Yıl: 2010 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 719 - 730 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması

Öz:
Bu araştırmanın amacı Burdur ili okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen aile katılımıçalışmaları konusunda ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmadabetimsel yöntem kullanılmıştır. Tekil ve ilişkisel taramalara yer verilmiştir. Çalışma grubunu üçbağımsız anaokulu ve sekiz ilköğretim okulunu anasınıfı ebeveynlerinden çalışmaya katılmayıkabul eden 114 ebeveyn ve 30 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Çağdaş vearkadaşları tarafından geliştirilen “Aile Katılımı Çalışmaları” adlı anketin düzenlenmişebeveyn ve öğretmen formları ile elde edilmiştir.Araştırmanın bulgularına öğretmen veebeveynlerin aile katılımına yönelik görüşleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur
Anahtar Kelime:

Öz:
The aim of this study is to compare with parents and teachers’ views related to parentinvolvement activities in pre-school education institutions in Burdur . The descriptive methodwas employed singular and relational surveys were utilized in the study. The sample of thestudy was comprised of 114 parents and 30 teachers of preschool children at three independentkindergartens and eight primary school kindergartens in central Burdur province. The data ofthe study were gathered by the “Family Involvement Practices” questionnaire developed byÇağdaş et al. According to findings in this study, a significant differences were found betweenParents and teacher’ views regarding to parent involvement activities
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Ömeroğlu, E. ve Yaşar, M.C. ( 2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime ka- tılımı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. Nisan. Yıl 6. Sayı:62
 • 2. Oktay, A. (2003).Okul öncesi dönemi. Ana-Baba Okulu. Remzi Kitabevi. İstanbul.
 • 3. Kaya, Ö.M. ve Gültekin, M.( 2003) Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan program- lara ailelerin ilgi ve katılımları ile okul öncesi eğitim kurumlarının aile eğitimine katkı- sı konusunda anne-baba görüşleri. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı. 3. Cilt. s.311-333
 • 4. Gutman, L. M.,ve Midgley, C. (2000). The role of protective factors in supporting the academic achievement of poor African American students during the middle school tran- sition. Journal of Youth and Adolescence,29,233–248.
 • 5. Anderson,K.J.,Mınke,K.M. (2007) Parent Involvement in education:Toward an Unders- tanding of Parents’ Decision Making. The Journal of Educational Research p.311-323
 • 6. Çelik, N. ve Daşcan, Ö.(2007) Okul öncesi Eğitim Programı ve Öğretmen Kılavuzu. Anı Yayıncılık. Ankara
 • 7. Marcon.( 1999) Positive relationships between parent school involvement and public school dinner, School Psychology Review, 02796015, 1999, Vol. 28, Issue 3
 • 8. Percival, G. (1995). Differential parental participation in a comprehensive early interven- tion project: Is more active better? Dissertation Abstracts International, 56(01), 145A.
 • 9. Driessen, G., Smit,F.ve Sleegers,P. ( 2005). Parental involvement and educational achie- vement British Educational Research Journal. Vol 31, No. 4, August 2005, pp. 509-532
 • 10. Hughes,M. ve Greenhough,P. ( 2006). Boxes, bags and videotape: enhancing home–scho- ol communication through knowledge exchange activities. Educational Review Vol. 58, No. 4, November 2006, pp. 471–487
 • 11. Webb, L. Çeviren: Yafet, Dolly. ( 1991).Çocuk ,Aile ve Anaokulu. Ya-Pa Yayınları.İstan- bul
 • 12. Akaya,M.(2007).Öğretmenlerin ve ebeveynlerin okul öncesi eğitim Kurumlarında Uygu- lanan Aile Katılımı Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • 13. Abbak, B.S.( 2008). Okul öncesi Eğitim Programlarındaki Aile Katılımı Etkinliklerinin Anasınıfı Öğretmenleri ve Ebeveyn Görüşleri Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • 14. Kaya, Ö. M. (2002). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Programlara Ailelerin İlgi ve Katılımları ile Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Aile Eğitimine Katkısı Konusun- da Anne Baba Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eği- tim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • 15. Eğmez Köksal,C.F. (2008). Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Ailenin Eğitime Katılımı. Yayımlanmamış Tüksek Lisans Tezi.Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sa- karya
 • 16. Şahin, F. T ve Turla, A.(2003). Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Yapılan Aile katılımı Çalışmalarının İncelenmesi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı ve Bildiri Kitabı. . 1. Cilt . 379-392.
 • 17. Çaltık, İ., Kandır, A. (2006). “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin 2002 Okul Öncesi Eğitim Programında Aile Katılımının Sağlanmasına İlişkin Görüşleri- nin İncelenmesi”, I. Uluslar Arası Ev Ekonomisi Kongresi, Ankara
 • 18. Brooks,J,E.( 2004). Family İnvolvement In Early Childhood Education:A deccriptive Study Of Family İnvolvement Approaches And Strategies In Early Childhood Classro- oms. Diisertation Abstracts İnternational. 2890 A. UMI no.3142799.
 • 19. Çağdaş, A., Seçer, Z.Ş. (2004). Anne Baba Eğitimi. Editör: Aysel Çağdaş. Eğitim Kitabe- vi. Konya
 • 20. Karasar, N. (1998).Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara
 • 21. Büyüköztürk,Ş.( 2007). Sosyal Bilimler İçin veri analizi el kitabı. 7. Baskı.Ankara:Pegem yayıncılık
APA ÜNÜVAR P (2010). Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. , 719 - 730.
Chicago ÜNÜVAR PERİHAN Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. (2010): 719 - 730.
MLA ÜNÜVAR PERİHAN Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. , 2010, ss.719 - 730.
AMA ÜNÜVAR P Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. . 2010; 719 - 730.
Vancouver ÜNÜVAR P Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. . 2010; 719 - 730.
IEEE ÜNÜVAR P "Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması." , ss.719 - 730, 2010.
ISNAD ÜNÜVAR, PERİHAN. "Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması". (2010), 719-730.
APA ÜNÜVAR P (2010). Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 719 - 730.
Chicago ÜNÜVAR PERİHAN Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 18, no.3 (2010): 719 - 730.
MLA ÜNÜVAR PERİHAN Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.18, no.3, 2010, ss.719 - 730.
AMA ÜNÜVAR P Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2010; 18(3): 719 - 730.
Vancouver ÜNÜVAR P Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2010; 18(3): 719 - 730.
IEEE ÜNÜVAR P "Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 18, ss.719 - 730, 2010.
ISNAD ÜNÜVAR, PERİHAN. "Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 18/3 (2010), 719-730.