Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 261 - 272 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi

Öz:
Araştırmanın amacı; ilköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin, öğrenci velilerine ilişkin algılarını metafor analizi ile tespit etmektir. Araştırma, mevcut durumun belirlenmesi ve analiz edilmesine yönelik betimsel bir araştırmadır. Araştırmada, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi, teknik olarak da metafor analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2008-2009 öğretim yılında Konya ili Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 3 merkez ilçede görev yapan 73 ilköğretim okulu müdürsi ve 154 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubundan, “ Öğrenci velisi ... ya benzer. Çünkü ….” şeklinde verilen cümleyi yazılı olarak tamamlamaları istenerek veri toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Katılımcılar tarafından üretilen metaforlar, açıklamaları da dikkate alınarak; koruyucu, finans kaynağı, patron, kusur arayan, çıkarcı, hayalperest, gelişmeye açık, bilinçsiz ve ilgisiz veli olmak üzere 9 temaya ayrılmıştır. Yapılan analiz sonrasında, müdür ve öğretmenlerin (1) velilerinin bir bölümünü çocuklarının eğitim öğretimine ilişkin olarak; bilinçsiz, ilgisiz, çocukları için neyin iyi olduğunu bilmeyen, okulla yeterince işbirliği yapmayan ve içgüdüsel olarak çocuklarını koruma davranışı gösteren kişiler olarak algıladıkları, (2) velileri eğitim öğretim etkinliklerinin paydaşları olarak görmedikleri, velilerden kendilerini uzman kabul ederek, sadece söylediklerini yapan, çalışmalarına müdahale etmeyen kişiler olmalarını bekledikleri sonucu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime: veli sorumlulukları öğretmenlik algısı veli öğretmen işbirliği ilk öğretim okulu müdürleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbaşlı, S., ve Kavak, Y. (2008). Ortaöğretim okullarındaki okul aile birliklerinin görevlerini gerçekleştirme düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19), 1-22.
 • Albayrak, F. (2004). İlkoğretim okullarının Yönetiminde okul aile birliklerinin okul yonetimine katkısı. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi,Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydemir, İ. (2008). İlköğretimde öğrenci ve öğretmen performansını etkileyen veli etkinlikleri (Tuzla Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Barnard, W. M. (2004). Parent involvement in elementary school and educational attainment. Children & Youth Services Review , 26 (1), 39–62.
 • Berger, E. H. (1991). Parents as partners in education: The school and home working together. New York: Macmillan Publishing Company.
 • Can, B. (2009). İlköğretim programının uygulanması sürecine velilerin katılımları ve okula ilişkin tutumlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Carneiro, P. (2008). Equality of opportunity and educational achievement in Portugal . Portuguese Economic Journal , 7 (1), 17-41.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Müdürlerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (4), Güz, 693-712.
 • Christensen, S. L. (1995). Best practices in supporting home-school collaboration. A. Thomas, ve J. Grimes içinde, Best practices in school psychology III (s. 253-267). Washington, D.C.: National Association of School Psychologists.
 • Comer, J. P. (1997). Waiting for a miracle: Why school can't solve our problem-and we can. New York: Dutton.
 • Comer, J. P., ve Hayes, N. M. (1991). Parent involvement in schools: An ecological Approach. Elementary School Journal , 91 (3), 271-277.
 • Crane, J. (1996). Effects of home environment, SES, and maternal test scores on mathematics achievement. Journal of Educational Research , 89 (5), 305-314.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: okul aile dayanışması. İlköğretim-Online , 2 (2), 28-34. http://www.ilkogretim-online.org.tr.
 • Çelik, N. (2005). Okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Demirbulak, D. (2000). Veli-öğretmen görüşmeleri ile ilgili bir çalışma. Millî Eğitim Dergisi (146), 53-55.
 • Eccles, J. S. ve Harold, R. D. (1993). Parent-School Involvement During The Early Adolescent Years. Teachers College Record , 94, 568-587.
 • Epstein, J. L. (1987). Parents' reactions to teacher practices of parent involvement. 86, 277-294. TheElementary School Journal , 86, 277-294.
 • Epstein, J. L. (1992). School And Family Partnerships, In: Alkin, M., Editor. Encyclopedia Of Educational Research (6th Ed.) , 1139-1151. New York: Macmillan.
 • Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta Kappan , 76, 701-712.
 • Finders, M. ve Lewis, C. (1994). Why some parents ron't come to school. Educational Leadership , 51 (8), 50-54.
 • Funkhouser, J. E., ve Gonzales, M. R. (1997). Family involvement in children's education, successful local approaches: An idea book. Washington, DC: U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement.
 • Gökçe, Ç. (2009). Sınıf öğretmenlerinin anne baba eğitimi konusuna ilişkin yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Graham, B. (2009). Mıddle school teacher and parent perceptıons of parental ınvolvement . Unpublished doctoral dissertetion, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.
 • Green, S. R. (2001). Closing the achievement gap: Lessons learned and challenges ahead. Teaching and Change , 8 (2), 215-224.
 • Grolnick, W. S., ve Slowiaczek, M. L. (1994). Parents’ involvement in children’s schooling:A multidimensional conceptualization and motivational model. Child Development , 65, 237–252.
 • Hoover-Dempsey, K., Walker, J., Jones, K., & Reed, R. (2002). Teachers Involving Parents (TIP): Results of an in-service teacher education program for enhancing parental involvement. Teaching and Teacher Education. 18 (7), 843-867.
 • Jeynes, W. H. (2005). A meta-analysis of the relation of parental involvement to urban elementary school student academic achievement. Urban Educatıon , 40 (3), 237-269.
 • Karataş, İ. H. (2008). Türk eğitim sisteminde sivil toplum kuruluşları:Konumları ve işlevleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Keith, T. Z., Keith, P. B., Kimberly, J. Q., Sperduto, J., Santillo, S., ve Killings, S. (1998). Longitudinal effects of parent involvement on high school grades: similarıties and differences across gender and ethnic groups . Journal of School Psychology , 36 (3), 335-363.
 • Keith, T. Z., ve Keith, P. B. (1993). Does parental involvement affect eighth-grade student achievement? Structural analysis of national data. School Psychology Review , 22 (3), 474-496.
 • Keskin, G., ve Sezgin, B. (2009). Bir grup ergende akademik basarı durumuna etki eden etmenlerin belirlenmesi. Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi , 4 (10), 1-18.
 • Koçak, Y. (1988). Okul-Aile iletisiminin engelleri . Yayınlanmamıs Yuksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Koro-Ljunberg, M. (2001). Metaphors As A Way to Explore Qualitative Data. Qualitative Studies in Education , 46 (2), 367-379
 • Kotaman, H. (2008). Türk ana babalarının çocuklarının eğitim öğretimlerine katılım düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , XXI (1), 135-149.
 • Lakoff, G., ve Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil. (G. Y. Demir, Çev.) İstanbul: Paradigma.
 • Leitch, M. L., ve Tangri, S. S. (1988). Barriers to home-school collaboration. Educationa l Horizons , 66, 70-74.
 • Longman Dictionary of Contemporary English. (2004). Essex, England: Pearson Education Limited.
 • McKenna, M., ve Willms, J. D. (1998). Co-operation between families and schools: 'What Works' in Canada. Research Papers in Education , 13 (1), 19-41.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor. (G. Bulut, Çev.) İstanbul: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası.
 • Özkan, O. (2008). İlkoğretim okullarının yonetiminde velileren yonetime katkısı: zonguldak ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas, Zonguldak.
 • Prawat, R. S. (1999). Dewey, Peirce, and the learning paradox. American Educational Research Jurnal , 36 (1), 47-76.
 • Reynolds, J. (1992). Mediated Effects Of Preschool Intervention. Early Education And Development , 3 (2), 139-164.
 • Rogers, M. A., Theule, J., Ryan, B. A., Adams, G. R., ve Keating, L. (2009). Parental ınvolvement and children’s school achievement evidence for mediating processes. 24 (1), 34-57.
 • Senler, B., ve Sungur, S. (2009). Parental ınfluences on students’ self-concept, task value beliefs, and achievement in science. The Spanish Journal of Psychology , 12 (1), 106-117.
 • Smith, T. B. (2008). A comparison of parent and teacher perceptions of parental involvment in elementary schools. Unpublished doctoral dissertetion, Capella University, Minneapolis, Minnesota.
 • Stemler, S. (2001). An overview of content analysis . Practical Assessment, Research ve Evaluation, 7 (17). Erişim: 15.11.2009, http://PAREonline.net /getvn.asp?v=7&n=17 .
 • Sui-Chu, E. H., ve Willms, J. D. (1996). Effects of parental involvement on eighth-grade achievement. Sociology of Education , 69 (2), 126-141.
 • Swap, S. M. (1990). Comparing three models of home-school collaboration. Equity and Choice , 6 (3), 9- 19.
 • Swap, S. M. (1993). Developing home-school partnerships: From concepts to practice. New York: Teachers College Press.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (tarih yok). Bitirilen eğitim düzeyi ve cinsiyete göre nüfus ( 15 +yaş ) - 2008. Erişim: 24.11.2009, http://www. tuik.gov.tr/Start.do.
 • Weber, R. P. (1990). Basic Content Analysis (2nd ed b.). CA: Newbury Park.
 • Xitao, F., ve Chen, M. (2001). Parental ınvolvement and students’ academic achievement: A metaanalysis. Educational Psychology Review , 13 (1), 1-22.
 • Yaylacı, A. F. (1999). İlköğretim okullarında ailenin okula katılımı (Ankara ili örneği) . Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, H. (1993). Eğitim sistemimizin toplumsal dokusu: Okul-çevre iliskileri açısından eğitim sürecine toplumsal katılım. Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Marmara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
APA ÜNAL A, YILDIRIM A, ÇELİK M (2010). İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. , 261 - 272.
Chicago ÜNAL Ali,YILDIRIM Atila,ÇELİK Methi İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. (2010): 261 - 272.
MLA ÜNAL Ali,YILDIRIM Atila,ÇELİK Methi İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. , 2010, ss.261 - 272.
AMA ÜNAL A,YILDIRIM A,ÇELİK M İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. . 2010; 261 - 272.
Vancouver ÜNAL A,YILDIRIM A,ÇELİK M İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. . 2010; 261 - 272.
IEEE ÜNAL A,YILDIRIM A,ÇELİK M "İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi." , ss.261 - 272, 2010.
ISNAD ÜNAL, Ali vd. "İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi". (2010), 261-272.
APA ÜNAL A, YILDIRIM A, ÇELİK M (2010). İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(23), 261 - 272.
Chicago ÜNAL Ali,YILDIRIM Atila,ÇELİK Methi İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.23 (2010): 261 - 272.
MLA ÜNAL Ali,YILDIRIM Atila,ÇELİK Methi İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.23, 2010, ss.261 - 272.
AMA ÜNAL A,YILDIRIM A,ÇELİK M İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010; 0(23): 261 - 272.
Vancouver ÜNAL A,YILDIRIM A,ÇELİK M İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010; 0(23): 261 - 272.
IEEE ÜNAL A,YILDIRIM A,ÇELİK M "İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.261 - 272, 2010.
ISNAD ÜNAL, Ali vd. "İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2010), 261-272.