Yıl: 2022 Cilt: 0 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 265 - 293 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 16-08-2022

YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340)

Öz:
Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (ETCK) olduğu üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda da (TCK) Yabancı Devletlerle İlişkilere karşı çeşitli suçlara yer verilmiştir. Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç, Yabancı Devlet Bayrağına Hakaret ve Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç gibi. Çalışmada bu suçlardan, TCK madde 340’ta yer alan suç incelenecektir. TCK’da, devlete karşı suç olarak düzenlenen bu suç, “birden çok hukuki yararı koruyan bir suçtur. Suçun faili herkes olabilir. Suçun mağduru ise yabancı devlet başkanıdır. Suçun konusu ve hareket unsuru, işlenen suça göre değişiklik göstermektedir, çünkü kanunda özel bir suçun işlenmesinden değil, herhangi bir suçun işlenmesinden bahsedilmektedir. İşlenen suçun şikâyete tabi olması durumunda, soruşturma ve kovuşturma yapılması, “yabancı devletin şikâyeti” şeklindeki karşılıklılık koşuluna bağlı tutulmuştur.
Anahtar Kelime:

OFFENCES AGAINST THE HEAD OF A FOREIGN STATE (Turkish Penal Code Article 340)

Öz:
Various offenses Against Relations with Foreign Countries are regulated under Turkish Penal Code (hereinafter TCK), just as they were regulated within the abrogated Turkish Penal Code (hereinafter ETCK). Such as Offences Against the Head of a Foreign State, Offences Against the Flag of a Foreign State and Offences Against the Representative of a Foreign State. In the study, among these crimes, the crime regulated in Article 340 of the Turkish Penal Code will be examined. This crime, which is regulated as a crime against the state in the TCK, is a crime that protects more than one legal benefit. The perpetrator of the crime can be anyone. The victim of the crime is the foreign head of state. The subject of the crime and the actus reus of the crime is varies according to the crime committed, because the law mentions commit of any crime, not commit of a certain crime. If the investigation and prosecution of the act committed is subject to an official complaint, investigation and prosecution is subject to the condition of reciprocity in the form of “complaint by a foreign state”.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ARSLAN Çetin / AZİZAĞAOĞLU Bahattin, Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Asil Yayıncılık, Ankara, 2004.
 • ARTUK M. Emin / GÖKCEN Ahmet / ALŞAHİN M. Emin / ÇAKIR Kerem, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 15. bası, Adalet, Ankara, 2021.
 • BEKAR Elif, Objektif Cezalandırılabilme Koşulları ve Bu Koşullar Bağlamında Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Suçlar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017.
 • CENTEL Nur / ZAFER Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 18. bası, Beta, İstanbul, 2020.
 • DONAY Süheyl, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Beta, İstanbul, 2007. Enclopedia di Dritto, C: XII, Milano.
 • EREM Faruk, Türk Ceza Kanunu Şerhi, C: II, Seçkin, Ankara, 1993.
 • ERSOY Uğur, “Türk ve Alman Ceza Hukukunda Yabancı Devletlere Karşı İşlenen Suçlar”, CHD, s. 35, 2017, ss. 25-87.
 • FIANDACA Giovanni / MUSKO Enzo, Dritto Penale, Parte Speciale, c: I, Bologna, 1993.
 • GÖZÜBÜYÜK A. Pulat, Alman, Fransız, İsviçre ve İtalyan Ceza Kanunlarıyla Mukayeseli Türk Ceza Kanunu Açıklaması, c: II, Bs. 4, Kazancı Yayımları, İstanbul, 1980.
 • HAFIZOĞULLARI Zeki / ÖZEN Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler- Millete ve Devlete Karşı Suçlar, 1. bası, US-A Yayıncılık, Ankara, 2016.
 • KUNTER Nurullah, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. bası, Beta, İstanbul, 1989.
 • MAJNO, Ceza Kanunu Şerhi-Türk ve İtalyan Ceza Kanunları Şerhi, c: II, Yargıtay Yayımları, Ankara, 1978.
 • ÖZBEK Veli Özer, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Anlamı, 4. bası, Seçkin, Ankara, 2010.
 • ÖZEK Çetin, Devlet Başkanına Karşı Suçlar, İÜHF Yayını, İstanbul, 1970.
 • ÖZGEN Eralp, “Sermaye Piyasası Kanunu’nun 49. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na Tanınan Başvurma Yetkisinin Talep ve Şikâyet Kavramları Bakımından Değerlendirilmesi, Cumhuriyet Savcılarının Takdir Yetkisi”, SPK 15. Yıl Sempozyumu, SPK Yayınları, Ankara, 1998.
 • ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 17. bası, Seçkin, Ankara, 2021.
 • SAVAŞ Vural / MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık, Türk Ceza Kanunu’nun Yorumu, c. II, 2. bası, Seçkin, Ankara, 1998.
 • SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 13. bası, Yetkin, Ankara, 2020.
 • YENİDÜNYA A. Caner / İÇER Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet, Ankara, 2016.
 • YENİSEY Feridun / NUHOĞLU Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. bası, Seçkin, Ankara, 2021.
 • YENİSEY Feridun / PLAGEMANN Gottfried, Alman Ceza Kanunu, Beta, İstanbul, 2009.
 • YILMAZ Ejder, Hukuk Sözlüğü, 5. bası, Yetkin Kitabevi, Ankara, 1996.
APA Evik A (2022). YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340). , 265 - 293.
Chicago Evik Ali Hakan YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340). (2022): 265 - 293.
MLA Evik Ali Hakan YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340). , 2022, ss.265 - 293.
AMA Evik A YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340). . 2022; 265 - 293.
Vancouver Evik A YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340). . 2022; 265 - 293.
IEEE Evik A "YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340)." , ss.265 - 293, 2022.
ISNAD Evik, Ali Hakan. "YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340)". (2022), 265-293.
APA Evik A (2022). YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340). Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 0(1), 265 - 293.
Chicago Evik Ali Hakan YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340). Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 0, no.1 (2022): 265 - 293.
MLA Evik Ali Hakan YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340). Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.0, no.1, 2022, ss.265 - 293.
AMA Evik A YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340). Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 0(1): 265 - 293.
Vancouver Evik A YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340). Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 0(1): 265 - 293.
IEEE Evik A "YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340)." Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 0, ss.265 - 293, 2022.
ISNAD Evik, Ali Hakan. "YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ (Türk Ceza Kanunu Madde 340)". Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2022), 265-293.