Yıl: 2022 Cilt: 31 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 57 - 66 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17942/sted.810667 İndeks Tarihi: 19-08-2022

Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki

Öz:
Amaç: Bu araştırma, yaşlı evlerinde kalan yaşlı bireylerde fiziksel aktivite ile düşme davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla plandı. Yöntem: Tanımlayıcı/ilişkiyi arayıcı tipte planlanan bu araştırma 01.09.2018-31.10.2018 tarihleri arasında, Eskişehir/Merkez’de bulunan T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 4 yaşlı evinde yürütüldü. Araştırmada veriler “Birey Tanıtım Formu”, “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi- Kısa Formu (IPAQ-KISA)” ve “Yaşlılar için Düşme Davranışları Ölçeği (YDDÖ)” kullanılarak toplandı. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi, IBM Statistical for Social Science (SPSS) 20.0 paket programı ile yüzdelik testler, Shapiro Wilk’s, Mann- Whitney U Testi, Kruskal-Wallis H Testi ve Ki Kare yöntemleri kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel önemlilik %95 güven aralığında, p <0,05 değeri kriter olarak kabul edildi. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 78 ± 8,6 yıl, %51,7’si kadın, %88,3’ü bekar, %55’i ise ilkokul mezunudur. Katılımcıların %75’inin en az bir kronik hastalığının olduğu, %78,3’ünün düzenli olarak ilaç kullandığı saptanmıştır. Katılımcıların IPAQ-KISA formundan almış oldukları puan ortalaması 6057,47 ± 1962,85’dir. YDDÖ puan ortalaması ise 2,96 ± 0,34’dür. Ölçek alt boyutlarından en yüksek puan 3,31 ± 0,49 ile “bilişsel uyum”, en düşük puan 2,25 ± 1,32 ile “telefona yetişme” alt boyutundan alınmıştır. İki ölçek arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmış olup, IPAQ-KISA puanı arttıkça YDDÖ puanının düştüğü, düşme riskinin arttığı görülmüştür (p < 0,038). Sonuç: Bu araştırmada yaşlı evinde kalan bireylerde cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, kronik hastalık ve ilaç kullanımı varlığı, uyku kalitesi yorumu gibi bazı sosyodemografik/tıbbi özelliklerin düşme davranışlarını etkilediği, fiziksel aktivite ile düşme davranışları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

The Relationship Between Physical Activity and Falling Behaviour of Elderly Individuals Staying in Nursing Home

Öz:
Objectives: This research was planned to reveal the relationship between physical activity and falling behaviors in elderly people living in the homes for the elderly. Methods: This research, which is planned as descriptive/relationship-seeking type, was conducted between 01.09.2018-31.10.2018 in Eskişehir/Merkez by T.C. Ministry of Labour, Social Services and Family. It was conducted in 4 elderly homes. In the study, the data were collected by using the "Individual Information Form", "IPAQ Short Form-International Physical Activity Questionnaire Short Form" and "Falls Behavioural Scale (FAB)". The analysis of the data obtained from the research was evaluated using the IBM Statistical for Social Science (SPSS) 20.0 package program, percentile tests, Shapiro Wilk's, Mann-Whitney U Test, Kruskal- Wallis H Test and Chi-Square methods. Statistical significance was at the 95% confidence interval, and a p value of <0.05 was accepted as the criterion. Results: The average age of the individuals participating in the study is 78 ± 8.6 years, 51.7% are women, 88.3% are single and 55% are primary school graduates. It was determined that 75% of the participants had at least one chronic disease and 78.3% of them used drugs regularly. The average score of the participants in the IPAQ-SHORT form is 6057.47 ± 1962.85. The FAB score is 2.96 ± 0.34. Among the subscales of the scale, the highest score was taken from “cognitive adjustment” with 3.31 ± 0.49 and the lowest score was from “reaching on the phone” with 2.25 ± 1.32. A negative relationship was found between the two scales, and as the IPAQ-SHORT score increased, it was observed that the FAB score decreased and the risk of falling increased (p <0.038). Conclusion: In this study, it has been determined that some sociodemographic/medical characteristics such as gender, marital status, education level, presence of chronic disease and drug use, interpretation of sleep quality affect fall behaviors, and there is a relationship between physical activity and falling behaviours in individuals staying in the elderly home.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Özcan G, ALPARSLAN G (2022). Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki. , 57 - 66. 10.17942/sted.810667
Chicago Özcan Gizem,ALPARSLAN Guler Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki. (2022): 57 - 66. 10.17942/sted.810667
MLA Özcan Gizem,ALPARSLAN Guler Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki. , 2022, ss.57 - 66. 10.17942/sted.810667
AMA Özcan G,ALPARSLAN G Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki. . 2022; 57 - 66. 10.17942/sted.810667
Vancouver Özcan G,ALPARSLAN G Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki. . 2022; 57 - 66. 10.17942/sted.810667
IEEE Özcan G,ALPARSLAN G "Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki." , ss.57 - 66, 2022. 10.17942/sted.810667
ISNAD Özcan, Gizem - ALPARSLAN, Guler. "Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki". (2022), 57-66. https://doi.org/10.17942/sted.810667
APA Özcan G, ALPARSLAN G (2022). Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 31(1), 57 - 66. 10.17942/sted.810667
Chicago Özcan Gizem,ALPARSLAN Guler Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 31, no.1 (2022): 57 - 66. 10.17942/sted.810667
MLA Özcan Gizem,ALPARSLAN Guler Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.31, no.1, 2022, ss.57 - 66. 10.17942/sted.810667
AMA Özcan G,ALPARSLAN G Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2022; 31(1): 57 - 66. 10.17942/sted.810667
Vancouver Özcan G,ALPARSLAN G Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2022; 31(1): 57 - 66. 10.17942/sted.810667
IEEE Özcan G,ALPARSLAN G "Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki." STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 31, ss.57 - 66, 2022. 10.17942/sted.810667
ISNAD Özcan, Gizem - ALPARSLAN, Guler. "Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Fiziksel Aktiviteleri ile Düşme Davranışları Arasındaki İlişki". STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 31/1 (2022), 57-66. https://doi.org/10.17942/sted.810667