Yıl: 2022 Cilt: 0 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 218 - 229 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 19-08-2022

12-Malatya ili ağzında pekiştirme

Öz:
Ağız, bir yazı sahası içerisinde il, ilçe ve köylerde konu şma esnasında kullanılan farklı fonetik ve morfolojik özelliklere sahip dil kollarıdır. Günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kültürel zenginliğimize ait olan ağızlarımız kaybolmaya başlamıştır. Sözlü geleneğimize ait olan bu kültürel zenginliklerimizin kalıcılığını sağlamak ancak onun üzerinde yapılacak çal ışmalarla mümkündür. Pekiştirme sözlü ve yaz ılı anlatımda sözün gücünü arttırmaya, ifade edilen kavram ın anlamını güçlendirmeye veya bir kavrama di kkat çekmeye yarayan unsurlardır. Anadolu ağızlarında pekiştirmeye ait unsurların tespit edilmesi ve dilimize ait zenginliklerin ortaya ç ıkarılması gerekmektedir. Bu doğrultuda araştırmada Malatya ili ağzında yer alan peki ştirme unsurları tespit edilmeye çal ışılmıştır. Çalışmada tarama yöntemi esas al ınmıştır. Araştırmanın bulgularını elde edebilmek için Malatya İli Ağzı kitabı incelenerek bu eserlerdeki pekiştirme olduğu dü şünülen kısımlar bağlamlar içinde fişlenmiştir. Malatya ili ağzı ses bilgisi özellikleri bakımından Batı Grubu ağızlarının genel özelliklerini taşımakta, bu grup içinde de yedinci alt grubun özellikleri ile örtüşmektedir. Yap ılan çalışmada peki ştirme “Seslerle Yapılan Pekiştirme, Eklerle Yapılan Pekiştirme, Kelimelerle Yapılan Pekiştirme, Söz Dizimiyle Pekiştirme” olmak üzere dört ana başlıkta incelenerek sözün etkisini arttıran, sözü belirginleştiren pekiştirme unsurları Malatya ili ağızlarında tespit edilmiş ve kullanımları üzerinde durulmuştur. Ayrıca araştırma sonucunda elde edilen veriler tablo ve grafik şeklinde ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonucunda Malatya ili ağzının zenginliği ortaya konulmuş ve konu araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Reinforcement in Malatya province dialect

Öz:
Dialects are language branches with different phonetic and morphological features used during speech in provinces, districts and villages within a writing field. Today, depending on the development of technology, our dialects, which belong to our cultural richness, have begun to disappear. It is only possible to ensure the permanence of these cultural riches, which belong to our oral tradition, by working on it. Reinforcement is the elements that increase the power of the word in oral and written expression, strengthen the meaning of the expressed concept or draw attention to a concept. It is necessary to determine the elements of reinforcement in Anatolian dialects and to reveal the richness of our language. In this direction, the reinforcement elements in the mouth of Malatya province were tried to be determined in the research. The study was based on the scanning method. In order to obtain the findings of the research, the Malatya Province Dialect book was examined and the parts that were thought to be reinforcement in these works were recorded within the contexts. The dialect of Malatya province has the general characteristics of the Western Group dialects in terms of phonetic features, and it overlaps with the features of the seventh subgroup within this group. In the study, reinforcement was examined under four main headings: "Reinforcement with Sounds, Reinforcement with Suffixes, Reinforcement with Words, Reinforcement with Syntax", and reinforcement elements that increase the effect of the word and make the word clear have been identified in the dialects of Malatya province and their usage has been emphasized. In addition, the data obtained as a result of the research are presented in the form of tables and graphics. As a result of the research, the richness of the dialect of Malatya province was revealed and the subject was brought to the attention of researchers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Buluç, S. (1942). Anadolu Ağızları Bibliyografyası. Türkiyat Mecmuası, 7-8, 327-333.
  • Demir, N. (2002). Ağız terimi üzerine. Türkbilig, (4), 105-116.
  • Gülseren, C. (2000). Malatya İli Ağızları (İnceleme - Metinler - Sözlük ve Dizinler). Ankara: TDK Yayınları.
  • Hengirmen, M. (1999). Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri, Engin Yay., Ankara.
  • Karahan, L. (1996). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (Vol. 630). Türk Dil Kurumu.
  • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kavramlar, İlkeler, Terimeler, Nobel Yayın Dağıtım, 10. Baskı, Ankara.
  • Korkmaz, Z. (1975). Anadolu A ğızları Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar. TDAY, 143-172.
  • Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü (Vol. 575). Türk Dil Kurumu.
  • Korkmaz, Z. (2003). Türkiye türkçesi grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Üstüner, A. (2003). Türkçede pekiştirme. Elazığ: Fırat Üniversitesi Basımevi.
APA BAHSI B (2022). 12-Malatya ili ağzında pekiştirme. , 218 - 229.
Chicago BAHSI BAHTIYAR 12-Malatya ili ağzında pekiştirme. (2022): 218 - 229.
MLA BAHSI BAHTIYAR 12-Malatya ili ağzında pekiştirme. , 2022, ss.218 - 229.
AMA BAHSI B 12-Malatya ili ağzında pekiştirme. . 2022; 218 - 229.
Vancouver BAHSI B 12-Malatya ili ağzında pekiştirme. . 2022; 218 - 229.
IEEE BAHSI B "12-Malatya ili ağzında pekiştirme." , ss.218 - 229, 2022.
ISNAD BAHSI, BAHTIYAR. "12-Malatya ili ağzında pekiştirme". (2022), 218-229.
APA BAHSI B (2022). 12-Malatya ili ağzında pekiştirme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 0(26), 218 - 229.
Chicago BAHSI BAHTIYAR 12-Malatya ili ağzında pekiştirme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 0, no.26 (2022): 218 - 229.
MLA BAHSI BAHTIYAR 12-Malatya ili ağzında pekiştirme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.26, 2022, ss.218 - 229.
AMA BAHSI B 12-Malatya ili ağzında pekiştirme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2022; 0(26): 218 - 229.
Vancouver BAHSI B 12-Malatya ili ağzında pekiştirme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2022; 0(26): 218 - 229.
IEEE BAHSI B "12-Malatya ili ağzında pekiştirme." RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 0, ss.218 - 229, 2022.
ISNAD BAHSI, BAHTIYAR. "12-Malatya ili ağzında pekiştirme". RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 26 (2022), 218-229.