Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 57 - 73 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-03-2023

İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı

Öz:
Resim yapmak çocuk için duygu ve düşünceleri ile algı ve gözlemlerini yansıtabilmek amacıyla kullandığı samimi bir anlatım dilidir. Çocuklar resimlerinde dış dünyaya ilişkin algılarını ortaya koyarak kendi iç dünyalarına yönelik birçok ipucu verirler. Bu araştırma ilköğretim öğrencilerinin internet algılarını yaptıkları resimler aracılığıyla incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaca yönelik olarak araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. İlköğretim dördüncü sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen araştırmada internet algısı öğrencilerin internet konusunda yapmış oldukları resimler, bu resimler üzerine gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve yazılı görüşleri aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmaya Eskişehir'deki özel bir ilköğretim okulunun dördüncü sınıfında öğrenim gören 23 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin interneti daha çok araştırma yapma ve oyun oynama amacıyla kullandıkları ve resimlerini de bu yönde çizdikleri ortaya çıkmıştır. Öğrenciler resimlerinde internetin araştırma işlevini Google arama motoru ile ilişkilendirmişlerdir. Öğrencilerin interneti daha çok bilgi kaynağına benzettikleri, yazılı görüşleri ve resimsel anlatımları arasında paralellik olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Bitki Bilimleri Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Artut, K. (2002). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Belet, Ş. D. & Türkkan, B. (2007). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım ve resimsel ifadelerinde algı ve gözlemlerini ifade biçimleri (Avrupa Birliği örneği). VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler içinde (ss.270-278). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Buldu, M. (2006). Young children's perceptions of scientists: A preliminary study. Educational Research, 48(1), 121-132.
 • Çakır İlhan, A. (2007). Okulöncesinde sanatlar eğitimi ve drama. Çocukta Yaratıcılık ve Drama. (ss.245-260).Öztürk, A. (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Ergün, M. & Özsüer, S. (2006). Vygotsky'nin yeniden değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 269-292.
 • Ersoy, A. & Yaşar, Ş. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin internet kullanma durumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 401-424.
 • Gavin, J., Duffıeld, J., Brosnan, M., Joiner, R., Maras, P. & Scott, A. J. (2007). Drawing the net: Internet identification, internet use, and the image of internet users. CyberPsychology & Behavior, 10(3), 478-481.
 • Genç, A. & Sipahioğlu, A. (1990). Görsel algılama-sanattayaratıcı süreç. İzmir: Sergi Yayınevi.
 • Hague, E. (2001). Nationalty and childrens' drawings - pictures 'about Scotland' by primary school children in Edinburg, Scotland and Syracuse, New York State. Scottish Geographical Journal, 117(2), 77-99.
 • Jackson, L. A., Barbatsis, G., von Eye, A., Biocca, F., Zhao, Y. & Fitzgerald, H. (2003). Internet use in low-income families: Implications for the digital divide. IT&SOCIETY, 1(5), 141-165, http://www.ITandSociety.org
 • Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta eğitim-görmek, öğrenmek, yaratmak. (İkinci Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Leonard, M. (2006). Children's drawings as a methodological tool: Reflections on the eleven plus system in Northern Ireland. Irish Journal of Sociology, 15(2), 52-66.
 • Malchiodi, C. A. (2005). Çocukların resimlerini anlamak. Yurtbay, T. (Çev.). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Merry, R., Wei, Z. & Rogers, J. (2006). What's got two heads and no nose? Young British and Chinese childiren's representations of unrealty. Early Years, 26(2), 143-158.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. (Second Edition). California: Sage Pablications, Inc.
 • Odabaşı, H. F., Kabakçı, I. & Çoklar, A. N. (2007). İnternet, çocuk ve aile. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Oğuz, A. (2007). Sen hiç bilim adamı gördün mü? VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler içinde (ss.43-48). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Orhan, F. &. Akkoyunlu, B. (2004). İlköğretim öğrencilerinin internet kullanımları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 107-116.
 • Pehlivan, H. (2008). Mythological drawings from Turkish elementary school children. Elementary Education Online, 7(1), 150-156. [Online]: http://ilköğretim-online.org.tr
 • Picker, S. H. & Berry, J. S. (2000). Investigating pupils' images of mathematicians, Educational Studies in Mathematics, 43, 69-94.
 • Ring, K. (2006). What mothers do: Everyday routines and rituals and their impact upon young children's use of drawing for meaning making. International Journal of Early Years Education, 14(1), 63-84.
 • Rijey, J. & Van Rooy, W. (2007). Perceptions about health in primary school children. Teaching Science, 53(4), 32-35.
 • Rodari, P. (2007). Science and scientists in the drawings of European children. Journal of Science Communication, 6(3), 1-12.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. (9. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Stokrocki, M. & Samoraj, M. (2002). An ethnographic exploration of children's drawings of their first communion in Poland. International Journal of Education & the Arts, 3(6), 1-16 [Online]: http ://www.ijea.org/v3n6/index.html
 • Toomela, A. (2006). Generic represantations in children's drawings. TRAMES, 10(60-55), 4, 341-354.
 • Turow, J. (1999). The internet and the family: The view from parents, the view from press. Report no: 27. Philadelphia, PA: Annenberg Public Policy Center of the Univresity of Pennsylvania. www. appcpenn. org/İnternet
 • Türkkan, B. (2004). Okulöncesi dönem çocuklarının yaptıkları resimlerin aile yaşamlarına ilişkin ipuçları bakımından değerlendirilmesi. I. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi Cilt III içinde (ss.79-97). İstanbul: YA-PA Yayınları.
 • Türkmen, H. (2008). Turkish primary students'perceptions about scientist and what factors afecting the image of the scientists. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1), 55-61.
 • Valkenburg, P. M. & Soeters, K. E. (2001). Children's positive and negative experiences with the internet: An exploratory survey. Communication Research, 28(5), 652-675.
 • Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yavuzer, H. (1997). Resimleriyle çocuk 'Resimleriyle çocuğu tanıma'. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Beşinci Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA ERSOY A, TÜRKKAN B (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. , 57 - 73.
Chicago ERSOY Ali,TÜRKKAN Burçin İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. (2009): 57 - 73.
MLA ERSOY Ali,TÜRKKAN Burçin İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. , 2009, ss.57 - 73.
AMA ERSOY A,TÜRKKAN B İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. . 2009; 57 - 73.
Vancouver ERSOY A,TÜRKKAN B İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. . 2009; 57 - 73.
IEEE ERSOY A,TÜRKKAN B "İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı." , ss.57 - 73, 2009.
ISNAD ERSOY, Ali - TÜRKKAN, Burçin. "İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı". (2009), 57-73.
APA ERSOY A, TÜRKKAN B (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online (elektronik), 8(1), 57 - 73.
Chicago ERSOY Ali,TÜRKKAN Burçin İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online (elektronik) 8, no.1 (2009): 57 - 73.
MLA ERSOY Ali,TÜRKKAN Burçin İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online (elektronik), vol.8, no.1, 2009, ss.57 - 73.
AMA ERSOY A,TÜRKKAN B İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online (elektronik). 2009; 8(1): 57 - 73.
Vancouver ERSOY A,TÜRKKAN B İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online (elektronik). 2009; 8(1): 57 - 73.
IEEE ERSOY A,TÜRKKAN B "İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı." İlköğretim Online (elektronik), 8, ss.57 - 73, 2009.
ISNAD ERSOY, Ali - TÜRKKAN, Burçin. "İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı". İlköğretim Online (elektronik) 8/1 (2009), 57-73.