Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma

Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 341 - 369 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma

Öz:
Eğitimin en temel hedefi sınıf düzeylerine göre öğrencileri belirlenen kazanımlarla donanımlı hâle getirmektir. Yani, onları bir üst eğitim kademesine daha da önemlisi hayata hazırlamaktır. Öğrenmeöğretme sürecine öğrencilerin etkin katılımını sağlamak ve temel dil becerileriyle ilgili hedeflere ulaşabilmek için seçkin edebî ürünlerden yararlanmak gerekir. Bu çalışmada, öğrenme ve öğretme sürecini öğrenciler için çekici kılmak için edebî ürünlerin kullanımının önemi üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla işlevsel ve yaygın kullanıma sahip edebî türlerin örnekleri, özellikleri ve dil eğitimi etkinliklerinde kullanılma biçimlerine değinilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Benefiting from refined literary texts to create a multi stimulant learning environment for Turkish language teaching

Öz:
The main purpose of education is to help students to get the determined qualities according to linguistic competency levels. In other words, this means to prepare students for an upper education level and for real life situation. Moreover, to make students actively participate in the process of the learning and teaching, and to achieve aims at basic language skills, it is necessary to benefit from highly refined literary texts. In this study, to make the process of the learning and teaching attractive for the students to dwelled upon the importance of using literary texts. Besides, samples, properties and usage methods of those literary texts are mentioned.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ARAS, Gökşen (2008), “Edebiyatın Yabancı Dil Öğretimindeki Rolü, Önemi ve Etkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Durum Çalışması ve Analizi” Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi (Gazi Ü Gazi Eğitim Fakültesi - 22-23 Kasım), Bildiriler Kitabı, Bizim Büro Basımevi, Ankara, s. 99- 102
 • ATEŞ, Kemal (1998), Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Romanları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • BANARLI, Ninat Sami (1977), Türkçenin Sırları, 3. Baskı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.
 • BAŞ, Bayram (2002). “Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002 (2), S. 12, s. 60-68.
 • BAYRAKTAR, Nesrin ve Ö. F. Yaşar (2005), “İlköğretim Birinci Kademe Beşinci Sınıfta Deyim Öğretimine İlişkin Uygulamalar ve Deyim Öğretimine İlişkin Yeni Bir Yaklaşım” Dil Dergisi, S. 127, s. 7-19.
 • DEMİRAY, Kemal (1969), Türkçe Çocuk Edebiyatı, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • DEMİRAY, Kemal (1977), Açıklamalı Çocuk Edebiyatı Antolojisi, İnkılap ve Aka Kitabevi, İstanbul.
 • DİLİDÜZGÜN, Selahattin (2001), “Türkçe Öğretiminde Çocuk Yazınının Yeri”, Çağdaş Türk Yazını (Ed. Zehra İpşiroğlu), Adam Yayınları, İstanbul.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1997), “Dilin Tadı” Güzel Yazılar – Röportajlar Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • GÖÇER, Ali (1999), “Çocuk ve Ninni”, Erciyes, Yıl: 22, 260, s. 27-28.
 • GÜNAY, Doğan (2007), Metin Bilgisi, 3. Baskı, Multilingual Yayınları, İstanbul.
 • GÜNEŞ, Firdevs (2007), Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • GÜNEŞ, Firdevs (2009), “Türkçe Öğretimine Günümüz Gelişmeleri ve Yapılandırmacı Yaklaşım, MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 11, s. 1-21.
 • GÜNEY, Eflatun Cem (1997), Masallar, 4. Baskı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • GÜVEN, Nergis-Bal, S. (2000), 0-6 Yaş Dönemindeki Çocuklar İçin Destekleyici Etkinlikler, Epsilon Yayınları, İstanbul.
 • KABADAYI, Abdülkadir (2009), “Ninnilerin Çocuğun Gelişim Alanlarına Katkılarının İçerik Açısından İncelenmesi” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, C. 6, S. 1, s. 276-289.
 • KANTARCIOĞLU, Selçuk (1991), Eğitimde Masalın Yeri, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • KARATAY, Halit (2007), “Dil Edinimi ve Değer Öğretimi Sürecinde Masalın Önemi ve İşlevi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (3), s. 463-475.
 • KAYA, Doğan (1999), Anonim Halk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • KAYA, Meral (2007), “Okuma Yazma Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Öğretim Amaçlı Kullanımındaki Yöntem ve Teknikler” II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (04-06 Ekim 2006), Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, s. 117-122.
 • KORAŞ, Hikmet- Baykoca, A. Naci (2000), Dil ve Anlatım, Arslansoy Yayıncılık, Niğde.
 • MEB (2005), İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7 ve 8. Sınıflar; Taslak Basım), Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara.
 • MEB - Komisyon (2006), İlköğretim 3 Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı, 2. Baskı, Devlet Kitapları (Cem-Web Ofset), Ankara.
 • MEB - Komisyon (2007), İlköğretim 5 Türkçe Ders Kitabı, 3. Baskı, Devlet Kitapları (Milsan Basın San, A.Ş.), İstanbul.
 • OĞUZKAN, A. Ferhan (1987), Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı, 4. Baksı, Emel Matbaacılık, Ankara.
 • ÖNAL, Mehmet Naci (2002), “Türkçenin Eğitim ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi” Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 9, s. 1-17.
 • ÖZBAY, Murat (2001), “Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirme Yolları”, Türk Dili, S. 589, s. 9-14.
 • ÖZBAY, Murat (2006/1), Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Öncü Kitap Yayınları, Ankara.
 • ÖZBAY, Murat (2006/2), Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Öncü Kitap Yayınları, Ankara.
 • ÖZBAY, Murat- Melanlıoğlu, Deniz (2009), “Türkçe Öğretiminde Deyimlerin Öğretme Öğrenme Süreci Bakımından Değerlendirilmesi” Millî Eğitim, S. 181, s. 8-19.
 • ÖZDEMİR, Emin (1991), “Dil ve Edebiyat Öğretiminde Yeni Yönelimler” Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (Editör: Bekir Özer), Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, Eskişehir, s. 12-29.
 • ÖZTÜRK, Cemil-Otluoğlu, Rahmi (2002), “Sosyal Bilgiler öğretiminde Yazılı Edebiyat Ürünlerini Ders Aracı Olarak Kullanmanın Duyuşsal Davranış Özelliklerini Kazanmaya Etkisi”, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, S. 15, s. 173-182.
 • PARLAKYILDIZ, Hayrettin (2008), “Türkçenin Dil Zenginliği İçinde Atasözleri ve Deyimler”, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, S. 20, s. 10-11.
 • SEVER, Sedat (2004), Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • SEVER, Sedat (2006), “Türkçe Öğretiminin Çözülemeyen Sorunları”, Varlık, Ekim, s. 8-16.
 • SEVER, Sedat (2007), “Türkçe Öğretiminde Sanatsal Bir Uyaran Olarak Karikatürün Kullanılması”, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (27-29 Nisan 2007), Bildiriler Kitabı, Nobel Yayınları, Ankara, s. 222- 229.
 • SEVER, Sedat (2008), Çocuk ve Edebiyat, Tudem Yayınları, İzmir.
 • ŞAHBAZ, Namık Kemal (2008), “Çocuk Edebiyatında İhmal Edilmiş Bir Edebî Tür: Deneme”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 15, s. 189-203.
 • TDK (1997), Röportaj Üzerine, Güzel Yazılar – Röportajlar, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • TDK (2005), Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • YAVUZ, Muhsine Helimoğlu (1997), Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Ürün Yayınları, Ankara.
 • YILAR, Ömer (2007), “Atasözleri ve Deyimlerin Eğitimdeki Yeri ve Önemi”, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, S. 8, s. 18-20.
 • YURTBAŞI, Metin (1996), Örnekleriyle Deyimler Sözlüğü, Özdemir Yayıncılık, İstanbul.
APA Göçer A (2010). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma. , 341 - 369.
Chicago Göçer Ali Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma. (2010): 341 - 369.
MLA Göçer Ali Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma. , 2010, ss.341 - 369.
AMA Göçer A Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma. . 2010; 341 - 369.
Vancouver Göçer A Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma. . 2010; 341 - 369.
IEEE Göçer A "Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma." , ss.341 - 369, 2010.
ISNAD Göçer, Ali. "Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma". (2010), 341-369.
APA Göçer A (2010). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma. Türklük Bilimi Araştırmaları, 0(27), 341 - 369.
Chicago Göçer Ali Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma. Türklük Bilimi Araştırmaları 0, no.27 (2010): 341 - 369.
MLA Göçer Ali Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma. Türklük Bilimi Araştırmaları, vol.0, no.27, 2010, ss.341 - 369.
AMA Göçer A Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; 0(27): 341 - 369.
Vancouver Göçer A Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; 0(27): 341 - 369.
IEEE Göçer A "Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma." Türklük Bilimi Araştırmaları, 0, ss.341 - 369, 2010.
ISNAD Göçer, Ali. "Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma". Türklük Bilimi Araştırmaları 27 (2010), 341-369.