Yıl: 2010 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 579 - 616 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları

Öz:
Bu çalışmanın amacı, devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet ile ilgili algılarını ve bu algılarının cinsiyet, yaş, kıdem, branş, eğitim durumu, öğrenci sayısı ve öğretmen sayısına göre değişip değişmediğini belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemi Kütahya il merkezinde görev yapan ve tesadüfi olarak seçilen 222 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri “Örgütsel Adalet Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, T-Testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre katılımcılar ortaöğretim okullarında örgütsel adalet ile ilgili olarak olumlu bir algıya sahiptir. Katılımcıların algıları yaş, kıdem ve öğrenci sayısı değişkenlerine göre değişirken cinsiyet, branş, eğitim durumu ve öğretmen sayısı değişkenlerine göre değişmemektedir.
Anahtar Kelime: öğretmen görüşleri devlet orta öğretim okulları örgütsel adalet ölçeği orta öğretim öğretmenleri adalet algısı Kütahya

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Atalay, İ. (2005). Örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalet. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Aydın, İ., & Karaman-Kepenekçi, Y. (2008). Principals’ opinions of organisational justice in elementary schools in Turkey. Journal of Educational Administration, 46(4), 497-513.
 • Aykut, S. (2007). Örgütsel adalet, birey-örgüt uyumu ile çalışanların işle ilgili tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Başaran, İ. E. (1985). Örgütlerde işgören hizmetlerinin yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Cohen-Charash, Y., & Spector, P. E. (2001). The role of justice in organizations: A meta-analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86 (2), 278-321.
 • Cömert, M., Demirtaş, H., Üstüner, M., & Özer, N. (2008). Lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 7(13), 3-22.
 • Cropanzano, R. (1993). Justice in the workplace: Approaching equity in human resource management. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Cropanzano, R., & Wright, T. A. (2003). Procedural justice and organizational staffing: A tale of two paradigms. Human Resource Management Review, 13, 7-39.
 • Demirtaş, H., & Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Dilek, H. (2005). Liderlik tarzlarının ve adalet algısının; örgütsel bağlılık, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkilerine yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Dilek, U. (2004). Örgütsel adalet algılamaları ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Ankara.
 • Eker, G. (2006). Örgütsel adalet algısı boyutları ve iş doyumu üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Eskew, D. E. (1993). The role of organizational justice in organizational citizenship behavior. Employee Responsibilities and Rights Journal, 6(3), 185-194.
 • Farabi (1990). El-Medinet’ül fazıla. Ankara: MEB Yayını.
 • Folger, R., & Cropanzano, R. (1998). Organizational justice and human resource management. Th ousand Oaks, CA: SAGE.
 • Folger, R., & Konovsky, M. A. (1989). Effects of procedural and distributive justice on reactions to pay raise decisions. Academy of Management Journal, 32(1), 115-130.
 • Frey, F. M. (1997). The management of justice through accounts: constructing acceptable justifications. Unpublished master’s thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories. Academy of Management Review, 12(1), 9-22.
 • Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today, tomorrow. Journal of Management, 16(2), 399-432.
 • Greenberg, J. (1993). The social side of fairness: Interpersonal and informational classes of organizational justice. In Cropanzano, R. (Eds.). Justice in the workplace: Approaching fairness in human resource management (pp. 79-103). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Greenberg, J. (1996). The quest for justice on the job. Th ousand Oaks, CA: SAGE.
 • Günaydın, S. C. (2001). İşletmelerde örgütsel adalet ve örgütsel güven değişkenlerinin politik davranış algısı ve işbirliği yapma eğilimine etkisini inceleyen bir çalışma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2004). Organizational justice in schools: No justice without trust. International Journal of Educational Management, 18(4), 250-259.
 • İbn-i Haldun (2004). Mukaddime. (Çev: S. Uludağ). İstanbul: Dergâh Yayınları. İşbaşı, J. Ö. (2000). Çalışanların yöneticilerine duydukları güvenin ve örgütsel adalete ilişkin algılamalarının vatandaşlık davranışının oluşumundaki rolü: Bir turizm örgütünde uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • İşbaşı, J. Ö. (2001). Çalışanların yöneticilerine duydukları güvenin ve örgütsel adalete ilişkin algılamalarının vatandaşlık davranışının oluşumundaki rolü. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 51-73.
 • İşcan, Ö. F., & Naktiyok, A. (2004). Çalışanların örgütsel bağdaşımlarının belirleyicileri olarak örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet algıları. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59(1), 181-201.
 • Jawahar, I. M. (2002). A model of organizational justice and workplace aggression. Journal of Management, 28(6), 811-834.
 • Karabay, E. Z. (2004). Kamuda ve özel sektörde örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Konovsky, M. A. (2000). Understanding procedural justice and its impact on business organizations. Journal of Management, 26(3), 489-511.
 • Konovsky, M. A., & Pugh, S. D. (1994). Citizenship behavior and social exchange. Academy of Management Journal, 37(3), 656-669.
 • Koopmann, R. (2002). The relationship between perceived organization justice and organizational citizenship behaviors: A review of the literature. Journal of Student Research, Retrivied January 12, 2006 from http://www.uwstout.edu/rs/uwsjsr/table. htm.
 • Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Canada: Lexington Boks.
 • Paterson, J. M., Green, A., & Cary, J. (2002). The measurement of organizational justice in organizational change programmes: a reliability, validity and contextsensitivity assessment. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75(4), 393-408.
 • Pehlivan-Aydın, İ. (2002). Yönetsel, mesleki ve örgütsel etik. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Polat, S., (2007). Örgütsel güven, adalet ve vatandaşlık davranışlarına ilişkin öğretmen algıları. Yayımlanmamış doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Polat, S. & Celep, C. (2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 307-331.
 • Roch, S. G., & Shanock, L. R. (2006). Organizational justice in an exchange framework: clarifying organizational justice distinctions. Journal of Management, 32 (2), 299-322.
 • Seçkin, N. (1990). Orta dereceli okul öğretmenlerin aldıkları ödüller ve cezalara ilişkin bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 77, 24-36.
 • Seyhani, M., Özder, H., & Konedralı, G. (2009). KKTC ilkokul öğretmenlerine uygulanan ödül-ceza politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(57), 109-131.
 • Söyük, S. (2007). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerine etkisi ve İstanbul ilindeki özel hastanelerde çalışan hemşirelere yönelik bir çalışma. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Stevens, E., & Wood, G. H. (1995). Justice, ideology, and education. New York: McGraw-Hill, Inc. Şahin, D. N. (2007). Örgütsel adalet ve kültür. R. Erdem & C. Ş. Çukur (Edt.), Kültürel bağlamda yönetsel-örgütsel davranış içinde (s. 183-229). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Şahin, M. (2005). Türk tarihi ve kültürü. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Tan, Ç. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet konusundaki algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Tan, M. (1996). Eğitim yönetimindeki kadın azınlık. Amme İdaresi Dergisi, 29(4), 33-42.
 • Tan, M. (2002, Mayıs). Eğitim yönetiminde kadınlara yer/gerek var mı? C. Elma & Ş. Çınkır Edt. 21. yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu kitabı içinde (s. 37-46). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Tansky, J. W. (1993). Justice and organizational citizenship behavior: What is the relationship? Employee Responsibilities and Rights Journal, 6(3), 195-207.
 • Taşdan, M. (2008). Kamu ve özel ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin değer, iş doyumu ve öğretmene mesleki sosyal destek ile ilgili görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taşdan, M., Oğuz, E., & Ertan-Kantos, Z. (2006). Sınıf öğretmenlerinin örgütsel adalet algısı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 100-111.
 • Taşdan, M., & Yılmaz, K. (2008). Organizational citizenship and organizational justice scales’ adaptation to Turkish. TED Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(150), 87-96.
 • Titrek, O. (2009). Employees’ organizational justice perceptions in Turkish schools. Social Behavior and Personality, 37(5), 605-620.
 • Trevino, L. (1992). The social effects of punishment in organizations: A justice perspective. Academy of Management Review, 17(4), 647-676.
 • Wasti, S. A. (2001). Örgütsel adalet kavramı ve tercüme bir ölçeğin Türkçede güvenirlik ve geçerlik analizi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1, 33-50.
 • Witt, L. A. (1993). Reactions to work assignment as predictors of organizational commitment: The moderating effect of occupational identification. Journal of Business Research, 26(1), 17-30.
 • Yaylacı, A. F. (2004). İlköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel yurttaşlık davranışları. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, F. (2002). Çalışma yaşamında örgüte bağlılık ve örgütsel adalet ilişkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, K. (2006). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerine göre kamu ilköğretim okullarında bireysel ve örgütsel değerler ve okul yöneticilerinin okullarını bu değerlere göre yönetme durumları. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, K. (2008). Eğitim yönetiminde değerler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yılmaz, G., & Sevinç, L. (2004, Mayıs). Ücrete ilişkin örgütsel adalet algısı: Bankacılık sektörü üzerine bir araştırma. 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinde sunulan bildiri, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Yılmaz, K., & Taşdan, M. (2009). Organizational citizenship and organizational justice in Turkish primary schools. Journal of Educational Administration, 47(1), 108-126.
 • Yusuf Has Hacip (2008). Kutadgu bilig (Haz. Y. Çağbayır). Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Yücel, C., & Gülveren, H. (2007). Sınıfta öğrencilerin motivasyonu. M. Şişman & S. Turan (Edt.), Sınıf yönetimi içinde (s. 69-84). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Yürür, Ş. (2008). Örgütsel adalet ile iş tatmini ve çalışanların bireysel özellikleri arasındaki ilişkilerin analizine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 295-312.
APA YILMAZ K (2010). Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. , 579 - 616.
Chicago YILMAZ Kürşad Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. (2010): 579 - 616.
MLA YILMAZ Kürşad Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. , 2010, ss.579 - 616.
AMA YILMAZ K Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. . 2010; 579 - 616.
Vancouver YILMAZ K Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. . 2010; 579 - 616.
IEEE YILMAZ K "Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları." , ss.579 - 616, 2010.
ISNAD YILMAZ, Kürşad. "Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları". (2010), 579-616.
APA YILMAZ K (2010). Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 579 - 616.
Chicago YILMAZ Kürşad Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10, no.1 (2010): 579 - 616.
MLA YILMAZ Kürşad Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.10, no.1, 2010, ss.579 - 616.
AMA YILMAZ K Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2010; 10(1): 579 - 616.
Vancouver YILMAZ K Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2010; 10(1): 579 - 616.
IEEE YILMAZ K "Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10, ss.579 - 616, 2010.
ISNAD YILMAZ, Kürşad. "Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10/1 (2010), 579-616.