Yıl: 2008 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 145 - 173 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası

Öz:
Sosyal güvenlik, en genel anlamıyla belirli sosyal risklerin yolaçabileceği gelir kayıpları ve gider artışlarına karşı kişilerin korunarakgüvenliklerinin sağlanmasıdır. Sosyal güvenlik anlayışında yaşanan gelişmelersonucunda, sosyal güvenliğin anayasal bir hak olması, toplumun bütününebelirli sosyal ve ekonomik risklere karşı güvence sağlaması ve kamu kurumlarıaracılığıyla yerine getirilmesi anlayışı egemen olmuştur. Hastalık sigortasınınsosyal güvenlik rejiminde önemli bir rolü vardır. Hastalıkların önlenmesi vekişilere tedavi imkanı sağlanması sağlık politikasının temel unsurudur. Uzunzamandır tartışılan Genel sağlık sigortası sistemi sosyal güvenlik reformuçerçevesinde ülkemizde uygulanmak istenmektedir. 5510 sayılı “SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile sağlık hizmetlerini, Türkiye‟deyaşayan herkesi kapsayacak biçimde eşit ve tek bir yapıya kavuşturmaköngörülmüştür. Genel sağlık sigortasının temel amacı ülkenin tüm nüfusunaadil, herkesin ulaşılabileceği, daha geniş kapsamlı sağlık hizmetlerini sunmakolarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: sosyal güvenlik sağlık sigorta sağlık sigortası

Konular: Sosyal Çalışma Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Sosyoloji

-

Öz:
In its broadest meaning, social security is ensuring the security ofpeople by protecting them against revenue losses or increases in expenditureswhich may result from certain social risks. After the development of understanding of the social security, to be a constitutional right, to provide asecurity against basic social and economic risks to the whole public, and toprovide by public institutions of social security understanding were effective.Health insurance has a base role in the regime of social security. To avoidillnesses and to provide means for treatments are the fundamentals of the healthpolicy. The General Health Insurance System, which is discussed for a longtime, is desired to be implemented with the reform of social security in ourcountry. The main objective of the General Health Insurance is to provide equalhealth services to every citizen, which are easily accessible and covering a widerscope.
Anahtar Kelime: insurance health insurance social security health

Konular: Sosyal Çalışma Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Sosyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbulak, Sevinç/Akbulak, Yavuz, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Alınması Gereken Önlemler, Sosyal Güvenlik Kurumlarının Kaynak Sorunlan ve Çözüm Önerileri, Ekonomik ve Mali Araştırma Yarışması, Maliye Hesap Uzmanları Vakfi Yayınları, Yayın No. 17, Ankara 2004.
 • Akın, Levent, Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Sonrasında Sigortalılığın Kapsamı ve Primli Rejimle Bağdaşması, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ve Gerçekler Sempozyumu, 26-27.01.2007, Sosyal Güvenlik Hukuku Yasalar Gerçekler, İstanbul Barosu Yayınlan, İstanbul 2007 (Sigortalılığın Kapsamı).
 • Akın, Levent, Sigortalılık Kavramı Açısından Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.54, S.2, Ankara 2005 (Sigortalılık Kavramı).
 • Akın, Levent, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısının Kişiler Açısından Kapsamında Yeni Gelişmeler, Çalışma ve Toplum, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Sempozyumu Özel Sayı, S.8, 2006/1 (Yeni Gelişmeler).
 • Akın, Levent, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Tek Çatı Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme, Türk-İş, S.362, Temmuz-Ağustos 2004 (Tek Çatı).
 • Akkaya, Yüksel, Sosyal Güvenlik Tarihi Üzerine Notlar, Toplum ve Hekim, C.15, S.2, Mart- Nisan 2000. Akyıldız, Hüseyin, Sosyal Güvenlik Hukuku, İsparta 2004.
 • Alper, Yusuf, Genel Sağlık Sigortasına Geçiş, SSK Mensuplarının Daha İyi Sağlık Hizmetleri Almaşı Anlamına Gelmeyebilir, İşveren, Ocak 2004 (Geçiş).
 • Alper, Yusuf, Sosyal Güvenliğin Finansmanı/Primler, Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Semineri 29-30 Kasım 2006, Kamu-lş, Ankara 2007 (Primler).
 • Alper, Yusuf, Sosyal Güvenlik Sistemimizde Reform: Temel Esaslar ve Tartışmalar,TİSK İşveren, C.44, S.2, Kasım 2005 (Tartışmalar).
 • Alper, Yusuf, Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Arayışları, Türk-İş, S.362, Temmuz-Ağustos 2004 (Reform Arayışları)
 • Alper, Yusuf, Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform: Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve Kurumsal Değerlendirme Analizi, MESS Mercek, Özel Sayı, Temmuz 2006 (Kurumsal Değerlendirme).
 • Alper, Yusuf, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarılarının Değerlendirilmesi, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarılarının Değerlendirilmesi Semineri 22 Şubat 2005, TİSK Yayın No:256, Ankara 2005 (Değerlendirilmesi).
 • Alper, Yusuf, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle İşverene Getirilen Yükümlülükler, TİSK İşveren, C.44, S.8, Mayıs 2006 (Yükümlülükler).
 • Alper, Yusuf, Türk Emeklilik Sisteminde Reform, MESS Mercek, Ocak 2005 (Reform).
 • Arıcı, Kadir, Primsiz Ödemeler Kanunu'nun Getirdikleri, TİSK İşveren, C.43, S.4-5-6, Ocak/Şubat/Mart 2005(Primsiz Ödemeler).
 • Arıcı, Kadir, Sosyal Güvenlik Kurumunun Yeni Yapısı ve İşleyiş Esasları, Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Semineri 29-30 Kasım 2006, Kamu-İş, Ankara 2007 (İşleyiş Esasları).
 • Arıcı, Kadir, Sosyal Güvenlik Sisteminde Bir Reformun Gerekliliği Tartışması Üzerine Notlar, Türk Harb-İş, S.211, Aralık 2004 (Notlar).
 • Arıcı, Kadir, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarılarının Değerlendirilmesi, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarılarının Değerlendirilmesi Semineri 22 Şubat 2005, TİSK Yayın No:256, Ankara 2005 (Değerlendirilmesi).
 • Arıcı, Kadir, Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarısı'nın Genel İlkeleri, İşleyişi, Yeterliliği Sorunu, MESS Mercek, Özel Sayı, Temmuz 2006 (Sorunu).
 • Arıcı, Kadir, Yeni Sosyal Güvenlik Kurumunun İşleyiş Tarzı ve Üstlendiği Yeni Görevler, TİSK İşveren, C.44, S.8, Mayıs 2006 (Yeni Görevler).
 • Aydın, Ufuk, Sosyal Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Özel Sigortalar, Eskişehir 1999.
 • Başterzi, Fatma, Türk Emeklilik Sisteminde Reform, MESS Mercek, Özel Sayı, Temmuz 2006.
 • Caniklioğlu, Nurşen, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Açısından Yeni Mevzuatın Getirdiği Değişiklikler, Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Semineri 29-30 Kasım 2006, Kamu-İş, Ankara 2007 (Değişiklikler).
 • Caniklioğlu, Nurşen, Kısa Vadeli Sigortalar Bağlamında 5510 Sayılı Yasa Uygulaması ve Çıkacak Sorunlar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ve Gerçekler Sempozyumu 26-27.01.2007, İstanbul Barosu Yayınlan, İstanbul 2007 (Sorunlar).
 • Caniklioğlu, Nurşen, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısına Göre Sosyal Sigorta Hak ve Yükümlülükleri, İş Hukukuna ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri 10-11 Haziran 2005, İstanbul Barosu-Galatasaray Üniversitesi, İstanbul 2006 (Sosyal Sigortalar).
 • Caniklioğlu, Nurşen, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısına Göre Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri, Çalışma ve Toplum, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Sempozyumu Özel Sayı, 2006/1 (Hükümleri).
 • Çanakçı, H.İbrahim, Sosyal Güvenlik Reformu ve Devlet Katkısı, TİSK İşveren, C.43, S.4-5-6, Ocak/Şubat/Mart 2005.
 • Çelik, Hüseyin, GSS İle Getirilen Yenilikler, MESS Mercek, Özel Sayı, Temmuz 2006.
 • Çelikoğlu, İlyas, Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansman Yöntemleri ve Türkiye Uygulaması, DPT, Ankara 1994(Türkiye Uygulaması).
 • Çelikoğlu, İlyas, Sosyal Güvenlikte Yeni Eğilimler ve Gelişme Perspektifleri, DPT, Ankara 1998 (Yeni Eğilimler). Çelikoğlu, İlyas, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Temel Sorunları ve Sistemin Yeniden Yapılandırılması, DPT, Ankara 1998 (Temel Sorunlar).
 • Çelikoğlu, İlyas, Yeni Bir Reform Öncesinde Sosyal Güvenlik, DPT, Ankara 2005 (Yeni Bir Reform). Dayanıklı, Murat, Sosyal Güvenlik Reformu Çerçevesinde Genel Sağlık Sigortası Düzenlemesi, TİSK İşveren, C.44, S.8, Mayıs 2006.
 • Dilik, Sait, Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.43, No.l-2, Ocak- Haziran 1988 (Tarihsel Gelişimi).
 • Dilik, Sait, Sosyal Güvenlik Kavramı, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XIV, S.l, Haziran 1987 (Sosyal Güvenlik Kavramı).
 • Dilik, Sait, Sosyal Piyasa Ekonomisinin Vazgeçilmez Bir Parçası Olarak Sosyal Güvenlik, Ankara 1992 (Sosyal Piyasa Ekonomisi).
 • Dorfman, Mark S., Risk Management- Insurance, New Jersey 1994.
 • DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2001.
 • Ekmekçi, Ömer, 5510 Sayılı Yasada Prim Sistemi, Prime Esas Ücret ve Prim Tahsilatındaki Sorunlar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ve Gerçekler Sempozyumu 26-27.01.2007, İstanbul Barosu Yayınlan, İstanbul 2007 (Sorunlar).
 • Ekmekçi, Ömer, Emeklilik Sigortası Kanunu Tasansı Taslağı Üzerine, Toprak İşveren, S.65, Mart 2005 (Emeklilik Sigortası).
 • Ergin, Berin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İşverene Rücuya Nasıl Bakıyor?, MESS Sicil, S.4, Aralık 2006.
 • Erkul, İhsan, Sosyal Politika Dersleri, C.l, AÜESBAV, Yayın No:50, Eskişehir 1988.
 • Gerek, Nüvit, Sosyal Güvenlik Reformu Mu Yoksa Sosyal Güvenlik Çıkmazı Mı?, Tühis, C.l9, S.6, Kasım 2005.
 • Gordon, Margeret S., Social Security Policies In Industrial Countries, A Comparative Analysis, Cambridge University Pres, New York 1990.
 • Gönencan, Zahit, Sosyal Güvenlik Sistemimizde Reform Arayışları, TİSK İşveren, C.44, S.2, Kasım 2005.
 • Greenough, W.C./King, F.P., Pension Plans and Public Policy, New York 1976.
 • Güzel, Ali, Genel Değerlendirme: Reform Mevcut Sorunlara Çözüm Mü?, Çalışma ve Toplum, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Sempozyumu Özel Sayı, 2006/1 (Genel Değerlendirme).
 • Güzel, Ali, Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar, Tes-İş 2006/3, Kasım 2006 (Liberal Reformlar).
 • Güzel, Ali, Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme, Toprak İşveren, S.70, Haziran 2006 (Sosyal Güvenlik).
 • Güzel, Ali, Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Kısa Bir Değerlendirme, Güncel Hukuk Dergisi, Aralık 2007 (Kısa Bir Değerlendirme).
 • Güzel, Ali, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Sorunlara Çözüm Mü?, Çalışma ve Toplum, S.7 -Internet Baskısı-, 2005/4 (Reform).
 • Güzel, Ali, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılanması: Öngörülen Modelin Değerlendirilmesi, İş Hukuku Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul Barosu Yayınlan, İstanbul 2005 (Modelin Değerlendirilmesi).
 • Güzel, Ali, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılandırma: Nedenler ve Amaçlar, Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri 7-8 Aralık 2006, TİSK Yayın No:284, Ankara 2007 (Yeniden Yapılandırma).
 • Güzel, Ali/Ocak, Saim, 5510 Sayılı Yasa İle İşverenlere Getirilen Ek Sosyal Sigorta Yükümlülükleri, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvelik Hukuku Dergisi, S. 13, İstanbul 2007.
 • Güzel, Ali/Okur, Ali Rıza, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul 2004.
 • İzveren, Adil, Sosyal Politika ve Sosyal Sigortalar, Ankara 1968.
 • Koç, Yıldırım, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Alanındaki Düzenlemeler Türkiye'ye Büyük Zarar Verecektir, MESS Mercek, Özel Sayı, Temmuz 2006.
 • Kurt, Resul, Sosyal Güvenlik Reformu Kanunlarının Çalışanlara Etkileri, MESS Mercek, Özel Sayı, Temmuz 2006.
 • Okur, Ali Rıza, Çatıdan Temele Sosyal Güvenlik Reformu, TİSK İşveren, C.43, S.4-5-6, Ocak/Şubat/Mart 2005 (Çatıdan Temele).
 • Okur, Ali Rıza, Çok Çatı, Tek Çatı, Yok Çatı, Türk-İş, S.362, Temmuz-Ağustos 2004 (Tek Çatı).
 • Okur, Ali Rıza, Genel Sağlık Sigortasının Ortaya Çıkaracağı Sorunlar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ve Gerçekler Sempozyumu 26-27.01.2007, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2007 (Sorunlar).
 • Okur, Ali Rıza, Sorunları İle Gelen Reform, MESS Mercek, Özel Sayı, Temmuz 2006 (Reform).
 • Okur, Ali Rıza, Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası, Legal îş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S. 12, İstanbul 2006 (Sosyal Güvenlik Reformu).
 • Okur, Ali Rıza, Sosyal Güvenlik Reformu: Uzun Dönemli Sigorta Dalları, Çalışma ve Toplum, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Sempozyumu Özel Sayı, 2006/1 (Sigorta Dallan).
 • Okur, Ali Rıza, Türk Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri 7-8 Aralık 2006, TİSK Yayın No:284, Ankara 2007 (Genel Sağlık Sigortası).
 • Okur, Ali Rıza/Laçiner, Hediye, Reform Sonrasında Yaşlılık Aylığı Koşullan, Tes-İş, S.2006/3, Kasım 2006.
 • Özsarı, Haluk, Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası Süreci, TİSK İşveren, C.43, S.4-5-6, Ocak/Şubat/Mart 2005.
 • Öztürk, Ercüment, Sosyal Güvenlik Kurumlarında Tek Çatı Çalışmaları Üzerine, Sayıştay Dergisi, S.56, Ocak-Mart 2005.
 • Pekten, Ali, Genel Sağlık Sigortası Sistemi ve Getirdiği Yenilikler, Sayıştay Dergisi, S.61, Nisan-Haziran 2006.
 • Ross, Stanford G., Income Security Programs: Past, Present and Future, Working Paper fort the President's Commission on Pencion Policy, Washington DC 1980.
 • Sargutan, Erdal, Türk Sağlık Politikası, Ankara 1996.
 • Serin, İlhan, Genel Sağlık Sigortası ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, İstanbul 2004.
 • Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü, 75 Yılda Sosyal Güvenlikte Gelişmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Dergisi, S.l, Ekim-Aralık 1998.
 • Soyer, Polat, Darbe, Liberalizasyon ve Sağlık, Türkiye Fotoğrafı (1980-1995), Ekim 1996.
 • Sözer, Ali Nazım, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Sosyal Sigortalara İlişkin Hükümleri Üzerine, MESS Mercek, Özel Sayı, Temmuz 2006 (5510 Sayılı).
 • Sözer, Ali Nazım, Genel Sağlık ve Emeklilik Sigortası Sistemleri İle Sosyal Yardım ve Hizmetler Kanun Tasarı Taslakları Hakkında, Türk-İş, S.362, Temmuz-Ağustos 2004 (Taslakları Hakkında).
 • Sözer, Ali Nazım, Sağlıkta Dönüşüm Projesi ve Genel Sağlık Sigortası, TİSK Akademi, C.l, S.l, 2006 (Sağlıkta Dönüşüm).
 • Sözer, Ali Nazım, Sosyal Güvenliğin Organizasyonu, Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri, 7-8 Aralık 2006, TİSK Yayın No:284, Ankara 2007 (Organizasyonu).
 • Sözer, Ali Nazım, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 29 Temmuz 2004 Tarihli Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi Taslak Metni Üzerine, http://www.harb-is.org.tr/media%5Csosyalguvenlikraporu.doc, 9.2.2006 (Taslak Metni Üzerine).
 • Sözer, Ali Nazım, Sosyal Sigorta Kurumlarında Yeniden Yapılanma, Çimento İşveren, C.8, S.3, Mayıs 1994 (Yeniden Yapılanma).
 • Sözer, Ali Nazım, Genel Sağlık Sigortası: Reform Mu Deform Mu?, Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Semineri 29-30 Kasım 2006, Kamu-İş, Ankara 2007 (Genel Sağlık Sigortası).
 • Su, Mustafa, Özel Sağlık Sigortası Sistemine Giren Kişilerin Sayısında Önemli Bir Düşüş Olacaktır, TİSK İşveren, Ocak 2004.
 • Şakar, Müjdat, Kazanılmış Haklar Bağlamında Uzun Vadeli Sigortalar ve 5510 Sayılı Yasa Uygulamasında Çıkacak Sorunlar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ve Gerçekler Sempozyumu 26-27.01.2007, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2007 (Sorunlar).
 • Şakar, Müjdat, Kazanılmış Haklar Bakımından Yeni Mevzuat, Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Semineri 29-30 Kasım 2006, Kamu-İş, Ankara 2007 (Kazanılmış Haklar).
 • Şakar, Müjdat, SSK'lılann Adı 4/a'lı Oldu, MESS Mercek, Özel Sayı, Temmuz 2006 (SSK'lılann Adı).
 • Şen, Murat, Osmanlı Devletinde Sosyal Güvenlik: Ahi Birlikleri, Loncalar ve Vakıflar, Çimento İşveren, C.l6, S.6,Kasım 2002.
 • Talaş, Cahit, Toplumsal Politika, Ankara 1990.
 • Taylor, P. Gooby/Dale, J., Social Theory and Social Welfare, Great Britain 1981.
 • Teksöz, A.Tuncay, Sosyal Güvenlik Reformu, TİSK İşveren, C.43, S.4-5-6, Ocak/Şubat/Mart 2005.
 • Tezel, Ali, Sosyal Güvenlik Reformuna Nereden Başlanmalı, Türk Harb-İş, S.211, Aralık 2004.
 • Tomanbay, İlhan, Sosyal Çalışma Sözlüğü, Ankara 1999.
 • Topak, Oğuz, Dünya Bankası ve Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Yeni Hedefler, Sendikal Notlar (Petrol-İş), S.23, Ağustos 2004.
 • Toptaş, Ali, Sosyal Güvenlikte Tek Çatı, Türk Harb-İş, S.221, Haziran 2006.
 • Tulukçu, Binnur, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Gebe ve Anne İşçilerin Korunması, Ankara 2000.
 • Tuncay, A. Can/Ekmekçi, Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul 2005.
 • Tuncay, A.Can, Sosyal Güvenlik Krizi Çözümlenemeyecek Mi?, MESS Mercek, S.9, Ocak 1998 (Sosyal Güvenlik).
 • Tuncay, A.Can, Türk Emeklilik Sisteminde Reform Önerisinin Değerlendirilmesi, Çimento İşveren, C.l9, S.2, Mart 2005 (Değerlendirilmesi).
 • Tuncay, A.Can, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform İhtiyacı, Prof.Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, Ankara 1997 (Reform İhtiyacı).
 • Tunçomağ, Kenan, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, İstanbul 1988.
 • Üçışık, Fehim, Türkiye'de Genel Sağlık Sigortasının Kurulması, Argumentum, S.l, Ağustos 1990.
 • Williamson, John B., Old Age Relief Policiy Prior to 1900: The Trend Toward Restrictiveness, The American Journal of Economics and Sociology, Vol.43, No.3, July 1984.
 • Yılmaz, B.Elif/Şeker, Murat, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Bir Alan Araştırması, Sigorta Araştırmaları Dergisi, S.2, Temmuz 2006.
 • Yorgun, Sayim, 5510 Sayılı Kanun'un Tekrar Ertelenmesine İlişkin Gerekçeler Kamuoyu İle Paylaşılmalıdır, Norm ve Standart Birliğinden Taviz Verilmeyeceği İlan Edilmelidir, TİSK İşveren, C.46, S.l, Ekim 2007.
 • Zakaryan, Kaspar, Genel Sağlık Sigortası Yasa Taslağına Özel Sağlık Sigortaları Açısından Bir Bakış, Toprak İşveren, Mart 2005.
APA BOSTANCI Y (2008). Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası. , 145 - 173.
Chicago BOSTANCI Yalçın Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası. (2008): 145 - 173.
MLA BOSTANCI Yalçın Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası. , 2008, ss.145 - 173.
AMA BOSTANCI Y Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası. . 2008; 145 - 173.
Vancouver BOSTANCI Y Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası. . 2008; 145 - 173.
IEEE BOSTANCI Y "Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası." , ss.145 - 173, 2008.
ISNAD BOSTANCI, Yalçın. "Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası". (2008), 145-173.
APA BOSTANCI Y (2008). Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(1), 145 - 173.
Chicago BOSTANCI Yalçın Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, no.1 (2008): 145 - 173.
MLA BOSTANCI Yalçın Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, 2008, ss.145 - 173.
AMA BOSTANCI Y Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2008; 16(1): 145 - 173.
Vancouver BOSTANCI Y Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2008; 16(1): 145 - 173.
IEEE BOSTANCI Y "Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası." Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16, ss.145 - 173, 2008.
ISNAD BOSTANCI, Yalçın. "Sosyal güvenlik hukukunda genel sağlık sigortası". Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16/1 (2008), 145-173.