Yıl: 2010 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 11 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı daha önce top ile ilgili sporlardan birini yapan gençlerle, spor yapmayan gençlerin tenis becerisi edinimine etki eden kondisyonel ve koordinatif faktörler incelenmiştir. Yapılan bu çalışmada ilköğretim düzeyinde eğitimine devam eden herhangi bir sebeple spor yapmasına engel oluşturmayan öğrencilerden seçilen iki grup alınmıştır. Grup 1: Geçmişte top ile oynanan sporlardan birini yapmış Milli Eğitim Müdürlüğü ilköğretim Okulu öğrencilerinden (n=30) oluşmuştur. Grup 2 : Geçmişte spor yapmamış( n=30) kişiden oluşturulmuştur. Grupların sahip olduğu bazı özelliklerin sabitleştirilmesi yada bazı değişkenlerin izole edilmesi için; deneklerin yaş cinsiyet, tekrar sayısı (tenis topuna vuruş sayısı), eğitim yöntemi, uygulama koşulları (gün, saat) bakımından benzer yapıda olmalarına özen gösterilmiştir. Deneklere 6 hafta boyunca haftada 2 gün 2’ser saat (10 – 12 arası) tenis eğitimi verilmiştir. Bireylerin hiç tenis eğitimi almadan ilk ölçümleri alınmıştır. Daha sonra 3. hafta ve 6. hafta aynı ölçümler tekrarlanmıştır. 1. ve 2. gruba 6 haftalık tenis eğitimi verilmiştir. Eğitim süresince her iki gruba da ön test, aratest ve son-test uygulanmıştır. Yapılan testler el kavrama kuvveti, durarak uzun atlama, esneklik, çabukluk, reaksiyon süresi, denge.koordinasyon testi ve tenis beceri (Hewitt) testleridir.1. ve 2. gruplar karşılaştırıldığında; 1, 2 ve 3. ölçümlerde görsel ve işitsel reaksiyon süresi, baskın ve çekinik el kavrama kuvveti, çeviklik, denge, % yağ ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmazken 1.2. ve 3. ölçümlerde durarak uzun atlama parametresinde 1. grubun lehine anlamlı fark bulunmuştur (P<0,05) 1.ve 2. grup arasında 1. ölçümlerde 1. grubun lehine esneklik ve baskın el koordinasyonu parametrelerinde anlamlı fark bulunmuştur (P<0.05). 1. ve 2. grup arasında 2. ölçümlerde 1. grubun lehine çekinik el koordinasyonu ve çeviklik parametresinde anlamlı fark bulunmuştur (P<0,05). 1. ve 2. grup arasında 3. ölçümlerde 1. grubun lehine esneklik, çekinik el koordinasyon parametresinde anlamlı fark bulunmuştur (P<0,05). 1. grupta; 1. ölçümle 3. ölçüm arasında 3. ölçüm lehine anlamlı fark olan parametreler; görsel reaksiyon süresi çeviklik, denge, çekinik el koordinasyonudur. 2. grupta 1. ölçümle 3. ölçüm arasında 3. ölçüm lehine anlamlı fark olan parametreler, denge ve çekinik el koordinasyonudur. Tenis beceri testi (Hewitt) sonuçlarına göre her iki grup arasında her üç ölçümde de anlamlı fark bulunmamasına karşılık, tekrarlayan ölçümlere bakıldığında 1. ve 2. grubun birinci ve ikinci ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (P<0,05). Ayrıca 1. ve 2. grubun tenis beceri testlerinde tekrarlayan ölçümler arsında yapılan varyans analizi sonucuna göre anlamlı fark bulunmamıştır (P>0,05). Her iki araştırma grubunun tenis beceri testi ile koordinasyon testi arasında ilişki düzeylerine bakıldığında; 1. ölçümler arasında yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur. İkinci ölçümler arasında ve 3. ölçümler arasında ilişki bulunmamıştır. Ancak tenis beceri testi ortalamaları ile koordinasyon testi ortalamaları arasında ilişki bulunmuştur. Sonuçta; 6 haftalık rekreaktif amaçla yapılan bir tenis eğitim süresinin kondisyonel özelliklerden birçoğunu geliştirmediğini ancak koordinatif özelliklerin gelişimine ( özellikle spor yapmayan grupta) katkıda bulunduğu söylenebilir. Buna göre koordinasyon özelliğinin tenis beceri ediniminin ilk aşamasında bile önemli bir etken olduğu literatür bilgilerini destekler niteliktedir.
Anahtar Kelime:

Evaluation of factors affected on improvements of the tennis skills in children 10-14 years old

Öz:
The aim of this study,is to research of conditional of coordinative factor affecting the acqusition of tennis skills of the youngs who have done one of the sports before related to the balls and who haven&#8217;t done. In this experiment 2 groups which attend education in primary school,have no obstacle doing sports are chosen. Group 1: It contains the primary school students of national education ministry who did one of the sports that is played with the ball. Group 2: It contains 30 students who didn&#8217;t do sports in the past, it is given importance to simply same properties of groups or to be is dated and make similar in the side of age sexuality, amount of repetition ( amount of hitting the tennis ball), the methods of education, the conditions of application ( day and hour) Students are given education during 6 weeks, 2 hours in 2 days in a week (between 10- 12)The first scales of students are taken without taking tennis education then in 3 days three weeks and six weeks, the same scale is repeated The first and second groups are given tennis education that lasts 6 weeks. During this education pre-test, middle test, post test are applied to these two groups. These applied test are strenght of hand clutch, stopping, long jump, flexibility, reactson time, balance, these are coordination tests and tennis skill tests. When 1 and 2 groups are compared, there is no difference between visual and hearing reaction time, dominant and strenght of hand clutch, balance aquality, scale of fat in 1,2,3 scale on the other hand, in the long jumping parameter in 1,2,3 scale the difference is found for the benefit of the first group (P<0,05). Between the first and second grup in the first scale in the field of flexibity and dominant hand coordination parameter the big difference for he benefit of 1. group is found (P<0,05). Between 1 and 2 group in the second scale in the field of passive hand coordination and aquality parameter the difference is found (P<0,05). Between 1 and 2 group in the third scale in the field of flexibity passive hand coordination parameter the difference is found (P<0,05). In the first group between first scale and third scale the parameters that have differences for the benefit of the third scale visual, reaction time, aquality, balance, passive hand coordination. In the second group between the first scale and third scale the parameters that have differences for the benefit of third scale are balance and passive hand coordination According to tennis skills test results despite there were not meaningful differences among each 3 scales of 2 groups, there were meaningful differences among the following 1. and 2. scales of 1. and 2. groups. Besides, according to results of variant analyses, there were not meaningful differences among the scales of the tennis skill test of 1. and 2. groups (P<0,05). When looked at its order of the relation between coordination test and every two investigation group&#8217;s tennis skill test. The relations among the 2. scale and 3. scale were not found however, the relation among coordination test averages and test average where found. As a result, 6 weeks of reactive tennis training period is not able to improve conditional specialities but it can improve the coordinative specialities non-sportive people. Even in the first level of tennis skills koordination specialities supports the literature informations.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1- Abetnethy B, Acgusation Of Motor Skil.In F.S.PPyke (Ed.)Beter Coaching, AusturallianCoaching Council , Canberra , 1991.
 • 2- AçıkadaC,Ergen E.: Bilim ve Spor., Büro-tek Ofset, Ankara, 1990.
 • 3- Adams, G.M. Exercise Physiology,. England. 1998.
 • 4- Adrian J. M. Cooper J. M.: Biomechanics of Human Movement. Ed: Spoolman S, 2.press, USA,1995.
 • 5-Auty D.K, Physiologial Education: Theory and practice. Avusturalia 1995
 • 6-Baker S. J.; Jacques P, Maurrssen J, Chrzan G.J.: Simple Reaction Time and Movement Time in Normal Human Voluntaries : A Long Term Reliable Study.Perceptual and Motor Skill, 1991.
 • 7-Barlett, F.The Experimental Studuy Of Skill. R.N Singer (Ed) Readings In Motor Learning,
 • 8-Bompa,T, Antreman Kuramı ve Yönetimi, Bagıran Yayınevi, Ankara 1998.
 • 9-Brent S,Rushal In Ansver To Questions From Dr. Larry Weisenthal. Specitfy of Training effetcts For Skill Rareyly Occur, USA,1997.
 • 10- Hegeman CE. Lehman RC, Strecing . Strenghteninig, and Condioning for The Competive Tenis Player ,Clin Sports Med ,7:211-28,1998.
 • 11- Lohman TG, Roche A.F.,Martorel R, Antropometric Standardizasyon Referance Manuel .,Human Kineticts, Box Champing, illionis1998.
 • 12- Magill R.A, Motor Learning Concept and Applications,McGraw Hill.Companies,USA, 1989.
 • 13- Metin P, Degisken Uygulama Yöntemlerinin Motor Becerinin Kazanımı,Hatırlama ve Transferi Üzerine Etkisi ,Gazi Beden egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,6:53,2001.
 • 14- Özer M. K.Sporda Morfolojik Planlama , İstanbul , Kazancı Matbaacılık.1993.
 • 15-Sahan A,Onyedi İle Yirmidört Yas Gençlerde Tenis Becerisinin Gelisimine Etki Eden Faktörlerin Arastırılması,Yüksek Lisans Tezi,Antalya,2003.
 • 16-Stallings M.L, Motor Skills Development and learning , 2000.
 • 17-Wneen W.S, Physical Dimension of Aging United States of America ,Texas,1995.
APA ÖLÇÜCÜ B, CANİKLİ A, AĞAOĞLU Y, ERZURUMLUOĞLU A (2010). 10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. , 1 - 11.
Chicago ÖLÇÜCÜ Burçin,CANİKLİ Abdullah,AĞAOĞLU Yavuz Selim,ERZURUMLUOĞLU Ali 10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. (2010): 1 - 11.
MLA ÖLÇÜCÜ Burçin,CANİKLİ Abdullah,AĞAOĞLU Yavuz Selim,ERZURUMLUOĞLU Ali 10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. , 2010, ss.1 - 11.
AMA ÖLÇÜCÜ B,CANİKLİ A,AĞAOĞLU Y,ERZURUMLUOĞLU A 10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. . 2010; 1 - 11.
Vancouver ÖLÇÜCÜ B,CANİKLİ A,AĞAOĞLU Y,ERZURUMLUOĞLU A 10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. . 2010; 1 - 11.
IEEE ÖLÇÜCÜ B,CANİKLİ A,AĞAOĞLU Y,ERZURUMLUOĞLU A "10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi." , ss.1 - 11, 2010.
ISNAD ÖLÇÜCÜ, Burçin vd. "10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi". (2010), 1-11.
APA ÖLÇÜCÜ B, CANİKLİ A, AĞAOĞLU Y, ERZURUMLUOĞLU A (2010). 10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 1 - 11.
Chicago ÖLÇÜCÜ Burçin,CANİKLİ Abdullah,AĞAOĞLU Yavuz Selim,ERZURUMLUOĞLU Ali 10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12, no.2 (2010): 1 - 11.
MLA ÖLÇÜCÜ Burçin,CANİKLİ Abdullah,AĞAOĞLU Yavuz Selim,ERZURUMLUOĞLU Ali 10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, 2010, ss.1 - 11.
AMA ÖLÇÜCÜ B,CANİKLİ A,AĞAOĞLU Y,ERZURUMLUOĞLU A 10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2010; 12(2): 1 - 11.
Vancouver ÖLÇÜCÜ B,CANİKLİ A,AĞAOĞLU Y,ERZURUMLUOĞLU A 10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2010; 12(2): 1 - 11.
IEEE ÖLÇÜCÜ B,CANİKLİ A,AĞAOĞLU Y,ERZURUMLUOĞLU A "10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi." Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12, ss.1 - 11, 2010.
ISNAD ÖLÇÜCÜ, Burçin vd. "10-14 Yaş çocuklarda tenis becerisinin gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi". Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12/2 (2010), 1-11.