Yıl: 2010 Cilt: 6 Sayı: 24 Sayfa Aralığı: 35 - 54 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci

Öz:
Bu çalışmanın temel amacını, Avrupa Birliği için bir anayasa oluşturulmasına dair atılan adımların incelenmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmada izlenilen yöntem; önce Nice ardından da Laeken Zirvelerinde ortaya koyulan hedefler (Avrupa Birliği içerisinde yetkilerin tanımı ve genel işleyişi, Avrupa Birliği araçlarının basitleştirilmesi, Avrupa Birliği içerisinde daha fazla demokrasi, şeffaflık ve etkililik, Avrupa Birliği Anayasası oluşturulması) çeperinde anayasalaşmaya dair iki önemli belgenin, yani Avrupa Birliği Anayasa Taslağı ve Lizbon Antlaşması’nın içeriğinin analiz edilmesidir. Bu analiz çerçevesinde Avrupa Birliği’nin anayasalaşamayan anayasallaşma çabası detaylı biçimde ortaya koyulmaya çalışılmıştır; sonuç olarak Avrupa Birliği, her ne kadar anayasa taslağı ile anayasalaşma ülküsüne yaklaşmış ise de Lizbon Antlaşması ile bu ülküsünden uzaklaşmış bulunmaktadır. Nihayetinde, 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Lizbon Antlaşması bir anayasa değildir. Zira Antlaşma, reddedilen anayasa taslağının aksine federe bir yapının öncüsü olmaktan uzaktır. Bir başka deyişle Avrupa Birliği’nin Nice ve Laeken Zirveleri temelinde başlayan anayasallaşma süreci, Lizbon Antlaşması zemininde anayasalaşamayan bir yapı arz etmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk Uluslararası İlişkiler

From Laeken summit to the treaty of Lisbon: The constitutionalisation process without constitutionalism

Öz:
In this paper the main aim is analyzing the steps have been taken in order to form a constitution for the European Union. Therefore, the methodology stated on the exami¬nation of the Treaty Establishing a Constitution for Europe and the Treaty of Lisbon under the scope of the Nice and Laeken Summits' conclusion goals; which are identifying authorities and general structure in European Union, reducing the structure of European Union's tools, gaining more democracy, transparency and efficiency in European Union and creating a European Constitution. Through this examination, the constitutionalisation endeavor of the European Union has been deeply implied. In conclusion, the Treaty of Lisbon was a back step comparing to Draft of Constitution. Consequently, the Treaty of Lisbon -which came into force in 1 December 2009- is not a constitution for European Union but another constitutive European Union Treaty which is the very close law document to be a constitution for European Union because it does not brings any federational features to the European Union and also reduces or removes some (as flag, anthem, European Union Foreign Minister) which have been designed in Draft of Constitution. In other words, the constitionalisation process of the European Union, which has begun under the scope of the Nice and Laeken Summits' conclusion goals, temporarily ended to a withdraw with the Treaty of Lisbon.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Baykal, Sanem ve Tonus, Özgür, "Avrupa Birliği Anayasal Antlaşma Taslağı Üzerine Değerlendirmeler', 2003, http://www.geocities.com/ceteris_tr/tonus_baykal.doc (8.12 .2009)
 • Baykal, Sanem, 'Avrupa Birliği'nde Anayasallaşma', Avrupa Birliği Temel Konular, (Ed.) Çağrı Erhan, Ayşe Burca Kızılırmak ve Geran Arslan Olcay, (Ankara-, İmaj Yayınevi, 2009) s. 97-151
 • Bozkurt, Enver, Özcan, Mehmet ve Köktaş, Arif, Avrupa Birliği hukuku, 4. Baskı, (Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2008)
 • Erdoğan, Hasan, "Avrupa Birliği'nde Anayasa Hazırlık ve Onay Sürecinin Değerlendirilmesi', Süleyman Demirel Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3, 2008, s. 341-368.
 • Gözler, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, (Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2009)
 • Gözübüyük, Şeref A., Anayasa Hukuku, (Ankara: Turhan Kitabevi, 2008)
 • Oder, Bertil Emrah, Avrupa Birliği'nde Anayasa ve Anayasacılık, (İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi, 2004)
 • Reh, Chritine, The Lisbon Treaty: De-Constitutionalizing the European Union?', Journal of Common Market Studies (JCMS), Cilt 47, Sayı 3, 2009, s. 625-650.
 • Saraçlı, Murat, Avrupa Birliği Anayasası ve Reform Antlaşması', Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt 4, Sayı 14, 2008, s. 79-97.
 • Taşçıoğlu, Ömer Lütfi, Avrupa Birliği'nin Anayasa Oluşturma Süreci, Bu Süreçte Ortaya Çıkabilecek Sorunların Avrupa Birliği'nin Geleceğine ve Türkiye'ye Etkileri ve Çözüm Yolları', Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sayı 13, 2008, s. 53-78.
 • Tezcan, Ercüment Anayasa'dan Lizbon Antlaşması'na-. Avrupa Birliği'nde Temel Metin Tartışmaları', Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (düzenleyen), 27-30 Mart 2008, s. 73-101.
 • Tezcan, Ercüment, Avrupa Birliği Anayasa Taslağı ve Öngördüğü Yenilikler', Stradigma, Sayı 8, 2003, http://www.stradigma.com/turkce/eylul2003/makale_03 .html (7.12.2009)
 • Uslubaş, Fevzi, Avrupa Birliği ve Türkiye', jeopolitik, Kasım, Sayı 70, 2009, s. 14-22.
 • Wake Up Europe!', The Economist, Cilt 393, Sayı 8652, 10-16 Ekim 2009, s.9.
 • Belgeler
 • Hükümetlerarası Konferans (2004) http://europa.eu/scadplus/cig2004/index_en.htm (10.12.2009)
 • Nice Zirvesi Sonuç Bildirisi'ne ekli 'Avrupa Birliğinin Geleceğine Dair Bildiri' http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/en/declarations-nice.html (10.12.2009)
 • Laken Zirvesi Sonuç Bildirisi'ne ekli Avrupa Birliğinin Geleceğine Dair Laeken Bildirisi' http://www.ena.lu/laeken-declaration-future-european-union-l5-december-2001- 020003970.html (10.12.2009)
 • Avrupa Birliği Anayasa Taslağı İngilizce Tam Metni: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri = OJ:C:2004:3 10:SOM:en:HTML (10.12.2009)
 • 11177/1/07 REVİ Sayılı Avrupa Birliği Konseyi Başkanlık Kararı İngilizce Tam Metni: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/94932.pdf (12.12.2009)
 • CIG 1/1/07 (REVİ) Sayılı Avrupa Topluluğu'nu Kuran Antlaşma ile Avrupa Birliği Antlaşması'nı Değiştiren Antlaşma (Reform Antlaşması) İngilizce Tam Metni: http://www.consilium.europa.eu/igcpdf/en/07/cg00/cg00001 -reO 1 coO 1 .en07.pdf (12.12.2009)
 • Lizbon Antlaşması (Reform Antlaşması) İngilizce Tam Metni: http://eur-lex.europa.eu/JOH tml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML (14.12.2009)
 • Lizbon Antlaşması'na Ekli Temel Haklar Şartı'nın Polonya ve İngiltere'de Uygulanmasına İlişkin 7 Numaralı Protokol'ün İngilizce Tam Metni: http://eur-lex.europa.eu/LexUriSe rv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0156:0157:EN:PDF (18.12.2009)
APA AKILLI E (2010). Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci. , 35 - 54.
Chicago AKILLI ERMAN Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci. (2010): 35 - 54.
MLA AKILLI ERMAN Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci. , 2010, ss.35 - 54.
AMA AKILLI E Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci. . 2010; 35 - 54.
Vancouver AKILLI E Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci. . 2010; 35 - 54.
IEEE AKILLI E "Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci." , ss.35 - 54, 2010.
ISNAD AKILLI, ERMAN. "Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci". (2010), 35-54.
APA AKILLI E (2010). Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci. Uluslararası Hukuk ve Politika, 6(24), 35 - 54.
Chicago AKILLI ERMAN Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci. Uluslararası Hukuk ve Politika 6, no.24 (2010): 35 - 54.
MLA AKILLI ERMAN Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci. Uluslararası Hukuk ve Politika, vol.6, no.24, 2010, ss.35 - 54.
AMA AKILLI E Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci. Uluslararası Hukuk ve Politika. 2010; 6(24): 35 - 54.
Vancouver AKILLI E Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci. Uluslararası Hukuk ve Politika. 2010; 6(24): 35 - 54.
IEEE AKILLI E "Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci." Uluslararası Hukuk ve Politika, 6, ss.35 - 54, 2010.
ISNAD AKILLI, ERMAN. "Laeken zirvesinden Lizbon Antlaşması'na:Anayasalaşamayan anayasallaşma süreci". Uluslararası Hukuk ve Politika 6/24 (2010), 35-54.