Yıl: 2022 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 384 - 395 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.14686/buefad.885115 İndeks Tarihi: 17-08-2022

Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report

Öz:
In this study, it is aimed to be evaluated qualitatively of the sharing and awareness of the case participating in the academic procrastination psychodrama experience group within the framework of the literature on academic procrastination. The case is a 30-year-old male, married and living in Eskişehir with his family and is at the dissertation stage of his doctoral education. The psychodrama experience group was planned as 10 sessions of approximately two and a half hours a week and the application were carried out at Psychological Counseling and Guidance Center of Anadolu Unıversıty in 2018-2019 Spring term. The sessions were aimed at increasing the awareness of the participants about themselves and gaining insight into their academic procrastination. The case joined the group in the second session and continued with the group until the end of the group process. In “seed planting” game held in the second session, the case has determined “achieving its professional goals” as its short-term goal and “reaching its ideals” as its long-term goal. During the psychodrama experience group process, it was observed that the case gained significant awareness about himself and his academic procrastination. In the light of the findings, it can be stated that the case made significant gains from this study and therefore psychodrama practice is an effective method for young adults to gain awareness about themselves and to gain insight about their academic procrastination.
Anahtar Kelime: academic procrastination young adulthood psychodrama

Psikodramayla Akademik Erteleme Temasının Çalışılması: Bir Olgu Sunumu

Öz:
Bu çalışmada, akademik erteleme temalı psikodrama yaşantı grubuna katılan olgunun süreç içerisindeki paylaşım ve farkındalıklarının akademik ertelemeyle ilgili alanyazını çerçevesinde nitel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Olgu 30 yaşında, erkek, evli ve ailesiyle birlikte Eskişehir’de yaşamakta ve doktora eğitiminin tez aşamasındadır. Psikodrama yaşantı grubu haftada bir yaklaşık iki buçuk saatlik 10 oturum şeklinde planlanmış ve uygulama 2018-2019 Bahar döneminde Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda üyelerin kendileriyle ilgili farkındalıklarının arttırılması ve akademik ertelemeleriyle ilgili içgörü kazanmaları amaçlanmıştır. Olgu, gruba ikinci oturumda katılmış ve grup süreci bitimine kadar gruba devam etmiştir. İkinci oturumda gerçekleştirilen tohum ekme oyununda olgu “mesleki olarak hedeflerini gerçekleştirebilme” yi kısa vadeli hedefi,” ideallerine ulaşmayı” da uzun vadeli hedefi olarak belirlemiştir. Psikodrama yaşantı grubu sürecinde olgunun kendisiyle ve akademik ertelemeleriyle ilgili önemli farkındalıklar kazandığı görülmüştür. Bulgular ışığında olgunun bu çalışmadan anlamlı kazanımlar sağladığı ve dolayısıyla psikodrama uygulamasının genç yetişkinlerin kendileriyle ilgili farkındalık kazanımı ve akademik ertelemeleriyle ilgili içgörü edinebilmelerinde etkili bir yöntem olduğu ifade edilebilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akkaya, E. (2007). Academic procrastination among faculty of education students: the role of gender, age, academic achievement, perfectionism and depression. Master's thesis. Middle East Technical University. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/2/12609157/index.pdf
 • Altınay, D. (2015). Psikodramada seçme konular, teoriden pratiğe psikodrama [Selected topics in psychodrama, from theory to practice psychodrama]. Epsilon Publishing.
 • Balkıs, M. (2013). Academic procrastination, academic life satisfaction and academic achievement: The mediation role of rational beliefs about studying. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 13(1), 57- 74.
 • Blatner, H. A. (2002). Psikodramanın temelleri. [Foundations of Psychodrama] (Gülden Şen, Trans.) Sistem Publishing.
 • Burka, J. B. & Yuen, L. M. (2008). Procrastination: Why you do it, what to do about it now. Da Capo Press
 • Çelik, Ç. B., & Odacı, H. (2018). Psycho-educational group intervention based on reality therapy to cope with academic procrastination. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 36(3), 220-233 https://doi.org/10.1007/s10942-017-0283-1
 • Çelik, Ç., & Odacı, H. (2015). Akademik erteleme davranışının bazı kişisel ve psikolojik değişkenlere göre açıklanması [Explanation of academic procrastianation by some personal and psychological variables]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 31-47.
 • Çetin, N., & Ceyhan, E. (2018). Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının sürekli kaygı, akılcı olmayan inanç, öz düzenleme ve akademik başarı ile ilişkisi [The Relationship between the Academic Procrastination of High School Students and the Trait Anxiety, Irrational Belief, Self-Regulation and Academic Achievement]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 2, 1-20. doi: 10.16986/HUJE.2017028261
 • De Paola, M., & Scoppa, V. (2015). Procrastination, academic success and the effectiveness of a remedial program. Journal of Economic Behavior & Organization, 115, 217-236. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.12.007
 • Durmuş, T., Atalay, G. U., & Özdel, O. (2021). Neden Erteliyoruz? Bir Grup Üniversite Öğrencisiyle Psikodrama Çalışması. [Why Do We Procrastinate? A Psychodrama Study with A Group of University Students]. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 3(2), 91-96. https://doi.org/10.35365/ctjpp.21.2.10
 • Eisenbeck, N., Carreno, D. F., & Uclés-Juárez, R. (2019). From psychological distress to academic procrastination: Exploring the role of psychological inflexibility. Journal of Contextual Behavioral Science, 13, 103- 108. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2019.07.007
 • Ellis, A. & Knaus, W. J. (1979). Overcoming procrastination: or, how to think and act rationally in spite of life' s inevitable hassles. Signet.
 • Ferrari, J. R. (1991a). Compulsive procrastination: Some self-reported characteristics. Psychological Reports, 68(2), 455-458. https://doi.org/10.2466/pr0.1991.68.2.455
 • Ferrari, J. R. (1991b). Self-handicapping by procrastinators: Protecting self-esteem, social-esteem, or both? Journal of Research in Personality, 25(3), 245-261. https://doi.org/10.1016/0092-6566(91)90018-L
 • Ferrari, J. R., O’Callaghan, J. & Newbegin, I. (2005). Prevalence of procrastination in the United States, United Kingdom, and Australia: Arousal and avoidance delays among adults. North American Journal of Psychology, 7(1), 1-6.
 • Ferrari, J. R., Uzun Özer, B., & Demir, A. (2009). Chronic procrastination among Turkish adults: Exploring decisional, avoidant, and arousal styles. The Journal of social psychology, 149(3), 402-408. https://doi.org/10.3200/SOCP.149.3.402-408
 • Gading, I. (2020). Group Counseling with the Gestalt Technique to Reduce Academic Procrastination. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 15(14), 262-268. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i14.14465%0d
 • Gençtan, E. (1976). Tiyatro yolu ile ruhsal tedavi" psikodrama" [Psychotherapy through theater "psychodrama"]. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 7(7), 103-112.
 • Glick, D. M., & Orsillo, S. M. (2015). An investigation of the efficacy of acceptance-based behavioral therapy for academic procrastination. Journal of Experimental Psychology: General, 144(2), 400. https://doi.org/10.1037/xge0000050
 • Hill, R. W., Zrull, M. C., & Turlington, S. (1997). Perfectionism and interpersonal problems. Journal of Personality Assessment, 69(1), 81-103. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6901_5
 • Holmes, P. K. (2013). Psikodrama Rehberi [The Handbook of Pyschodrama]. (Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, trans.), Nobel Publishing.
 • Janssen, T., & Carton, J. S. (1999). The effects of locus of control and task difficulty on procrastination. The Journal of Genetic Psychology, 160(4), 436-442. https://doi.org/10.1080/00221329909595557
 • Kachgal, M. M., Hansen, L. S. ve Nutter, K. J. (2001). Academic procrastination prevention/intervention: Strategies and recommendations. Journal of Developmental Education, 25(1), 14-24.
 • Kellermann PF (2013). Psikodramaya Derinlemesine Bakış [Focus of psychodrama: The therapeutic aspects of psychodrama]. (Bahar Gökler, Ilgın Gökler Danışman, Aliye Mavili Aktaş, trans.), Nobel Publishing.
 • Neenan, M. (2008). Tackling procrastination: An REBT perspective for coaches. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 26(1), 53-62.
 • Özbek, A. & Leutz, G. (1987). Psikodrama: Grup psikoterapilerinde sahnesel etkileşim, J.L Moreno’ya göre psikodrama (3. bs.) [Psychodrama: Stage interaction in group psychotherapies, psychodrama according to J. L Moreno (3th ed.)]. Ayrıntı Publishing.
 • Puspita, R., Sugiharto, D. Y. P., & Sugiyo, S. (2020). Group counseling with cognitive therapy group and extinction techniques to reduce academic procrastination. Jurnal Bimbingan Konseling, 9(1), 24-28. https://doi.org/10.15294/jubk.v10i1.34963
 • Rebetez, M. M. L., Rochat, L., & Van der Linden, M. (2015). Cognitive, emotional, and motivational factors related to procrastination: A cluster analytic approach. Personality and Individual Differences, 76, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.11.044
 • Riley, D. S., Barber, M. S., Kienle, G. S., Aronson, J. K., von Schoen-Angerer, T., Tugwell, P., ... & Gagnier, J. J. (2017). CARE guidelines for case reports: Explanation and elaboration document. Journal of Clinical Epidemiology, 89, 218-235. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.04.026
 • Rothblum, E. D., Solomon, L. J. & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33(4), 387. https://doi.org/10.1037/0022-0167.33.4.387
 • Senecal, C., Lavoie, K. & Koestner, R. (1997). Trait and situational factors in procrastination: An interactional model. Journal of Socifal Behavior & Personality. 12(4), 889-903.
 • Sharma, M. & Kaur, G. (2011). Gender differences in procrastination and academic stress among adolescents. Indian Journal of Social Science Researches, 8(1-2), 122-127.
 • Slade, P. D., Newton, T., Butler, N. M., & Murphy, P. (1991). An experimental analysis of perfectionism and dissatisfaction. The British Journal of Clinical Psychology, 2, 169- 176. https://doi.org/10.1111/j.2044- 8260.1991.tb00932.x
 • Solomon, L. J. & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022- 0167.31.4.503
 • Stead, R., Shanahan, M. J., & Neufeld, R. W. (2010). “I’ll go to therapy, eventually”: Procrastination, stress and mental health. Personality and individual differences, 49(3), 175-180. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.03.028
 • Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self- regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 1-121. DOI: 10.1037/0033-2909.133.1.65
 • Tice D. M. & Baumeister, R. F. (1997). Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: The costs and benefits of dawdling. Psychological Science, 8(6), 454-458. https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-9280.1997.tb00460.x
 • Toker, B., & Avcı, R. (2015). Effect of cognitive-behavioral-theory-based skill training on academic procrastination behaviors of university students. Educational Sciences: Theory & Practic, 15(5), 1157- 1168. https://hdl.handle.net/20.500.12809/2918
 • Ulukaya, S., & Bilge, F. (2014). Üniversite öğrencilerinde akademik ertelemenin yordayıcıları olarak aile bağlamında benlik ve ana-baba tutumları. [The Self and Parental Attitudes as Predictors of Academic Procrastination]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 89-102.
 • Uzun Özer, B. (2010). A path analytic model of procrastination: Testing cognitive, affective and behavioral components. Master’ s Thesis, Middle East Technical University.
 • Uzun Özer, B., O'Callaghan, J., Bokszczanin, A., Ederer, E. & Essau, C. (2014). Dynamic interplay of depression, perfectionism and self-regulation on procrastination. British Journal of Guidance & Counselling, 42(3), 309-319. https://doi.org/10.1080/03069885.2014.896454
APA Uyar N, şimşek b, Güç E (2022). Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report. , 384 - 395. 10.14686/buefad.885115
Chicago Uyar NİLÜFER,şimşek bircan,Güç Ebru Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report. (2022): 384 - 395. 10.14686/buefad.885115
MLA Uyar NİLÜFER,şimşek bircan,Güç Ebru Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report. , 2022, ss.384 - 395. 10.14686/buefad.885115
AMA Uyar N,şimşek b,Güç E Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report. . 2022; 384 - 395. 10.14686/buefad.885115
Vancouver Uyar N,şimşek b,Güç E Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report. . 2022; 384 - 395. 10.14686/buefad.885115
IEEE Uyar N,şimşek b,Güç E "Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report." , ss.384 - 395, 2022. 10.14686/buefad.885115
ISNAD Uyar, NİLÜFER vd. "Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report". (2022), 384-395. https://doi.org/10.14686/buefad.885115
APA Uyar N, şimşek b, Güç E (2022). Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 384 - 395. 10.14686/buefad.885115
Chicago Uyar NİLÜFER,şimşek bircan,Güç Ebru Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11, no.2 (2022): 384 - 395. 10.14686/buefad.885115
MLA Uyar NİLÜFER,şimşek bircan,Güç Ebru Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, 2022, ss.384 - 395. 10.14686/buefad.885115
AMA Uyar N,şimşek b,Güç E Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 11(2): 384 - 395. 10.14686/buefad.885115
Vancouver Uyar N,şimşek b,Güç E Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 11(2): 384 - 395. 10.14686/buefad.885115
IEEE Uyar N,şimşek b,Güç E "Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report." Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, ss.384 - 395, 2022. 10.14686/buefad.885115
ISNAD Uyar, NİLÜFER vd. "Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11/2 (2022), 384-395. https://doi.org/10.14686/buefad.885115