Yıl: 2009 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 81 - 89 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi

Öz:
Çiriş: Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'nde edinilmiş infeksiyonlar morbidite, mortalite ve tedavi maliyetlerinde önemli derecede artışa neden olmaktadır, Bu çalışmada nöroloji-beyin cerrahi YBU'de izlenen hastalarda saptanan YBU'de edinilmiş infeksiyonlann epidemiyolojik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Hastalar ve Metod: Çalışma 1 Temmuz 2005-31 Aralık 2006 tarihleri arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 14 yataklı nöroloji-beyin cerrahi YBU'de yürütüldü. Kırk sekiz saat ve üzerinde YBU'de yatan tüm hastalar YBU'de infeksiyon edinilmesi açısından prospektif olarak izlendi. Verilerin toplanmasında hasta dosyalan ve hastane infeksiyon kontrol komitesi tarafından sürveyans amacıyla oluşturulmuş takip formları kullanıldı. Nozokomiyal infeksiyon tanısı "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" kriterlerine göre kondu. Bulgular: On sekiz aylık dönemde nöroloji-beyin cerrahi YBU'de izlenen 1066 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 206 (%19.3)'sında 5564 hasta gününde 325 hastane infeksiyonu saptandı. İnfeksiyon oranı 100 hasta kabulüne göre 30.5, 1000 hasta gününe göre 58,4 olarak bulundu. En sık görülen bölge spesifik infeksiyon üriner sistem infeksiyonu olup (%44.3), bunu sırasıyla kan dolaşımı infeksiyonu (%22.1) ve alt solunum yolu infeksiyonunun (%2Q.6) izlediği belirlendi. Risk altındaki 1000 güne göre kateter ilişkili kan dolaşımı infekşiyonu 26.40, üriner kateter ilişkili üriner sistem infekşiyonu 18.26, ventilatörle ilişkili pnömoni 40.14 olarak bulundu. Saptanan 325 YBU'de edinilmiş infeksiyonda, 357 mikroorganizma etken olarak izole edildi. YBU'de edinilmiş infeksiyon etkeni olarak en sık izole edilen mikroorganizmalar Escherichia coli (%16.2), Acinetobacter spp. (%20.4), Enterococçus spp. (%18.5) idi. Staphylococcus aureus'ta metisilin direnci (20/30) %66.7 olarak bulundu. Enterokok türlerinin %33.8'i penisiline dirençli idi. Gram-negatif enterik ba¬sillerde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz oranı %29 olarak saptandı. Sonuç: YBU'de edinilmiş infeksiyonlann bölgelere göre dağılımı, etken mikroorganizmalar ve duyarlılık profili her YBU için farklı olabil mektedir. Bu verilerin bilinmesi infeksiyon kontrol önlemlerinin planlanması ve uygun ampirik tedavinin başlanması açısından yol gös terici olacaktır.
Anahtar Kelime: Nozokomiyal enfeksiyonlar Hastaneler Enfeksiyon Yoğun bakım Nöroloji Nörocerrahi Yoğun bakım üniteleri

Konular: Tıbbi İnformatik Mikrobiyoloji Acil Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Yoğun Bakım, Tıp

Evaluation of nosocomial infections in neurology-neurosurgery intensive care unit

Öz:
Introduction: Intensive, care unit (ICU)-acquired infections increase morbidity, mortality and treatment cost. In this study, we aim to evaluate epidemiological features of ICU-acquired infections in patients followed in neurology-neurosurgery ICU. Patients and Methods: The study was conducted in Ankara Training and Research Hospital between 7 July 2005 and 31 December 2006. The patients hospitalized in neurology-neurosurgery ICU more than 48 hours were followed prospectively. The data were collected from patients' cards and forms used by infection control committee for surveillance purposes. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) definitions were used for diagnosis of nosocomial infections. Results: In the 18 months period, 1066 patients followed in the neurology-neurosurgery ICU were included in the study. Three hundred and twenty five ICU-acquired infections were detected in 206 (19.3%) patients in 5564 patient days. Infection rate was 30.5 per 100 patients and 58.4 per 1000 patient days. The most frequent site-specific infection was urinary-tract infection (44.3%). This was followed by primary blood stream infection (22.7 %) and lower respiratory tract infection (20.6%). Incidence densities of device-associated infections per 1000 device-days were as follows: 26.48 central-line associated blood-stream infections, 18.26 urinary-catheter associated urinary tract infections and 40.14 ventilator-associated pneumonias. Three hundred and fifty seven microorganisms were isolated in 325 ICU-acquired infections. The most frequent microorganisms responsible for ICU-acquired infections were Escherichia coli (16.2%), Acinetobacter spp. (20.4%) and Enterococcus spp. (18.5%). Methicillin resistance rate of Staphylococcus aureus was (20/30) 66.7%. Penicillin resistance rate of Enterococcus spp. was 33.8%. Cram-negative enteric pathogens were found to have extended-spectrum beta-lactamases at a rate of 29%. Conclusion: The distribution of the site-spesific infections, responsible microorganisms and antimicrobial susceptibility may be different for each ICU. Infection control precautions can be planned and appropriate ampiric therapy can be administered according to these data.
Anahtar Kelime: Neurosurgery Intensive Care Units Nosocomial infections Hospitals Infection Intensive Care Neurology

Konular: Tıbbi İnformatik Mikrobiyoloji Acil Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Yoğun Bakım, Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • 1. Vincent JL. Nosocomial infections in adult intensive-care units. Lancet 2003;361:2068-77.
 • 2. Constantini M, Donisi PM, Turrin MG. Hospital acquired infections surveillance and control in intensive care servi ces. Results of an incidence study. Eur J Epidemiol 1987;3: 347-55.
 • 3. Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM, Bruining HA, White J, Nico las-Chahoin MH, et al. The prevalence of nosocomial infec tion in intensive care units in Europe. Results of the Europe an Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) study. JA MA 199 5;27 4:639-41.
 • 4. Leon-Rosales SP, Molinar-Ramos F, Dominguez-Cherit C, Rangel-Frausto MS, Vasquez-Ramos VG. Prevalance of in fections in intensive care units in Mexico: A multicenter study. Crit Care Med 2000;28:1316-21.
 • 5. Dahmash NS, Arora SC, Fayed DF, Ehowdhury MNH. Infec tions in critically ill patients: Experience in MICU at a major teaching hospital. Infection 1994-22:264-70.
 • 6. Evans. TM, Ortiz CR, LaForce FM. Prevention and control of nosocomial infection in the intensive care unit. In: Irwin RS, Cerra FB, Rippe }M (eds) Intensive Care Medicine. 4th ed. New York: Lippincot-Raven, 1999:1074-80.
 • 7. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; 17th In formational Supplement. CLSI/NCCLS M100-S17. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, Pa. 2007.
 • 8. Horan TC, Caynes RP. Surveillance of nosocomial infections. In: Mayhall CC (ed). Hospital Epidemiology and Infection Control. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & WHkins, 2004:1659-702.
 • 9. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections, 1988. Am J Infect Control 1988;16:128-40.
 • 10. Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, Jarvis WR, Emori TG. CDC definitions of nosocomial surgical site infections, 1992: A modification of CDC definitions of surgical wound infecti ons. Infect Control Hosp Epidemiol 1992;13:606-8.
 • 11. Akkuş N, Biberoğlu K, Tarhan 0. Yoğun bakım ünitesinde infeksiyon risk faktörleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakül tesi deneyimi. Hastane Infeksiyonları Dergisi 1997; 1:101-5.
 • 12. Erol S, Kürşat H, Özkurt Z, Parlak M, Taşyaran MA. Reani masyon ünitemizde hastane ınfeksiyonları. Hastane Infeksi yonları Dergisi 2000;4:97-l00.
 • 13. Palabıyıkoğlu I, Tulu nay M, Oral M, Bengisün JS. Bir reani masyon üniteisnde gözlenen hastane infeksiyonlan: Risk faktörleri, etkenler ve antibiyotik direnci. Hastane Infeksi yonları Dergisi 2000;4:150-5.
 • 14. Arslan H, Gündoğan K. Yoğun bakım ünitelerinde gözlenen hastane ınfeksiyonları. Hastane Infeksiyonları Dergisi 1999;3:165-70.
 • 15. İnan D, Saba R, Keskin S, Öğünç D, Çiftçi C, Günseren F ve ark. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesin de hastane infeksiyonlan. Yoğun Bakım Dergisi 2002;2: 129-35.
 • 16. Çevik MA, Yılmaz GR, Erdinç FS, Ucler S, Tulek NE. Relati onship between nosocomial infection and mortality in a ne urology intensive care unit in Turkey.J Hosp Infect 2005;59: 324-30.
 • 17. Dettenkofer M, Ebner W, Els T, Babikir R, Lucking C, Pelz K, et al. Surveillance of nosocomial infections in a neurology intensive care unit. J Neurol 2001;248:959-64.
 • 18. Harms L, Garner CH, Einhaupl KM. The situation of the ne urological intensive care medicine in Germany. Nervenartz 1998;69:1123-33.
 • 19. Schmutzard E. New developments and perspectives of in tensive neurology. Wien Gin Wochenschr 1999;111:713-8.
 • 20. Zolldann D, Thiex R, Hâfner H, Waitschies B, Lütticken R, Lemmen SW. Periodic surveillance of nosocomial infections in a neurosurgery intensive care unit. Infection 2005;33: 115-21.
 • 21. Zolldann D, Spitzer C, Hâfner H, Waitschies B, Klein W, Sohr D, et al. Surveillance of nosocomial infections in a neurolo gic intensive care unit. Infect Control- Hosp Epidemiol 2005 ;26:7 26-31.
 • 22. Zolldann D, Poetter C, Hilker R, Neveling M, Waitschies B, Klein W, et al. Periodic surveillance of nosocomial infections in two neurology intensive care units. A valuable tool for quality management in intensive care. Anaesthesist 2003;52:690-6.
 • 23. Laborde G, Grosskopf U, Schmieder K, Harders A, Klimek L, Hardenack M, et al. Nosocomial infections in a neurosurgi cal intensive care unit. Anaesthesist 1993;42:724-31.
 • 24. Dettenkofer M, Ebner W, Hans Fj, Forster D, Babikir R, Zent ner I, et al. Nosocomial infections in a neurosurgery inten sive care unit. Acta Neurochir (Wien) 1999;!41:1303-8.
 • 25. O'Shea M, Crandon I, Harding H, Donaldson G, Bruce C, Ehikhametalor K. Infections in neurosurgical patients admit ted to the intensive care unit at the University Hospital of the West Indies. West Indian Med/ 2004;53:l59-63.
 • 26. Arunodaya GR. Infections in neurology and neurosurgery in tensive care units. Neurol India 2001;49(Suppl. 1):S51-S9.
 • 27. Yilmaz GR, Qevik MA, Erdinç FS, Ucler S, Tulek N. The risk factors for infections acquired by cerebral hemorrhage and cerebral infarct patients in a neurology intensive care unit in Turkey. Jpn J Infect Dis 2007;60:87-91.
 • 28. National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) system report, data summary from January 1992-June 2002, issu ed August 2002. Am J Infect Control 2003;31:458-75.
 • 29. National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) system report, data summary from January 1992-}une 2001, issu ed August 2001. Am J Infect Control 2001 ;27:520-32.
 • 30. Nationales Referenzzentrum für Surveillance von Nosoko mialen Infektionen: Referenzdaten Modul "Intensivstati onen". Bereichnungzeitraum: Januar 1997 bis Juni 2002; 2002. Available at: http://www.nrz-hygiene.de
APA BULUT C, Yilmaz G, ATAMAN HATİPOĞLU Ç, YETKİN M, ERDİNÇ F, DEMİRÖZ A (2009). Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi. , 81 - 89.
Chicago BULUT CEMAL,Yilmaz Gul Ruhsar,ATAMAN HATİPOĞLU Çiğdem,YETKİN M. Arzu,ERDİNÇ F. Şebnem,DEMİRÖZ Ali Pekcan Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi. (2009): 81 - 89.
MLA BULUT CEMAL,Yilmaz Gul Ruhsar,ATAMAN HATİPOĞLU Çiğdem,YETKİN M. Arzu,ERDİNÇ F. Şebnem,DEMİRÖZ Ali Pekcan Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi. , 2009, ss.81 - 89.
AMA BULUT C,Yilmaz G,ATAMAN HATİPOĞLU Ç,YETKİN M,ERDİNÇ F,DEMİRÖZ A Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi. . 2009; 81 - 89.
Vancouver BULUT C,Yilmaz G,ATAMAN HATİPOĞLU Ç,YETKİN M,ERDİNÇ F,DEMİRÖZ A Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi. . 2009; 81 - 89.
IEEE BULUT C,Yilmaz G,ATAMAN HATİPOĞLU Ç,YETKİN M,ERDİNÇ F,DEMİRÖZ A "Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi." , ss.81 - 89, 2009.
ISNAD BULUT, CEMAL vd. "Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi". (2009), 81-89.
APA BULUT C, Yilmaz G, ATAMAN HATİPOĞLU Ç, YETKİN M, ERDİNÇ F, DEMİRÖZ A (2009). Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 14(2), 81 - 89.
Chicago BULUT CEMAL,Yilmaz Gul Ruhsar,ATAMAN HATİPOĞLU Çiğdem,YETKİN M. Arzu,ERDİNÇ F. Şebnem,DEMİRÖZ Ali Pekcan Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 14, no.2 (2009): 81 - 89.
MLA BULUT CEMAL,Yilmaz Gul Ruhsar,ATAMAN HATİPOĞLU Çiğdem,YETKİN M. Arzu,ERDİNÇ F. Şebnem,DEMİRÖZ Ali Pekcan Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.14, no.2, 2009, ss.81 - 89.
AMA BULUT C,Yilmaz G,ATAMAN HATİPOĞLU Ç,YETKİN M,ERDİNÇ F,DEMİRÖZ A Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2009; 14(2): 81 - 89.
Vancouver BULUT C,Yilmaz G,ATAMAN HATİPOĞLU Ç,YETKİN M,ERDİNÇ F,DEMİRÖZ A Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2009; 14(2): 81 - 89.
IEEE BULUT C,Yilmaz G,ATAMAN HATİPOĞLU Ç,YETKİN M,ERDİNÇ F,DEMİRÖZ A "Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi." Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 14, ss.81 - 89, 2009.
ISNAD BULUT, CEMAL vd. "Nöroloji-beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonların değerlendirilmesi". Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 14/2 (2009), 81-89.