Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi

Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 237 - 250 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel özdeşleşme düzeylerini algılanan örgütsel destek, cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında random tekniği ile seçilen Ankara'da devlete bağlı sekiz resmî ilköğretim okulunda görevli 247 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyleri "Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği" ile okulların örgütsel destek düzeyleri ise"Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği" ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, Basit Regresyon Analizi, t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları örgütsel özdeşleşme ile algılanan örgütsel destek arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca kıdemi 16-20 yıl olan öğretmenlerde, diğerlerine göre örgütsel özdeşleşmenin en yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

An examination of organizational identification in terms of the some variables such as perceieved organizational support,gender and teaching experience

Öz:
This article proposes to examine teachers' organizational identification in terms of the some variables such as perceieved organizational support, gender and teaching experience at primary school. Totaly 247 teachers, who work in eight state primary schools chosen by random method in Ankara in 2008-2009 school year, constitute participants of the research.Teachers' organizational identification levels was determined with "Organizational Identification Scale" whereas school organizational support level was determined with "Perceived Organizational Support Scale". Pearson Moments Product Correlation Coefficient, Bivariate Regrasyon Analysis, t-test and analysis of variance were used in order to analysing data. The results mainly showed that there is a significant relationship between organizational identification and perceieved organizational support. Moreover, the results also revealed that teachers who have 16-20 years teaching experience have the highest organizational identification level in terms of the other teachers.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Allen, M.W. (1992). Communication and organizational commitment: Perceived organizational support as a mediator factor. Communication Quarterly, 40, 357-367.
 • Armeli, S., Eisenberger, P.F. & Lynech, P. (1998). Perceived organizational support of police performance: The moderating influence of sociemotional needs. Journal of Applied Psychology, 83, 288-297.
 • Ashforth, B.E.; Mael, F. (1989). Scoial identify theory and the organization. Academy of Management Review, 14, 1,20-39.
 • Bhattacharya, C, B., Rao, H, H., & Glynn, M.A. (1995). Understanding the bond of identification: An investigation of its correlates among art museum members. Journal of Marketing, 59, 46-57.
 • Blau, P.M. (1964). Exchange and power in social Life. New York: John Wiley.
 • Buchanan, B. (1974). Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations. Administrative Science Quarterly, 19 (1), 533-546.
 • Celep, C. (2000). Eğitimde örgütsel adanma ve öğretmenler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Celep, C., Keleş, F., Konaklı, T. (2009). Öğretim elemanlarının adanmışlık ve örgütsel destek algıları. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi,369.
 • Chan, S.H. (2006). Organizational identification and commitment of members of human development organization. Journal of Management Development, 25 (3), 249-268.
 • Chan, W-Y., Lau, S., Nie, Y., Lim, S.,&Hogan, D. (2008). Organizational and personal predictors of teacher commitment. American Educational Research Journal, 45 (3), 597-630.
 • Demircan, C.N., Yıldız, S. (2009). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (28), 68-90.
 • Edwards, M.R. (2005). Organizational identification: A conceptual and operational review. Journal of Management Reviews, 7 (4), 2007-230.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Managemenet Reviews, 7 (4), 2007-230.
 • Farh, J.L., Podsakoff, P.M.& Organ, D.W. (1990). Accounting for organizational citi zenship behaviour: Leader fairnes and task scope versus satisfaction. Journal of Management, 16, 705-721.
 • Guzzo, R.A., Noonan, K.A. & Elron, E. (1994). Expatriate managers and psychological contract. Journal of Applied Psychology, 79 (4), 617-626.
 • Hatch, M. & Schultz, M. (2002). The Dynamics of organizational identity. Human Relations, 55 (8), 989-1005.
 • İşcan, Ö.F. (2006). Dönüştürücü/Etkileşimci liderlik algısı ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde bireysel farklılıkların rolü. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (11), 160-177.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2004). Yeni İnsan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi
 • Kreiner, G.E. ; Ashforth, B.E. (2004). Evidence toward an expanded model of organizational identification. Journal of Organizational Behaviour, 25, 1-27.
 • Loi, R., Ngo, H.Y. & Foley , S. (2006). Linking employees justice perceptions to organizational commitment and intention to leave : The mediating role of perceived organizational support. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79, 101-120.
 • Mael, F., & Ashforth, B.E. (1995). Loyal from day one : Biodata, organizational identification, and turnover among newcomers. Personnel Psychology, 48, 309-333.
 • Mael, F.A., & Ashforth, B.E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behaviour, 13, 103-123.
 • Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1997). Commitment in the work place: Theory, research, and application. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Meyer, J.P., Allen N.J. & Ian R.G. (1990). Affective and continuance commitment to organizations: Evaluation of measures and analysis of current and time -lagged relattions. Journal of Applied Psycholhogy, 75, 710-720.
 • Miller, V.D., Allen, M., Cazey, M.K.,& Johnson, J.R. (2000). Reconsidering the organizational identification questionnaire. Management Communication Quarterly, 13, 626-658.
 • Modieekutty, U., Blau, G., Kumar, R.& Nalakath, A. (2001). Perceived organizational support as a mediator of the relationship of perceived situational factors to affective commitment. Applied Psychology : An International Review, 50 (4), 615-634.
 • Mowday, R.T., Porter, L. W. & Steers, R.M. (1982). Organizational linkages: The Psychology of commutment and absenteeism and turnover. New York: Academic Pres.
 • Olkkonen, M.E. 8l Lipponen, J. (2006). Relationships between organizational justice, identification with organizational and work unit and group-related outcomes. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 100 (2), 202-215.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağılılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 18 (2), 113-130.
 • Reade, C, (2001). Antecedents of organizational identification in multinational corporations : Forstering psychological attachment to the local subsidiary and the global organization. International Journal of Human Resource Management, 12 (8), 1269-1291.
 • Rhoades, L.& Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. Journal of Applied Psychoolg, 87, 698-714.
 • Tüziin, İ.K., Çağlar, İ. (2008). Örgütsel özdeşleşme kavramı ve iletişim etkinliği ilişkisi. Journal of Yaşar University, 2 (9), 1011-1027.
 • Tyler, T.R. (2000). Social justice : Outcome and procedure. International Journal of Pyschology, 35, 117-125.
 • Van Knippenberg, D.& Sleebos, E. (2006). Organizational Identification versus organizational commitment: Self-definition, social Exchange, and job attitudes. Journal of Organizational Behavior, 27 (5), 571-584.
 • Van Knippenberg, D., Van Schie, E.C.M. (2000). Foci and correlates of organizational identification. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 137-147.
APA ÖZDEMİR A (2010). Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. , 237 - 250.
Chicago ÖZDEMİR Asım Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. (2010): 237 - 250.
MLA ÖZDEMİR Asım Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. , 2010, ss.237 - 250.
AMA ÖZDEMİR A Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. . 2010; 237 - 250.
Vancouver ÖZDEMİR A Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. . 2010; 237 - 250.
IEEE ÖZDEMİR A "Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi." , ss.237 - 250, 2010.
ISNAD ÖZDEMİR, Asım. "Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi". (2010), 237-250.
APA ÖZDEMİR A (2010). Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 0(1), 237 - 250.
Chicago ÖZDEMİR Asım Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 0, no.1 (2010): 237 - 250.
MLA ÖZDEMİR Asım Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.0, no.1, 2010, ss.237 - 250.
AMA ÖZDEMİR A Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2010; 0(1): 237 - 250.
Vancouver ÖZDEMİR A Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2010; 0(1): 237 - 250.
IEEE ÖZDEMİR A "Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi." Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 0, ss.237 - 250, 2010.
ISNAD ÖZDEMİR, Asım. "Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek,cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2010), 237-250.