Yıl: 2021 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 225 - 246 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33417/tsh.992007 İndeks Tarihi: 22-08-2022

Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri

Öz:
Pandemi süreci, bir sağlık sorunu gibi görünmekle beraber çok boyutlu sosyoekonomik etkileri derinleştiren birçok soruna yol açmıştır. Her ne kadar ekonomik açıdan çeşitli önlemler alınsa da bazı bireylerin ve ailelerin iş/gelir kaybı yaşaması dolayısıyla pandeminin sonuçlarından diğer gruplara oranla daha çok etkilendiği gözlenmiştir. Bu çalışma, pandemi sürecinde iş/gelir kaybı yaşayan bireylerin karşılaştığı zorlukları, aile üyeleri arasındaki rol ve sorumlulukları, bireylerin baş etme pratiklerini ve haklara erişim süreçlerini keşfetmek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yapılan bu araştırmada fenomenolojik bir yaklaşım benimsenmiştir. Araştırma öznelerine amaçlı örnekleme ve kartopu örneklem türü çerçevesinde ulaşılmıştır. Bu kapsamda yarı-yapılandırılmış formlar aracılığıyla 24 özne ile (16 erkek, 8 kadın) derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler, Nvivo 12 nitel veri analizi programıyla tematik olarak analiz edilmiş ve araştırma sorusuna paralel olarak beş temada ele alınmıştır. Sonuç olarak pandeminin yarattığı ekonomik zorluklar, psikolojik ve sosyal zorlukları tetikleyerek bu zorlukların katlanmasına neden olmuştur. Ayrıca pandemi toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini pekiştirmiş ve derinleştirmiştir. Öte yandan ekonomik düzenlemelere, koruma önlemlerine ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerde yetersizlik, adaletsizlik, kontrolsüzlük ve denetimsizlik vurguları öne çıkmıştır. Pandemide iş/gelir kaybı yaşayan bireylerin biyo-psiko-sosyal ve ekonomik açılardan korunması için gerçekleştirilecek müdahalelerin hak temelli ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek şekilde yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelime: COVID-19 pandemisi zorluklar ve gereksinimler iş ve gelir kaybı toplumsal cinsiyet hak temelli yaklaşım

Changing Lives During the Pandemic: Job and Income Losses, Roles and Responsibilities, Challenges and Coping Experiences

Öz:
Whilst the pandemic seems like a health issue, it has caused many problems that deepen the multidimensional socio-economic impact. Although states have taken various economic measures, it has been observed that some individuals and families are more affected by the impact of the pandemic than other groups due to the loss of jobs/income. This study was conducted to explore the difficulties faced by individuals who lost their jobs/income during the pandemic, roles and responsibilities among family members, coping practises of individuals and access to rights. This study adopted a phenomenological approach using a qualitative research method. Subjects were reached through purposive and snowball sampling. In this context, in-depth interviews were conducted with 24 subjects (16 men, eight women) using semi-structured forms. The interviews were thematically analysed using the Nvivo 12 programme for qualitative data analysis based on five themes parallel to the research question. As a result, the economic difficulties caused by the pandemic triggered and multiplied psychological and social difficulties, causing them to multiply. In addition, the pandemic reinforced and deepened gender inequalities. On the other hand, inadequacy, injustice and lack of control were at the forefront of economic regulations, protective measures and assessments about the future. Interventions to protect individuals who have lost their jobs or income due to the pandemic should be carried out in terms of biopsychosocial and economic aspects, based on rights and ensuring gender equality.
Anahtar Kelime: COVID-19 pandemic challenges and needs job and income loss

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acartürk, Z.C. ve Uygun, E. (2021). COVID-19’un Türkiye’de psikolojik sorunlara etkisi ve kendi kendine yardım ve fazlası müdahalesi içinde geliştirilmiş, “stres zamanlarında önemli olanı yapmak: resimli bir kılavuz” kitabının fizibilite çalışması. COVID-19 ve Toplum. Ankara: TÜBİTAK. Erişim Linki: covid_19_ve_toplum_salginin_sosyal_beseri_ve_ekonomik_etkileri_sorunlar_ve_cozumler. pdf (tubitak.gov.tr) Erişim Tarihi: 10.08.2021.
 • Aşkın, R., Bozkurt, Y. ve Zeybek, Z. (2020). Covid-19 pandemisi: psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.
 • Ausín, B., González-Sanguino, C., Castellanos, M. Á. ve Muñoz, M. (2020). Gender-related differences in the psychological impact of confinement as a consequence of COVID-19 in Spain. Journal of Gender Studies, 1-10.
 • Bavel, J.J.V., Baicker, K., Boggio, P.S. et al. Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nat Hum Behav 4, 460–471 (2020). DOİ:10.1038/s41562- 020-0884-z.
 • Bohoslavsky, J.P. (2020). COVID-19 Economy vs Human Rights: A Misleading Dichotomy. Erişim Linki: https://www.hhrjournal.org/2020/04/covid-19-economy-vs-human-rights-a- misleadingdichotomy/ Erişim Tarihi: 13.05.2020.
 • Braun, V., ve Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
 • Broche-Pérez, Y., Fernández-Fleites, Z., Jiménez-Puig, E., Fernández-Castillo, E., ve RodríguezMartin, B. C. (2020). Gender and Fear of COVID-19 in a Cuban Population Sample. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-9
 • Buckler, A., Chamberlain, L., Stutchbury, K. ve Hedge, C. (2020), Minimising „Distance‟ in Distance Learning Programmes During a Global Health Crisis: Framing an İnternational Education Response to COVID-19. UKFIET, Erişim Linki: https://www.ukfiet.org/2020/minimisingdistance-indistance-learning-programmes-during-a-global-health-crisis-framinganinternational-education-response-to-covid-19/ Erişim Tarihi: 10.08.2021.
 • Collins, C., Landivar, L. C., Ruppanner, L., ve Scarborough, W. J. (2020). COVID-19 and the gender gap in the work hours. Gender Work Organ. 1-12. https://doi.org/10.1111/gwao.12506.
 • Creswell, J. W. (1994). Research design: Qualitative and quantitative approaches. Sage.
 • Çabuk Kaya, N., Çelik, K., Çakıroğlu Çevik, A. ve Ural, H. (2021). Gençlerin COVID-19 Salgını ile Baş Etme Stratejilerinin Farklı Dinamikleri. COVID-19 ve Toplum. Ankara: TÜBİTAK. Erişim Linki: covid_19_ve_toplum_salginin_sosyal_beseri_ve_ekonomik_etkileri_sorunlar _ve_cozumler.pdf (tubitak.gov.tr) Erişim Tarihi: 10.08.2021.
 • Çelik, A. (2020). İnsan hakları ve sendikal haklar. Erişim Linki: http://madenis.org.tr/tr/doc-dr-azizcelik-42/insan-haklari-ve-sendikal-haklar-71.html Erişim Tarihi: 21.12.2020.
 • Deloitte Türkiye. (2020). COVID-19: Çalışanlara ve Çalışma Hayatına Olası Etkileri. Erişim Linki: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/human- capital/covid-19- calisanlara-ve-calisma-hayatina-olasi-etkileri.pdf (Erişim Tarihi: 13.05.2020).
 • Demir, İ. (2020). Kovid-19 salgının seyri ve Türkiye ekonomisi. İçinde, ULİSA12: Kovid19 (Koronavirüs) Salgınının Ekonomik Etkileri, 1. (ss. 7-16).
 • Derin Yoksulluk Ağı. (2020). Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Haklara Erişim Araştırması: Yerel Yönetimlere Kriz Dönemi Sosyal Destek Programları için Öneriler. Erişim Linki: https://derinyoksullukagi.org/wp-content/uploads/2020/11/Pandemi-doneminde-derinyoksulluk-ve-haklara-erisim-arastirmasi-Yerel-Yonetimlere-Kriz-Donemi-Sosyal-Destek.pdf Erişim Tarihi: 13.05.2021.
 • Duran, M. S. ve Acar, M. (2020). Bir virüsün dünyaya etkileri: Covid-19 pandemisinin makroekonomik etkileri. International Journal of Social and Economic Sciences, 10 (1), 54- 67.
 • Human Rights Watch (HRW). (2020). COVID-19: A Human Rights Checklist. Erişim Linki: https://www.hrw.org/news/2020/04/14/covid-19-human-rights-checklist Erişim Tarihi: 13.05.2020.
 • International Labour Organization (ILO). (2020a). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Second edition, Updated estimates and analysis, Erişim Linki: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf Erişim Tarihi: 13.05.2021.
 • International Labour Organization (ILO). (2020b). Resources on Gender equality. Erişim Linki: https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimi-nation/gender-equality/facet/lang-- en/nextRow--10/index.htm. Erişim Tarihi: 13.05.2021.
 • Kalaylıoğlu, Y. (2020). Türkiye’de COVID-19 Etkilerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi. Erişim Linki: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/73989_rgaexecutivesumma ryturkish.pdf adresinden alındı." Erişim Tarihi: 13.05.2021.
 • Kedzia, D. (2020). COVID-19 and Economic, Social and Cultural Rights. Global Campus of Human Rights. Erişim Linki: https://gchumanrights.org/preparedness/article-on/covid-19-andeconomic-social-and-cultural-rights.html. Erişim Tarihi: 13.05.2021.
 • Khan, M.M. (2020). The new SARS-CoV2 virus and the Rapid Transmission of COVID-19 cases: Implications for Health and Economic Wellbeing. İçinde, ULİSA12: Kovid-19 (Koronavirüs) Salgınının Ekonomik Etkileri, 1. (ss. 17-23).
 • Kümbetoğlu, B. (2015). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam.
 • Nassif-Pires L., de Lima Xavier L., Masterson T., Nikiforos M. ve Rios-Avila F. (2020). Pandemic of inequality. The Public Policy Brief Series. The Levy Economics Institute of Bard College, No. 149.
 • Öcalan, S. ve Üzar-Özçetin, Y. S. (2020). COVID-19 Pandemisi sürecinde ruminasyon ve ruh sağlığına etkileri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 17(4):354-8.
 • Öztürk, İ., Akalın, S., Özgüner, İ., ve Şakiroğlu, M. (2020). Covid-19 salgınının ve karantinanın psikolojik etkileri. Turkish Studies, 15(4), 885-903.
 • Panchal, N., Kamal, R., Orgera, K., Cox, C., Garfield, R., Hamel, L. ve Chidambaram, P. (2021). The implications of COVID-19 for Mental Health And Substance Use. Kaiser family foundation, 21.
 • Posel, D., Oyenubi, A. ve Kollamparambil, U. (2021). Job loss and mental health during the COVID19 lockdown: Evidence from South Africa. PloS one, 16(3), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249352
 • Ribet, L. (2020). How will the pandemic change urban life? LSE COVID-19 Blog.
 • Selçuk, O., Gencer, T. E. ve Karataş, Z. (2021). Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin COVID-19 salgını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin tutumları ile psikolojik sağlamlıklarının incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32 (3), 967-994. DOI: 10.33417/tsh.931255
 • Suryahadi, A., Al Izzati, R. ve Suryadarma, D. (2020). Estimating the impact of Covid-19 on poverty in Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 56:2, 175-192, DOI: 10.1080/00074918.2020.1779390
 • Türk Nöropsikiyatri Derneği. (2020). COVID-19 Salgınında Ruhsal Sorunlar ve Baş Etme Yolları. Erişim Linki: https://turknoropsikiyatri.org/126-covid-19-salgnnda-ruhsal-sorunlar-vebaetme-yollar-pandemi-nedir-ve-pandeminin-ruhsal-etkileri-nelerdir.html Erişim Tarihi: 13.05.2020.
 • UNDP. (2020). Gender Based Violence and COVID-19. Erişim Linki: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/undp-genderGBV_and_COVID-19.pdf Erişim Tarihi: 13.05.2020.
 • UN Women. (2020). Issue brief: COVID-19 and ending violence against women and girls. Erişim linki: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19- and-ending-violence-against-women-and-girls Erişim Tarihi: 10.08.2021
 • Uysal Kolaşin, G., Hızıroğlu Aygün, A. ve Köksal, S. (2021). COVID-19 Pandemisinde işgücü piyasası, gelir kayıpları ve hane içi üretim. COVID-19 ve Toplum. Ankara: TÜBİTAK. Erişim Linki: covid_19_ve_toplum_salginin_sosyal_beseri_ve_ekonomik_etkileri_sorunlar_ve_cozumler. pdf (tubitak.gov.tr) Erişim Tarihi: 10.08.2021
 • World Bank. (2020). Gender and COVID-19 (Coronavirus) Erişim Linki: https://www.worldbank.org/en/topic/gen-der/brief/gender-and-covid-19-coronavirus. Erişim Tarihi: 10.08.2021
 • Yorulmaz R., ve Kaptan, S. (2020). Kovid-19 ile mücadele sürecinde maliye politikalarının rolü. İçinde, ULİSA12: Kovid-19 (Koronavirüs) Salgınının Ekonomik Etkileri, 1. (ss. 24-30).
APA FIRAT E, Gencer T, Albayrak H, Selcuk O, Demiröz F (2021). Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri. , 225 - 246. 10.33417/tsh.992007
Chicago FIRAT ENGIN,Gencer Tahir Emre,Albayrak Hande,Selcuk Ozan,Demiröz Filiz Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri. (2021): 225 - 246. 10.33417/tsh.992007
MLA FIRAT ENGIN,Gencer Tahir Emre,Albayrak Hande,Selcuk Ozan,Demiröz Filiz Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri. , 2021, ss.225 - 246. 10.33417/tsh.992007
AMA FIRAT E,Gencer T,Albayrak H,Selcuk O,Demiröz F Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri. . 2021; 225 - 246. 10.33417/tsh.992007
Vancouver FIRAT E,Gencer T,Albayrak H,Selcuk O,Demiröz F Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri. . 2021; 225 - 246. 10.33417/tsh.992007
IEEE FIRAT E,Gencer T,Albayrak H,Selcuk O,Demiröz F "Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri." , ss.225 - 246, 2021. 10.33417/tsh.992007
ISNAD FIRAT, ENGIN vd. "Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri". (2021), 225-246. https://doi.org/10.33417/tsh.992007
APA FIRAT E, Gencer T, Albayrak H, Selcuk O, Demiröz F (2021). Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 1(1), 225 - 246. 10.33417/tsh.992007
Chicago FIRAT ENGIN,Gencer Tahir Emre,Albayrak Hande,Selcuk Ozan,Demiröz Filiz Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri. Toplum ve Sosyal Hizmet 1, no.1 (2021): 225 - 246. 10.33417/tsh.992007
MLA FIRAT ENGIN,Gencer Tahir Emre,Albayrak Hande,Selcuk Ozan,Demiröz Filiz Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.1, no.1, 2021, ss.225 - 246. 10.33417/tsh.992007
AMA FIRAT E,Gencer T,Albayrak H,Selcuk O,Demiröz F Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2021; 1(1): 225 - 246. 10.33417/tsh.992007
Vancouver FIRAT E,Gencer T,Albayrak H,Selcuk O,Demiröz F Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2021; 1(1): 225 - 246. 10.33417/tsh.992007
IEEE FIRAT E,Gencer T,Albayrak H,Selcuk O,Demiröz F "Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri." Toplum ve Sosyal Hizmet, 1, ss.225 - 246, 2021. 10.33417/tsh.992007
ISNAD FIRAT, ENGIN vd. "Pandemide Değişen Yaşamlar: İş ve Gelir Kayıpları, Rol ve Sorumluluklar, Zorluklar ve Baş Etme Deneyimleri". Toplum ve Sosyal Hizmet 1/1 (2021), 225-246. https://doi.org/10.33417/tsh.992007