Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği

Yıl: 2010 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 100 - 111 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı hastanelerde tıbbi hatagörülme sıklıkları, hata türleri ve hata nedenlerininbelirlenmesidir.Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Konya’da farklıhastanelerde hemşire olarak görev yapan 240 sağlıkpersoneli dahil edilmiştir. Verilerinintoplanmasında literatür doğrultusunda hazırlananve dört bölümden oluşan bilgi formu kullanılmıştır.Bulgular: Sağlık personelinin tıbbi hata yapmaoranı % 6.2 ve arkadaşlarının hatalarına şahit olmaoranı ise %10.4 olarak belirlenmiştir. Araştırmanıngerçekleştirildiği hastanelerde en çok görülen tıbbihata türlerinin; hastane enfeksiyonları, yatakyaraları, ameliyat sonrası komplikasyonlar,hastanın kaçması ve ameliyat komplikasyonlarıolduğu tespit edilmiştir. Tıbbi hata nedenlerininbaşında ise; iş yükünün fazla olması, çalışanhemşire sayısının az olması, hemşirelere görev dışıişlerin yüklenmesi, stres ve yorgunluk gelmektedir.Sonuç: Konya’da faaliyette bulunan hastanelerdedeğişik oran ve türlerde tıbbi hataların meydanageldiği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Oktay S, Aksayan S. 2000’e iki kala Türkiye’de hemşirelik için yasal düzenlemelere bir bakış, Hemşirelik Forumu, 1998;1(2):79-80
 • 2. JCAHO(2006). Sentinel Event Statistics,www.jointcommission.org/Library/T M_ hysicians/ mp_11_06.htm, Erişim tarihi:20.06.2009
 • 3. Özdilek AO. Tıpta Yanlış Uygulama (Malpraktis) Sebebiyle Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu, 2009, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_300.h tm, Erişim tarihi: 09.05.2009
 • 4. Brennan, TA, Hebert LE, et al. “Hospital characteristics associated with adverse events and substandard care.” Journal of the American Medical Association, 1991;265(24): 3265-3269
 • 5. Wong J, Beglaryan B. Strategies for Hospitals to Improve Patient Safety: A Review of the Research. 2004, www.changefoundation.com Erişim tarihi:10.07.2009
 • 6. Kumar S, Chaudhary S. Medical errors and consequent adverse events in critically ill sugical patients in a tertiary care teaching hospital in Delhi, Journal of Emergencies Trauma, and Shock,2009;2(2):80-84
 • 7. Jeffrey M, Rothschild MD, Frank A, et al. Analysis of medication-related malpractice claims, ARCH INTERN MED, 2002;162:2414-2420
 • 8. Institute of Medicine Report (1999), To Err İs Human: Building a Safer Health System, http://www.md-jd.info/abstract/Institute-of Medicine-Report.html, Erişim tarihi: 12.05.2009
 • 9. Tütüncü Ö, Küçükusta D, Hasta Güvenliği Kültürü ve Hemşirelere Yönelik Bir Uygulama, Hastane Yönetimi Dergisi, 2006;61-68
 • 10. Allgemeiner Patienten-Verband e.v. www.patienten-verband.de/system.htm,Erişim tarihi:11.07.2009
 • 11. Bates DW, Cullen DJ, Laird N, et al. incidence of adverse drug events and potantial adverse drug events. İmplications for prevention. JAMA, 1995;274:29-34
 • 12. Clancy CM, Farquhar MB, Collins Sharp BA. Patient Safety in Nursing Practice Journal of Nursing Care Quatiuly,2005;20:193-197
 • 13. Nath SB, Marcus SC. Medical errors in psychiatry, Harv Rev Psychiatry, 2006;14(4):204-211
 • 14. Slonim AD, LaFleur BJ, Wendy A, Joseph JG. Hospital-Reported Medical Errors in Children, Offical Journal of The American Academy Of Pediatrics, 2003;111:617-621
 • 15. Zhan C, Miller MR. Excess Length of Stay, Charges, and Mortality Attributable to Medical Injuries During Hospitalization. JAMA. 2003;290(14):1868-1874
 • 16. Akalın EH. Yoğun Bakım Ünit.Hasta Güvenliği, Yoğun Bakım Dergisi, 2005;5(3):141-146
 • 17. Adams JL, Garber S. Reducing medical malpractice by targeting physicians making medical malpractice payments, Journal of Empirical Legal Studies, 2007; 4:185–222
 • 18. Dhankhar P, Khan MM, Bagga S. Effect of medical malpractice on resource use and mortality of AMI Patients, Journal of Empirical Legal Studies, 2007; 4: 163–183
 • 19. NCCMERP, About Medication Errors, 2009, www.nccmerp.org/aboutMedErrors.html, Erişim tarihi: 13.07.2009
 • 20. Holdsworth MT, Fichtl RE, Behta M, Raisch DW, Mendez-Rico E, Adams A, Greifer M,, Bostwick S, Greenwald BM. Incidence and Impact of Adverse Drug Eventsin Pediatric Inpatients,2003;157:60-65
 • 21. Balas MC, Scott LD, Rogers AE, The prevalence and nature of errors and near errors reported by hospital staff nurses, Applied Nursing Research, 2004;17:224- 230
 • 22. Hicks RW, Sikirica V, Nelson W, Scheın JR, Cousıns DD. Medication errors involving patient-controlled analgesia,Am J Health-Syst Pharm, 2008;65:429-440
 • 23. Valizadeh F, Ghasemi SF,Najafi SS,Delfan B,Mohsenzadeh A. Errors in medication orders and the nursing staff’s reports in medical notes of children, İran J Pediatr, 2008;18:39-45
 • 24. Chang KY, Mark B. Antecedents of severe and nonsevere medication errors,Journal Of Nursing Scholarship, 2009;41(1):70-78
 • 25. Kaushal R, Bates DW, Landrigan C, et al. Medication errors and adverse drug events in pediatrics inpatients,JAMA,2001;285(16):2114-2120
 • 26. Sharek PJ, Classen D. The İncidence of adverse events and medical error in pediatrics,Pediatric Clinics Of North America,2006;53:1067-1077
 • 27. Hayran M, Akalın H. Hastane İnfeksiyonları, Ankara, E.Güneş Yayınevi,1993; 79-80
 • 28. World Health Organization (WHO). Word alliance for patient safety. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care(Advanced Draft):A Summary, Clean Hands are Safer Hands, Geneva, Switzerland, 2005
 • 29. WHO, Consulation on Hospital İnfection Prevalence Survey, Geneva, 1986
 • 30. Ostrowsky B. Epidemiology of healthcareassociated infections, “Jarvis WR (eds): Bennett and Brachman’s Hospital Infections, 5. baskı, Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins, 2007;1.
 • 31. Postnote, Infection control in healthcare settings, 2005, http://www.parliament.uk/documents/upload/ POSTpn247.pdf Erişim tarihi:18.07.2009
 • 32. Wilke A, Gündeş SG. Türkiye’de İnfeksiyon Kontrol Programları ve Uygulamaları, Aktüel Tıp Dergisi, 2001;6:1-6
 • 33. Günay F. A.Ü.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Görülen Hastane Enfeksiyonlarının Etyoloji, Epidemiyoloji, Klinik Özellikleri ve Etkenlerin Duyarlılığı Bakımından İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi Ankara,2008
 • 34. Dağlı Ö.Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Nozokomiyal Enfeksiyonların İrdelenmesi ve Enfeksiyon Risk Faktörlerinin Belirlenmesi.Gziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, 2006
 • 35. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Biyoistatistik, 7. Baskı, Ankara, Şahin Matbaası, 1997;245-270
 • 36. Özata M, Aslan Ş. Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Hasta Güvenliğine Etkilerinin Belirlenmesi, I.Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 2009, Antalya, www.performans.saglik.gov.tr. Erişim tarihi:17.06.2009
 • 37. Barker KN, Flynn EA., Pepper GA., Bates DW; Mikeal R L, Medication Errors Observed in 36 Health Care Facilities, Arch Intern Med. 2002;162:1897-1903
 • 38. Lamb RM, Studdert DM, Bohmer MJ, Berwick DM, Brennan TA. Hospital disclosure practices:Results of a national survey, Helath Afaaırs, 2003; 22(2):73-83
 • 39. Meurier CE,Vincent CA, Parmar DG. Learning from errors in nursing practice, Journal of Advanced Nursing,1997;26:11-119
 • 40. Grasso BC, Genest R, Jordan CW, Bates DW. Use of Chart and Record Reviews to Detect Medication Errors in a State Psychiatric Hospital, Psychiatric Services, 2003;54(5):677-681 www.psychservices.psychiatryonline.org, Erişim tarihi: 11.03.2009
 • 41. Young HM, Gray SL, McCormick WC , Sikma SK, Reinhard S, Trippett LJ, Christlieb C, Allen T,Types, Prevalence, and Potential Clinical Significance of Medication Administration Errors in Assisted Living, J Am Geriatr Soc. 2008; 56(7): 1199–1205
 • 42. Tang FI, Sheu SJ,Yu S, Wei IL, Huey C. Nurses relate the contributing factors involved in medicatio errors,Journal Of Clinical Nursing,2007;16:447-457
 • 43. Göktaş S. Bir Kamu Hastanesinde Hemşire İstihdamının Hasta Güveliğine Etkisi, İstanbul, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007
 • 44. Aştı T, Kıvanç M. Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları, Atatürk Üniversitesi H.Y.O. Dergisi, 2003;6(3):14-19
 • 45. Sezgin B. Kalite Belgesi Alan Hastanelerde Çalışma Ortamı ve Hemşirelik Uygulamalarının Hasta ve Hemşire Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2007
 • 46. Blegen MA, Goode CJ, Reed L. Nursing staffing and patient outcomes, Nursing Research,1998;47(1):43-50
 • 47. Parshuram CS, To T, Seto W, Trope A, Koren G, Laupacis A. Systematic evaluation of errors occurring during the preparation of intravenous medication, CMAJ 2008;178(1):42-48
APA ÖZATA M, ALTUNKAN H (2010). Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği. , 100 - 111.
Chicago ÖZATA Musa,ALTUNKAN Handan Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği. (2010): 100 - 111.
MLA ÖZATA Musa,ALTUNKAN Handan Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği. , 2010, ss.100 - 111.
AMA ÖZATA M,ALTUNKAN H Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği. . 2010; 100 - 111.
Vancouver ÖZATA M,ALTUNKAN H Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği. . 2010; 100 - 111.
IEEE ÖZATA M,ALTUNKAN H "Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği." , ss.100 - 111, 2010.
ISNAD ÖZATA, Musa - ALTUNKAN, Handan. "Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği". (2010), 100-111.
APA ÖZATA M, ALTUNKAN H (2010). Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği. Tıp Araştırmaları Dergisi, 8(2), 100 - 111.
Chicago ÖZATA Musa,ALTUNKAN Handan Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği. Tıp Araştırmaları Dergisi 8, no.2 (2010): 100 - 111.
MLA ÖZATA Musa,ALTUNKAN Handan Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği. Tıp Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, 2010, ss.100 - 111.
AMA ÖZATA M,ALTUNKAN H Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2010; 8(2): 100 - 111.
Vancouver ÖZATA M,ALTUNKAN H Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2010; 8(2): 100 - 111.
IEEE ÖZATA M,ALTUNKAN H "Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği." Tıp Araştırmaları Dergisi, 8, ss.100 - 111, 2010.
ISNAD ÖZATA, Musa - ALTUNKAN, Handan. "Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği". Tıp Araştırmaları Dergisi 8/2 (2010), 100-111.