Yıl: 2022 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 255 - 268 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.53353/atrss.1089271 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları

Öz:
Bu çalışmada, Frigya Bölgesinde yer alan Afyon, Kütahya ve Eskişehir kapsamında, Frig toplumuna ait kültürel ögelerin turizm alanında izdüşümlerine bakılmıştır. İzdüşümler belirlenirken, geleneksel mitolojilerden yararlanılmıştır. Bu amaçla, Frigya Bölgesinin tanıtımı için hazırlanmış olan web sayfaları üzerinden bir analiz gerçekleştirilmiştir. Analizlerde Frigya’ya ait kültürel ögelerin, bu bölgedeki turistik amaçlı kullanım durumu değerlendirilmiştir. Çalışmanın verileri, Afyon, Kütahya ve Eskişehir illerinin Belediye ve Valilik web sayfaları (toplam 49 web sayfası) üzerinden toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan tüm veriler “Tarama Kayıt Formuna” manuel olarak kayıt edilmiştir. Taramalar, Aralık 2021 ile Şubat 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bazı mitolojik unsurların benzer özellikler gösterdiği tespit edilmiş ve bu ifadeler birleştirilerek yedi kategori belirlenmiştir. Kategoriler; gezilecek yerler, turistik işletmeler, müzeler, ekonomi, gastronomi, yerel ürünler, sanat ve festivaller olarak adlandırılmıştır. Araştırma sonuçları; bu üç şehrin gezilecek yerlerinin adlandırılmasında, müzelerinin temasında, gastronomisinde, turistik işletmelerdeki salon ve alan adlarında, yöresel ürünlerde, ekonomik yapıda, sanat ve festivallerde Friglerin izlerinin hüküm sürdüğünü göstermektedir.
Anahtar Kelime: Frigler Mit Frigya Bölgesi Turizm

Reflections of Mythological Elements Used by Phrygians on Regional Tourism

Öz:
In this study, the projections of the cultural elements of the Phrygian in tourism perspective were examined within the scope of Afyon, Kütahya and Eskişehir. While determining the projections, traditional mythologies were used. For this purpose, an analysis was carried out on the web pages prepared for Phrygian Region promotion. The use of Phrygian cultural elements for touristic purposes in this region was evaluated. The data of the study were collected from Afyon, Kütahya and Eskişehir Municipality and Governorship web pages (49) and were recorded manually in the "Scan Registration Form". Survey was conducted between December 2021 and February 2022. As a result, it was determined that some mythological elements showed similar characteristics. These expressions were combined and seven categories (places to visit, touristic businesses, museums, economy, gastronomy, local products, art and festivals) were determined. Research results; It shows that the traces of Phrygians prevail in the naming of the places to visit in these three cities, the theme of their museums, their gastronomy, the names of saloons in touristic establishments, local products, economic structure, arts and festivals.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adorno, W.T. (2003). Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken. Çev. Doğan, B. Cogito Dergisi, Yaz
 • Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Erişim Adresi (12.12.2021): https://afyon.ktb.gov.tr/
 • Afyonkarahisar Belediyesi. Erişim Adresi (12.12.2021): https://www.afyon.bel.tr/Default.aspx
 • Akşit, B. (1993). Frigler ve Frigya ile İlgili Antik Kaynaklar. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Aktaş, S. & Batman, O (2010). Efsanelerin Turistik Çekicilik Üzerine Etkileri: Profesyonel Turist Rehberlerine Yönelik Bir Araştırma, e-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 5 (4): 367-395. Online ISSN: 1308-7444. Erişim Adresi (12.12.2021): https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/187120
 • Akurgal, E. (2008). Anadolu Kültür Tarihi. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları
 • Algan, E. & Ongar, İ. (1990). Kral Midas’ın Ülkesi Frigya. Eskişehir: Esbank Kültür Yayınları.
 • Armstrong, K. (2005). Mitlerin Kısa Tarihi. Çev. Şendil, D. Merkez Kitapçılık, İstanbul.
 • Asan, T. (2021). Mitoloji Kahramanlarının Bir Mizah Nesnesi Olarak İllüstrasyonlarda Kullanılması, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(42):1334-1353. Erişim Adresi (15.12.2021): http://journalofsocial.com/Makaleler/704328155_10_42_ID691_Asan_1334-1353.pdf
 • Aşan, K. (2022). Göstergebilim Yaklaşımı Kapsamında Turizm Mitleri Üzerine Bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 33 (2- Ön Yayımdaki Makaleler): 30-40.
 • Ateş, M. (2001). Mitolojiler ve Semboller- Anatanrıça ve Doğurganlık Sembolleri. İstanbul: Aksiseda Matbaası
 • Ayvaz, Ö. (2004). Çizgi Film-Mit İlişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Barthes, R. (1972). Mythologies. New York: The Noonday Press
 • Batuk, C. (2009). Mit, Tarih ve Gerçeklik Sorunu Üzerine Notlar, Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 6 (1): 27-53
 • Bayat, F. (2007). Türk Mitolojik Sistemi (Ontolojik ve Epistemolojik Bağlamda Türk Mitolojisi). İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Benckendorff, P., Xiang, Z. & Sheldon, P. (2019). Tourism İnformation Technology. Oxfordshire: CABI.
 • Bica, I. & Schuster, E. (2021). The Role of Myths, Legends, and Stories in Tourism. Case Study: Bistrica City (Romania)-Destination for Spiritual Tourism, Journal of Tourism & Sports Management (JTSM), 4 (1): 681-691.
 • Birecikli, F. (2010). Ana Hatlarıyla Friglerde Din. Gazi Akademik Bakış, 4 (7): 215-232
 • Boz, M. (2020). Myths and Legends in Destination Tourism Marketing: The Story of Hero and Leander Çanakkale, Turkey. Coşkun, İ.O., Othman, N., Lew, A., Günay Aktaş, S. & Yüksek, G. (Eds). Heritage Tourism Beyond Borders and Civilizations içinde (3-14). Singapore: Springer. Erişim Adresi (112.07.2021): https://www.researchgate.net/publication/342542274_Myths_and_Legends_in_Destination_Touris m_Marketing_The_Story_of_Hero_and_Leander-Canakkale_Turkey
 • Buchmann, A. (2006). From Erewhon to Edoras: Tourism and myths in New Zealand. Tourism Culture & Communication, 6(3):181–189. https://doi.org/10.3727/109830406778134090 Erişim Adresi (12.12.2021): https://www.ingentaconnect.com/content/cog/tcc/2006/00000006/00000003/art00004
 • Calvino, I. (2016). Görünmez Kentler. Çev. Saatçıoğlu, I. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
 • Conner, N. (2015). Her Yönüyle Klasik Mitoloji. Çev. Deniz Candaş. Ayrıntı Basım Yayım, İstanbul. Dinar Belediyesi. Erişim Adresi (25.11.2021). https://www.dinar.bel.tr/efsaneler.php
 • Eliade, M. (2017). Mitlerin Özellikleri. Çev. Rifat, S., İstanbul: Om Kuram Yayınevi
 • Erhat, A. (1996). Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Ertaş, M., Kayalak Çelebi, S. & Kırlar Can, B. (2020). Şehir Turizminde Belediyelerin Rolü: Büyükşehirlerin Web Sitelerinin İncelenmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (2): 1076-1091. Online ISSN: 2147–8775. Erişim Adresi (10.01.2022): https://www.jotags.org/2020/vol8_issue2_article23.pdf.
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. Erişim Adresi (12.12.2021): https://www.eskisehir.bel.tr/.
 • Eskişehir Valiliği. Erişim Adresi (20.12.2021): http://eskisehir.gov.tr
 • Friglerde Yemek Kültürü, Erişim Adresi (15.12.2021): https://www.frigyaafyon.com/frigler
 • Fiske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev. İrvan, S. Ark Yayınları, Ankara.
 • Grimwood, B., Stinson, M. & King, L. (2019). A Decolonizing Settler Story. Annals of Tourism Research, 79: 102763. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102763 Erişim Adresi (05.11.2020): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738319301203
 • Güdücü, H. (2012). Jeotermal Turizminde Türkiye’deki Antik Kentler (Uzmanlık tezi). Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Gül, S. (2017). Mit ve Efsanelerin Amasya Turizmindeki Yeri, Uluslararası Amasya Sempozyumu, 4-7 Ekim, Amasya, s. 1059-1078.
 • Gümüşsoy, E. (2020). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eskişehir Çifteler Hara-Yı Hümayunu. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi.
 • Güngör, Y. (2014). İlk Çağ Anadolu Medeniyetleri. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Harini, Yostiani Noor Asmi (2018). The Use of Legend in Tourism: Case Study of Si Pitung from Indonesia, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 231: 445-447. Erişim Adresi: (07.12.2020): https://www.atlantis-press.com/proceedings/amca-18/25901804
 • Jung, C. G. (2007). İnsan ve Sembolleri. Çev. Babaoğlu, N.A. Okuyan Us Yayınları, İstanbul.
 • Kaya, B. (2020). Unutulmaz Turizm Deneyiminin Hikâye Anlatıcılığına Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.
 • Kızıldağ, H. (2019). Türk Mitolojisinin Teknolojik Güce ve Karaktere Etkisi: ”Monster” Bilgisayar Modelleri, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 12 (28): 970-990
 • Kızılırmak, İ. & Gümüş, E. (2020). Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4): 3449-3464 DOI: 10.26677/TR1010.2020.572 Erişim Adresi (01.12.2021): https://www.tutad.org/index.php/tutad/article/view/367/366
 • Kütahya Belediyesi. Erişim Adresi (12.12.2021): https://www.kutahya.bel.tr
 • Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Erişim Adresi: https://kutahya.ktb.gov.tr/
 • Laing, J. H. & Crouch, G. I. (2009). Myth, Adventure and Fantasy at the Frontier: Metaphors and İmagery Behind an Extraordinary Travel Experience, International Journal of Tourism Research, 11(2):127–141.
 • Landry, C. (2006). The Art of City Making. UK: Earthscan.
 • Lévi-Strauss, C. (2013). Mit ve Anlam. Çev. Demir, Y. G. İthaki Yayınları, İstanbul.
 • McNamara, C. (1998). Complete Guide to Ethics Management: An Ethics Toolkit of Managers, Erişim Adresi (02.12.2020): https://managementhelp.org/topics.htm.
 • Meydan Uygur, S., Demirer, D. & Hatırnaz, B. (2017). Turizm Pazarlamasında Alternatif Bir Araç Olarak Hikayelerin Kullanımı, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (42): 34-42
 • Nilsson, M. & Blom, T. (2018). Finisterre: Being and Becoming A Mythrelated Tourist Destination, Leisure Studies, 37 (4): 359-370.Erişim Adresi: (18.12.2021) https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02614367.2018.1476904?needAccess=true
 • Önal Akkaş, S. (2008). Mit ve Felsefe, Millî Folklor, 20 (77): 83-88
 • Özgener, Ş. (2004). İş Ahlâkının Temelleri: Yönetsel Bir Yaklaşım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özkantar, M.Ö. (2019). Türk Reklamlarında Mitolojik Esintiler: Vestel ve Casper Reklamlarının Yunan Mitolojisi Bağlamında Göstergebilimsel Analizi, Global Media Journal-TR Edition, 9 (18): 228-254
 • Özmen, S. S. (2016). Anadolu’da Ana Tanrıça Kybele Kültü. Humanitas, 4(7): 381-397.
 • Pattanaik, D. (2016). Hint Mitolojisine Giriş Mit ve Mitya. Çev. Erkal, Ç. Ankara: Batı Yayınları.
 • Pekyaman, A. (2018). Turist Rehberlerinin Tur Cazibesini Artırmada Yararlanabilecekleri Bir Araç Olarak Efsaneler: Afyonkarahisar Efsaneleri Örneği, Turist Rehberliği Dergisi, 1(2): 142-152.
 • Pekyaman, H. (2008). Frig Uygarlığı Seramik Sanatı ve Kişisel Yorumlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar
 • Pérez-Aranda, J. R., Guerreiro, M. & Mendes, J. (2015). Are Myths and Legends Used in Toruism Communication as a Resource. The case of Algarve Online Brochures Enlightening Tourism.
 • Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal 5(1): 65-99. Online ISSN: 2174-548X, Erişim Adresi (12.11.2021): http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/10920/Are_myths.pdf?sequence=2.
 • Roll, M. (2020). Identity Myths and Storytelling are Keys to Building Iconic Brands. Erişim Adresi (12.08.2021): https://martinroll.com/resources/articles/branding/identity-myths-storytelling-keys- building-iconic-brands
 • Sabziyeva, M. M. (2014). Antik Kaynaklarda Midas, Folklor/Edebiyat, 20 (79): 119-136
 • Selwyn, T. (1996). The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism. Michigan: Wiley.
 • Sevin, V. (1982). Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi-2. İstanbul: Görsel Yayınlar
 • Sevin, V. (2007). Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası-I. Ankara: Türk Tarih Kurumu
 • Seyidoğlu, B. (1995). Mitoloji Metinler-Tahliller. Kayseri: Bizim Gençlik Yayınları.
 • Sezer, İ. (2019). Mitolojik ve Efsanevi Unsurların Turistik Çekicilik Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Giresun Adası Örneği, Turkish Studies- Social Sciences, 14 (5): 2463-2500. Erişim Adresi (25.11. 2021): https://turkishstudies.net/social?mod=makale_tr_ozet&makale_id=32642
 • Sivas, H. (2019). Eski Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları. T. Sivas (Ed.), Genel Uygarlık Tarihi içinde (36-65). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Sivas, H. (2021). Frig Vadileri Frigler’den Günümüze Kalan Kültürel Miras, Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, 38 (126): 68-74
 • Strabon (1987). Antik Anadolu Coğrafyası. Çev. Pekman, A. Arkeoloji ve Sanat Yayınları: İstanbul
 • Şahin, S. (2018). Frig Vadisi’nin Sanatsal Dışavurumu ve Eser Analizleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39: 185-206.
 • Thompson, Artur A., Fulmer, William E. & Strickland, A. J. (1992). Strategic Management, Boston: Irwin Homewood.
 • Toptancı. M.Y. (2019). Marka İletişiminde Hikâyenin Rolü ve Mitolojik Öğeler: Çanakkale Seramik Örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Travlou, S. P. (2000). Urban Tourism in Athens: Tourist Myths and Images. (Doctoral thesis), Durham University.
 • Tüfekçi Sivas, T. (2010). Frigler ve Frig Uygarlığından Günümüze Kalanlar, İTÜ Evi Cumartesi Söyleşileri- 06 Şubat.
 • Tüfekçi Sivas, T. (2017). Frig Krallığı. K. Köroğlu (Ed.), Eski Anadolu Tarihi içinde (95-104). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Üsküdar, R. (2010). Phryglerde Ana Tanrıça Kültü ve Günümüze Yansımaları. (Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eskişehir
 • Veyne, P. (2003). Yunanlılar Mitlerine İnanmışlar mıydı? Çev. Alkan, M. Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Yenipınar, U. & Yıldırım, O. (2016). Destinasyon Markalaşmasında Yerel Simgelerin Logo ve Amblemlerde Kullanılması: Muğla Araştırması, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 13 (1): 28-46.
APA AKOĞLAN KOZAK M, Çiçek D (2022). Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları. , 255 - 268. 10.53353/atrss.1089271
Chicago AKOĞLAN KOZAK Meryem,Çiçek Dönüş Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları. (2022): 255 - 268. 10.53353/atrss.1089271
MLA AKOĞLAN KOZAK Meryem,Çiçek Dönüş Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları. , 2022, ss.255 - 268. 10.53353/atrss.1089271
AMA AKOĞLAN KOZAK M,Çiçek D Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları. . 2022; 255 - 268. 10.53353/atrss.1089271
Vancouver AKOĞLAN KOZAK M,Çiçek D Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları. . 2022; 255 - 268. 10.53353/atrss.1089271
IEEE AKOĞLAN KOZAK M,Çiçek D "Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları." , ss.255 - 268, 2022. 10.53353/atrss.1089271
ISNAD AKOĞLAN KOZAK, Meryem - Çiçek, Dönüş. "Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları". (2022), 255-268. https://doi.org/10.53353/atrss.1089271
APA AKOĞLAN KOZAK M, Çiçek D (2022). Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 5(2), 255 - 268. 10.53353/atrss.1089271
Chicago AKOĞLAN KOZAK Meryem,Çiçek Dönüş Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 5, no.2 (2022): 255 - 268. 10.53353/atrss.1089271
MLA AKOĞLAN KOZAK Meryem,Çiçek Dönüş Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, vol.5, no.2, 2022, ss.255 - 268. 10.53353/atrss.1089271
AMA AKOĞLAN KOZAK M,Çiçek D Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences. 2022; 5(2): 255 - 268. 10.53353/atrss.1089271
Vancouver AKOĞLAN KOZAK M,Çiçek D Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences. 2022; 5(2): 255 - 268. 10.53353/atrss.1089271
IEEE AKOĞLAN KOZAK M,Çiçek D "Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları." GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 5, ss.255 - 268, 2022. 10.53353/atrss.1089271
ISNAD AKOĞLAN KOZAK, Meryem - Çiçek, Dönüş. "Friglerin Kullandıkları Mitolojik Unsurların Bölge Turizmine Yansımaları". GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 5/2 (2022), 255-268. https://doi.org/10.53353/atrss.1089271