Yıl: 2009 Cilt: 49 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 86 - 91 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi

Öz:
Henoch Schönlein purpurası, çocukluk çağında sık görülmesine rağmen etyolojik, prognostik, relaps ve renal tutulum açısından hala gizemini korumaktadır. Bu nedenle kliniğimiz ölçeğinde hastalığın demografik özelliklerini ve hematolojik parametrelerini dokümante etmek üzere 44 Henoch-Schönlein purpuralı hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşları 3-15 yaş arasında değişmekteydi (ortalama 8,5 ± 2,7 yaş). Olguların 26’sı (%59,1) erkek, 18’i (%40,9) kızdı. Hastalık 23 olguyla en çok kış mevsiminde görüldü (%52,3). Sonbahar ve kış aylarında belirgin kümelenme dikkati çekti. Hastaların hemogramları incelendiğinde hemoglobin değerinin 3 hastada (%6,8) düşük, 3 hastada (%6,8) yüksek, hematokrit değerinin 4 ol- guda (%9,1) düşük, 2 olguda (%4,5) yüksek, MCV değerinin 2 vakada (%4,5) düşük olduğu saptandı. 12 olgudlökositoz (%27,3), bir olguda lökopeni (%2,3) tespit edildi. 7 çocukta trombositoz (%15,9) mevcuttu. Eritrosit sedimentasyon hızı 9 vakada (% 20.5) yüksek olup 15 vakada (%34.1) CRP pozitif tespit edildi. immün globülinler incelendiğinde 4 vakada (%9,1) IgA yüksek, 3 vakada (%6,8) IgG yüksek, 2 vakada (%4,5) IgM yüksek iken 2 vakada (%4,5) ise IgE yüksek bulundu. Kompleman değerleri incelendiğinde, 3 olguda (%6,8) C3 ve 1 olguda (%2,3) C4 yüksekti. Yapılan idrar analizlerinde 17’sinde hematüri (38,6), 3’ünde proteinüri (%6,8) tespit edildi. Gaitada gizli kan 7 çocukta (%15,9) saptandı. Bir hastada (%2,3) PT (protrombin zamanı) ve INR uzamıştı. Birhasta dışında (%2,3) hiçbirinde hipertansiyon görülmezken lacet testi de ancak bir çocukta pozitifti (%2,3). Elde edilen veriler hastalığın bilinen özelliklerini teyit eder nitelikteydi. Tipik klinik bulgular mevcuttu. Spesifik bir laboratuar testi söz konusu değildi. Hizmet verdiğimiz popülasyonda önemli komplikasyonların görülmediği, genel olarak hastalığın selim seyrettiği gözlendi.
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri

Retrospective analysis of demographic characteristics and laboratory findings of children with henoch schönlein purpura

Öz:
Henoch Schölein Purpura (HSP), although seen in childhood is still a subject of debate with respect to its prognosis, relapse rate and renal involvement. We aimed to document the demographic characteristics and the hematological parameters of the disease on 44 children who are admitted to our clinic for HSP The ages of the patients were between 3-15 years (mean 8.5 ± 2.7 years). Twenty-six patients were male (59.1 %), 18 were female (40.9 %). The disease is mostly seen in winter season (n=23, 52.3%). An obvious accumulation is observed in fall and winter. When the hemog- rams of the patients are analyzed it is detected that he- moglobine value is low in three patients (6.8 %), high in three patients (6.8 %). The hematocrite value is low infour patients (9.1 %), high in two patients (4.5 %), and MCV value is low in two patients (4.5 %). Leucocytosis is detected in 12 patients (27.3 %), and leucopenia is detected in one patient (2.3 %). In seven children thrombocytosis was present (15.9 %). Erythrocyte sedimentation rate was high in nine patients (20.5 %). In 15 patients CRP was positive (34.1 %). When the immunoglobulin levels are analyzed in four subjects IgA was higher than normal (9.1 %), in three subjects IgG was higher than normal (6.8 %) and in two patients IgM was detected to be higher than normal (4.5 %). IgE levels were higher than normal in two patients (4.5 %). C3 levels were high in three patients (6.8 %) and C4 level was high in one patient (2.3 %). In urine analysis hematuria was detected in 17 patients (38.6 %), proteinuria was detected in 3 patients (6.8 %). Fecal benzidine test was positive in seven children ((15.9 %). In one patient the prothrombine time and INR was elevated in one patient (2.3 %). Hypertension was not detected in most of the patients except one (2.3 %). Lacet test was positive only one patient (2.3 %). The results were similar to the known characteristics of the disease. Typical clinical symptoms and signs were present. There was no specific laboratory test for the disease diagnosis. We observed that no significant complication was seen in our population and that disease was relatively benign.
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Özçakar Ö, Fitöz S, Yalçınkaya F. Henoch Schönlein purpura. Klinik Gelişim dergisi 2006; 19:52-55.
 • 2. Cassidy JT, Petty RE. Vasculitis and its classification. In Cassidy JT, Petty RE, Laxer RM, Lindsley CB, Textbook of Pediatric Rheumatology. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2005, pp 492-496.
 • 3. Michael L, Miller and Lauren M, Pachman. Vasculitis Syndromes, Henoch Schönlein purpura Behrmann RE, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson Textbook of Pediatrics (17th edition), W.B. Saunders Company, Philadelphia 2004;826-828.
 • 4. Dedeoglu F, Sundel R. Vasculitis in children. Pediatrics Clinics 2005; 547-575.
 • 5. Arslan fi, Saatçi Ü. Henoch-Schönlein Purpurası. Katkı Pediatri Dergisi 1995;2:165-174.
 • 6. Behrmann RE, Kliegman RM, Jenson HB. Henoch-Schönlein Purpura. In: Nelson Textbook of Pediatrics, (16th edition), W.B. Saunders Company, Philadelphia 2000;728-729.
 • 7. Kawasaki Y, Suzuki J, Sakai N, at al. Clinical and pathological features of children with Henoch Schönlein purpura nephritis: risk factors associated with poor prognosis. Clin Nephrol 2003; 60:153-160.
 • 8. Szer IS. Henoch-Schonlein purpura. Curr Opin Rheumatol 1994;6:25-31.
 • 9. E J Tizard. Henoch-Schönlein purpura Arch. Dis. Child. 1999;80;380-383.
 • 10. Shih Yann Chen, MD; Man Shan Kong, MD Gastrointestinal Manifestations and Complications of HenochSchönlein Purpura. Chang Gung Med 2004;27:175-181.
 • 11. Yang YH, Hung CF, Hsu CR. A Nationwide survey on epidemiological characteristics of childhood Henoch-Schönlein Purpura in Taiwan. Oxford Journals Medicine Rheumatology 2005;44:618-622.
 • 12. Kumar L, Singh S, Goraya JS, Uppal B, Kakkar S, Walker R. He- noch Schonleın Purpura: The Chandıgarh Experıence. Indıan Pediatrics 1998;(35):19-24.
 • 13. Anuk D, Baskın E, Melek E, Cengiz N ve ark. Henoch-Schönlein Purpuralı 54 Olgunun incelenmesi 1. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Poster No:29.
 • 14. R Coppo, A Amore, B Gianoglio for the Italian Group of Renal Immunopathology Clinical features of Henoch-Schönlein purpura Ann. Med. Interne, 1999 150, p. 143-150.
 • 15. Trapani S, Micheli A ve ark. Henoch Schonlein Purpura in Childhood: Epidemiological and Clinical Analysis of 150 Cases Over a 5-year Period and Review of Literature, December 2005, Pages 143-153.
 • 16. Çakır M, Orhan F, Mungan I, Sönmez M, Aslan Y. HenochSchönlein Purpura in North-Eastern Turkey. Annals of Trop Pediatr 2006; (26):59-65.
 • 17. Nong B, Huang Y, Chuang C, Liu C, Hsieh K Fifteen-year experience of children with Henoch-Schönlein purpura in southern Taiwan, 1991-2005 J Microbiol Immunol Infect. 2007;40:371-376.
 • 18. Erdağ G Ç, Vitrinel A, Yeşiltepe G, Gürsu D. A, Ağzıkuru T, Akın Y Henoch schönlein purpuralı 101 olgunun retrospektif değerlendirilmesi Bakırköy Tıp Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2007.
 • 19. Candemir M, Halis H ve ark. Henoch-Schönlein Purpuralı Hastaların Analizi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 7(3):39-43.
 • 20. Kiss B M H, Gomes E, Lotufo S A, SogabeT, Moretto P A Aspectos clínicos, laboratoriais e terapêuticos de 46 crianças com púrpura de Henoch-Schönlein de Pediatria Vol. 70, Nº4, 1994 0021-7557/94/70-04/234 Jornal de Pediatria.
 • 21. Edekmann CM Jr, Bernstein J, Meadow SR, Spitter A, Travis LB. Schönlein-Henoch Syndrome. In: Pediatric Kidney Disease, (2nd edition), Little, Brown and Company 1992;1525-1533.
 • 22. Kalman S, Aydın I, Sarıcı Ü ve ark. Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Renal Tutulum. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 25: 123-128. Med Chir 1999; 21: 9-12.
 • 23. Carlos Garcia, Maria Calvino, Henoch Schönlein purpura in children and adults: Clinicaldiferenses in a defined population. Semin atrhritis 2002, 32:149-156.
APA Nuhoglu C, GEDİKOĞLU H, SÖNMEZ Ö, ÖZKOZACI T, CERAN Ö (2009). Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi. , 86 - 91.
Chicago Nuhoglu Cagatay,GEDİKOĞLU Hakan,SÖNMEZ Önal Esra,ÖZKOZACI Tamay,CERAN Ömer Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi. (2009): 86 - 91.
MLA Nuhoglu Cagatay,GEDİKOĞLU Hakan,SÖNMEZ Önal Esra,ÖZKOZACI Tamay,CERAN Ömer Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi. , 2009, ss.86 - 91.
AMA Nuhoglu C,GEDİKOĞLU H,SÖNMEZ Ö,ÖZKOZACI T,CERAN Ö Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi. . 2009; 86 - 91.
Vancouver Nuhoglu C,GEDİKOĞLU H,SÖNMEZ Ö,ÖZKOZACI T,CERAN Ö Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi. . 2009; 86 - 91.
IEEE Nuhoglu C,GEDİKOĞLU H,SÖNMEZ Ö,ÖZKOZACI T,CERAN Ö "Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi." , ss.86 - 91, 2009.
ISNAD Nuhoglu, Cagatay vd. "Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi". (2009), 86-91.
APA Nuhoglu C, GEDİKOĞLU H, SÖNMEZ Ö, ÖZKOZACI T, CERAN Ö (2009). Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 49(2), 86 - 91.
Chicago Nuhoglu Cagatay,GEDİKOĞLU Hakan,SÖNMEZ Önal Esra,ÖZKOZACI Tamay,CERAN Ömer Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 49, no.2 (2009): 86 - 91.
MLA Nuhoglu Cagatay,GEDİKOĞLU Hakan,SÖNMEZ Önal Esra,ÖZKOZACI Tamay,CERAN Ömer Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.49, no.2, 2009, ss.86 - 91.
AMA Nuhoglu C,GEDİKOĞLU H,SÖNMEZ Ö,ÖZKOZACI T,CERAN Ö Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2009; 49(2): 86 - 91.
Vancouver Nuhoglu C,GEDİKOĞLU H,SÖNMEZ Ö,ÖZKOZACI T,CERAN Ö Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2009; 49(2): 86 - 91.
IEEE Nuhoglu C,GEDİKOĞLU H,SÖNMEZ Ö,ÖZKOZACI T,CERAN Ö "Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi." Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 49, ss.86 - 91, 2009.
ISNAD Nuhoglu, Cagatay vd. "Henoch schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospektif analizi". Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 49/2 (2009), 86-91.