Yıl: 2010 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1215 - 1242 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde Türkçe dil bilgisi derslerinin karikatür kullanılarak işlenmesinin öğrenci başarısına etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Sakarya ili Hendek ilçesindeki devlet ilköğretim okulunda öğrenim gören 54 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada Cronbach α değeri 0,72 olan ‘Ses Bilgisine İlişkin Kural ve Kavram Testi’ kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Ayrıca deney grubu öğrencileriyle mülakat yapılmıştır. Nitel verilerin analizinde içerik analizi ve QSR NVivo 7 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda karikatürlerle yapılan öğretimin geleneksel yönteme göre öğrencilerin Türkçe dil bilgisi başarısını artırdığı, onların derse güdülenmesine ve katılımın artmasına yardımcı olduğu belirlenmiştir. Karikatürlerin Türkçe dil bilgisi öğretiminde kullanımına ilişkin birtakım öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Cartoons as a teaching tool: A research on Turkish language grammer teaching

Öz:
The purpose of this study is to determine the eff ect of teaching by utilizing cartoons on student success in the Turkish language courses in primary school secondary level students. Working group of the study consists of 54 students studying in primary state school in Sakarya province Hendek district. In the study, the ‘Rule and Concept Test on Sound Knowledge’ was used with Cronbach α value of .72. Mann Whitney U Test and Wilcoxon Test were used in analysis of the data. Moreover, an interview was conducted with the experimental group students. The QSR NVivo 7 program and content analysis were used in analysis of qualitative data. In the research, it is determined that teaching students with caricatures increases the Turkish language success; helps motivate them in the course; and increases participation, compared to the traditional method. Some suggestions are proposed on the use of cartoons in Turkish language grammar.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Açıkgöz, K. Ü. (2008). Aktif öğrenme. İstanbul: Biliş Yayınları.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Balım, A G., İnel D. & Evrekli, E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler, ön test-son test kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Calp, M. (2001). İlköğretim okulları ikinci kademede dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma (Erzurum ili örneği). Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. USA: American Educational Research Association.
 • Chin, C., & Teou, L. Y. (2009). Using concept cartoons in formative assessment: scaff olding students’ argumentation. International Journal of Science Education, 31(10), 1-26.
 • Cox, C. (1999). Drawing conclusions: a study in drafting with cartoons. Changing English, 6 (2), 219-235.
 • Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çilenti, K. (1984). Eğitim teknolojisi ve öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Delp, C., & Jones, J. (1996). Communicating information to patients: The use of cartoon illustrations to improve comprehension of instructions. Academic Emergency Medicine, 3(3), 264-270.
 • Demirel, Ö. (2004). Öğretme sanatı. Ankara: Pegema Yayınları.
 • Demirel, Ö. & Şahinel, M. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegema Yayınları.
 • Dougherty, B. K. (2002). Comic relief: Using political cartoons in the classroom. Pedagogy in International Studies, 3, 258-270.
 • Egan, K. (1988). Teaching as storytelling. London: Routledge.
 • Fischman, G. (1998). Rethinking the relationships between popular culture and schooling: Ideas from cartoons. Teaching Education, 9(2), 55-66.
 • Fisher, R. (1995). Teaching children to think. London: Stanley Th ornes Publishers.
 • Gairns, R., & Redman, S. (1986). Working with words: A guide to teaching and learning vocabulary. USA: Cambridge University Press.
 • Göğüş, B. (1978). Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. Gökkaya, K. (2006). İlköğretimde sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Greenberg, J. (2002). Framing and temporality in political cartoons: A critical analysis of visual news discourse. The Canadian Review of Sociology and Anthropology, 2(39), 182-198.
 • Grenfell, M. (2000). Learning and teaching strategies. In S. Gren (Eds.), New perspectives on teaching and learning modern languages (1-24). USA: Cromwell Press Ltd.
 • Hakam, J. (2009). The ‘cartoons controversy’: A critical discourse analysis of Englishlanguage Arab newspaper discourse. Discourse & Society, 20(1), 33-57.
 • Hesapçıoğlu, M. (1992). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • James, M. (2008). Vocabulary uptake from informal learning tasks. Language Learning Journal, 36(2), 227-237.
 • Kabapınar, F. (2005). Yapılandırmacı öğrenme sürecine katkıları açısından fen derslerinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak kavram karikatürleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), 101-146.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kauffman, J. M. (1997). Caricature, science, and exceptionality. Remedial and Special Education, 18(3), 130-132.
 • Keogh, B. & Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: An evaluation. International Journal of Science Education, 21, 431-446.
 • Keogh, B., Naylor, S., de Boo, M. D., & Feasey, R. (1999). Formative assessment using concept cartoons: Initial teacher training in the UK. 2nd Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Kiel, Germany.
 • Klavir, R., & Gorodetsky, M. (2001). The processing of analogous problems in the verbal and visual-humorous (cartoons) modalities by gifted/average children. Gifted Child Quarterly, 45(3), 205-215.
 • Köseoğlu, M. (2008). Tarih öğretimi açısından eleştirel düşünmede karikatür. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan sözel bildiri, Sakarya.
 • Küçükahmet, L. (1997). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Lowis, M. J., & Nieuwoudt, J. M. (1995). The use of a cartoon rating scale as a measure for the humor construct. The Journal of Psychology. 129(2), 133-144. -Mackey, W. F. (1969). Language teaching analysis. London: Longman Green & Co Ltd.
 • Madden, M., Chung, P. W. H., & Dawson, C. W. (2008). The eff ect of a computerbased cartooning tool on children’s cartoons and written stories. Computers & Education, 51(2), 900-925.
 • MEB. (2006). İlköğretim Türk çe dersi öğretim programı (6, 7, 8. sınıfl ar). Ankara: MEB Yayınları.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. USA: Sage Publications.
 • Morris, M., Merritt, M., Fairclough, S., Birrell, N., & Howitt, C. (2007). Trialling concept cartoons in early childhood teaching and learning of science. Teaching Science, 53(2), 42-45.
 • Nehiley, J. M. (1991). Use of cartoons and drawings to improve content reading. Journal of Reading, 34(7), 563-564.
 • Nunan, D. (1998). Language teaching methodology. London: Prentica Hall.
 • O’Neill, J. (1998). Teaching pupils to analyse cartoons. Teaching History, 91, 20-25.
 • Oluk, S. & Özalp, I. (2007). Yapılandırmacı kurama göre küresel çevre sorunlarının öğretimi: problem odak noktası olarak karikatürlerin kullanılabilirliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 859-896.
 • Orlich, D., Harder, R.J., Callahan, R. C., & Gibson, H. W. (2001). Teaching strategies. USA: Houghton Miffl in Company.
 • Özalp, I. (2006). Karikatür tekniğinin fen ve çevre eğitiminde kullanılabilirliğine ilişkin bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Özbay, M. (2003). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge Matbaası.
 • Özden, Y. (1997). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegema Yayınları.
 • Özer, A. (2005). Karikatür, eğitimcinin yazı tahtası üzerindeki işini fazlasıyla kolaylaştırır. Hürriyet Gösteri Sanat Edebiyat Dergisi, 275, 72-74.
 • Palacios, F. J., & González, M. V. (2005). The teaching of physics and cartoons: Can they be interrelated in secondary education? International Journal of Science Education, 27(14), 1647-1670.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. USA: Sage Publications.
 • Refaie, E. (2003). Understanding visual metaphor: The example of newspaper cartoons. Visual Communication, 2(1), 75-95.
 • Rhodes, G. (2005). Superportraits: Caricatures and recognition. UK: Psychology Press.
 • Riegel, M., Pellat, J. C., & Roul, R. (1994). Grammaire méthodique du français. Paris: Presses Universitaires de France.
 • Robb, L. (2003). Teaching reading in social studies, science, and math. USA: Scholastic İnc.
 • Robson, C. (2001). Real world research. USA: Blackwell Publishers. Roesky, H. W., & Kennepohl, D. (2008). Drawing attention with chemistry cartoons. Journal of Chemical Education, 85(10), 1355-1360.
 • Rule, A. C., & Schneider, J. S. (2009, February 13). Creating, evaluating, and improving humorous cartoons related to design principles for gifted education programs: A successful online activity in a graduate course in gifted education. University of Northern Iowa Interdisciplinary Research Symposium, Cedar Falls, Iowa.
 • Rule, A. C., Sallis, D. A., & Donaldson, J. A. (2008, April 8). Humorous cartoons made by preservice teachers for teaching science concepts to elementary students: process and product. First Annual Graduate Student Research Symposium, University of Northern Iowa, Cedar Falls, Iowa.
 • Sadowski, C. J., Gulgoz S., & LoBello, S. G. (1994). An evaluation of content-relevant cartoons as a teaching device. Journal of Instructional Psychology, 21(4), 368-370.
 • Sağır, M. (2002). İlköğretim okullarında Türkçe dil bilgisi öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sartore, R. L. (1994). Cartoon poetry: An approach to learning language. The Clearing House, 68(1), 31-33.
 • Sewell, A. (2002). Constructivism and student misconceptions: Why every teacher needs to know about them. Australian Science Teachers Journal, 48(4), 24-28.
 • Silverman, D. (2000). Doing qualitative research. London: Sage Publications.
 • Song, Y., Heo, M., Kmumenaker, L., & Tippins, D. (2008). Cartoons -an alternative learning assessment. Science Scope, 31(5), 16-21.
 • Tanaka, J. W., & Simon, V. B. (1996). Caricature recognition in a neural network. Visual Cognition, 3(4), 305-324.
 • Thomas, S. J. (2004). Teaching America’s GAPE (or any other period) with political cartoons: A systematic approach to primary source analysis. The History Teacher, 37(4), 425-446.
 • Torak, S. E., McMorris, R. F., & Wen-Chi, L. (2004). Is humor an appreciated teaching tool? Perceptions of professors’ teaching styles and use of humor. College Teaching, 52(1), 14-20.
 • Uğurel, I. & Moralı S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 35(170).
 • Üstün, Ö. (2007). Ortaöğretim üçüncü sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı dersinde karikatür kullanımının yazılı anlatım öğretimine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Vogler, K. (2004). Using political cartoons to improve your verbal questioning. The Social Studies, 95(1), 11-15.
 • Warburtor, T., & Saunders, M. (1996). Representing teachers’ professional culture through cartoons. British Journal of Educational Studies, 44(3), 307-325.
 • Yaman, H. & Yıldız, C. (2008). Concept mapping in Turkish grammar instruction: A quantitative and qualitative research study. World Applied Sciences Journal, 5(3), 367-377.
 • Yaman H. & Yılmaz, E. (2008). Türkçe dil bilgisi öğretiminde soyut yapıdan somut yapıya geçiş: Benzetim tekniği uygulaması. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumunda sunulan bildiri, Kıbrıs.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
APA YAMAN H (2010). Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma. , 1215 - 1242.
Chicago YAMAN Havva Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma. (2010): 1215 - 1242.
MLA YAMAN Havva Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma. , 2010, ss.1215 - 1242.
AMA YAMAN H Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma. . 2010; 1215 - 1242.
Vancouver YAMAN H Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma. . 2010; 1215 - 1242.
IEEE YAMAN H "Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma." , ss.1215 - 1242, 2010.
ISNAD YAMAN, Havva. "Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma". (2010), 1215-1242.
APA YAMAN H (2010). Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 1215 - 1242.
Chicago YAMAN Havva Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10, no.2 (2010): 1215 - 1242.
MLA YAMAN Havva Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.10, no.2, 2010, ss.1215 - 1242.
AMA YAMAN H Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2010; 10(2): 1215 - 1242.
Vancouver YAMAN H Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2010; 10(2): 1215 - 1242.
IEEE YAMAN H "Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10, ss.1215 - 1242, 2010.
ISNAD YAMAN, Havva. "Bir öğretim aracı olarak karikatür: Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerine bir araştırma". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10/2 (2010), 1215-1242.