Yıl: 2022 Cilt: 33 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 776 - 798 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33417/tsh.1033046 İndeks Tarihi: 24-08-2022

Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri

Öz:
Hükümlülük, yalnızca hakkında hapis cezasına karar verilen bireyi değil ailesini de yakından etkilemektedir. Bireyin “hükümlü” olması sebebi ile çeşitli sorunlar yaşayan aileler, yaşadıkları sorunlar ile baş edebilmek için çeşitli stratejiler geliştirmektedirler. Bu çalışmada, ailelerin hükümlülük sonrasında yaşadıkları sorunlar ile baş etme stratejilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Niteliksel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada fenomenolojik yaklaşımdan yararlanılmış ve araştırmanın katılımcılarına amaçlı örneklem yoluyla ulaşılmıştır. Eşi hükümlü olan ve halihazırda ceza infaz kurumunda bulunan 17 hükümlü eşi (14 kadın, 3 erkek) ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş ve ailelerin baş etme biçimleri (i) psikososyal, (ii) ekonomik ve (iii) infaz sürecinden kaynaklanan sorunlar olmak üzere üç alt başlık altında ele alınmıştır. Katılımcıların eşlerine duydukları sevginin ve özellikle çocuk sahibi oldukları için güçlü durmaları gerektiğine yönelik inançlarının güçlü bir motivasyon kaynağı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca ailelerin şükretme ya da dini inanca sığınma yolu ile bu süreci atlatmaya çalıştığı, aileden ve sosyal çevreden destek almaya çalıştıkları, hükümlülük durumunun, yaşanan damgalanma ve sosyal dışlanma karşısında genelde çevreden gizlendiği ya da ailelerin bir kısmının durumun gizlenmesi amacı ile taşındığı/göç ettiği görülmektedir. Ekonomik sorunları erkek katılımcılara göre daha ağır şartlarda deneyimleyen kadın katılımcılar, bu süreçte, eşlerinin hüküm giymesinin ardından ellerindeki kıt kaynaklarla yetinmeye çalışmakta, öncesinde çalışmayanlar iş yaşamına dahil olmakta, eşlerinin ya da kendi kök ailelerinin desteği ile veya sosyal yardımlar ile yaşamlarını sürdürmektedirler. Katılımcılar infaz sürecinden kaynaklı sorunlar ile baş etmek için ceza infaz kurumlarına ulaşım için alternatifler bulmakta ve çocukları infaz sürecindeki aramalar ve uygulamaların psikolojik etkilerinden korumaya çalışmaktadırlar. Aileler yaşanan sorunlarla baş edebilmek için genelde kendi kapasite ve koşulları doğrultusunda, duygusal odaklı baş etme stratejilerini benimsemekte ve profesyonel desteklere-hizmetlere erişim noktasında sorunlar yaşamaktadırlar.
Anahtar Kelime: Hükümlü aileleri psikososyal sorunlar ekonomik sorunlar infaz sürecinden kaynaklanan sorunlar baş etme stratejileri

Coping Strategies of the Family Members of Convicted People

Öz:
Conviction closely affects not only the individual for whom a prison sentence is given, but also his family. Families who experience various problems due to the fact that the individual is "convicted" develop various strategies to cope with the problems they experience. In this study, it is aimed to reveal the strategies of coping with the problems experienced by the families after conviction. In the research, in which the qualitative research method was used, the phenomenological approach was used and the participants of the research were reached through purposeful sampling. In-depth interviews were conducted with 17 convicted spouses (14 women, 3 men) whose husbands were convicted and who are currently in the penitentiary institution. The coping styles of families were discussed under three sub-headings: (i) psychosocial, (ii) economic and (iii) problems arising from the execution process. It was observed that the participants' love for their spouses and their belief that they should stand strong especially because they have children were a strong source of motivation. In addition, it is seen that families try to get through this process by expressing gratitude or taking shelter in religious belief, they try to get support from the family and social environment, the state of conviction is generally hidden from the environment in the face of stigma and social exclusion, or some of the families move/immigrate to hide the situation. Female participants, who experience economic problems under more severe conditions than male participants, try to make do with the scarce resources they have after their husbands are convicted, those who did not work before are included in business life, they continue their lives with the support of their spouses or their root families or with social assistance. In order to cope with the problems arising from the execution process, the participants find alternatives for transportation to the penitentiary institutions and try to protect children from the psychological effects of searches and practices during the execution process. In order to cope with the problems experienced, families generally adopt emotionally focused coping strategies in line with their own capacities and conditions, and they have problems in accessing professional support-services.
Anahtar Kelime: Family of convicted psychosocial problems economic problems problems arising from the execution process coping strategies

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, G , Demir, A , Görmez, D , Keser, İ . (2015). Aile ve Çocuk Suçluluğu İlişkisi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongre Kitabı. Erişim: 03.03.2021, https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbfd/issue/7893/103926.
 • Akgün, R., & Tezel, Z. (2017). Sessiz kurbanlar: Eşi cezaevinde olan kadınların psikososyal ve ekonomik durumlarının belirlenmesi-Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), 786-793.
 • Arditti, J., Lambert-Shute, J., & Joest, K. (2003). Saturday Morning at the Jail: Implications of Incarceration for Families and Children. Family Relations, 52 (3), 195–204.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 231-274.
 • Condry, R., & Scharff Smith, P. (2018). Prisons, Punishment, and the Family. Towards a New Sociology of Punishment?. Online: Oxford University Press.
 • Çamur Duyan, G., Acar, H., Baykara Acar, Y., & Karataş, K. (2007). Boşanmış Kadınların Yaşam Öyküleri ve Yoksullukla Baş Etme Biçimleri. Kriz Dergisi, 15 (1), 25-38.
 • Dickie, D. (2013). The Financial Impact of Imprisonment on Families. Edinburgh: Families Outside.
 • Doğan, B.K. (2021). Hükümlü Ailelerinin Yaşam Deneyimleri: Niteliksel Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.
 • Erbay, E. (2007). Çocukluklarında Küçük Sanayi İşletmelerinde Çalışmış Yetişkinlerin Bu Çalışma Sürecini Nasıl Yorumladıkları ve Çocuk İşçiliğine Bakışları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.
 • Farrington , D., & Murray, J. (2005). Parental imprisonment: effects on boys’ antisocial behaviour and delinquency through the life-course. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46 (12), 1269–1278.
 • Folkman, S., & Moskowitz, J. (2004). Coping: Pitfalls and Promise. Annual Review of Psychology, 55, 745-774.
 • Giray Sözen, F., & Akdaş Mitrani, A. (2017). Bekleyen Çocuk: Anne ya da Babası Cezaevinde Olan Çocuklar Üzerine Bir Proje. İstanbul: TCYOV.
 • Goffman, E. (2014). Damga. Ankara: Heretik.
 • Guion, L., Diehl, D., & McDonald, D. (2011). Conducting an In-depth Interview. Gainesville: University of Florida IFAS Extension, Erişim: 12.03.2021, http://edis.ifas.ufl.edu/wc105.
 • Inwood, K., & Maxwell-Stewart, H. (2015). Prison and the history of the family. The History of the Family, 20 (2), 159-162.
 • Karataş, K. (2015). “Mağdurlar İçin Sosyal Destek Hizmetleri” Uluslararası Mağdur HaklarıSempozyumu 30-31 Ekim 2014, (Editörler: Muhittin Özdemir, Murat Binici ve diğerleri) Ankara: Mağdur Hakları Daire Başkanlığı Yayın No: 01.
 • Kinner, S., Alati, R., Najman, J., & Williams , G. (2007). Do Paternal Arrest and İmprisonment Lead to Child Behaviour Problems and Substance Use? A Longitudinal Analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48 (11), 1148–1156.
 • Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. USA: Springer.
 • Loucks, N. (2004). ‘Prison Without Bars’: Needs, Support, and Good Practice for Work with Prisoners’ Families. Edinburgh: Tayside Criminal Justice Partnership and Families Outside.
 • Martínez-Montilla, J., Amador-Marín, B., & Guerra-Martín, M. (2017). Family Coping Strategies And Impacts on Family Health: A Literature Review. Enfermería Global, 47, 592-604.
 • Merçil, İ. (2020). Neredeyse Mahpus: Mahpus Yakınları. Toplum ve Bilim, 154, 58-84.
 • Murray, L., & Murray, J. (2010). Parental incarceration, attachment and child psychopathology. Attachment & Human Development, 12 (4) 289-309.
 • Neuman, W. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. USA: Pearson Education Limited.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 323-343.
 • Rakodi, C. (1995). Poverty Lines or Household Strategies? HABITAT INTL., 19 (4), 407-426.
 • Reiners, G. (2012). Understanding the Differences between Husserl’s (Descriptive) and Heidegger’s (Interpretive) Phenomenological Research. Nursing & Care 1 (5), 1-5.
 • Robertson, O. (2007). The Impact of Parental Imprisonment on Children. Geneva: Quaker United Nations Office.
 • Rufaedah, A., & Putra, I. (2018). Coping with Stigma and Social Exclusion of Terror Convicts’ Wives in Indonesia: An Interpretative Phenomenological Analysis. The Qualitative Report, 23 (6), 1334-1346.
 • Touraut, C. (2012). L’expérience carcérale élargie: une peine sociale invisible. Criminologie, 52 (1): 19-36.
 • Turney, K., & Wildeman, C. (2014). Positive, Negative, or Null? The Effects of Maternal Incarceration on Children’s Behavioral Problems. Demography, 51 (3), 1041-1068.
APA DOĞAN B, KARATAŞ K (2022). Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri. , 776 - 798. 10.33417/tsh.1033046
Chicago DOĞAN Betül Kübra,KARATAŞ Kasım Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri. (2022): 776 - 798. 10.33417/tsh.1033046
MLA DOĞAN Betül Kübra,KARATAŞ Kasım Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri. , 2022, ss.776 - 798. 10.33417/tsh.1033046
AMA DOĞAN B,KARATAŞ K Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri. . 2022; 776 - 798. 10.33417/tsh.1033046
Vancouver DOĞAN B,KARATAŞ K Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri. . 2022; 776 - 798. 10.33417/tsh.1033046
IEEE DOĞAN B,KARATAŞ K "Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri." , ss.776 - 798, 2022. 10.33417/tsh.1033046
ISNAD DOĞAN, Betül Kübra - KARATAŞ, Kasım. "Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri". (2022), 776-798. https://doi.org/10.33417/tsh.1033046
APA DOĞAN B, KARATAŞ K (2022). Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 33(3), 776 - 798. 10.33417/tsh.1033046
Chicago DOĞAN Betül Kübra,KARATAŞ Kasım Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri. Toplum ve Sosyal Hizmet 33, no.3 (2022): 776 - 798. 10.33417/tsh.1033046
MLA DOĞAN Betül Kübra,KARATAŞ Kasım Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri. Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.33, no.3, 2022, ss.776 - 798. 10.33417/tsh.1033046
AMA DOĞAN B,KARATAŞ K Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2022; 33(3): 776 - 798. 10.33417/tsh.1033046
Vancouver DOĞAN B,KARATAŞ K Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2022; 33(3): 776 - 798. 10.33417/tsh.1033046
IEEE DOĞAN B,KARATAŞ K "Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri." Toplum ve Sosyal Hizmet, 33, ss.776 - 798, 2022. 10.33417/tsh.1033046
ISNAD DOĞAN, Betül Kübra - KARATAŞ, Kasım. "Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri". Toplum ve Sosyal Hizmet 33/3 (2022), 776-798. https://doi.org/10.33417/tsh.1033046