Yıl: 2009 Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 113 - 118 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği)

Öz:
Bu çalışmada Ankara ilinde sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocukların antropometrik ve somatotip özellikleri ile bazı performans özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.Çalışmanın örneklem grubunu Ankara ilinde 11 ilçede ve 23 okulda öğrenim gören ilköğretim çağı çocuklarından yaşları 9±1 yıl olan 1995 erkek gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada deri kıvrımı kalınlıkları, çevre ölçümleri ve genişlik ölçümleri olmak üzere toplam 11 antropometrik ölçüm alınmıştır. Somatotip özelliklerini belirlemek amacıyla Heath-Carter yöntemi kullanılmıştır. Performans özelliklerinden dikey sıçrama testi, durarak uzun atlama testi, 20 m sürat koşusu testi, oturarak sağlık topu fırlatma testi ve mekik koşusu testi uygulanmıştır. Ölçümlerin istatistiksel analizleri SPSS 11 programında yapılmıştır.Çalışmaya katılan erkek öğrencilerin somatotip ortalama değerleri endomorfi 3,60±1,00 mezomorfi 4,06±1,26 ektomorfi 2,87±1,43 olarak bulunmuş ve performans değerleri ise dikey sıçrama ortalama değeri 18,03±5,28 cm, durarak uzun atlama ortalama değeri 108,14±18,86 cm, 20 m sürat koşusu ortalama değeri 4,47±0,94 sn, oturarak sağlık topu fırlatma ortalama değeri 92,60±28,66 cm ve mekik koşusu ortalama değeri 25,13±10,99 olarak bulunmuştur.Bu çalışmadan elde edilen sonuçların sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirme alandaki mevcut literatüre ve normatif değerlerin oluşturulmasına, spora ve sporcuya yapılan yatırımın daha verimli ve maksimal düzeyde kalıcı olmasına ve ülkemizde bu alanda gerçekleştirilen çalışmalara katkıda bulunacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelime:

Konular: Spor Bilimleri

Talent selection in sports and assessment of the physical characteristics and some performance profiles of male children between 8-10 years old in guidance to sports (Ankara sample)

Öz:
In this study, it was aimed to examine some performance charecteristics, somatotype and anthropometric characteristics of male children aged between 8-10 years living in Ankara city in order to talent identification and routing to sport capabilities.One thousand nine hundred and ninty-five volunteers from secondary school male students with a mean (SD) age of 9±1, from 23 schools in Ankara, participated in the study group of this sample. In our study 11 anthropometric measurements such as, skinfold thickness, circumference and width were performed. Heath-Carter method was used to determine the somatotype characteristics. Of the performance characteristics, standing long jump test, vertical jump test, sitting ball throwing test, 20 m. speed run test and shuttle run test were examined. The statistical analyses of the measurements were calculated by using SPSS 11.0.The mean somatotype values of the male students that participated were as follows: endomorphy 3,60±1,00, mesomorphy 4,06±1,26, ectomorphy 2,87±1,43 and mean performance test scores were; vertical jump 18,03±5,28 cm, standing long jump 108,14±18,86 cm, 20 m speed run test 4,47±0,94 sec, sitting ball throwing 92,60±28,66 cm and shuttle run test was 25,13±10,99.We believe that the data recruited from this study will contribute to the knowledge available at present about the talent identification and talent selection in sports and to establish the normative values and to benefit the investments on sports and sportspeople at a maximum level as well as add to the studies performed on this field in our country.
Anahtar Kelime:

Konular: Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1) Muratlı S. Çocuk ve Spor. Bağırgan Yayım evi. Ankara, 1997.
 • 2) Demiral Ş, Erdemir İ, Kızılyaprak H. Bayan Judocularda Yetenek Seçimi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, 2006.
 • 3) Mengütay S. Okul Öncesi ve İlkokullarda Hareket Gelişimi ve Spor, Ankara, Tütibay Ltd.Şti, 1999.
 • 4) Tutkun E, Eyüboğlu E, Ağaoğlu SA. İlköğretim Çağı Çocuklarında Antropometrik Ölçümlerle Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerin İlişkisi. 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, 2006.
 • 5) Tutkun, E. Samsun İli İlköğretim Çağı Çocuklarının Yetenek Seçim Yönteminin Geliştirilmesi. Doktora Tezi,Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.
 • 6) Heimer S, Misigoj M, Medved V. Some Anthropological of Top Volleyball Players in SFR Yugoslavia, The Journal of Sports Medicine Fitness 1988; 28: 200-208.
 • 7) Maud PJ, Foster C. Physiological Assessment of Human Fitness, USA, Human Kinetics, 1995: 205-215.
 • 8) Harvey RG. An Anthropometric Survey of Growth and Physique of the Populations of Kar Kar Island and Lufa Subdistrict, New Guinea, Phil. Trans. R. Soc, B 268, 1974; 279-292.
 • 9) Ross WD, Marfell-Jonsen MJ. Kinanthropometry, Physiological Testing of the High-Performance Athlete, ed. MacDougall JD, Wenger HA, Green HJ. Humankinetics Books, Champain, İll,Nois. 1991.
 • 10) Norton K, Olds T. Anthropometrica, A Text Book of Body Measurement For Sports And Health Courses, Supported By The Australian Sport Commission, Unsw Pres. 2004.
 • 11) Özgün G. Ankara İl Merkezi 7-11 Yaş Grubu İlköğretim Çocuklarında Bazı Antropometrik Ölçüler ve Oransal İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fizik Antropoloji Anabilim Dalı, 2002.
 • 12) Kürkçü R, Hazar F, Kartal R, Özdağ S, Özkan H. Minik Futbolcuların Antropometrik ve Somatotip Özelliklerinin Belirlenmesi, IV. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 2007.
 • 13) Arabacı R, Koparan Ş, Öztürk F, Akın M. Olimpiyatlar İçin Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirme Projesi II. Aşama Sonuçlarının İncelenmesi (Bursa Örneği), ISSN:1306-3111, e-Journal of New World Sciences Academy 2008; 3, 2: 86-98.
 • 14) Güler D, Günay M, Tamer K, Baltacı G, Gökdemir K. 8-10 Yaş Grubu Türk Erkek Çocuklarının Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Normları, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi 2004; 5, 2: 157-164.
 • 15) Gültekin T, Akın G, Koca B. Farklı Kategorideki Kadın ve Erkek Voleybolcuların Vücut Bileşimi Açısından Değerlendirilmesi, III. Uluslar arası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 2001.
 • 16) Sağlam F. Kadın ve Erkeklerde Vücut Yağ Dağılımı, Beslenme ve Diyet Dergisi 1990; 19: 199-207.
 • 17) Selby JV, Newman B, Quesenberry CP, et al. Evidence of Genetic İnfluence on Central Body Fat in Middle-Aged Twins, Human Biology, 1989; 61, 2: 179-193.
 • 18) Gültekin T. Ankara'da Düşük Sosyoekonomik Düzeydeki 7-17 Yaş Grubu Okul Çocuklarında Deri Kıvrımı Kalınlığı Değerleri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fizik Antropoloji Anabilim Dalı, 1999.
 • 19) Söğüt M, Müniroğlu S, Deliceoğlu G. Farklı Kategorilerdeki Genç Erkek Tenis Oyuncularının Antropometrik ve Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2004; II, 4: 155-162.
 • 20) Çoruh EE. Futbola yeni başlayan çocuklarda somatotip ve vücut kompozisyonu ile fiziksel performans arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003.
 • 21) Akkuş H, Balcı ŞS. Genç Erkek Türk Judo Milli Takımının Somatotiplerinin Belirlenmesi, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, 2002.
 • 22) Ziyagil MA, Zorba E, Bozatlı S, İmamoğlu O. 6-14 yaş grubu çocuklarda yaş, cinsiyet ve spor yapma alışkanlığının sürat ve anaerobik güce etkisi, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1999; 3: 9-18.
 • 23) Gül GK, Seyrek E, Sugurtin M. 10-12 Yaş Atletizm Spor Eğitimi Alan ve Almayan Erkek Çocuklar Arasındaki Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, 2006.
 • 24) Arslan F, Kaplan T, Sanioğlu A. İlköğretim Okullarındaki 8-13 Yaş Grubu Öğrencilerin Yetenek ve Performans Profillerinin Tespiti, IV. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 2007.
 • 25) Akşit T, Özkol ZM. 8-10 Yaş Tenis Oyuncularında Maç Performansı İle Saha Testleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, 2006.
 • 26) Zorba E, Ziyagil MA, Çolak H, ve ark. 12-15 Yaş Gurubu Futbolcuların Antropometrik ve Fiziksel Uygunluk Değerlerinin Sedanter Gurupla Karsılaştırılması. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1995; 3: 17-23.
 • 27) Harmandar D, Gelen E, Uçar D, Saygın Ö. Çocuklarda Maksimal Oksijen Tüketim Kapasitesi İle Beden Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, www.insanbilimleri.com, ISSN: 1303-5134
 • 28) Özer DS, Özer MK. Çocuklarda Motor Gelişim, Kazancı Kitap Ticaret A. Ş. İstanbul, 2000.
 • 29) Turgut A, Erman A, Yalçıner M. Elit Türk Yüzücülerinin Antropometrik ve Somatotip Özellikleri. Yüzme Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1998: 3–6.
 • 30) Gürses Ç, Olgun P. Sporda Başarıyı Etkileyen Faktörler, Sportif Yetenek Araştırma Metodu, Türk Spor Vakfı Yayınları, 1991.
 • 31) Zorba E, Ziyagil MA. Vücut Kompozisyonu ve Ölçüm Metotları, Gen Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti. Ankara, 1995.
APA ayan v, MÜLAZIMOĞLU O (2009). Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği). , 113 - 118.
Chicago ayan vedat,MÜLAZIMOĞLU OLCAY Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği). (2009): 113 - 118.
MLA ayan vedat,MÜLAZIMOĞLU OLCAY Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği). , 2009, ss.113 - 118.
AMA ayan v,MÜLAZIMOĞLU O Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği). . 2009; 113 - 118.
Vancouver ayan v,MÜLAZIMOĞLU O Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği). . 2009; 113 - 118.
IEEE ayan v,MÜLAZIMOĞLU O "Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği)." , ss.113 - 118, 2009.
ISNAD ayan, vedat - MÜLAZIMOĞLU, OLCAY. "Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği)". (2009), 113-118.
APA ayan v, MÜLAZIMOĞLU O (2009). Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği). Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 23(3), 113 - 118.
Chicago ayan vedat,MÜLAZIMOĞLU OLCAY Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği). Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 23, no.3 (2009): 113 - 118.
MLA ayan vedat,MÜLAZIMOĞLU OLCAY Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği). Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.23, no.3, 2009, ss.113 - 118.
AMA ayan v,MÜLAZIMOĞLU O Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği). Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2009; 23(3): 113 - 118.
Vancouver ayan v,MÜLAZIMOĞLU O Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği). Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2009; 23(3): 113 - 118.
IEEE ayan v,MÜLAZIMOĞLU O "Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği)." Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 23, ss.113 - 118, 2009.
ISNAD ayan, vedat - MÜLAZIMOĞLU, OLCAY. "Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu erkek çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği)". Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 23/3 (2009), 113-118.