanbul.
 • Demircioğlu, G. & Ayas, A., Demircioğlu, H. & Çavrar, S. (2002, Mayıs). Öğrencilerin kimya başarılarını belirlemede kullanılan araçların ve soruların nitelikleri, 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve öğretme sempozyumunda sunulmuş bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • EARGED, (1998). Ortaöğretim kimya dersi taslak öğretim programı, EARGED Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • Ergin, Ö. & Bulut, S. (2001). Ortaöğretim fizik öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin değerlendirilmesi. (ss. 267-271). Ankara: Milli Eğitim Basımevi (IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 6-8 Eylül 2000).
 • Göçmen, G. B. (2004). Otantik değerlendirme nedir ve nasıl yapılır? XIII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Karamustafaoğlu, S., Sevim, S., Karamustafaoğlu, O. & Çepni, S. (2003). Analysis of Turkish high-school chemistry-examination questions according to Bloom’s taxonomy, Chemistry Education: Research And Practice, 4 (1), 25-30.
 • Garip, E. (Ed.), Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Erdoğan, K., Sezgin, F., Demircioğlu, G. & Gündoğdu, K. (2008). Ölçme ve değerlendirme, ikinci baskı, Pegema yayıncılık. Ankara.
 • Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık web ofset, 31, 209-243.
 • Landis, J.R. & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data, Biometrics. 33, 159-174.
 • Merriam, S.B. (1988). Case study research in education, a qualitative approach. USA San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Nakhleh, M. B. (1993). Are our students conceptual thinkers or algorithmic problem solvers?, Journal of Chemical Education, 70, 52-55.
 • Nakhleh, M. B. & Mitchell, R. C. (1993). Concept learning versus problem solving: Three is a difference. Journal of Chemical Education, 70, 190-192.
 • Rosenshine, B. (1971). Teaching behaviours and student achievement, London: National foundation for educational research in England and Wales.
 • Smith, J.A. (1995). Semi-structured interviewing and qualitative analysis. In Smith, J.A., Harré, R., & Van Langenhove, L. (Eds.), Rethinking methods in psychology (pp. 9-26). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Sönmez, V. (1999). Program geliştirmede öğretmen elkitabı, geliştirilmiş 8.baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (14. Baskı). Yargı Yayınları, Ankara.
 • Yaşar, S., Ayas, A., Kaptan, F. & Gücüm, B. (1999). Fen bilgisi öğretimi. A.Ü. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No: 585, Eskişehir.
 • Yiğit, N., Saka, A. Z. & Akdeniz, A. R. (1999). Fizik derslerinde uygulanan ölçme değerlendirme yaklaşımları ve hedef davranış belirleme becerilerinin kazandırılması için etkinlikler. (ss.140-147). Ankara: Milli Eğitim Basımevi (III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu 23-25 Eylül 1998).
 • Yin, R. (1994). Case study research design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
APA DEMİRCİOĞLU G, DEMİRCİOĞLU H (2009). Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi. , 80 - 98.
Chicago DEMİRCİOĞLU Gökhan,DEMİRCİOĞLU HÜLYA Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi. (2009): 80 - 98.
MLA DEMİRCİOĞLU Gökhan,DEMİRCİOĞLU HÜLYA Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi. , 2009, ss.80 - 98.
AMA DEMİRCİOĞLU G,DEMİRCİOĞLU H Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi. . 2009; 80 - 98.
Vancouver DEMİRCİOĞLU G,DEMİRCİOĞLU H Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi. . 2009; 80 - 98.
IEEE DEMİRCİOĞLU G,DEMİRCİOĞLU H "Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi." , ss.80 - 98, 2009.
ISNAD DEMİRCİOĞLU, Gökhan - DEMİRCİOĞLU, HÜLYA. "Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi". (2009), 80-98.
APA DEMİRCİOĞLU G, DEMİRCİOĞLU H (2009). Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 80 - 98.
Chicago DEMİRCİOĞLU Gökhan,DEMİRCİOĞLU HÜLYA Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3, no.1 (2009): 80 - 98.
MLA DEMİRCİOĞLU Gökhan,DEMİRCİOĞLU HÜLYA Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.3, no.1, 2009, ss.80 - 98.
AMA DEMİRCİOĞLU G,DEMİRCİOĞLU H Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(1): 80 - 98.
Vancouver DEMİRCİOĞLU G,DEMİRCİOĞLU H Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(1): 80 - 98.
IEEE DEMİRCİOĞLU G,DEMİRCİOĞLU H "Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi." Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3, ss.80 - 98, 2009.
ISNAD DEMİRCİOĞLU, Gökhan - DEMİRCİOĞLU, HÜLYA. "Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3/1 (2009), 80-98.