Yıl: 2009 Cilt: 14 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 242 - 246 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları

Öz:
Amaç: Bu çalışma 820 yataklı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 01 Ocak 2006 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasında yatan hastalarda saptanan hastane enfeksiyonlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntemler: Hastane enfeksiyonlarına ait veriler laboratuar ve hastaya dayalı aktif sürveyans yöntemi ile toplandı ve hastane enfeksiyonu tanısında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin tanımları kullanıldı.Bulgular: Bu döneme ilişkin hastane enfeksiyon hızı %5.97 olarak bulunmuştur. Hastane enfeksiyonlarının en sık gözlendiği birim Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi (%57.1) olup bunu Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi (%16.3) ve Nöroloji Kliniği (%13.1) takip etmiştir. En sık saptanan enfeksiyon türü üriner sistem enfeksiyonları (%41.6) olup bunu kan dolaşımı enfeksiyonu (%22.5), pnömoni (%18.7) ve cerrahi alan enfeksiyonları (%10.4) izlemiştir. En sık tespit edilen etkenler ise sırasıyla Escherichia coli, Pseudomonas spp., koagülaz negatif stafilo-kok, Staphylococcus aureus, Candida spp. ve Klebsiella spp. olmuştur. S. aureus suşları arasında metisilin direnci %85.8 idi. E. coli, Klebsiella spp. ve Pseudomonas spp. arasında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz oranının ise sırası ile % 47.8, % 50.6 ve %56.7 olduğu görüldü.Sonuç: Hastanemizde Enfeksiyon Kontrol komitesi tarafından yapılacak sürveyans ve eğitim çalışmalarının yaygınlaşması ve kendi HE kontrol politikalarımızın oluşturulması bu oranları gelecekte daha aşağılara çekecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Temel Sağlık Hizmetleri Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Pediatri

Year 2006 surveillance results of hospital acquired infections in Firat University Hospital

Öz:
Objective: The aim of this study was to evaluate the hospital acquired infections among the hospitalized patients between January 01, 2006 and December 31, 2006 in 820 bed Fırat University Hospital.Materials and Methods: Data regarding hospital acquired infections were collected with laboratory and patient based active surveillance method and description of Disease Control and Prevention were used in the diagnosis of these infections.Results: The hospital acquired infection ratio was found to be 5.97 % during this period. Most of the hospital infections were detected from Intensive Care Unit of Anesthesia and Reanimation Department (57.1 % ), followed by Cardiothoacic Surgery Intensive Care Unit (16.3 %) and Neurology Clinics (13.1 %). Most common infections were urinary tract infections (41.6 %), boodstream infection (22.5%), pneumonia (18.7 %) and surgical site infection (10.4 %), respectively. Most encountered organisms were Escherichia Coli, Pseudomonas spp., coagulase negative staphylocoocci, Staphylococcus aureus, Candida spp and Klebsiella spp. Methicilline resistance was 85.8 % among S. aureus species. E. coli, Klebsiella spp. and Pseudomonas spp. had ratios of extended spectrum beta lactamase as 47.8 %, 50.6 % and 56.7 % , respectively.Conclusion: The disemination of survelliance and training studies of infection control committee in our hospital and formation of self hospital infection control policy way lower these ratios in the future.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Temel Sağlık Hizmetleri Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1) Spencer RC. Prevalance studies in nosocomial infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1992; 11: 95-98.
 • 2) Pittet D, Tarara D, Wenzel RP. Nosocomial bloodstream infection in critically ill patients. Excess length of stay, extra costs, and attributable mortality. JAMA 1994; 271: 1598-1601.
 • 3) Pollock E, Ford-Jones EL, Corey M, et al. Use of the Pediatric Risk of Mortality Score to predict nosocomial infection in a pediatric intensive care unit. Crit Care Med 1991; 19: 160-165.
 • 4) Meers PD. Infection control in developing. J Hosp Infect 1998; 11 (Suppl A); 406-410.
 • 5) Yalçın H, Swenson S, Akalın HE, Baykal M. Hacettepe Ünüversitesi Hastanelerinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar. ANKEM Dergisi 1989(3):29-51.
 • 6) Akalın HE, Işık F, Baykal M, Sayek İ. Hacettepe Üniversitelerinde Hastane İnfeksiyonları. ANKEM Dergisi 1990, 4; 276.
 • 7) Erhan M, Tülek N, Mert A. SSK Ankara Eğitim Hastanesi'nde hastane infeksiyonlarının sürveyansı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1998; 94-98.
 • 8) Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Huge JM. CDC definitions for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988; 16:128-140.
 • 9) National Committee for Clinical Laboratory Standards: Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Test. NCCLS Document, 6th ed., M2-A6 (M57-100), Wayne Pa, Approved Standard 1997.
 • 10) Thomson KS, Sanders CC. Detection of extended-spectrum beta-lactamases in members of the family Enterobacteriaceae: comparison of the double-disk and three-dimensional tests. Antimicrob Agents Chemother 1992; 36:1877-1882.
 • 11) Brun-Buisson C, Legrand P, Philippon A, Montravers F, Ansquer M, Duval J. Transferable enzymatic resistance to third-generation cephalosporins during nosocomial outbreak of multiresistant Klebsiella pneumoniae. Lancet 1987; 2:302-306.
 • 12) Ho PL, Chow KH, Yuen KY, Ng WS, Chau PY. Comparison of a novel, inhibitor-potentiated disc-diffusion test with other methods for the detection of extended-spectrum beta-lactamases in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae. J Antimicrob Chemother 1998; 42:49-54.
 • 13) Clinical and Laboratory Standards Institute: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, Fifteenth Informational Supplement M100-S15, Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, Penn (2005).
 • 14) Yılmaz GR, Çevik MA, Şardan YÇ. Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı ve Amerika Ulusal Nozokomiyal Enfeksiyon Sürveyan Sistemi. 1. Baskı, Hastane Enfeksiyonları Derg 2002; 6: 55-71.
 • 15) Akalın E: Kalite Göstergesi Olarak Hastane İnfeksiyonları, Hastane İnfeksiyonları Derg 2001;5:169-171.
 • 16) Erdinç FŞ, Yetkin ÖA, Yücel M ve ark: S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2001 yılında saptanan hastane infeksiyonları, Hastane infeksiyonları Kongresi 2002, Kongre Kitapçığı P083, Ankara (2002).
 • 17) Taşyaran MA, Ertek M, Çelebi S, Harbigil A, Kızıloğlu G. Atatürk Üniversitesi Hastaneleri'nde Hastane Enfeksiyonları: 1999 Yılı sonuçları. Hastane Enfeksiyonları Dergisi 2001; 5: 38-42.
 • 18) Arman D. Türkiye'de Hastane İnfeksiyonları Kontrolüne Yönelik Çalıflmalar: “Eraksoy H, Yenen O Ş (eds). İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” Nobel Tıp Kitabevi, İs-tanbul (2000).
 • 19) Tekeli E, Palabıyıkoğlu İ. Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyonlarının Dünü, Bugünü, Geleceği. Flora 2003; 8: 177-199.
 • 20) Arslan H, Gündoğan K. Yoğun Bakım Ünitelerinde Gözlenen Hastane İnfeksiyonları. Hastane İnfeks Derg. 1999;3: 165-170.
 • 21) Akkuş N, Biberoğlu K, Tahran O. Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyon Risk Faktörleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi. Hastane İnfeks Dergisi 1997; 1:101-105.
 • 22) Vincent JL. Nosocomial infections in adult intensive-care units. Lancet 2003; 361: 2068-2077.
 • 23) Erdinç FS, Yetkin MA, Ataman Hatipoğlu C, et al. Five-year surveillance of nosocomial infections in Ankara Training and Research Hospital. Journal of Hospital Infection 2006; 64: 391-396.
 • 24) Özdemir D, Şencan İ, Yılmaz Z, Yıldırım M, Küçükbayrak A, Erdoğan S. 2003 Yılında AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Hastanesi'nde NozokomiyaL İnfeksiyonlar. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 1: 11-15.
 • 25) Arman D: Hastane İnfeksiyonları Kontrolünde Türkiye'nin Durumu. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Kitabı. Antalya. 149-52, 6-10 Ekim 1997.
 • 26) Rezende EM, Couto BR, Starling CE, Modena CM; Prevalence of nosocomial infections in general hospitals in Belo Horizonte. Infec Control Hosp Epidemiol. 19: 872-6, 1998.
 • 27) Pittet D, Harbarth S, Francioli P; Prevalence and risk factors for nosocomial infections in Swiss University Hospitals. J Clin Microbiol Infect . 3 (Supp 2):210,1998.
 • 28) Klavs I, Bufon Laznik T, Skerl M, et al. Slovenian Hospital-Acquired Infections Survey Group. J Hosp Infect. 54(2):149-57, 2003 Jun. Abstract.
 • 29) Köksal İ. Hastane Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tedavisi. Klimik dergisi 2000; 13: 21-22.
 • 30) Korten V. Hastane İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Genel Risk Faktörleri. Akalın HE (editör). Hastane İnfeksiyonları. Ankara: Güneş Kitabevi, 1993; 34-44.
 • 31) Otkun M, Akata F, Teker B, ve ark. Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde Hastane İnfeksiyonları: 1995 yılı sonuçları. İnfeks Derg 1997; 11: 23-27.
 • 32) Mamıkoğlu L, Günseren F, Özçelik FT, ve ark. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Hastane İnfeksiyonları: 1994-1995. Hastane İnfeks Derg 1998; 2: 42-45.
 • 33) Metintaş S, Akgün Y, Arslantaş D, Aydınlı D. Bir Üniversite Hastanesinde Hastane İnfeksiyonlu Hasta Prevalansı: Tek Gün Prevalans Çalışması. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2002; 6: 32-40.
APA Çelik İ, şenol a, ESER KARLIDAĞ G, İNCİ A (2009). Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları. , 242 - 246.
Chicago Çelik İlhami,şenol arzu,ESER KARLIDAĞ GÜLDEN,İNCİ Akmirza Nuran Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları. (2009): 242 - 246.
MLA Çelik İlhami,şenol arzu,ESER KARLIDAĞ GÜLDEN,İNCİ Akmirza Nuran Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları. , 2009, ss.242 - 246.
AMA Çelik İ,şenol a,ESER KARLIDAĞ G,İNCİ A Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları. . 2009; 242 - 246.
Vancouver Çelik İ,şenol a,ESER KARLIDAĞ G,İNCİ A Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları. . 2009; 242 - 246.
IEEE Çelik İ,şenol a,ESER KARLIDAĞ G,İNCİ A "Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları." , ss.242 - 246, 2009.
ISNAD Çelik, İlhami vd. "Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları". (2009), 242-246.
APA Çelik İ, şenol a, ESER KARLIDAĞ G, İNCİ A (2009). Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları. Fırat Tıp Dergisi, 14(4), 242 - 246.
Chicago Çelik İlhami,şenol arzu,ESER KARLIDAĞ GÜLDEN,İNCİ Akmirza Nuran Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları. Fırat Tıp Dergisi 14, no.4 (2009): 242 - 246.
MLA Çelik İlhami,şenol arzu,ESER KARLIDAĞ GÜLDEN,İNCİ Akmirza Nuran Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları. Fırat Tıp Dergisi, vol.14, no.4, 2009, ss.242 - 246.
AMA Çelik İ,şenol a,ESER KARLIDAĞ G,İNCİ A Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları. Fırat Tıp Dergisi. 2009; 14(4): 242 - 246.
Vancouver Çelik İ,şenol a,ESER KARLIDAĞ G,İNCİ A Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları. Fırat Tıp Dergisi. 2009; 14(4): 242 - 246.
IEEE Çelik İ,şenol a,ESER KARLIDAĞ G,İNCİ A "Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları." Fırat Tıp Dergisi, 14, ss.242 - 246, 2009.
ISNAD Çelik, İlhami vd. "Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 yılı hastane enfeksiyonları sürveyans sonuçları". Fırat Tıp Dergisi 14/4 (2009), 242-246.