Yıl: 2010 Cilt: 65 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1 - 22 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü

Öz:
Türkiye 1980 sonrası dönemde uluslararası göçlerin uğrak yeri olmuştur ve olmaya da devametmektedir. Bu göçler içerisinde Batılı ülkelere geçmek amacıyla Türkiye’yi geçiş yeri olarak kullanmakisteyenler, sığınmacılar, yerleşmek için gelenler, çalışmak için gelenler ve insan ticareti mağdurlarını görmekmümkündür. Bu çalışmada, kaçak işgücü göçleri konu edilmekte ve bu göçleri Türkiye’ye çeken nedenleraraştırılmaktadır. Türkiye’ye yönelik kaçak işgücü göçleri, 1980 sonrası dönemde uygulamaya konulanekonomi politikalarının işgücü piyasalarında yol açtığı dönüşümlerle ilişkilendirilerek açıklanmayaçalışılmaktadır.
Anahtar Kelime: kayıt dışı istihdam göçmen olarak yerleşme kaçak işçi göçmenler esnek vize uygulaması

Konular: Uluslararası İlişkiler

İllegal labour immigration to Turkey

Öz:
Turkey has to become a destination for international migrants since 1980s. We can specify differentimmigrant groups such as those who come to pass western countries, asylum seekers, those who wish to stay,those who hope to gain a job and victims of human trafficking. This paper focus on illegal labour immigrationand investigates the pull factors which attract illegal immigrant workers to Turkey. The study explains thecorrelation between impacts of export-oriented industrialization policy on labour market and illegal labourimmigration to Turkey.
Anahtar Kelime: immigrants flexible visa regime informal employment immigration illicit worker

Konular: Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akpınar, Taner (2009), Türkiye’ye Yönelik Düzensiz Göçler ve Göçmenlerin İnşaat Sektöründe Enformel İstihdamı (Doktora Tezi) (Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Baldwin-Edwards, Martin (1999), “Where Free Markets Reign: Aliens in the Twilight Zone,” Baldwin-Edwards, Martin ve Joaquin Arango (eds.), Immigrants and the Informal Economy in Southern Europe (London: Frank Cass Publishers): 1-15.
 • Boratav, Korkut (2005a), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002 (9.Baskı) (Ankara: İmge Kitabevi).
 • Boratav, Korkut (2005b), 1980’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm (2.Baskı) (Ankara: İmge Kitabevi).
 • Boratav, Korkut, Yeldan A. Erinç, Ahmet H. Köse (2000), Globalization, Distribution and Social Policy: Turkey, 1980-1998, Working Paper No. 20 (New York: CEPA Working Paper Series).
 • Castles, Stephen (2004), “Why Migration Policies Fail,” Ethnic and Racial Studies, 27/2: 205-227.
 • Collyer, Michael (2005), “When Do Social Networks Fail to Explain Migration? Accounting for the Movement of Algerian Asylum-Seekers to the UK,” Journal of Ethnic and Migration Studies, 31/4: 699-718.
 • Cornelius, Wayne A. ve Takeyuki, Tsuda (2004), “Controlling Immigration: The Limits of Government Intervention,” Cornelius, Wayne A., Tsuda, Takeyuki, Martin, Philip L. VE James F. Hollifield) Controlling Immigration - A Global Perspective (Stanford – California: Stanford University Pres): 3-48.
 • Çelik, Nihal (2005), Immigrant Domestic Women Workers in Ankara and İstanbul (Master Thesis) (Ankara: The Graduate School of Social Science, Middle East Technical University).
 • ÇSGB (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) (2004), Kayıtdışı İstihdam ve Yabancı Kaçak İşçi İstihdamı, Yayın No: 116 (Ankara: ÇSGB).
 • ÇSGB (2008), Yabancıların İzinsiz Çalışmasının Önlenmesi Teftiş Projesi Genel Değerlendirme Raporu, İş Teftiş Kurulu Yayın No: 25 (Ankara: ÇSGB).
 • Dağdelen, Görkem (2008), Changing Labour Market Positions and Workplace Interactions of Irregular Moldovan Migrants: The Case of Textile/Clothing Sector in İstanbul, Turkey (Master Thesis) (Ankara: The Graduate School of Social Science, Middle East Technical University).
 • DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) (2004), “DİSK’in Kayıtdışı İstihdamla İlgili Görüşleri,” Kayıtdışı İstihdam ve Yabancı Kaçak İşçi İstihdamı (Ankara: ÇSGB): 75-76.
 • Djajić, Slobodan (2001), “Illegal Immigration Trends, Policies and Economic Effects,” International Migration - Trends, Policies and Economic Impact, Slobodan Djajic (ed.), (London and New York: Routledge): 137-161.
 • DPT (T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı) (2004), “DPT’nin Kayıtdışı İstihdam ve Yabancı Kaçak İşçi İstihdamı Sorununa Bakışı,” Kayıtdışı İstihdam ve Yabancı Kaçak İşçi İstihdamı (Ankara: ÇSGB): 50-55.
 • Ege, Gamze (2002), Foreign Domestic Workers in Turkey: A new Form of Trafficking in Turkey? (Master Thesis) (Ankara: The Graduate School of Social Science, Middle East Technical University).
 • EGM (T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü) (2001), Dünya’da ve Türkiye’de Yasadışı Göç (Ankara: EGM Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı).
 • Engels, Friedrich (1974), İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu (İstanbul: Gözlem Yayınları) (Çev.: Oktay Emre).
 • Erder, Sema (2007), “Yabancısız Kurgulanan Ülkenin Yabancıları,” F. Aylan Arı (der.), Türkiye’de Yabancı İşçiler - Uluslararası Göç, İşgücü ve Nüfus Hareketleri (İstanbul: Derin Yayınları): 1-82.
 • FEV (Friedrich Ebert Vakfı) (1995), Türkiye’de Yabancı Kaçak İşçilik (İstanbul: Gürtaş Ofset).
 • Gençler, Ayhan (2002), “Yabancı Kaçak İşçilik Gerçeği ve Türkiye Örneği,” TÜHİS, 17/3: 28-46.
 • Hazine Müsteşarlığı (2004), “Hazine Müsteşarlığı’nın Kayıtdışı İstihdam ve Yabancı Kaçak İşçi İstihdamı Sorununa Bakışı,” Kayıtdışı İstihdam ve Yabancı Kaçak İşçi İstihdamı (Ankara: ÇSGB): 49-50.
 • Hollifield, James F. (2004), “Migration and International Relations: The Liberal Paradox”, Entzinger, Han, Martiniello, Marco ve Catherine Wihtol De Wenden (eds.), Migration Between States and Markets (Aldershot: Ashgate): 3-18.
 • İçduygu, Ahmet (2003), “Irregular Migration in Turkey,” Migration Research Series, No. 12, (Geneva: International Organization for Migration).
 • İçduygu, Ahmet (2004), Türkiye’de Kaçak Göç (İstanbul: İstanbul Ticaret Odası).
 • Karadeniz, Oğuz, (1999), “Türkiye’de Yabancı Kaçak İşçilik,” Türk-İş Yılığı, 1: 416-428.
 • Kaşka, Selmin (2006), The New International Migration and Migrant Women in Turkey: The Case of Moldovan Domestic Workers, MiReKoc (Migration Research Program at the Koç University) Research Projects 2005-2006, (İstanbul: Koç University)
 • Keser, Hakan (2003), “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı Işığında Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı ve Yabancı Kaçak İşçilik,” Kamu-İş, 7/2: 2-48.
 • Koç, Yıldırım (1998), 100 Soruda Türkiye’de İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi (İstanbul: Gerçek Yayınevi).
 • Koç, Yıldırım (1999), Türkiye’de Yabancı Kaçak İşçilik, No: 26 (Ankara: Türk-İş).
 • Köse, Ahmet Haşim ve Ahmet Öncü (1998), “Dünya ve Türkiye ekonomisinde Anadolu İmalat Sanayii: Zenginleşmenin mi Yoksa Yoksullaşmanın mı Eşiğindeyiz?,” Toplum ve Bilim, 77: 135-159.
 • Köse, Ahmet Haşim ve Yeldan Erinç (1998), “Dışa Açılma Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dinamikleri: 1980-1997,” Toplum ve Bilim, 77: 45-68.
 • Köse, Ahmet Haşim ve Yeldan Erinç (1999), “Makroekonomik Politikalar Açısından Türkiye Emek Piyasasının Çözümlenmesi,” Bulutay, Tuncer (ed.), Türkiye İşgücü Piyasası ile İlgili Yükler ve Politikalar, İstihdam ve Eğitim Projesi İşgücü Piyasası Bilgisi (TOR 6), (20 Mart 1998), (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü): 157-183.
 • Kümbetoğlu, F. Belkıs (2005), “Enformelleşme Süreçlerinde Genç Göçmen Kadınlar ve Dayanışma Ağları,” Folklor/Edebiyat, 11/ 41: 5-25.
 • Lordoğlu, Kuvvet (2005), “Türkiye’de Yabancıların Kaçak Çalışması ve Bu Çalışmaya İlişkin Bir Araştırma,” Toplum ve Bilim, 102: 103-127.
 • Massey, Douglas S. ve Edward J. Taylor (2004), “Introduction”, Massey, Douglas S. ve J. Edward Taylor (eds.), International Migration – Prospects and Policies in a Global Market (New York: Oxford University Pres): 1-12.
 • Miller, Mark J. (2001), “The Sanctioning of Unauthorized Migration and Alien Employment,” Kyle, David ve Rey Koslowski (eds.), Global Human Smuggling – Comparative Perspectives (Baltimore – London: The Johns Hopkins Unversity Press): 318-336.
 • Narlı, Nilüfer (2002), “Transit Migration and Human Smuggling in Turkey: Preliminary Findings from the Field Work,” Turkish Review of Middle East Studies, 13: 157-185.
 • Narlı, Nilüfer (2003), “Illegal Migrant Labour Force in Turkey,” Turkish Review of Middle East Studies, 14: 27-43.
 • ÖZ-GIDA İŞ (Öz-Gıda İş Sendikası) (1993), “Nataşalardan Sonra İvanlar,” Öz-Gıda İş Dergisi, 1/1: 18-26.
 • Şenses, Fikret (1994), “Labour Market Response to Structural Adjustment and Institutional Pressures: The Turkish Case,” METU Studies in Development, 21/3: 405-448.
 • Şenses, Fikret (1996), “Structural Adjustment Policies and Employment in Turkey,” New Perspectives on Turkey, 15: 65-93.
 • Şenyapılı, Tansı (2000), “Enformel Sektörde Değişen İlişkiler,” Bulutay, Tuncer (ed.), Enformel Kesim I, İstihdam ve Eğitim Projesi İşgücü Piyasası Bilgisi (TOR6) (29 Mayıs 1998) (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü): 85-118.
 • TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) (2004), “TİSK’in Kayıtdışı İstihdamla İlgili Görüşleri,” Kayıtdışı İstihdam ve Yabancı Kaçak İşçi İstihdamı (Ankara: ÇSGB): 55-65.
 • Toksöz, Gülay (2007), “Informal Labour Markets and the Need for Migrant Workers: The Case of Turkey from a Comparative Perspective,” Berggren, Erik, Likić-Brborić, Branka, Toksöz, Gülay ve Nicos Trimikliniotis (eds.), Irregular Migration, Informal Labour and Community: A Challenge for Europe (Maastricht: Shaker Publishing): 183-198.
 • TÜİK (T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu) (2009), “Hanehalkı İşgücü İstatistikleri,” Haber Bülteni, 38.
 • TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) (2004), “Türk-İş’in Kayıtdışı İstihdamla İlgili Görüşleri,” Kayıtdışı İstihdam ve Yabancı Kaçak İşçi İstihdamı, (Ankara: ÇSGB): 65-74.
 • UN (United Nations) (2004), World Economic and Social Survey: International Migration (New York: Department of Economic and Social Affairs).
 • Ünal, Bayram (2004), “The New Patterns and the State: Construction of Illegality for Immigrants in İstanbul,” Entzinger, Han, Martiniello, Marco ve Catherine Withol De Wenden (eds.), Migration Between States and Markets (Burlington: Ashgate): 65-80.
 • Ünlütürk, Çağla (2008), “Ev Hizmetlerinin Küreselleşmesi: Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar,” Türkiye İşçi Sınıfı ve Emek Hareketi Küreselleşiyor mu?, 3.Sınıf Çalışmaları Sempozyumu (İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı-SAV/Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi-TÜSAM): 233-248.
 • Yeldan, Erinç (2006), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi – Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, (12.Baskı) (İstanbul: İletişim Yayınları).
 • Yentürk, Nurhan (1997), Türk İmalat Sanayiinde Ücretler, İstihdam ve Birikim (İstanbul: Friedrich Ebert Stiftung).
 • Yorgun, Sayım ve Abdülkadir Şenkal (2005), “Illegal Mobilization of Labour: The Effects of Illegal Migration and Unauthorized Foreign Workers on The Turkish Labour Market,” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Toker Dereli’ye Armağan Özel Sayısı, 55/1: 191- 220.
 • Yükseker, H. Deniz (2003), Laleli-Moskova Mekiği - Kayıtdışı Ticaret ve Cinsiyet İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayınları).
APA AKPINAR T (2010). Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü. , 1 - 22.
Chicago AKPINAR Taner Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü. (2010): 1 - 22.
MLA AKPINAR Taner Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü. , 2010, ss.1 - 22.
AMA AKPINAR T Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü. . 2010; 1 - 22.
Vancouver AKPINAR T Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü. . 2010; 1 - 22.
IEEE AKPINAR T "Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü." , ss.1 - 22, 2010.
ISNAD AKPINAR, Taner. "Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü". (2010), 1-22.
APA AKPINAR T (2010). Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(3), 1 - 22.
Chicago AKPINAR Taner Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65, no.3 (2010): 1 - 22.
MLA AKPINAR Taner Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.65, no.3, 2010, ss.1 - 22.
AMA AKPINAR T Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2010; 65(3): 1 - 22.
Vancouver AKPINAR T Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2010; 65(3): 1 - 22.
IEEE AKPINAR T "Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü." Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65, ss.1 - 22, 2010.
ISNAD AKPINAR, Taner. "Türkiye'ye yönelik kaçak işgücü göçü". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65/3 (2010), 1-22.