Yıl: 2008 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 93 - 154 Metin Dili: Türkçe

Fikri hak ihlalleri bakımından internet "Görsel" arama motorları

Öz:
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Hukuk

"Visual searc engines on internet in respect to infringement of intellectual property rights

Öz:
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akipek, Şebnem/Dardağan, Esra, "Sanal Ortamda Telif Haklan", BATİDER, C.XXI, S. 1, Haziran 2001.
 • Akyol, Şener, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul, 2006.
 • Akyol, Şener, Medenî Hukukta Çelişki Yasağı, İstanbul, 2007.
 • Arkan, Azra, Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar, İstanbul, 2005.
 • Arıdemir Genç, Arzu, Türk Hukukunda Eser Sahibinin Çoğaltma ve Yayma Haklan, İstanbul, 2003.
 • Arslanlı, Halil, Fikrî Hukuk Dersleri il, İstanbul, 1954.
 • Ateş, Mustafa, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Ankara, 2003, (Sınırlandırma).
 • Ateş, Mustafa, Fikrî Hukukta Eser, Ankara, 2007 (Eser).
 • Ayazı, Sara, "Search Engines Score Another Perfect 10: The Continued Misuse of Copyrighted Images on the Internet", North Carolina Journal of Law & Technology, Volume 7, Issue 2: Spring 2006.
 • Aydıncık, Şirin, Fikri Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri, İstanbul, 2006.
 • Ayiter, Nûşin, Hukukta Fikir ve San'at Ürünleri, Ankara, 1981.
 • Başpınar, Veysel/Kocabey, Doğan, İnternette Fikrî Hakların Korunması, Ankara, 2007.
 • Bayamlıoğlu, İbrahim Emre, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Teknolojik Koruma, İstanbul, 2008.
 • Berberietî, Matthias, "Die urheberrechtliche Zulâssigkeit von Thumbnails bei der Suche nach Bildern im Internet", MMR 2005, Heft 3.
 • Bilgiç, Haluk, "İnternet Üzerinden İşlenen Yabancı Unsurlu Haksız Fiillerden Doğan Davalarda Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi", 75. Yaşgünü için Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara, 2004.
 • Brauns, Christian, Die Entlehnungsfreiheit im Urheberrechtsgesetz, Baden-Baden, 2001.
 • Bullinger, Winfried (Wandtke, Artur-Axel/Bullinger, Winfried, Praxiskommentar zum Urheberrecht, München, 2009 içerisinde), UrHG § 12.
 • Çavuşoğlu-Uyamk, Ayfer, "İnternet Ortamında İşlenen Haksız Fiil Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk", MHB, Y.22, S. 2/2002. (Prof.Dr. Ergin Nomer'e Armağan).
 • Çelikel, Aysel/Erdem, B. Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk, Yenilenmiş 9. Bası, İstanbul 2009.
 • Çöl, Hüseyin Cem, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Göre Eser Dışında Koruma Konuları", AÜHFD, C.52, Y.2003, S.4.
 • Dietz, Adolf, (Schricker, Gerhard, Urheberrecht, München, 2006 içerisinde), UrHG § 12.
 • Dreier, Thomas, (Dreier, Thomas/Schulze, Gemot, Urheberrechtsgesetz, München 2008 içerisinde), UrHG § 51.
 • Dreyer, Gunda, (Dreyer, Gunda/Kotthoff, Jost/Meckel, Astrid, Urheberrecht, Heidelberg, 2009 içerisinde ), UrHG § 51.
 • Dural, Mustafa/Sarı, Suat, Türk Özel Hukuku C.I-Temel Kavramlar ve Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul, 2006.
 • Erdem, B. Bahadır, "Fikri Haklara İlişkin Davalarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin Niteliği", Legal FSHD, 3/2005.
 • Erdil, Engin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, C. 1-2, İstanbul, 2009.
 • Erel, Şafak N., Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 3. Bası, Ankara, 2009.
 • Eren, Fikret, Borçlar Hukuku- Genel Hükümler, İstanbul, 2006.
 • Ernst, Stefan, "Anmerkung zu BGH Urt. v. 17.07.2003-1 ZR 259/00-Paperboy", ZUM 2003 Heft 11.
 • Eroğlu, Sevilay, "İnternette Telif Hakkı", Uluslar arası İnternet Hukuku Sempozyumu (21-22 Mayıs 2001, İzmir), İzmir 2002.
 • Eroğlu, Sevilay "İnternette "Aktif Link"ler Yoluyla Fikri Haklara Müdahale", Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp'e Armağan, C.II, İstanbul, 2003.
 • Förster, Achim, Fair Use, Tübingen, 2008.
 • Gercke, Marco, "Anmerkung, Urteil vom 18.2.2005,- 42 C 767/04 (AG Bielefeld)", MMR 2005/8.
 • Cokyayla, K. Emre, Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi, Ankara, 2000.
 • Götting, Horst-Peter, (Loewenheim, Ulrich, Handbuch des Urheberrechts, München, 2003 içerisinde), "§ 31 Einzelfâlle der Urheberrechtsschranken".
 • Haberstumpf, Helmut, Handbuch des Urheberrechts, Berlin, 1996.
 • Hoereiî, Thomas, (Loewenheim, Ulrich, Handbuch des Urheberrechts, München, 2003 içerisinde), § 9 "I.Bearbeitııngen und andere Umgestaltungen".
 • İnan, Aslan, İnternet El Kitabı, İstanbul, 2001.
 • Karaham, Sami/Suluk, Cahit/Saraç, Tahir/Nal, Temel, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara, 2007.
 • Kıhçoğliî, Ahmet, "Taşınmaz Satımında Şekil ve Hakkın Kötüye Kullanılması", AÜHFD, Y.1981, C.38, S. 1-4.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M., Sınaî Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, Ankara, 2006.
 • Kleinemenke, Manuel, Anmerkung, Urteil vom 26.9.2008- 308 O 42/06 (LG Hamburg), CR, 2009/1.
 • Koch, Frank A., "Grundlagen des Urheberrechtsschutz im Internet und in Online-Diensten", GRUR 1997, Heft 6.
 • Kriiger, Tatjana, Die Freiheit des Zitats in Multimedia-Zeitalter, Berlin, 2004
 • Kuru, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. l, İstanbul, 2001.
 • Leistaer, Matthias/Stang, Felix, "Die Bildersuche im Internet aus urheberrechtlicher Sicht", CR, 2008/8.
 • Lettl, Tobias, Urheberrecht, München, 2008.
 • Leval, Pierre N., "Toward a Fair Use Standard", Harvard. Law Review, 1989-1990, Vol: 103.
 • Loewenheim, Ulrich, (Scliricker, Gerhard, Urheberrecht, München, 2006 içerisinde), UrHG § 2; § 16.
 • Lüft, Stefan, (Wandtke, Artur-Axel/Bullinger, Winfried, Praxiskommentar zum Urheberrecht, München, 2009 içerisinde), UrHG § 51.
 • Lutz, Peter, Grundriss des Urheberrechts, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg, 2009.
 • Memiş, Tekin, "Fikri Hukuk Bakımından Link ve Frame Verilmesi", MHB, Y.22, S. 2/2002 (Prof.Dr. Ergin Nomer'e Armağan).
 • Nolte, Georg, "Paperboy oder die Kunst den Informationsfluss zu regulieren von Datenbanken, Links und Suchmaschinen", ZUM 2003, Heft 7.
 • Nomer, Ergin/Şanlı, Cemal, Devletler Hususi Hukuku, 16. Bası, İstanbul, 2008.
 • Oğuzman, M. Kemal/Barlas, Nami, Medenî Hukuk, 14. Bası, İstanbul, 2007.
 • Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul, 2009.
 • Ott, Stephan, "Die urheberrechtliche Zulâssigkeit des Framing nach der BGH-Entscheidung im Fall »Paperboy «", ZUM 2004, Heft 5, {framing).
 • Ott, Stephan, "Anmerkung, Urteil vom 10.1.2007-21 O 20028/05, Urheberrechtswidriges Framing (LG München I)", MMR 2007, Heft 4, (Anmerkung).
 • Ott, Stephan, "Zulâssigkeit der Erstellung von Thumbnails durch Bilder- und Nachrichtensuchmaschinen? - Eine Analyse der US-amerikanischen und der deutschen Rechtsprechung", ZUM 2007, Heft 2, (ZUM2007).
 • Ott, Stephan, "Bildersuchmaschinen und Urheberrecht- Sind Thumbnails unerlâsslich, sozial nützlich, aber rechtswidrig?", ZUM 2009, Heft 5, (ZUM 2009).
 • Öztan, Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara, 2008.
 • Öztrak, İlhan, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara, 1971.
 • Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet, Medenî Usûl Hukuku, 8. Bası, Ankara, 2009.
 • Schack, Haimo, "Urheberrechtliche Gestaltung von Webseiten unter Einsatz von Links und Frames", MMR 2001, Heft 1, s. 10, (Links und Frames).
 • Schack, Haimo, "Anmerkung, Urteil vom 27.2.2008- 2 U 319/07 (OLG Jena)", MMR 2008/6, (Anmerkung).
 • Schack, Haimo, "Rechtsprobleme der Online-übermittlung", GRUR 2007, Heft 8.
 • Schack, Haimo, Urheber-und Urhebervertragsrecht, 4., ııeııe bearbeitete Auflage, Tübingen, 2007, {urheberrecht).
 • Sctıricker, Gerhard, (Sctıricker, Gerhard, Urheberrecht, München, 2006 içerisinde), UrHG § 51.
 • Selinize, Gernot, (Breler, Thomas/ScSıulze, Gemot, Urheberrechtsgesetz, München 2008 içerisinde), UrHG § 2; UrHG § 3.
 • Sieber, Ulrich, (Hoeren, Thomas/Sieber, Ulrich, Handbuch Multimedia -Reclıt, München, 2009), Teil I- Technische Grundlagen.
 • Suluk, Cahit/Orhan, Ali, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, C.II, İstanbul, 2005.
 • Tekinalp, Ünal, Fikrî Mülkiyet Hukuku, Dördüncü Bası, İstanbul, 2005.
 • Teklnalp, Ünal, "Derleme Eser, Düşünce Yaratıcılığı ve Bunun "Hususiyet" Üzerindeki Etkisi", FMR 2005/1 (Derleme eser).
 • TeMnay/Akman/Burcuoğltı/AIfop, Tekinay Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, Yedinci Baskı, İstanbul, 1993.
 • Üngern-Steraberg, Joachim v., "Schlichte einseitige Einwilligung und treuwidrig widerspmchliches Verhalten des Urheberberechtigten bei Internutzungen", GRUR 2009, Heft 3-4.
 • VogeS, Martin (Sctıricker, Gerhard, Urheberrecht, München, 2006 içerisinde), UrHG § 59; § 72.
 • Volkmann, Christian, "Haftung fiir fremde Inhalte: Unterlassungs- und Beseitigımgsansprüche gegen Hyperlinksetzer im Urheberrecht", GRUR 2005, Heft 3.
 • Yasaman, Hamdi, "Fikir ve Sanat Eserlerinde İyiniyet ve Dürüstlük Kuralı", Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (Makaleler-Hukuki Mütalâa 1ar-Biliıkişi Raporları), İstanbul, 2006.
APA ÖNCÜ Ö (2008). Fikri hak ihlalleri bakımından internet "Görsel" arama motorları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(1), 93 - 154.
Chicago ÖNCÜ Özge Fikri hak ihlalleri bakımından internet "Görsel" arama motorları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10, no.1 (2008): 93 - 154.
MLA ÖNCÜ Özge Fikri hak ihlalleri bakımından internet "Görsel" arama motorları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, 2008, ss.93 - 154.
AMA ÖNCÜ Ö Fikri hak ihlalleri bakımından internet "Görsel" arama motorları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2008; 10(1): 93 - 154.
Vancouver ÖNCÜ Ö Fikri hak ihlalleri bakımından internet "Görsel" arama motorları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2008; 10(1): 93 - 154.
IEEE ÖNCÜ Ö "Fikri hak ihlalleri bakımından internet "Görsel" arama motorları." Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10, ss.93 - 154, 2008.