İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme

Yıl: 2010 Cilt: 39 Sayı: 186 Sayfa Aralığı: 85 - 105 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme

Öz:
Tüm eğitim düzeylerinde işitme engelli bireylerin dil becerilerini geliştirmede Türkçe öğretiminin sorumluluğu vardır. İşitme engelli öğrencilere Türkçe öğretimi ile ilgili araştırma verileri dil öğretiminde eksiklik olduğunu göstermektedir. Türkçe öğretiminde çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunlardan biri tüm dil diğeri beceri temelli yaklaşımlardır. Tüm dil yaklaşımına göre, öğrenciler okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleştirirler ve doğal bağlamlarda anlamı yapılandırırlar. Beceri temelli yaklaşım okuma ve yazmada gelişimsel olarak önemli olan belli becerilere odaklaşır. Dengeli okumayazma yaklaşımı tüm dil ve beceri temelli yaklaşımların birleşimidir. Yazar yazma ile ilgili alan yazını ve yazma öğretimi yaklaşımlarını betimlemiştir. Ayrıca, bir yazma değerlendirme aracını tanıtmıştır.
Anahtar Kelime: dil becerileri dil öğretimi değerlendirme türkçe öğretimi işitme engelli öğrenciler yazılı anlatım

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Two approaches of teaching written expression for hearing impaired students and their assessment

Öz:
Developing language skills is the responsibility of language instruction to hearing-impaired individuals throughout all education levels. The research data on language instruction to hearing-impaired students have pointed out language that there is an insufficiency in language instruction. There are several approaches in Turkish instruction for Turkish in Turkey. While one of them is called whole language, the other is skill based. Based on the whole language approach the learners integrate reading, writing, listening and talking skills and construct the meaning in natural contexts. The skill based approach stresses focusing on specific skills identified as developmentally important in reading and writing. The balanced literacy approach is the combination of the whole language and skill based approaches. The author has described the literature in writing, the approaches of writing instruction. In addition, he has introduced a tool developed for assessing written expressions.
Anahtar Kelime: turkish teaching hearing impaired students written expression language skills language teaching assessment

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ARNOLD, Paul (1978).’’The Deaf Child’s Written English - Can We Measure Its Quality?.’’ J. Brit., Assn. Teachers of the Deaf, 2 (6), ss. 196–200.
 • AŞICI, Murat ve MATARACI, Elvan (1999). “İlköğretim Birinci Kademede, Öğrencilerin İmla Ve Noktalama İle İlgili Bilgi Ve Beceri Düzeyi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildirileri, 6, ss. 106–115.
 • ATWELL, Nancie, (1998). In the Middle: New understandings about writing, reading, and learning. (2nd ed.). Portsmouth, NH: Heinemann.
 • BABACAN, Mahmut (2003). “Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yazılı Anlatım I Dersi Sınav Cevap Kâğıtları ve Dönem Ödevi Metinlerinde Görülen İfade ve Yazım Yanlışları”, Yaşadıkça Eğitim, Temmuz-Eylül, S–79; ss.33–36.
 • BİNBAŞIOĞLU, Cavit (1987). Özel Öğretim Yöntemleri, Binbaşıoğlu Yayınevi, Ankara.
 • BOCHNER, Joseph. H., ALBERTINI, John, A., SAMAR, Vincent.J, ve METZ, Evan. Dale, (1992). "External and Diagnostic Validity of the NTID Writing Test: An Investigation Using Direct Magnitiude Estimation and Principal Components Analysis’’, Research in the Teaching of English, Vol.26, No:3, ss.299–314.
 • BROWN, Paula, M. ve LONG, Gary (1992). “ The Use of Scripted Interaction in a Cooperative Learning Context to Probe Planning and Evaluating During Writing”, The Volta Review, V.95, ss.411–424.
 • CALKINS, Lucy. McCormick., (1994). The Art of Teaching Writing, (2nd ed.). Portsmouth, NH: Heinemann, Canada.
 • CAMBRA, Cristina.,(1994). ‘’An instructional program approach to improve hearing-impaired adolescent’s narratives: A pilot study’’, Volta Review, V.96, 237–245.
 • COOPER, C.R., ve ODELL, L. (Eds.) (1977). Evaluating writing. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.
 • DAHL, Karin L. ve SCHARER, Patricia.L.( 2000). “Phonics Teaching and Learning in Whole Language Classrooms: New Evidence from Research”, Reading Teacher. V.53, ss.584–594.
 • DENO, Stanley, L., MARSTON, Douglas ve MİRKİN, Phyllıs,(1982). ‘’Valid Measurement Procedures for Continuous Evaluation of Written Expression’’, Exceptional Children, V.48, ss.368-370.
 • ERDİKEN, Behram (1989). Eskişehir Sağırlar Okulu ve Anadolu Üniversitesi İçem’de Ortaokul Sınıflarına Devam Eden 13–14 Yaş İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Betimlenmesi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir.
 • ERDİKEN, Behram (1996). Anadolu Üniversitesi İÇEM Lise Düzeyindeki İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde İşbirliği-Gözlem Yöntemi İle Anlatım Yönteminin Karşılaştırılması, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir.
 • ERDİKEN, Behram (2003). İşitme Engelli Yüksekokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1493, Eskişehir.
 • FITZGERALD, Jill.(1987).’’Research on Revision in Writing’’, Review of Educational Research, V.57, ss.481–506.
 • FITZGERALD, Jill.,(1988). Helping Young Writersto Revise: A Brief Review for Teachers. The Reading Teacher, 43, 42–48.
 • GOODMAN, Kenneth, S.(1986). What’s Whole in Whole Language. Heinemann, Portsmouth, NH: New Hampshire.
 • GORMLEY, Kathleen (1981). ‘’A Functional Strategy for Writing: A Case Stady of Tom’’, The Volta Review, Jan. V.83, ss.5–13.
 • GORMLEY, Kathleen. ve SARACHAN-Deily, A.B.(1987) “Evaluating Hearing-Impaired Students’ Writing: A Practical Approach’’, The Volta Review, April, V.89, ss.157–170.
 • GÖĞÜŞ, Beşir, (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara. http://falcon.tamucc.edu/-mgrac/m_grace/WL.html, ‘’What is Whole Language?’’, Marsha GRACE, 30 Aralık 2005.
 • GRAVES, Donald, H. (1983). Writing: Teachers and Children at Work. Heineman Educational Boks, London.
 • HUOT, Brian. (1990). ‘’ The Literature of Direct Writing Assesment: Major Concernes and Prevailing Trends.’’, Review of Educational Research, Summer., Vol 60, No :2, s.237-263.
 • HUGHEY, J. B., WORMOUNT, D. R., HARTFIEL, V. F. ve JACOBS, H.L., (1983).Teaching ESL Composition: Principles and Techniques. U.S.A: Newbury House Publishers, Inc.
 • ISAACSON, Stephen. ve LUCKNER, John,L. (1988). “A Model for Teaching Written Language to Hearing Impaired Student’’, Teach.English Deaf Second Lang. Students, V. 6, No.1, ss.8–14.
 • ISAACSON, Stephen. ve LUCKNER, John,L. (1990).”Teaching Expressive Writing to Hearing Impired Students” Journal Of Childhood Communication Disorders, V.13, No.2, ss.135–152.
 • ISAACSON, Stephen. ve LUCKNER, John,L.(1990). “A Method of Assessing the Written Language of Hearing-Impaired Students”, J. Commun. Disord. V.23,ss.219–233.
 • KARASAR, Niyazi. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi; “Kavramlar, İlkeler, Teknikler’’, Ankara.
 • KARASU, H. Pelin ve GİRGİN, Ümit (2007). ‘’Kaynaştırmadaki İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Beceri Düzeylerinin Değerlendirilmesi’’Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.7, N.1. ss.467-488
 • KEÇİK, İlknur, LAYCOCK, John. Ed: Şeyda. ÜLSEVER, (1993).Yazılı Anlatım Ve Öğretimi, Anadolu Üniversitesi, Yayın No.62, A.Ö.F. Yayın No: 317, Eskişehir.
 • KRETSCHMER, Richard, R. ve KRETSCHMER, Laura W. (1978). Language Development and Intervention with The Hearing Imparied, Baltimore: University Park Pres, Baltimore.
 • MINNER, Sam, PRATER, Greg, SULLAVAN, Carol,.ve GWALTNEY, Wayne. (1989). ‘’Informal Assessment of Written Expression.’’, Teaching Exceptional Children, Winter, ss.76–79.
 • MYKLEBUST, H.R. 1973, Development and disorders of written language. Vol.2 Studies of normal and exceptional children. Grune and Stratton.
 • OLUKLULU, Fahri. (1987). Türk Dili, Ed: Turhan Baraz, Anadolu Üniversitesi AÖF. Yayınları No: 112, Eskişehir.
 • ÖZDEMİR, Emin ve BİNYAZAR, Adnan, (1969). Yazmak Sanatı, Varlık Yayınları, İstanbul.
 • RUSSELL, W.K. , QUIGLEY, Stephan. ve POWER, Des. (1976). Linguistics and Deaf Children, DC: A.G. Bell Association for the Deaf, Washington.
 • SCHIRMER Barbara. R.(2000). Language Literacy Development in Children Who Are Deaf, Second Ed. Allyn & Bacon.
 • SEVER, Sedat. (2001). “Öğretim Dili Olarak Türkçenin Sorunları ve Öğretme-Öğrenme Sürecindeki Etkili Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, S–34;1–2, ss. 11–22.
 • T.D.K.Türkçe Sözlük, (1988). Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • TOMPKINS, Gail. E. (1997).Literacy for the 21st Century a Balanced Approach, Prentice-Hall, Inc. Simon&Schuster/A Viacom Company, New Jersey.
 • TRUAX, Roberta., (1985). ‘’Linking Research to Teaching to Facilitate Reading-Writing- Communications Connections’’, Volta Review, V.87, 21, 155–169.
 • TUNCAY, Hadi (1980).İşitme Özürlü Çocukların Yazılı Anlatım Yeterlikleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • TURGUT, M. Fuat (1977). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metodları, Ankara.
 • ULUĞ, Feyzi (1993). Okulda Başarı. Remzi Kitapevi. İstanbul
 • YOSHINAGA, Christine, Itano ve SNYDER, Lynn (1985).”Form and Meaning”, The Volta Review. Vol.87, ss.75-90.
APA ERDİKEN B (2010). İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme. , 85 - 105.
Chicago ERDİKEN BEHRAM İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme. (2010): 85 - 105.
MLA ERDİKEN BEHRAM İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme. , 2010, ss.85 - 105.
AMA ERDİKEN B İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme. . 2010; 85 - 105.
Vancouver ERDİKEN B İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme. . 2010; 85 - 105.
IEEE ERDİKEN B "İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme." , ss.85 - 105, 2010.
ISNAD ERDİKEN, BEHRAM. "İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme". (2010), 85-105.
APA ERDİKEN B (2010). İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme. Milli Eğitim, 39(186), 85 - 105.
Chicago ERDİKEN BEHRAM İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme. Milli Eğitim 39, no.186 (2010): 85 - 105.
MLA ERDİKEN BEHRAM İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme. Milli Eğitim, vol.39, no.186, 2010, ss.85 - 105.
AMA ERDİKEN B İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme. Milli Eğitim. 2010; 39(186): 85 - 105.
Vancouver ERDİKEN B İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme. Milli Eğitim. 2010; 39(186): 85 - 105.
IEEE ERDİKEN B "İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme." Milli Eğitim, 39, ss.85 - 105, 2010.
ISNAD ERDİKEN, BEHRAM. "İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme". Milli Eğitim 39/186 (2010), 85-105.