Yıl: 2006 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 177 - 239 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Civil liability arising from beauty-purpose eshetic surgery

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akıncı, Şahin: Türk Özel Hukukunda însan Kökenli Biyolojik Madde (Organ-Doku) Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukukî Sonuçlar, Ankara 1996.
 • Arı, Elçin: "Estetik Cerrahın Hukukî Sorumluluğu", İzmir Barosu Dergisi 2002/1,5.12-43.
 • Aşçıoğlu, Çetin: Doktorların Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, Ankara 1982 (Kısaltma: Sorumluluk).
 • Aşçıoğlu, Çetin: Tıbbî Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar, Ankara 1993 (Kısaltma: Tıbbî Yardım).
 • Atabek, Reşat: "Hastanelerin Sorumluluğu", İBD 1986/1-2-3, s.628-650.
 • Ayan, Mehmet: Tıbbî Müdahalelerden Doğan Hukukî Sorumluluk, Ankara 1991.
 • Bayraktar, Koksal: Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezaî Sorumluluğu, İstanbul 1972.
 • Belgesay, Mustafa Reşit: Tıbbî Mesuliyet, İstanbul 1953.
 • Çakmut, Özlem (Yenerer): Tıbbî Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, İstanbul 2003.
 • Deutsch, Erwin: Arztrecht und Arzneimittelrecht, 2. Auflage, Berlin 1991.
 • Durdu, Hüseyin: Sağlık Mesleğinde Hukukî Sorumluluk, İzmir 1986.
 • Erman, Barış: Ceza Hukukunda Tıbbî Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Ankara 2003 (Kısaltma: Barış).
 • Erman, Hasan: "Hekimin Hukukî Sorumluluğu", Bülent DAVRAN'a Armağan, İstanbul 1998, s.143-153 (Kısaltma: Hasan).
 • Ertaş, Şeref: "Alman Hukukunda Hekimin Mesleki Kusurdan Sorumluluğu", EÜHFD 1980/1,5.173-204.
 • GeiB, Karlmann: Arzthaftpflichtrecht, München 1989.
 • Göçmen, Erkin/Goçmen, Ş. Ali: "İlaç Kullanımından Kaynaklanan Zararlardan Hekimin, Eczacının ve İlaç Üreticisinin Sorumluluğu", İBD 2003/3, s.640-645.
 • Güran, Sait: "Hekimin Faaliyetlerinden Devletin Sorumluluğu", (içinde: Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, İstanbul 1983), s.77-87.
 • Gürelli, Nevzat: "Hukuk Açısından Cerrahî Müdahalenin Sınırları", İÜHFM 1979-1980-1981/1-4, s.267-275.
 • Hancı, İ. Hamit: Malpraktis, Tıbbî Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu, Ankara 2005.
 • Hoppe, Jürgen F.: "Der Zeitpunkt der Aufklarung des Patienten - Konsequenzen der neuen Rechtsprechung", NJW 1998/12, s.782-787.
 • İpekyüz, Filiz Yavuz: Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, İstanbul 2006.
 • Kaneti, Selim: "Hekimin Hukuksal Sorumluluğunda Kusur ve İspat Yükü", (içinde: Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, İstanbul 1983), s.61-75.
 • Kern, Bernd-Rüdiger/Laufs, Adolf: Die ârztliche Aufklarungspflicht, Berlin 1983.
 • Köprülü, Ömer: "Hekimin Hukukî Sorumluluğu", İBD 1984/10-11-12, s.589-613.
 • Kuhnert, Christian: Die vertragliche Aufklarungspflicht des Arztes, Bochum 1982.
 • Onaran, Bilge: "Hasta Hakları", Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005/1-2, s.273-323.
 • Ozanoğlu, Hasan Seçkin: "Hekimlerin Hastalarını Aydınlatma Yükümlülüğü", AÜHFD 2003/3, s.55-77.
 • Özay, Merter: Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2006.
 • Özdemir, Hayrünnisa: Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Ankara 2004.
 • Özsunay, Ergun: "Alman ve Türk Hukuklarında Hekimin Hastayı Aydınlatma Ödevi ve İstisnaları", (içinde: Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, İstanbul 1983), s.31-59.
 • Öztürkler, Cemal: Hukuk Uygulamasında Tıbbî Sorumluluk, Teşhis, Tedavi ve Tıbbî Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları, 2. Baskı, Ankara 2006.
 • Reisoğlu, Seza: "Hekimlerin Hukukî Sorumluluğu", (içinde: Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu, İstanbul 1983), s. 1-18.
 • Sanal, M. Enis: Sağlararası Organ Nakillerinden Doğan Hukuksal İlişkiler, İstanbul 1986.
 • Sert, Gürkan: Hasta Hakları, Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde, İstanbul 2004.
 • Şenocak, Zarife: "Küçüğün Tıbbî Müdahaleye Rızası", AÜHFD 2001/4, s.65-80 (Kısaltma: AÜHFD).
 • Şenocak, Zarife: Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara 1998 (Kısaltma: Sorumluluk).
 • Tandoğan, Halûk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.2, 4. Baskı, İstanbul 1989.
 • Zevkliler, Aydın/Acabey, M. Beşir/Gökyayla, K. Emre: Zevkliler Medenî
 • Hukuk, Giriş-Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku-Aile Hukuku, ö.Baskı, Ankara 1999.
 • Zevkliler, Aydın: "Tedavi Amaçlı Müdahalelerle Kişilik Hakkına Saldırının Sonuçlan", DÜHFD 1983/1, s.1-37.
APA PETEK H (2006). Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk. , 177 - 239.
Chicago PETEK Hasan Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk. (2006): 177 - 239.
MLA PETEK Hasan Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk. , 2006, ss.177 - 239.
AMA PETEK H Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk. . 2006; 177 - 239.
Vancouver PETEK H Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk. . 2006; 177 - 239.
IEEE PETEK H "Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk." , ss.177 - 239, 2006.
ISNAD PETEK, Hasan. "Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk". (2006), 177-239.
APA PETEK H (2006). Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(1), 177 - 239.
Chicago PETEK Hasan Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8, no.1 (2006): 177 - 239.
MLA PETEK Hasan Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, 2006, ss.177 - 239.
AMA PETEK H Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2006; 8(1): 177 - 239.
Vancouver PETEK H Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2006; 8(1): 177 - 239.
IEEE PETEK H "Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk." Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8, ss.177 - 239, 2006.
ISNAD PETEK, Hasan. "Güzelleştirme amaçlı estetik ameliyatlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8/1 (2006), 177-239.