İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi

Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 92 Sayfa Aralığı: 31 - 61 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi

Öz:
Şüpheli veya sanığın iletişimi ceza muhakemesi çerçevesinde denetlenebilmektedir. Bu denetlemenin mağdur bakımından da yapılabilmesi ise tartışmalıdır. Çalışma üç bölüme ayrılmıştır: Öncelikle, genel olarak telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin önleme ve adli amaçlı olarak denetlenmesi kısaca incelenecektir. Sonra ise önce, mağdurun iletişiminin tespiti meselesi ele alınacaktır. Nihayet daha sonra da iletişimin bizzat mağdur tarafından kaydedilmesi sorunu üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Two important problems relating to control of communication: detection of communication of the victim and recording of communication by the victim

Öz:
Communication with of the suspect or the accused can be controlled within the framework of criminal procedure. But whether such control is also possible in terms of victim is controversial. The study is divided into three parts: First of all, preventive and forensic control of communication through telecommunications will be examined briefly in general. Then, the issue of detection of cbmmunication of the victim will be examined. Finally, the problem of recording of the communication by the victim himself will be scrutinised.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bıçak, Vahit, Suç Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010.
 • Demirbaş, Timur, Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Güncellenmiş 6. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009.
 • Erdağ, Ali İhsan, "Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmemiş Olan Delillerin Durumu (Yasak Deliller)", Hukuk Dosyası, Yıl: 1, Sayı: 1, (Ocak, 2009), s. 23-26.
 • Erdem, Mustafa Ruhan, Ceza Muhakemesinde, Organize Suçlulukla Mücadelede Gizli Soruşturma Tedbirleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2001.
 • Erdem, Mustafa Ruhan/Özbek, Veli Özer, "4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu Çerçevesinde Uzakla Haberleşmenin Denetlenmesi", Prof.Dr. Seyfullah Edis'e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, 2000, s. 249-303.
 • Gözler, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 12 Eylül 2010 Tarihli Halkoylamasıyla Kabul Edilen 5982 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa Göre Güncelleştirilmiş 9. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2010.
 • Graf, Jürgen P., Gesetzes Kommentar, Beck'seher Online-Kommentar (Stand 11.08.2009), S.l-37.
 • Hakeri, Hakan/Ünver, Yener, Ceza Muhakemesi Hukuku, Temel Bilgiler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007.
 • Kaymaz, Şeydi, Ceza Muhakemesi'nde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009, (Kaymaz-I).
 • Kaymaz, Şeydi, "Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişiminin Denetlenmesinin Bir Koşulu Olarak Başka Suretle Delil Elde Etme İmkanının Bulunmaması", Fasikül, (Aylık Hukuk Dergisi), Yıl: 2, Sayı:3, (Şubat/2010), (Kaymaz-II), s. 41-46.
 • Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara,2010.
 • Kunter, Nurullah/Yenisey, Feridun/Nuhoğlu, Ayşe, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 16. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2008.
 • Küçük, Adnan, Anayasa Hukuku, Orion Kitabevi, Ankara, 2008.
 • Lackner, Karl/Kühl, Kristian, Stragesetzbuch (Kommentar), 26. neu be-arbeitete Auflage, Verlag C H. Beck, München, 2007.
 • Mahmutoğlu, Fatih Selami, "Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi", Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesi (MUYEP) Tebliğleri-II, EGM Yayın Katalog No: 444, Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayın No: 43, Ankara, 2008, s. 405-418.
 • Meran, Necati, Açıklamalı-İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu, 2. Baskı, Seçki Yayınevi, Ankara, 2007.
 • Özbek, Veli Özer, CMK İzmir Şerhi, Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, (Özbek-I).
 • Özbek, Veli Özer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006, (Özbek-II).
 • Özbek, Veli Özer/Kanbur, M. Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/ Tepe, İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010.
 • Özgenç, İzzet, Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 5. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010.
 • Öztürk, Bahri/Erdem, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007.
 • Öztürk, Bahri/Tezcan, Durnftuş/Erdem, Mustafa R./Sırma, Özge/ Saygılar, Yasemin F./Alan, Esra, Nazari Ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku (Ders Kitabı), Güncellenmiş 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010.
 • Roxin, Claus/Schünemann, Bernd, Strafverfahrensrecht, 26., völlig neu bearbeitete Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2009.
 • Seyfettinoğlu, Ümit, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Türk Hukukunda Özel Hayat Kapsamında Haberleşmenin Gizliliği, (Mustafa Kemal Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hatay, 2010.
 • Soyaslan, Doğan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Güncelleştirilmiş 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2010.
 • Şafak, Ali/Bıçak, Vahit, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Polis, 6. Baskı, Roma Yayınları, Ankara, 2005.
 • Şahin, Cumhur, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, (Şahin-I).
 • Şahin, Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku-I, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007, (Şahin-II).
 • Şen, Ersan, "İletişimin Denetlenmesi Tedbiri", Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 2, S.: 4; (Ağustos, 2007), s. 97-135 (Şen-I).
 • Şen, Ersan, Türk Hukuku'nda Telefon Dinleme, Gizli Soruşturmacı, XMuhbir, Genişletilmiş-Güncellenmiş 5. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010 (Şen-II).
 • Taşkın, Mustafa, Adli ve İstihbari Amaçlı İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yaymevi, Ankara, 2008.
 • Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Önok, Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Genişletilmiş 7. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010.
 • Toroslu, Nevzat/Feyzioğlu, Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Baskı, Savaş Yaymevi, Ankara, 2008.
 • Turhan, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Asil Yayın Dağıtım, Ankar ra, 2006.
 • Wessels, Johannes/Beulke, Werner, Strafrecht Allgemeiner Teil, 40. überarbeitete Auflage, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2010.
 • Yaşar, Osman/ Gökcan, Hasan Tahsin/Artuç, Mustafa, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt III (madde 86-146), Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.
 • Yokuş Sevük, Handan, "Kolluk Tarafından Suçun Önlenmesine Yönelik Olarak Yapılan İletişimin Denetlenmesine İlişkin Değerlendirmeler", TBBD, S.: 67, (Kasım-Aralık 2006), s. 97-124.
 • Yenisey, Feridun/Altünç, Sinan, "İletişimin Denetlenmesi Hakkında", Sulhi Dönmezer Armağanı, Türk Ceza Hukuku Derneği ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayını, C. II, Ankara, 2008, s. 1295-1319.
APA ERDAĞ A (2011). İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi. , 31 - 61.
Chicago ERDAĞ Ali İhsan İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi. (2011): 31 - 61.
MLA ERDAĞ Ali İhsan İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi. , 2011, ss.31 - 61.
AMA ERDAĞ A İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi. . 2011; 31 - 61.
Vancouver ERDAĞ A İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi. . 2011; 31 - 61.
IEEE ERDAĞ A "İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi." , ss.31 - 61, 2011.
ISNAD ERDAĞ, Ali İhsan. "İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi". (2011), 31-61.
APA ERDAĞ A (2011). İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(92), 31 - 61.
Chicago ERDAĞ Ali İhsan İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.92 (2011): 31 - 61.
MLA ERDAĞ Ali İhsan İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.92, 2011, ss.31 - 61.
AMA ERDAĞ A İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2011; 0(92): 31 - 61.
Vancouver ERDAĞ A İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2011; 0(92): 31 - 61.
IEEE ERDAĞ A "İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.31 - 61, 2011.
ISNAD ERDAĞ, Ali İhsan. "İletişimin denetlenmesi kapsamında iki önemli sorun olarak: mağdurun iletişiminin tespiti ve iletişimin mağdur tarafından kaydedilmesi". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 92 (2011), 31-61.