Yıl: 2010 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 19 - 36 Metin Dili: Türkçe

Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri

Öz:
Öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini geliştirebilmeleri, mesleğin gerektirdiği teorik bilgi alt yapısını eğitim ortamlarına uygulayabilme becerisini kazanmaları ve öğretmenlik mesleği ile ilgili olumlu tavır takınmaları, eğitim fakülteleri ile uygulama okullarının işbirliği içinde gerçekleştirilen bir uygulama sürecini gerektirir. “Okul deneyimi” dersi çerçevesinde planlanan bu süreç, fakülte görevlilerinin ve uygulama öğretmelerinin, öğretmen adaylarının yeterliliklerini geliştirme ve mesleğe hazırlama sorumluluğunu birlikte üstlenmelerini gerektirmektedir. Araştırma, okul deneyimi dersinin yürütülmesinde karşılaşılan güçlüklerin ortaya çıkarılması amacıyla, fakülte-okul işbirliği modelinin uygulandığı Konya ilindeki uygulama okullarında okul deneyimi etkinliklerinde görev alan öğretim elemanları ve öğretmenlerle yapılmıştır. Araştırma tarama modeli benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar, öğretmenlerin okul deneyimi dersinin işlevi ve işleyişi konusunda genel olarak olumlu tutum sergilediklerini fakat bazı konularda eksikliklerin olduğunu düşündüklerini göstermiştir
Anahtar Kelime:

Opinions of supervising teachers in the cooperation program of participating schools about the implementation of teaching practice

Öz:
Improving the professional adequacy and developing positive manners towards being a prospective teacher require an implementation process that should be realized within the cooperation between the faculties and field schools. This planned process within the frame of field experience classes requires carrying out the responsibilities by supervisors from both faculties and field schools for improving the adequacies of prospective teachers. The purpose of this study was to reveal the diffuculties faced in the implementation of field experience classes with the supervising teachers who were in charge of the process at field schools that practice the model of faculty-school cooperation in the city of Konya. Scanning model was prefered and qualitative research method was used to collect, analyze and discuss the data. The findings revealed that the prospective teachers acquired positive manners towards the objectives and conduction of the filed experience classes. However, they thought that these classes also had some shortcomings about some matters.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Gürkan, T., İlkokul Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Benlik Kavramları Arasındaki İlişki, Ankara: Sevinç Matbaası, 1993.
 • 2. Ersoy, Y., Matematik öğretmen adaylarının okul deneyimi: Öğretmenlerin gözlemlenen rolleri ve izlenimlerden yansımaları, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 134-142, 2000.
 • 3. Çepni, S. ve Azar, A., Two approches to the international initial science teacher education program, Teacher training for the twenty first century, İzmir, s.65–77, 1995.
 • 4. Günçer, B., Okullarda Uygulama Çalışmaları-İlköğretim, YÖK/DB Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, 1997.
 • 5. YÖK, Okullarda uygulama çalışmaları, http://www.yok.gov.tr/egitim/ögretmen/kitapları/ilkogretimbasl.doc, 1997.
 • 6. YÖK, Fakülte-Okul İşbirliği, YÖK/DB Yayınları, Ankara, 1998.
 • 7. Yiğit, N. ve Alev, N., Etkili öğretmen yetiştirme açısından okul deneyimi derslerinin değerlendirilmesi, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 25, sayı 1, 91- 103, 2005.
 • 8. Toprakçı, E., Okul deneyimi II dersinin teori ve pratiği, Eğitim Araştırmaları, sayı 10, 146–152, 2003.
 • 9. Arı, A. ve Kiraz, E., Okul deneyimi uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara: MEB Basımevi, 1999.
 • 10. Brink,B., Granby,C., Grisham, D.L. et al., Who needs student teachers?, Action in Teacher Education, 23(3), 33- 45, 2001.
 • 11. Sweeny, B., The new teacher mentoring process: a working model, The Mentoring Leadership & Resource Network, http://www.mentors.net/03articles.html, 1990.
 • 12. Peterson, R., What is a mentor? http://www.gse.uci.edu/doehome/EdResource/Publications/MentorTeacher/Contents.html, 1996.
 • 13. Benson, A., Norbury, J., Thomas, B., Implication for the whole science department, Mentoring for Science Teacher, USA, 1997.
 • 14. Pfeifer, S. E., The benefits of establishing a student/alumni mentoring program, The Mentor an Academic Advising Journal, http://www.psu.edu/dus/mentor/archives, 2002.
 • 15. Rubin, H.J., Applied Social Research, Columbus, OH: Charles E. Merill Publication, 1983.
 • 16. Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, ISBN: 975-95432-1-6, (4.Basım), 3A Araştırma, Ankara, 1991.
 • 17. Sevim, S., Eğitim Fakültesi- Uygulama Okulu İşbirliği Kapsamında Yürütülen Öğretmenlik Uygulaması Ve Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 2002.
 • 18. Saratlı, E., Okul Deneyimi I Dersi Uygulamasında İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Sunulan Danışmanlık Hizmetinin Yeterliliği (Siirt İli Örneği), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007.
 • 19. Özmen, H., Okul Deneyimi– I ve Okul Deneyimi- II derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 25, 25- 37, 2008.
 • 20. Kocatürk, F., Okul Deneyimi II Dersi İle İlgili Uygulama Öğretim Elemanlarının, Uygulama Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı Yüksek lisans tezi, Ankara, 2006.
 • 21. Mehmetoğlu, N., Aday Öğretmenlerin İlköğretim Kurumlarında Yaptıkları Stajlarda Görülen Eksiklikler (Sakarya İli Örneği), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi, Sakarya, 2002.
 • 22. Alakuş, O., Oral, B. ve Mercin, L., Güzel sanatlar eğitimi bölümü öğretmen adaylarının okul deneyimi II uygulamasına ilişkin algıları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 168, 2005.
 • 23. Yıldız, H., YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Kapsamında Yer Alan Okul Deneyimi II Etkinliklerinin Değerlendirilmesi (Sivas İli Cumhuriyet Üniversitesi Örneği), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans tezi, Sivas, 2006.
 • 24. Güzel, H., Sarıkoç, A. ve Cerit, N., Fizik bölümü öğrencilerinin okul deneyimi etkinlikleri üzerine bir çalışma, 23. Uluslar arası Fizik Kongresi, 13–16 Eylül 2005, Muğla Üniversitesi, Muğla, 2005.
 • 25. Azar, A., Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerin yansımaları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 159, 2003.
 • 26. Sağlam, A.Ç. ve Sağlam, M., Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı: 305, 18- 25, 2004.
 • 27. Köksal, N., Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamındaki uygulamaların sınıf öğretmenlerine katkıları, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 596- 599, 2005.
APA GÜZEL H, CERİT BERBER N, ORAL İ (2010). Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 19 - 36.
Chicago GÜZEL HATİCE,CERİT BERBER NİLÜFER,ORAL İMRAN Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 18, no.1 (2010): 19 - 36.
MLA GÜZEL HATİCE,CERİT BERBER NİLÜFER,ORAL İMRAN Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.18, no.1, 2010, ss.19 - 36.
AMA GÜZEL H,CERİT BERBER N,ORAL İ Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2010; 18(1): 19 - 36.
Vancouver GÜZEL H,CERİT BERBER N,ORAL İ Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2010; 18(1): 19 - 36.
IEEE GÜZEL H,CERİT BERBER N,ORAL İ "Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 18, ss.19 - 36, 2010.
ISNAD GÜZEL, HATİCE vd. "Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 18/1 (2010), 19-36.