Yıl: 2010 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 511 - 536 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi

Öz:
Bu araştırmada öğretmenlerinin iş yaşamı kalitesi algılarının örgütsel bağlılık algılarını yordama derecesi belirlenmeye çalışılmıştır. Betimsel tarama modelindeki araştırmanın evrenini, Türkiye’deki kamu ve özel genel liselerde görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 17 ilde görev yapan 801 kamu ve özel genel lise öğretmeni oluşturmaktadır. Lise öğretmenlerin iş yaşam kalitesini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen İş Yaşamı Kalitesi Ölçeği, örgüte bağlılıklarını ölçmek amacıyla da Balay’ın (2000) geliştirdiği Örgütsel Bağlılık Ölçeği uygulanmıştır. Veri analizinde, regresyon analizi uygulanmıştır. Anlamlılık testlerinde $alpha$=.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırma sonucunda, iş yaşamı kalitesinin alt boyutlarıyla örgütsel bağlılığın uyum boyutu arasında negatif ilişki görülürken, özdeşleşme ve içselleştirme boyutları arasında pozitif bir ilişki görülmüştür. İş yaşamı kalitesi, örgütsel bağlılığın uyum boyutundaki varyansın %28’ini yordarken, özdeşleşme boyutundaki varyansın %63’ünü, içselleştirme boyutundaki varyansın ise %34’ünü yordamaktadır.
Anahtar Kelime: orta öğretim orta öğretim öğretmenleri öğretmen algılamaları örgütsel bağlılık iş yaşamı kalitesi

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Quality of work life and its relation to organizational commitment according to teachers in secondary schools

Öz:
Background. The thought of the quality of work life emerged in 1950’s and developed in Great Britain and USA. Later on this thought spread out to Norway, Netherlands, India and Japan. The concept of the quality of work life was firstly used in an international conferences organized by The Association of the Quality of Work Life in New York. The quality of work life was treated together with the concept of democratization in this conference. There has not been a consensus among the scholars in the field of organizational sociology on the definition of the quality of work life. However, the concept was previously used to imply the quality of the relationship between employees and work environment. At the same time quality of work life emphasizes on human sides in organizational life that is mostly forgotten part of the work. Purpose. This study aims to determine the perceptions of the public and private secondary school teachers on quality of work life, total life environment, secure and healthy work conditions, development of employee capacity, social responsibility, social integration, and democratic work environment, appropriate and fair wage. In addition, teachers’ commitment to their school is examined at compliance, identification and internalization dimensions and organizational commitment is tired to be regressed from the quality of work life. Moreover, to determine the perceptions of the public and private secondary school teachers, predictivity level of the quality of work life on organization commitment. Method. This is a descriptive survey and the population of the study composed of 84321 teachers working in public secondary schools and 8888 teachers working in private secondary schools in Turkey. Study sample comprises of 410 teachers of public secondary schools and 391 teachers of private secondary schools in 17 provinces. Multistage research sampling method was used in order to determine the research sample. In order to determine the quality of work life the secondary school teachers “The Quality of Work Life Scale” which was developed by the researcher and the Organizational Commitment Scale which was developed by Balay (2000) were used to collect data. During the process of data collection support from the Educational Research Support Program of Department of Educational Research and Development in Ministry of National Education was received. Support of copying, sending and receiving the instruments are provided by Department of Educational Research and Development. During the analysis of the data gathered by the research instruments the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program was used. To find out the percentages, frequencies, means and standard deviations simple descriptive analysis techniques; In order to determine predictivity level of the quality of work life on organization commitment Regression analysis technique was used. α=.05 was used as a cut of significance level. Findings. The main results of the study indicated that teachers working in private secondary schools appreciated their schools more positive on all dimensions of the quality of work life (total life environment, secure and healthy work conditions, development of employee capacity, social responsibility, social integration, and democratic work environment) than teachers working in public secondary schools. The results revealed a negative relationship between the dimensions of the quality of work life and the compliance dimension of organizational commitment. However, quality of work life positively correlated with identification and internalization dimensions of organizational commitment. Taking into account all the subdimensions of quality of work life, quality of work life predicts 28 percent of the compliance dimension; 63 percents of the identification dimension; and 34 percent of the internalization dimension of organizational commitment. Conclusions. Compliance dimension is the highest predicted democratic work environment and social integration. The results revealed a negative relationship between the dimensions of democratic work environment and social integration and the compliance dimension of organizational commitment. If democratic work environment and social integration are increase, teacher’s force compliance will be decrease. If social integration, social responsibility, democratic work environment, development of employee capacity, secure and healthy work conditions are increase in school, teacher’s internalization commitment will be increase. In addition to if teachers can receive enough salary for their services, internal commitment will increase.
Anahtar Kelime: organizational commitment quality of work life secondary school secondary school teachers teacher perceptions

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.
 • Balay, R. (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A. (1995). Örgütsel gelişme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Balcı, A. (1997). Sosyal bilimlerde araştırma; yöntem, teknik ve ilkeler (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Barker, J. D. (1986). influence of quality of work life variables on the retention and career satisfaction of science and mathematics teachers. Ph.D. Thesis. The University of Tennessee.
 • Beach, D. S. (1980). Personnel the management of people at work (4 th Edition). New York: Macmillan Publishing.
 • Beechem, M. H. (1985). An overview of quality of work life-quality circles in United States institutions of higher education (participative management, problemsolving groups, Japanese, employee involvement). Ph.D. Thesis. Michigan State University.
 • Bilgin, N. (1995). Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Bolduc, R. R. (2002). An analysis of the relationship between quality of work life and motivation for correctional services officers in the Montreal area. Ph.D. Thesis. McGill University (Canada).
 • Bragg, J. E., & Andrews, I. R. (1973). Participative decision making: An experimental study in a hospital. The Journal of Applied Behavioral Science. 6, p. 727-35.
 • Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. (9. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Camarata, M. R. M. (1997). An empirical investigation of the effects of quality of work life (QWL) and organizational citizen behavior (OCB) on service quality (SERVQUAL). Ph.D. Thesis. Virginia Commonwealth University.
 • Ceylan, A. ve Demircan, N. (2002). Çalışanların örgüte bağlılığı ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilere yönelik bir araştirma. İşletme Dergisi, İstanbul Üniversitesi Işletme Fakültesi, 31(1), 57-70.
 • Clugston, M. (2000). The mediating effects of multidimensional commitment on satisfaction and intent to leave. Journal of Organizational Behavior, 21(4), 477-486.
 • Coetzee, P. J. (1989). Participative management as co determinant of the quality of work life within the sa transport services. PhD Thesis, (Afrikaans text) University of Pretoria (South Africa).
 • Cornell, P. T. (1984). Conditions influencing job performance and quality of work life in a data entry task (industrial psychology, human factors). Ph.D. Thesis. The Pennsylvania State University.
 • Cummings, T. G. (1977). Improving productivity and quality of work life. New York: Praeger Publishers.
 • Cummings, T. G., & Worley, C. G. (1997). Organizational development and change. (6. Edition). South-Western: College publish.
 • Davis, L. E., & Trist, E. L. (1974). Improving the quality of working life: sociotechnical case studies. James O’toole (Ed.) Work and the quality of life resource papers for work in America (p.246-279). MIT Pres.
 • Deconinck, J.B., & Bachmann, D. P. (1994). Organizational commitment and turnover intentions of marketing managers. Journal of Applied Business Research, 10(3), 87-95.
 • Eaton, A. E., Gordan, M. E., & Kefe, J. H. (1992). The impact of quality of work life programs and grievance system effectiveness on union commitment. Industrial and Labor Relations Review, 45(3), 591.
 • Fields, M. W., & Thacker, J. W. (1992). Influence of quality of work life on company and union commitment. Academy Of Management Journal, 35(2), 439-450.
 • House, J. S. (1974). The effects of occupational stress on physical health. James O’toole (Ed.) Work and the quality of life resource papers for work in America (p.145-171). MIT Pres.
 • Igbaria, M., Parasuraman, S., & Badawy, M. K. (1994). Work experiences, job involvement, and quality of work life among information systems personnel. MIS Quarterly/June, 175-201
 • Katz, D., & Kahn, R. L. (1977). Örgütlerin toplumsal psikolojisi. (Çev. Halil Can, Y. Bayar). Ankara: TODAİ Yayınları.
 • Kuvaas, B. (2006). Work performance, affective commitment, and work motivation: The roles of pay administration and pay level. Journal of Organizational Behavior, 27, 365–385.
 • Lee, T. W., Ashford, S. J., Walsh, J. P., & Mowday, R. T. (1992). Commitment propensity, organizational commitment, and voluntary turnover: A longitudinal study of organizational entry processes. Journal of management, 18(1), 15-18.
 • Louis, K. S. (1998). Effects of teacher quality of work life in secondary schools on commitment and sense of efficacy. School Effectiveness and School Improvement, 9(1), 1-27.
 • Lum, L., Kervin, J., Clark, K., Reid, F., & Sirola, W. (1998). Explaining nursing turnover intent: Job satisfaction, pay satisfaction, or organizational commitment? Journal of Organizational Behavior, 19, 305-320.
 • Margolis, B. L. ve Kroes, W. H. (1974). Work and health of man. James O’toole (Ed.) Work and the quality of life resource papers for work in America (p.133- 145). MIT Pres.
 • Mayer, R. C. & Schoorman, F. D. (1998). Differentiating antecedents of organizational commitment: Attest of March and Simon’s Model. Journal of Organizational Behavior, 19, 15-28.
 • MEB, (2005). Milli eğitim istatistikleri. Ankara: MEB Yayınları.
 • Mowday, R. T., Koberg, C. S., & McArthur, A. W. (1984). The Psychology of the withdrawal process: A cross-validational Test of Mobley‘s Intermediate Linkages Model of Turnover in two samples. Academy of Management Journal, 27(1), 79-94.
 • Newstrom, J. W. & Davis, K. (1997). Organizational behavior human behavior at work (10. Edition). Mcgraw-Hill.
 • O’ReillyIII, C., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization an prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71(3), 492-499.
 • Shobe, R. E. (1983). Quality of work life as perceived by elementary school principals and by elementary school teachers. Ph.D. Thesis. Indiana State University.
 • Suzanne, E.J., Kerkstra, A., Van Der Zee, J. & Abu-Saad, H. H. (2001). Quality of working life and workload in home helped services. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 15(1), Mar 2001.
 • Thomas, T. C. (1974). Work and welfare. James O’toole (Ed.) Work and the quality of life resource papers for work in America (p. 379-395). MIT Pres.
 • Travis, P. H. (1995). Registered nurses' perceptions of leadership systems of nurse managers and quality of work life conditions and feelings in community-based health settings, Ed.D. Thesis. Spalding University.
 • Walton, R. E. (1972). How to counter alienation in the plant. Harvard Business Review, November–December, 50(6), 70-81.
 • Wyatt, T. A. & Wah, C. Y. (2001). Perceptions of QWL: A study of singaporean employees development. Research and Practice in Human Resource Management, 9(2), 59-76.
 • Yousuf, S. M. A. (1995). Quality of working life as a function of socio-technical system. New Delhi. Mittal publications.
APA ERDEM M (2010). Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi. , 511 - 536.
Chicago ERDEM MUSTAFA Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi. (2010): 511 - 536.
MLA ERDEM MUSTAFA Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi. , 2010, ss.511 - 536.
AMA ERDEM M Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi. . 2010; 511 - 536.
Vancouver ERDEM M Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi. . 2010; 511 - 536.
IEEE ERDEM M "Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi." , ss.511 - 536, 2010.
ISNAD ERDEM, MUSTAFA. "Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi". (2010), 511-536.
APA ERDEM M (2010). Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(4), 511 - 536.
Chicago ERDEM MUSTAFA Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 16, no.4 (2010): 511 - 536.
MLA ERDEM MUSTAFA Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.16, no.4, 2010, ss.511 - 536.
AMA ERDEM M Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2010; 16(4): 511 - 536.
Vancouver ERDEM M Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2010; 16(4): 511 - 536.
IEEE ERDEM M "Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16, ss.511 - 536, 2010.
ISNAD ERDEM, MUSTAFA. "Öğretmen algılarına göre liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla İlişkisi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 16/4 (2010), 511-536.