Yıl: 2010 Cilt: 43 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 165 - 191 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği

Öz:
Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının, dramanın ilköğretim derslerinde kullanımına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, Demirci Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 58 sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. Araştırma, açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu ve yarı yapılandırılmış mülakatların yer aldığı nitel bir çalışmadır. Çalışmadan elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adayları üniversitede aldıkları drama dersinin meslek hayatlarına katkıda bulunacağını ve eğlenceli bir ders olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanında öğretmen adayları dramanın ilköğretim derslerinde kullanılabilir olduğu görüşündedirler. Dramanın ilköğretimde kullanılmasının öğrencilerin empati kurma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, özgüven kazanma, sosyalleşme, iletişim kurma gibi kazanımlarını gerçekleştirebilmelerine katkı sağlayacağını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlardan yola çıkarak, yüksek öğretimde öğretmen adaylarına uygulamalar yaptırılarak dramanın kullanımına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması önerilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

Classroom teacher candidates' opinions related to using drama in primary school: An example of Demirci Faculty of Education

Öz:
The classroom teacher candidates’ views are aimed to be determined for the use of drama in primary education in this study. The study group of this study consists of 58 classroom teacher candidates who are studying at Demirci the Faculty of Education. The research is a qualitative which consists of open-ended questions and semi-structured interview form. Data obtained from the study have been analyzed with the content analysis. According to the findings, teacher candidates have stated that drama classes which they had during university years will contribute to their careers and also drama is a funny lesson. Besides this, teacher candidates think that drama is available in primary classes. They have emphasized that using drama in primary education will provide with contribution for students to gain advantages such as empathy-building, creative and critical thinking, getting self-confidence, socialization, communicating,. Based on these results, it has been proposed that teacher candidates should be introduced drama and by making them applications for its usage, their knowledge and skills should be increased.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adıgüzel, H. Ö. (1999). Türkiye'de Yaratıcı Drama Öğretmeni Yetiştirme Sorunsalı. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Trabzon.
 • Adıgüzel, H. Ö. (2000). Yaratıcı drama öğretmeni yetiştirmenin önemi ve gerekliliği. Eğitim ve Yaşam Dergisi, 5, 17–18, [Online]:http://ekutuphane. egitimsen.org.tr/pdf/297.pdf adresinden 10.05.2009 tarihinde edinilmiştir.
 • Akoğuz, M. (2002). “İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akyol, A. K. (2003). Drama ve dramanın önemi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 179–192.
 • Annarella, L.A. (1992). Creative drama in the classroom. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 391 206).
 • Ay, T. S. (2005). “İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretiminde Yaratıcı Drama ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısı ve Hatırda Tutma Düzeyi Üzerindeki Etkileri.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Balcı, A. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can, B. & Cantürk-Günhan, B. (2009). Yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik ölçeği. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4(1), 34–43.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Debre, İ. (2008). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde Ders Anlatım Stratejisi Olarak Dramatizasyonun Kullanılmasının Öğrenci Başarı Düzeyine Etkisi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Duatepe, P.A. & Ubuz, B. (2009). Effects of drama-based geometry instruction on student achievement, attitudes, and thinking levels. Journal of Education Research, 102(4), 272–286.
 • Freeman, G. D., Sullıvan, K. & Fulton, C. R. (2003). Effects of creative drama on self-concept, social skills and problem behavior. The Journal of Educational Research, 96(3), 131–138.
 • Furman, L. (2000). In support of drama in early childhood education, again. Early Childhood Education Journal, 27(3), 173–178.
 • Gönen, M. & Dalkılıç, N. U. (1998). Çocuk Eğitimde Drama. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Hui, A. & Lau, S. (2006). Drama education: A touch of the creative mind and communicative-expressive ability of elementary school children in Hong Kong. Thinking Skills and Creativity, 1, 34–40.
 • Kara, Y & Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 145–155.
 • Karadağ, E. (2005). “Eğitim Yönetimi ve Öğretim Yöntemleri İlişkisi Kapsamında Drama Yönteminin Değerlendirilmesi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karadağ, E. & Çalışkan, N: (2006). İlköğretim birinci kademesi öğrencilerinin drama yöntemine karşı tutumlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 45–53. [Online]: http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr/ adresinden 15.04.2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Karadağ, E., Korkmaz, T., Çalışkan, N. & Yüksel, S. (2008). Drama lideri olarak öğretmen ve eğitimsel drama uygulama yeterliği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 169–196.
 • Karapınarlı, R. (2007). “İlköğretim 7. Sınıf Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrenci Başarısı ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • McNaughton, M. J. (2004). Educational drama in the teaching of education for sustainability. Environmental Education Research, 10(2), 139–155.
 • Okvuran, A. (1995) Çağdaş insanı yaratmada yaratıcı drama eğitimin önemi ve empatik eğilim düzeylerine etkisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27(1), 185–194.
 • Okvuran, A. (2003). Drama öğretmeninin yeterlilikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1–2), 81–87.
 • Önder, S. (2007). “İlköğretim 5. Sınıf Müzik Dersinde Drama İle Birleştirerek Uygulanması ve Öğrencilerin Üzerindeki Öğrenme Farklılıklarının Tespit Edilmesi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Özdemir, P. & Üstündağ, T. (2007). Fen ve Teknoloji alanındaki ünlü bilim adamlarına ilişkin yaratıcı drama eğitim programı. İlköğretim-online, 6(2), 226–233.
 • Özsoy. N. (2003). İlköğretim Matematik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 112–119.
 • Pinciotti, P. (1993). Creative drama and young children: The dramatic learning connection. Arts Education Policy Review, 94(6), 24–28.
 • Sağırlı, H. E. & Gürdal A. (2002a) Fen Bilgisinde drama tekniğinin öğrenci başarısına etkisi. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 213–224.
 • Sağırlı, H. E. & Gürdal, A. (2002b). Fen Bilgisi Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Tutumuna Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara. [Online]: http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/ozetler/d086.pdf adresinden 28.02.2009 tarihinde edinilmiştir.
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 573–582.
 • San, İ. (1991). Yaratıcı Drama: Eğitsel Boyutlar. İzmir I. Eğitim Kongresi Bildirileri, İzmir.
 • Sarıçayır, H. & Bayar, M. (2008). Teaching Electrolysıs of Water Through Drama. XIII. IOSTE Sempozyumu, Kuşadası.
 • Selimhocaoğlu, A. (2004). Drama ve İlköğretimde Dramanın Önemi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Tekerek, N. (2007). Yaratıcı drama özgürlüğü, alışkanlıkların kalıpları ve bir uygulama örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 189–219. [Online]: http:// http://kutuphane. uludag. edu. tr/Univder/uufader. htm adresinden 28.02.2009 tarihinde edinilmiştir.
 • Üstündağ T. (2006). Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü, Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Üstündağ, T. (2002). Yaratıcılığa Yolculuk. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Yalım, N. (2003). “İlköğretim Dördüncü Sınıf Fen Bilgisi Dersinin Yaratıcı Drama Yöntemi İle Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yassa, N. A. (1999). High school involvement in creative drama. Research in Drama Education, 4(1), 37–49.
 • Yeşildere, S. & Türnüklü, E.B. (2007). Öğrencilerin matematiksel düşünme ve akıl yürütme süreçlerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 181–213.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, G. C. (2006). “Fen Bilgisi Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımı.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Zayimoğlu, F. (2006). “İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Coğrafya ve Dünyamız” Ünitesinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanımının Öğrenci Başarıları ve Tutumlarına Etkisi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
APA Ormanci U, ŞAŞMAZ ÖREN F (2010). Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. , 165 - 191.
Chicago Ormanci Ummuhan,ŞAŞMAZ ÖREN FATMA Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. (2010): 165 - 191.
MLA Ormanci Ummuhan,ŞAŞMAZ ÖREN FATMA Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. , 2010, ss.165 - 191.
AMA Ormanci U,ŞAŞMAZ ÖREN F Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. . 2010; 165 - 191.
Vancouver Ormanci U,ŞAŞMAZ ÖREN F Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. . 2010; 165 - 191.
IEEE Ormanci U,ŞAŞMAZ ÖREN F "Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği." , ss.165 - 191, 2010.
ISNAD Ormanci, Ummuhan - ŞAŞMAZ ÖREN, FATMA. "Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği". (2010), 165-191.
APA Ormanci U, ŞAŞMAZ ÖREN F (2010). Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 165 - 191.
Chicago Ormanci Ummuhan,ŞAŞMAZ ÖREN FATMA Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 43, no.1 (2010): 165 - 191.
MLA Ormanci Ummuhan,ŞAŞMAZ ÖREN FATMA Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.43, no.1, 2010, ss.165 - 191.
AMA Ormanci U,ŞAŞMAZ ÖREN F Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2010; 43(1): 165 - 191.
Vancouver Ormanci U,ŞAŞMAZ ÖREN F Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2010; 43(1): 165 - 191.
IEEE Ormanci U,ŞAŞMAZ ÖREN F "Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43, ss.165 - 191, 2010.
ISNAD Ormanci, Ummuhan - ŞAŞMAZ ÖREN, FATMA. "Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 43/1 (2010), 165-191.