Yıl: 2010 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 26 - 31 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi

Öz:
Bu çalışmada, arpa hasılı (Hordeum vulgare L.) ile ak üçgülün (Trifolium repens) çiçeklenme dönemlerinde farklı seviyeleri karıştırılarak silolanma özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemede; %20, 30, 40, 50, 60, 70 üçgül + %80, 70, 60, 50, 40, 30 arpa karışımları kullanılmıştır. Silajlar, ağzı kapaklı hava almayacak şekilde sıkıştırılan plastik kavanozlarda 2’şer lt (3‘er tekerrürlü) olarak hazırlanmıştır. Kavanozlar 60 gün sonra açılarak fiziksel muayeneleri (renk, koku, strüktür) ve pH değerleri tespit edilmiştir. Örnekler hayvan besleme laboratuarındaki analizler için hazır hale getirildikten sonra besin maddesi analizleri yapılmıştır. Yapılan varyans analizi sonucunda; kuru madde (KM), organik madde (OM) ve nitrojensiz öz madde (NÖM) ortalamaları arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemsizken; ham kül (HK), ham protein (HP), ham yağ (HY), ham selüloz (HS) oranları ile, pH ve fleig puanı (FP) değerleri arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur. Elde edilen KM, HK, OM, HP, HY, HS, NÖM, pH ve FP değerleri sırasıyla (%27.53 – 31.38, 9.34 – 10.39, 78.46 – 79.86, 10.17 – 13.63, 1.92 – 2.36, 30.75 – 36.09, 42.02 – 43.05, 5.05 – 5.34 ve 47.00 – 65.75) arasında değişmiştir.
Anahtar Kelime: rasyon üçgül silajı Trifolium repens ak üçgül Hordeum vulgare arpa silaj yapımı silaj silaj kalitesi

Konular: Biyoloji Ziraat Mühendisliği

Determination of different ratios of Trifolium repens and Hordeum vulgare mixtures on silage quality

Öz:
In this research, ensilage properties of different level trifolium – barley roughage mixtures were compared. Trifolium repens / barley levels were as follows; 20-80, 30-70, 40-60, 50-50, 60-40, 70-30. Silage materials were placed inapproximately 2 L plastic bottles by pressing, unless airlessnes were obtained, and covered strictly. After 60 days of ensilage period, physical properties of silages were determined considering colour, structure, odour and pH values. According to analysis of variance, there were no statisticaly significant difference between groups for dry matter (DM), organic matter (OM) and nitrogen free extract (NFE); however, for crude ash (CA), ether extract (EE), crude fiber (CF), crude protein (CP) contents, pH and fleig point (FP) values were significant. Average values were ranged from lowest to highest for DM, CA, OM, CP, EE, CF, NFE, pH and FP as (%27.53 – 31.38, 9.34 – 10.39, 78.46 – 79.86, 10.17 – 13.63, 1.92 – 2.36, 30.75 – 36.09, 42.02 – 43.05, 5.05 – 5.34 ve 47.00 – 65.75), respectively.
Anahtar Kelime: silage silage quality ration clover silage Trifolium repens white clover Hordeum vulgare barley silage making

Konular: Biyoloji Ziraat Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ak, İ., Doğan, R., 1997. Bursa bölgesinde yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinin verim özellikleri ve silaj kalitelerinin belirlenmesi.Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16-19 Eylül 1997, Bursa. 83-92.
 • Akyıldız, A.R., 1983. Yemler Bilgisi Laboratuvar Kılavuzu, İlaveli İkinci Baskı, A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları: 895. Ankara.
 • Alçiçek, A. , Özkan, K., 1997. Silo yemlerinde fiziksel ve kimyasal yöntemlerle silaj kalitesinin saptanması. Türkiye I. Silaj Kong. Bildirileri. 16- 19 Eylül, Bursa, 241-246.
 • Aufrere, J., Boulberhane, D., Grqaviou, D., Andrieu, J.P., Demarquilly, C., 1994. Jel elektroforez kullanılarak kaba yem tipine göre ( yeşil kaba yem, kuru kaba yem ve silaj) yonca proteinlerinin in situ olarak parçalanma karakterlerinin belirlenmesi. Animal Feed Science and Technology 50: 75-85.
 • Bulgurlu, Ş.,ve Ergül, M., 1978. Yemlerin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analiz Metotları. E Ü. Basımevi Yayın No: 127, İzmir. 176s.
 • Charmley, E., Veira, D.M., 1990. Hasatta yonca silajında proteolisisin önlenmesinin rumen sindirimi, yem tüketimi ve hayvanın performansı üzerine etkileri .Journal of Animal Sciences, 68: 2042-2051.
 • Crampton, E. W., Maynard, L. A. 1938: Hayvan yemlerinin besin değerleriyle selüloz ve lignin içeriği arasındaki ilişkiler. Journal of Nutrtion 15: 383–395.
 • Çerçi, İ. H., Şahin., K., Güler, T.,Tatlı, P., 1997. Farklı oranlarda silajlık mısır ve yonca kullanılarak yapılan silajların kalitesinin belirlenmesi. Türkiye Birinci Silaj Kongresi, 16-19 Eylül 1997. s: 105-113. Bursa.
 • Duncan, D.B., 1955. Multible Range and Multibl F Tests. Biometrics, 11:1-42.
 • Düzgüneş, O., 1983. İstatistik Metodları-I. Ders Kitabı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:862. Ankara.
 • Evangelista, A.R., Garcia, R., Obeid, J.D., 1991. Consorcio milho-soya: Rendimento forrageiro, qualidade e valor nutritivo das silagens. Revista Da Sociedade Brasileira De Zootecnia. 20 (6) : 578-584.
 • İptaş, S., Avcıoğlu, R. 1997. Mısır, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan otu melezi bitkilerinde farklı hasat devrelerinin silo yemi niteliğine etkileri. Türkiye I. Silaj Kongresi. 16-19 Eylül, Bursa.
 • Karabulut, A., Filya, İ., Değirmencioğlu, T. ve Canbolat, Ö., 1997. Bazı silajlık mısır çeşitlerinin naylon kese tekniği ile rumende parçalanabilirliklerinin saptanması.Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16-19 Eylül 1997, Bursa. 135-146.
 • Kılıç. A., 1984. Silo Yemi, Bilgehan Basımevi. İzmir, Türkiye. s:350.
 • Kılıç, A., 1986. Silo Yemi (Öğretim, Öğrenim ve Uygulama Önerileri). Bilgehan Basımevi, İzmir. 327s.
 • Koç, F., Özdüven, M.L. ve Yurtman, İ.Y., 1999. Tuz ve mikrobiyal katkı maddesi ilavesinin mısır – soya karışımı silajlarda kalite ve aerobik dayanıklılık üzerindeki etkileri. Hayvansal Üretim, 39-40: 64-71.
 • Obeid, J.A., Zago, C.P., Gomide, J.A., 1985. Qualidade e valor nutritivo de silagem consorciada de milho (Zea Mays L.) com soja anual (Glycine Max. L.). Revista Da Sociedade Brasileira De Zootecnia. 14 (4) : 439-446.
 • Reeves, J.B., Blosser, T.H. and Colenbrander, V.F., 1989. Kurutulmamış silajların analizi için Near infrared reflectance spectroscopy’nin kullanımı. Journal of Dairy Sciences, 72: 79-88.
 • Türemiş, A., Kızılşimşek, M., Kızıl, S., İnel, İ. ve Sağlamtimur, T., 1997. Bazı katkı maddelerinin Çukurova koşullarında yetiştirilebilen bazı yazlık yem bitkileri ve karışımlarından yapılan silajlar üzerine etkilerinin saptanması üzerinde bir araştırma. Türkiye I. Silaj Kongresi Bildirileri. 16-19 Eylül 1997, Bursa. 166- 175.
APA ŞENTÜRK DEMİREL D, Saruhan v, BARAN M, ANDİÇ N, ŞENTÜRK DEMİREL D (2010). Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi. , 26 - 31.
Chicago ŞENTÜRK DEMİREL Dilek,Saruhan veysel,BARAN M. Sedat,ANDİÇ Nuray,ŞENTÜRK DEMİREL DİLEK Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi. (2010): 26 - 31.
MLA ŞENTÜRK DEMİREL Dilek,Saruhan veysel,BARAN M. Sedat,ANDİÇ Nuray,ŞENTÜRK DEMİREL DİLEK Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi. , 2010, ss.26 - 31.
AMA ŞENTÜRK DEMİREL D,Saruhan v,BARAN M,ANDİÇ N,ŞENTÜRK DEMİREL D Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi. . 2010; 26 - 31.
Vancouver ŞENTÜRK DEMİREL D,Saruhan v,BARAN M,ANDİÇ N,ŞENTÜRK DEMİREL D Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi. . 2010; 26 - 31.
IEEE ŞENTÜRK DEMİREL D,Saruhan v,BARAN M,ANDİÇ N,ŞENTÜRK DEMİREL D "Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi." , ss.26 - 31, 2010.
ISNAD ŞENTÜRK DEMİREL, Dilek vd. "Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi". (2010), 26-31.
APA ŞENTÜRK DEMİREL D, Saruhan v, BARAN M, ANDİÇ N, ŞENTÜRK DEMİREL D (2010). Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20(1), 26 - 31.
Chicago ŞENTÜRK DEMİREL Dilek,Saruhan veysel,BARAN M. Sedat,ANDİÇ Nuray,ŞENTÜRK DEMİREL DİLEK Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 20, no.1 (2010): 26 - 31.
MLA ŞENTÜRK DEMİREL Dilek,Saruhan veysel,BARAN M. Sedat,ANDİÇ Nuray,ŞENTÜRK DEMİREL DİLEK Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.20, no.1, 2010, ss.26 - 31.
AMA ŞENTÜRK DEMİREL D,Saruhan v,BARAN M,ANDİÇ N,ŞENTÜRK DEMİREL D Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2010; 20(1): 26 - 31.
Vancouver ŞENTÜRK DEMİREL D,Saruhan v,BARAN M,ANDİÇ N,ŞENTÜRK DEMİREL D Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2010; 20(1): 26 - 31.
IEEE ŞENTÜRK DEMİREL D,Saruhan v,BARAN M,ANDİÇ N,ŞENTÜRK DEMİREL D "Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20, ss.26 - 31, 2010.
ISNAD ŞENTÜRK DEMİREL, Dilek vd. "Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 20/1 (2010), 26-31.