Yıl: 2007 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 52 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri

Öz:
Konut finansman sistemi (Mortgage), Ülkemizde uzun yıllar tartışma konusu olmuş, enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşle birlikte, 5582 sayılı Yasanın kabulü neticesinde hukuk sistemimize dahil olmuştur. İncelememizde, konut finansman sisteminin hukukumuzda yaptığı genel etkilere, konut finansman sisteminin işleyiş sistemine, olumlu ve olumsuz yanlarına değinilecek, daha sonra konut finansman sözleşmesinin varlığı için gereken koşullara değinilecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akar, Aytuğ Halil : Mortgage Yazı Dizisi -1- www.mortgagebankasi.com/ mortgage-yazi-dizisi-l-3.html, e.t. 19.01.2008).
 • Akar, Aytuğ Halil : Mortgage Yazı Dizisi -2- www.mortgagebankasi. com/mortgage-yazi-dizisi-2-2.html, e.t. 19.01.2008).
 • Akar, Aytuğ Halil : Mortgage Yazı Dizisi -3- www.mortgagebankasi.com/ mortgage-yazi-dizisi-3.htm, e.t. 19.01.2008).
 • Akar, Aytuğ Halil : Mortgage Yazı Dizisi -4- www.mortgagebankasi.com/ mortgage-yazi-dizisi-4.htm, e.t. 19.01.2008).
 • Alptürk, Ercan : Soru ve Cevaplarıyla Mortgage Sistemi (Tutsat), Ankara 2006 (Mortgage).
 • Alptürk, Ercan : Mortgage Sistemi Bugüne Kadar Türkiye'de Neden Uygulanmadı? Potansiyel Riskleri Nelerdir? Mali Pusula Dergisi, Eylül 2006, Yıl: 2, Sayı: 21, s.35 vd. (Mortgage.. .Riskleri).
 • Alptürk, Ercan : Mortgage Sisteminin Yasal Çerçevesi ve İkincil Düzenlemeler, Mali Pusula Dergisi, Kasım 2007, Yıl: 3, Sayı : 35, s.98 vd. (İkincil Düzenlemeler).
 • Altop, Atillâ : Özellikle Taşınır Yatırım Mallarına İlişkin Finansal Kiralama (Leasing Sözleşmesi), Ankara 1990.
 • Apak, Talha : Konut Finansmanı (Mortgage=Tutsat) Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme ve Sisteme Dahil Olmak İstemeyenlerin Başvuru Süresinin 05 Haziran 2007 Tarihinde Sona Erecek Olması (www.alomaliye.com/2007/ talha_apak_mortgage.htm, e.t.20.01.2008).
 • Arkan, Sabih : Ticari İşletme Hukuku, Ankara 1999.
 • Artz, Marks: Integration der Nebengesetze in das BGB, Eingührung in das neue Schuldrecht, JUS Schriftenreihe (SCHWAB/WITT), München 2002.
 • Atalay, Oğuz : "İcra İflâs Hukukunda Mortgage Sisteminin Yansıması" Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2007, s. 154 vd.
 • Baş, Şanlı : Konut Finansmanı Kanununun Finansal Kiralama İşlemleri Bakımından İrdelenmesi (www.alomaliye.com/2007/sanli_bas_mortgage. htm, e.t.20.01.2008).
 • Battal, Ahmet : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Yönünden Tacirlerin Tüketici Sıfatı, Prof. Dr. Ali BOZER'e Armağan, Ankara 1998, BATİDER Yayını, s.313 vd.
 • Bozkurt, Kutluhan/Türe, Murat/Oral, Ümit : Avrupa Birliği ve Belçika Hukuk Sistemlerinde İpoteğe Bağlı Konut Finansman Sistemi (Mortgage), Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN'e Armağan, İstanbul 2007, s. 1763 vd.
 • Çelikoğlu, Cengiz Topel : Konut Finansman Kanunun Leasing Sözleşmesi Üzerindeki Etki ve Sonuçları, İBD., S : 2007/4, C : 81, s.2014 vd.
 • Çetin, Ali : "Mortgage (Tutsat) Yasası", İBD. Tüketici Hakları ve Rekabetin Korunması Hukuku Özel Sayısı, Kasım 2007, s.53 vd.
 • Çetin, Soner : İpotekli Borç Senedi ve İrad Senedi, Ankara 2004.
 • Dauner-Lieb, Barbara : Verbraucherschutz durch Ausbildung eines Sonderprivatrechts für Verbraucher. Systemkonforme Weiterentwicklung oder Schrittm^cher der Systemveraenderung? Berlin 1983.
 • Doğru, Halil : Menkul Kıymetleştirme-Mortgage, Genel ve Hukuki Esaslar, İstanbul 2007.
 • Egemen, Işıl : İpoteğe Dayalı Konut Finansmanı Ya Da Mortgage, İBD., S : 2006/3, C : 80, s.947 vd.
 • Ekici, Akın : "Bankacılıkta Güncel Konular ve Son Gelişmeler", Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2007, s.34 vd.
 • Enes, Sedat : "Uygulamada Konut Finansmanı ve Konut Finanmanı Hukuku (Genel Olarak)", Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2007, s.lll vd.
 • Erçel, Gazi : Mortgage sistemi ve enflasyon (www.mortgagebankasi.com/ mortgage-sistemi-ve-enflasyon-gazi-ercel-sabah.html, e.t. 19.01.2008).
 • Erdem, Tarhan : Konutta Devrim (www.mortgagebankasi.com/konutta-devrim-5.html, e.t.19.01.2008).
 • Erdikler, Şaban : Mortgage Sisteminin Mali Avantajları Neler? (www.alomaliye. com/2007/saban_erdikler_mortgage.htm, e.t. 20.01.2008)
 • Gençyürek, Levent : Konut Finansmanısisteminin (Mortgage) Vergi Boyutu (www.alomaliye.com/2007/levent_gencyurek_mortgage.htm, e.t.20.012008).
 • Hepşen, Ali: Mortgage (Tutsat) Üzerine (www.alomaliye.com/2007/ali_hepsen_ mortgage.htm, e.t.20.01.2008)
 • Hepşen, Ali : Rüzgârın Getirdikleri (www.alomaliye.com/2007/ali_hepsen_ ruzgarin.htm, e.t.20.01.2008)
 • Hepşen, Ali : İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, (İDMK/MORTGAGE BACKED SECURITIES-MBS) (www.alomaliye.com/2007/ali_hepsen_ ipotege_dayali.htm, e.t.20.01.2008)
 • Hepşen, Ali: Kredi Kullanarak Konut Satın Alan Vatandaş Ödemeleri Yapmazsa Ne Olur? (www.alomaliye.com/2007/ali_hepsen_krediodenmezse.htm, e.t.20.01.2008).
 • Hepşen, Ali : Vatandaş Ev Alıp Kiraya Veriyor, Konut Kredisini Kira Geliriyle Ödüyor (www.alomaliye.com/2007/ali_hepsen_vatandas.htm, e.t20.012008).
 • Hepşen, Ali : Gayrimenkul Piyasalarında Diğer Konut Kredisi Türleri (www.alomaliye.com/2007/ali_hepsen_digerkonut.htm, e.t.20.01.2008).
 • Hepşen, Ali : Gayrimenkul Finansman Piyasaları (www.alomaliye.com/2007/ ali_hepsen_ gmenkul.htm, e.t.20.01.2008).
 • Hepşen, Ali : Türkiye'de İpotekli Konut Kredilerinin Gelişimi (www.alomaliye. com/ 2007/ ali_hepsen_turkiyede_ipotekli.htm, e.t.20.01.2008).
 • Kemper, Rainer: Verbraucherschutzinstrumente, Baden-Baden 1994.
 • Kocaağa, Koksal : Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, Ankara 1999.
 • Koçak, Duygu : Konut Finansman Kanunu Öncesi ve Sonrası Mortgage, Türk Uzun Vadeli Konut Finansman Sisteminde Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Rolü, İstanbul 2007.
 • Köteli, Argun : Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing Sözleşmeleri), İstanbul 1991.
 • Kraft, Alfons : Verbraucherschutz im GWB, WuW, 1981.
 • Kuntalp, Erden: Finansal Kiralama Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna Göre Tüketim ve Yatırım Malı Ayrımı, Prof. Dr. Ali BOZER'e Armağan, Ankara 1998, BATİDER Yayını, s.287 vd.
 • Küçük, Damla : "Özel Tutulu Satış Sigortası", Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y: 2, S:6, Şubat 2007, s.7 vd.
 • Martens, Jöng : Anwendungsbereich des Verbraucherkreditgesetzes, Die Bank, 1991.
 • Mermer, Suat: "Tüketici Hukuku Bakımından Konut Finansmanı", Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2007, s. 175 vd.
 • Oğuz, Şeref : Mortgage (www.mortgagebankasi.com/mortgage-dr.-seref-oguz-ekonomist-staronline-6.html, e.t. 19.01.2008).
 • Oğuz, Şeref: Krediye Saldırmak (www.mortgagebankasi.com/krediye-saldirmak-dr.-seref-oguz-ekonomist-staronline.html, e.t. 19.01.2008).
 • Oğuz, Şeref : Mortgage Beklentisi (www.mortgagebankasi.com/mortgage-beklentisi-dr.-seref-oguz-ekonomist-staronline-2.html, e.t. 19.01.2008).
 • Oy, Osman : Türkiye'de Mortgage Uygulaması, İstanbul 2007.
 • Önal, Beyazıt/Topaloğlu, Mustafa : İpotekli Konut Finansmanı ve Hukuku Mortgage (Tutsat), Adana 2007.
 • Önder, Çetin : "Konut Finansmanında Emlak Değerleme", Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2007, s. 136 vd.
 • Öztürk, Fuat: Konut Finansman Sistemine (Tutsat/Mortgage) İlişkin 5582 Sayılı Kanunun Getirdikleri (www.hukukcu.com/modules/smartsection/makepdf. php?itemid= 129, e.t.20.01.2008)
 • Reisoğlu, Seza : "Finansal Kiralama Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları", Bankacılar Dergisi, S: 2004/48 s.47 vd. (Kıs. Finansal Kiralama).
 • Reisoğlu, Seza : "Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları", Bankacılar Dergisi, S: 2007/61, s.75 vd. (Kıs. Konut).
 • Reisoğlu, Seza : "Konut Kredisi-Konut Finansmanı ve Uygulama Sorunları", Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK'e Armağan, İstanbul 2008, s.319 vd. (Konut Kredisi).
 • Schubel, Christian : Das neue Kaufrecht, Einführung in das neue Schuldrecht, JUS Schriftenreihe (SCHWAB/WITT), München 2002.
 • Teker, Bahadır : "Konut Finansmanında Menkul Kıymetleştirme", Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2007, s. 125 vd.
 • Topaloğlu, Mustafa : ABD Mortgage Uygulaması ve İpotekli Konut Finansmanına İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Fikret EREN'e Armağan, Ankara 2006, s.843 vd. (Kıs. Tasarı)
 • Topaloğlu, Mustafa : "Yeni Türk Tutsat (Mortgage) Kanununa Genel Bir Bakış", Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y: 2, S:9, Mayıs 2007, s.35 vd. (Kıs. Tutsat Kanunu)
 • Topaloğlu, Mustafa/Önal, Beyazıt : Konut Finansman Sisteminde Mortgage Sigortası, BATİDER, Haziran 2007, Cilt XXIV, Sayı 1, s.109-136.
 • Tuncer, Selahattin : 5582 Sayılı Mortgage Yasasının Açmazları, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Mayıs 2007, S:41, s. 168 vd.
 • TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ, BANKACILIK VE ARAŞTIRMA GRUBU : "Avrupa Birliği'nin İpotekli Konut Kredisi Piyasalarına İlişkin Politikası" (Bankacılar Dergisi, S:56, Y: 2006, s.69 vd.)
 • Uğur, Arif: Konut Alım-Satım Rehberi, Mortgage, 65 Soru-Cevap, Ankara 2006 (Kıs. Rehber).
 • Uğur, Arif: Mortgage, Ankara 2007 (Kıs. Mortgage).
 • Uğur, Arif : Mevcut Konut Kredileri ile Mortgage Kredilerinin Karşılaştırılması (www.alomaliye.com/2007/arif_ugur_ mortgage.htm, e.t.20.01.2008).
 • Uğur, Arif : Sabit Faizli ve Değişken Faizli Konut Kredilerinin Karşılaştırılması (www.kalkinma.org, e.t. 19.01.2008).
 • Uğur, Arif : İlan Edilen Faiz, Ödeyeceğimiz Faiz Mi? (www.mortgagebankasi. com/ilân-edilen-faiz-odeyecegimiz-faiz-mi.html, e.t. 19.01.2008).
 • Uğur, Arif : Kredi Kullandım, Faiz Düştü...Ne Yapacağım? (www. Mortgagebankasi.com/kredi-kullandim-faiz-dustu-ne-yapacagim.html, e.t. 19.01.2008).
 • Uğur, Arif : Değişken Faizli Konut Kredileri Kimler İçin Uygundur (www.mortgagebankasi.com/degisken-faizli-konut-kredileri-kimler-icin-uygundur-arif-ugur-spk-uzmani-dunya.html, e.t. 19.01.2008).
 • Uğur, Arif: Sabit ve Değişken Faizli Krediler www.mortgagebankasi.com/sabit-ve-degisken-faizli-krediler.html, e.t. 19.01.2008).
 • Ünan, Samim : "Sigorta Hukuku Bakımından Konut Finansmanı", Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2007, s. 170 vd.
 • Zevkliler, Aydın/Aydoğdu, Murat: Tüketicinin Korunması Hukuku, Açıklamalı
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ankara 2004.
APA Aydoğdu M (2007). Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri. , 1 - 52.
Chicago Aydoğdu Murat Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri. (2007): 1 - 52.
MLA Aydoğdu Murat Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri. , 2007, ss.1 - 52.
AMA Aydoğdu M Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri. . 2007; 1 - 52.
Vancouver Aydoğdu M Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri. . 2007; 1 - 52.
IEEE Aydoğdu M "Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri." , ss.1 - 52, 2007.
ISNAD Aydoğdu, Murat. "Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri". (2007), 1-52.
APA Aydoğdu M (2007). Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(1), 1 - 52.
Chicago Aydoğdu Murat Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no.1 (2007): 1 - 52.
MLA Aydoğdu Murat Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, 2007, ss.1 - 52.
AMA Aydoğdu M Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2007; 9(1): 1 - 52.
Vancouver Aydoğdu M Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2007; 9(1): 1 - 52.
IEEE Aydoğdu M "Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri." Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9, ss.1 - 52, 2007.
ISNAD Aydoğdu, Murat. "Konut Finansman Sistemi (Mortage) ve sözleşmeleri". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9/1 (2007), 1-52.