Yıl: 2022 Cilt: 15 Sayı: 58 Sayfa Aralığı: 2104 - 2147 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29228/Joh.62122 İndeks Tarihi: 07-08-2022

OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920)

Öz:
Tanzimat dönemi Osmanlı taşra reformlarını somut olarak görebilmenin en iyi yolu, uygulama alanlarına ve uygulayıcılarına bakmaktır. 1871’den sonra büyük oranda şekillenen vilayet, sancak, kaza ve nahiye düzeyindeki idarî teşkilat ve bunların başındaki mülkî amirlerle yürütülen bu sürecin başarı düzeyini belirleyen önemli etkenlerden birisi de hiç şüphesiz taşra idarecileridir. Buradan hareketle, 1870-1920 yılları arasında Malatya sancağına bağlı olan Akçadağ kazası özelinde devletin reformlarının yansımaları izlenebilmektedir. Elli yıllık periyotta meydana gelen idarî gelişmelere paralel olarak Akçadağ kazasında merkezden atanan otuz beş kaymakam görev yapmıştır. Vilayet ve sancak düzeyinde olduğu üzere, kaza idaresinde de sıklıkla yaşanan görevden ayrılma ve göreve başlamalar doğal olarak idarî istikrarsızlığı da beraberinde getirmiştir. Bunun bir sebebi kaymakamların idarî yönden ortaya koyduğu zafiyetler ve şahsi sorunlar iken öteki sebebi yereldeki vatandaşlarca iletilen şikâyetlerin sebep olduğu soruşturmalardır. Kaymakamlara idarî yönden kaza idare meclisi ile birlikte nâib, mal müdürü, tahrirat kâtibi, nüfus memuru, sandık emini ve telgraf memuru gibi diğer görevliler eşlik etmişlerdir. Kaymakamların idarî açıdan verdikleri kararlarda, yetişme tarzları ve idarî tecrübeleri büyük öneme haizdir. Bundan dolayı önceki görevleri, doğum tarihleri, eğitim durumları, atama ve yer değiştirme usulleri ile emeklilik, maaş, soruşturma ve ceza gibi gelişmeleri birçok açıdan detayları ile birlikte ele alınmıştır. Dönemin sonunda konumunu koruyan Akçadağ, Malatya’nın bir kazası olarak Cumhuriyet’e intikal etmiştir. Bu statüsünü günümüzde de devam ettirmektedir.
Anahtar Kelime:

District Administration Structure and Managers in the Late Ottoman Period: The Case of Akçadağ District (1870-1920)

Öz:
The best way to see the Tanzimat-Era Ottoman provincial reforms concretely is to look at their application areas and implementers. Undoubtedly, one of the important factors determining the level of success of this process, which was carried out with the administrative organization at the level of province, sanjak, district and township, which was shaped to a large extent after 1871, and the civil chiefs at the head of them, is undoubtedly the provincial administrators. From this point of view, the reflections of the reforms of the state can be observed in the Akçadağ district, which was connected to the Malatya sanjak between 1870-1920. In parallel with the administrative developments that took place in the fifty-year period, thirty-five district governors appointed from the center served in the Akçadağ district. As in the province and sanjak level, leaving the duty and taking office frequently in the district administration naturally brought along administrative instability. One reason for this is the administrative weaknesses and personal problems revealed by the district governors, while the other reason is the investigations caused by the complaints made by the local citizens. The district governors were accompanied administratively by other officials such as the district administrative council, the naib, the property manager, the registration clerk, the civil registry officer, the ballot box trustee and the telegraph officer. In the administrative decisions of the district governors, their upbringing and administrative experience are of great importance. For this reason, his previous duties, birth dates, educational status, appointment and relocation procedures, and developments such as retirement, salary, investigation and punishment are discussed in detail in many aspects. Akçadağ, which preserved its position at the end of the period, was transferred to the Republic as a district of Malatya. It maintains this status even today.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Sadaret Mektubî Kalemi Mühimme Evrakı (A.MKT. MHM.), 552/2; 678/2; 682/8; 685/32; 685/45; 685/70.
 • Bâb-ı Âli Evrak Odası Tasnifi (BEO.), 41/3067; 172/12844; 208/15547; 409/30621; 655/49071; 869/65131; 909/68122; 1707/128020; 3045/22831; 3401/255018; 3521/264021; 4396/329675;4420/331463; 4451/333792; 4455/334093; 4460/334456; 4489/336632; 4495/337068; 4597/344703; 4616/346162; 4621/346549.
 • Dâhiliye Nezâreti İdârî Kısım Belgeleri (DH. İD.), 183/13; 183/42.
 • Dâhiliye Nezâreti Mektûbî Kalemi Belgeleri (DH. MKT.), 190/78; 229/70; 831/85; 874/9; 1177/55; 1196/17; 1313/82; 1336/46; 1367/32; 1487/41;1709/68;1715/31;1729/15; 1731/94;1746/63; 1854/28; 1889/57; 1915/108; 1936/39; 2052/6; 2058/63; 2064/55; 2338/28; 2345/3; 2349/116; 2420/97; 2446/35; 2491/57;2498/103;2547/1; 2583/12; 2638/23.
 • Dâhiliye Nezâreti Sicill-i Ahvâl Defterleri (DH. SAİDd.), 1/676; 3/932; 4/142; 4/502; 10/431; 10/769; 10/981; 18/249; 76/43; 76/183; 93/391; 95/157; 96/163; 107/113; 112/459; 113/449; 150/213; 150/277.
 • Dâhiliye Nezâreti Şifre Kalemi Belgeleri (DH. ŞFR.), 55/209; 253/91; 481/126; 522/52; 626/155; 645/75; 656/119; 657/70.
 • Dâhiliye Nezâreti Tesrî-i Muamelât ve Islâhat Komisyonu Muamelât (DH.TMIK.M.), 1/7.
 • Hariciye Nezâreti Tahrirat (HR. TH.), 165/47.
 • İrâde Dâhiliye (İ.DH), 606/42216; 781/63510; 824/66395; 826/66538; 882/70353; 967/76421; 1074/84274; 1175/91899; 1184/92634; 1223/95731; 1228/96144; 1262/99141; 1270/99856; 310/39; 1324/32; 1334/59; 1338/35; 1348/16; 1349/11; 1373/35; 1390/21; 1400/4; 1421/18; 1426/26; 1439/4; 1470/17; 1470/75; 1471/69; 1481/18; 1496/44; 1507/20; 1515/59.
 • İrâde Hususi (İ. HUS.), 72/11.
 • İrâde Tekaüd Sandığı (İ. TKS.), 6/39;11/26.
 • İrâde Şûrâ-yı Devlet (İ.ŞD), 63/3692; 83/4906.
 • Maârif Nezâreti Mektûbî Kalemi (MF. MKT.), 460/7.
 • Meclis-i Vâlâ (MVL.), 646/109.
 • Şûrâ-yı Devlet (ŞD.), 636/13; 911/47; 987/52; 1014/41; 1081/90; 1106/77; 1456/40; 1459/43;1459/46; 1459/51; 1460/38; 1463/3; 1467/7; 1500/6; 2496/2; 2501/36; 2523/1; 2598/26; 2942/60; 3054/64.
 • Yıldız Perakende Arzuhal ve Jurnaller (Y. PRK. AZJ.), 23/46.
 • Yıldız Perakende Askeri Marûzât (Y. PRK. AS.), 71/33.
 • Yıldız Sadâret Hususi Marûzât (Y. A. HUS.), 246/25; 279/4; 339/31.
 • Yıldız Mütenevvî Marûzât Evrakı (Y. MTV.), 76/81; 219/28.
 • Yıldız Perakende Umûm Vilayetler Tahriratı (Y. PRK. UM.), 33/71.
 • SDA (Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye), H.1285 (M. 1867-1868); H.1286 (M.1869/1870); H.1287 (M.1870/1871).
 • SVM (Sâlnâme-i Vilâyet-i Ma’mûratü’l-azîz ), H.1301 (M.1883-1884); H.1302 (M.1884-1885); H.1305 (M.1887-1888); H.1307 (M.1889-1890);
 • H.1310 (M.1892-1893); H.1312 (M.1894-1895); H.1325 (M.1907-1908).
 • SVD (Sâlnâme-i Vilâyet-i Diyarbekir), H. 1286 (M.1869-1870) – H.1300 (M.1883) arası salnameler.
 • TCDS (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sâlnâmesi), 1924-1925, Matbaa-i Amire, İstanbul 1926; 1926-27, Matbuat Müdüriyeti Umumi, İstanbul 1927; 1927-28, Matbuat Müdüriyeti Umumi, İstanbul 1928; 1928-29, Matbuat Müdüriyeti Umumi, İstanbul 1929.
 • Akman, E. (2021). Siverek, Şehir, Mekân ve İnsan. Çizgi Kitabevi.
 • Aksın, A. (2019). Osmanlı Döneminde Harput’un (Ma’muratü’l-aziz) İdari
 • Yapısı. A. Aksın, Y. Haykır ve F. Yıldırım (Ed.), Tarih Yolunda Bir Ömür Ergün Öz Akçora Armağanı içinde (Cilt I) (s.397-408).Hiper Yayın.
 • Coğrafi, Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Tarihi Yönleriyle Malatya 1996. Malatya Valiliği Yayınları.
 • Cuinet, V. (1891). La Turquie D’Asie (Geographie Administrative Statistique Descriptive et Raisonnee de Chaque Province de L’asıe – Mineure) (Cilt II). Paris.
 • Çadırcı, M. (1997). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı. TTK Yayınları.
 • Çetinkaya, M. A. (1968-69). Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (1860- 1923) (Cilt 3). Mars Matbaası.
 • Davison, R. H. (1997). Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform (Cilt I). (Osman Akınhay, Çev.).Papirüs Yayınevi.
 • Diyarbakır Salnameleri 1286-1323(1869-1905) (Cilt I-II-III). Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
 • Doğru, H. (1995). XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Düstûr. Tertip I (Cilt I). Defa-i Sânîye. İstanbul Matbaa-i Amire. 1282.
 • Engelhardt (1999). Tanzimat ve Türkiye. Kaknüs Yayınları.
 • Ertaş, M. Y. (2012). Tanzimat Döneminde Beşiri Kaza Müdürlüğü. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 25-36.
 • Göğebakan, G. (2002). XVI. Yüzyılda Malatya Kazası (1516-1560). Malatya Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Işık, A. (1998). Malatya (1830-1919). Kurtiş Matbaacılık.
 • İnalcık, H. (2018). Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi. İsam Yayınları.
 • Karagöz, M. (2003). XVII. ve XVIII. Asırlarda Malatya Kazası (1650- 1750). Karizma Yayınları.
 • Karagöz, M. (2021). Tanzimat’tan cumhuriyet’e taşra teşkilatında malatya (1839- 1924). İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 238-275. https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.999941
 • Kılıç, S. K. (2005). 1864 vilayet nizâmnâmesi’nin tuna vilayetinde uygulanması ve mithat paşa. Tarih Araştırmaları Dergisi, 24(37), 99-111. https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000198
 • Kırmızı, A. (2007). Abdülhamid’in Valileri-Osmanlı Vilayet İdaresi 1895- 1908. Klasik Yayınları.
 • Ortaylı, İ. (2008). Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi. Cedit Neşriyat.
 • Ortaylı, İ. (2010). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. Timaş Yayınları.
 • Ürkmez, N. (2019). 1896-1897 Akçadağ Dümüklü Hadisesi. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 64, 337-354. https://doi.org/10.14222/Turkiyat4093
 • Seyitdanlıoğlu, M. (1996). Yerel Yönetim Metinleri (VI): 1871 Vilayet Nizâmnâmesi ve Getirdikleri. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 5(5), 89- 103.
 • Torun, F. S. (2012). Osmanlı Taşra İdaresinin Yeniden Yapılanma Süreci (1842- 1876). Karadeniz Araştırmaları, 32, 81-97.
 • URL-1 http://akcadag.gov.tr/tarih Erişim tarihi: 05.02.2022.
 • URL-2 http://www.hekimhan.gov.tr/genel-bilgi Erişim tarihi: 04.04.2022
 • Yapıcı, S. (2014). Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Malatya (1869-1908). Malatya Kitaplığı Yayınları.
 • Zürcher, E. J. (2000). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (7.Baskı). İletişim Yayınları.
APA TEKDAL D (2022). OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920). , 2104 - 2147. 10.29228/Joh.62122
Chicago TEKDAL Danyal OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920). (2022): 2104 - 2147. 10.29228/Joh.62122
MLA TEKDAL Danyal OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920). , 2022, ss.2104 - 2147. 10.29228/Joh.62122
AMA TEKDAL D OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920). . 2022; 2104 - 2147. 10.29228/Joh.62122
Vancouver TEKDAL D OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920). . 2022; 2104 - 2147. 10.29228/Joh.62122
IEEE TEKDAL D "OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920)." , ss.2104 - 2147, 2022. 10.29228/Joh.62122
ISNAD TEKDAL, Danyal. "OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920)". (2022), 2104-2147. https://doi.org/10.29228/Joh.62122
APA TEKDAL D (2022). OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920). Tarih Okulu Dergisi, 15(58), 2104 - 2147. 10.29228/Joh.62122
Chicago TEKDAL Danyal OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920). Tarih Okulu Dergisi 15, no.58 (2022): 2104 - 2147. 10.29228/Joh.62122
MLA TEKDAL Danyal OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920). Tarih Okulu Dergisi, vol.15, no.58, 2022, ss.2104 - 2147. 10.29228/Joh.62122
AMA TEKDAL D OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920). Tarih Okulu Dergisi. 2022; 15(58): 2104 - 2147. 10.29228/Joh.62122
Vancouver TEKDAL D OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920). Tarih Okulu Dergisi. 2022; 15(58): 2104 - 2147. 10.29228/Joh.62122
IEEE TEKDAL D "OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920)." Tarih Okulu Dergisi, 15, ss.2104 - 2147, 2022. 10.29228/Joh.62122
ISNAD TEKDAL, Danyal. "OSMANLI SON DÖNEMİNDE KAZA İDARE YAPISI VE İDARECİLERİ: AKÇADAĞ KAZASI ÖRNEĞİ (1870-1920)". Tarih Okulu Dergisi 15/58 (2022), 2104-2147. https://doi.org/10.29228/Joh.62122