MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1717 - 1734 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24315/tred.803010 İndeks Tarihi: 01-09-2022

MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Teknoloji kullanımının etkileri müzik eğitiminde de kendisini göstermekte ve bu bağlamda mobil uygulamalara olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Müzik teorisi ve müziksel işitme odaklı mobil uygulamalar müzik eğitimi alanında önemli bir yer tutarken, bu uygulamaların mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin yanı sıra amatör olarak müzikle ilgilenen kişilerin de ilgisini çektiği görülmektedir. Bu araştırmada müzik teorisi ve müziksel işitme odaklı mobil uygulamaların içerik ve özellikleri bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tematik içerik analizi yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, birtakım ölçütler belirlenerek konuyla ilgili 64 uygulamaya ulaşılmıştır. Belirlenen mobil uygulamalar veri toplama aşamasında; bulundukları mobil işletim sistemi, amaçları, içerikleri, kullanıcı istatistiklerine yer verme durumları, dil seçenekleri ve ücretli olma durumları gibi özellikleri bakımından incelenmiştir. Sonuç olarak mobil uygulamalar içinde müziksel işitme odaklı olanların müzik teorisi odaklı olanlara göre daha fazla sayıda olduğu, bu uygulamalarda aralık çalışmalarının önemli bir yer tuttuğu ve uygulamaların çoğunda kullanıcı istatistiklerine yer verildiği ve genel olarak kapsamlı içerik sunan uygulamaların ücretli olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: müziksel işitme eğitimi müzik teorisi mobil uygulamalar müzik eğitimi müzik teknolojileri

THE EVALUATION OF MUSIC THEORY AND EAR-TRAINING BASED MOBILE APPLICATIONS IN TERMS OF THEIR CONTENTS

Öz:
The effects of using technology also shows its effects in music education and in this context, interest in mobile applications is increasing day by day. While music theory and ear training based mobile applications have an important place in music education, it is seen that these applications attract the attention of not only proffesional music education students but also amateur musicians. In this study, it was aimed to evaluate the mobile applications which based on the music theory and ear-training in terms of their content and features. Thematic content analysis method was used in the research and the total of 64 mobile applications were reached related to the subject by predetermined criteria. During the data collection, mobile applications were examined in terms of their mobile operating systems, purposes, contents, having statistical knowledge, language options and pricing. As a result, it was determined that among the examined mobile applications; there are more applications based on ear training than music theory, interval studies have an important place in these applications, and most of the applications have the feature of user statistical knowledge and are paid.
Anahtar Kelime: ear-training music theory mobil applications music eduction music technologies.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Başuğur, İ. D. (2009, Eylül). Müzik eğitiminde interaktif yazılımların kullanımı. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Samsun. Erişim adresi: http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/samsun/I_Basugur.pdf. (Erişim tarihi: 21/07/2020)
 • Başuğur, İ. D. (2016, Mayıs). Müzik eğitiminde simülasyon uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı I. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu Bildirisi, Ankara. Erişim adresi: https://www.academia.edu/42871115/M%C3%BCzik_E%C4%9Fitiminde_Sim%C3%BClasyon. (Erişim tarihi: 25/09/2020).
 • Beytemir, B. ve Delen, H. (2019, Nisan). Müzik eğitiminde teknoloji kullanım durumlarını inceleyen araştırmalar üzerine içerik analizi. Proceedings of V. International Human and Civilization Congress from Past to Future, Alanya. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/337593285_Muzik_Egitiminde_Teknoloji_Kullanim_Durumlarin i_Inceleyen_Arastirmalar_Uzerine_Icerik_Analizi#fullTextFileContent. (Erişim tarihi: 25/09/2020).
 • Canyakan, S. (2017, Eylül). Müzik eğitiminde teknolojik yönelimler. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi Bildirisi, Uşak. Erişim adresi: https://www.academia.edu/36675363/M%C3%BCzik_E%C4%9Fitiminde_Teknolojik_Y%C3%B6nelimle r. (Erişim tarihi: 25/09/2020).
 • Chen, C. W. J. (2015). Mobile learning: Using application Auralbook to learn aural skills. International Journal of Music Education, 33(2), 244-259,
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çeliktaş, H., Engür, D., Batu, L. ve Demirbatır, R.E. (2017, Mayıs). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin müziksel işitme/algılama becerilerinin bilgisayar destekli programlar aracılığıyla geliştirilmesi: Proje tanıtımı. 8. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu Bildirisi, Kütahya.
 • Güdek, B. (2018, Ekim). Müzik eğitiminde teknolojinin kullanılması: Ipad uygulamaları. 4. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildirisi, Bodrum. Erişim adresi: https://www.academia.edu/40268736/M%C3%BCzik_E%C4%9Fitiminde_Teknolojinin_Kullan%C4%B1l mas%C4%B1_Ipad_Uygulamalar%C4%B1. (Erişim tarihi: 25/09/2020).
 • Lehimler, E. (2018). The influence of online audition programs used in extracurricular auditory activities upon the musical auditory ability. International Online Journal of Educational Sciences, 10(3), 263-282.
 • Lesser, A. J. (2020). An investigation of digital game-based learning software in the elementary general music classroom. Journal of Sound and Music in Games, 1(2), 1-24.
 • Levendoğlu, N. O. (2004, Nisan). Teknoloji destekli çağdaş müzik eğitimi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi, Isparta. Erişim adresi: muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/O-Levendoglu.pdf. (Erişim tarihi: 25/09/2020).
 • Net Marketshare. (2020). Operating System Market Share. Erişim adresi: www.netmarketshare.com (Erişim tarihi: 20/09/2020).
 • Önder, O. ve Yıldız, G. (2015). Müzik uygulamalarında tablet bilgisayar (ipad) kullanımı. Art-e, 8(15), 127-154.
 • Yüksel, G. ve Mustul, Ö. (2015). Müzik eğitiminde bilgisayar destekli eşlik uygulaması ve uygulamaya ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 10-16.
 • İncelenen Mobil Uygulamalara İlişkin Kaynakça
 • Absolute Ear Trainer. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerloom.eartraining. (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Atonal Ear Trainer. https://apps.apple.com/us/app/atonal-ear-trainer-advanced-ear-training-technique/id1105354117. (Erişim tarihi: 08/08/2020)
 • Better Ears. https://apps.apple.com/us/app/better-ears-ear-trainer/id284444548. (Erişim Tarihi: 25/09/2020).
 • Better Ears. https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appsolute.betterearspremium&hl=en_US. (Erişim Tarihi: 25/09/2020).
 • Complete Ear Trainer. https://apps.apple.com/us/app/complete-ear-trainer/id1012455471. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Complete Ear Trainer. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binaryguilt.completeeartrainer. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Complete Rhythm Trainer. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.justinguitar.eartrainer. (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Ear Beater. https://apps.apple.com/us/app/earbeater-ear-training/id724557406. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Ear Cat. https://apps.apple.com/us/app/ear-cat-music-ear-training/id1339125250. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Ear Cat. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.melodycats.earcat. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Ear Fluent 2. https://apps.apple.com/us/app/earfluent-2/id1371773589. (Erişim Tarihi: 25/09/2020).
 • Ear Forge. https://apps.apple.com/us/app/earforge-learn-ear-training/id1429049063. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Ear Forge. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EarForge.EarForge. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Ear Master. https://itunes.apple.com/us/app/earmaster-music-theory-ear/id1105030163?mt=8. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Ear Trainer (Android). https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eartrainer.eartrainer (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Ear Trainer (IOS). https://apps.apple.com/us/app/ear-trainer/id358733250. (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Ear Trainer App. https://apps.apple.com/us/app/ear-trainer/id358733250. (Erişim Tarihi: 25/09/2020).
 • Ear Trainer Aurora. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redauroracode.eartrainer (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Ear Training Cat. https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.eartrainingcat. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Ear Training Game: Relative Pitch. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakley.relativepitchpractice (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Ear Training Pro. https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.musycom.EarTrainingPRO (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Ear Training Rhythm. https://apps.apple.com/tr/app/ear-training-rhythm/id1230504602?l=tr. (Erişim tarihi: 08/08/20).
 • Ear Training University. https://apps.apple.com/us/app/ear-training-university/id1354638884. (Erişim tarihi: 08/08/20).
 • Ear Training. https://apps.apple.com/tr/app/ear-training/id1064601770?l=tr. (Erişim tarihi: 08/08/20).
 • Ear Wizard. https://apps.apple.com/us/app/earwizard/id599466971. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Ear Worthy. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ixora.earWorthy. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Ear Worthy. https://apps.apple.com/us/app/ear-worthy/id572380640. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • EarMan. https://apps.apple.com/tr/app/earman/id308737402?l=tr. (Erişim Tarihi: 25/09/2020).
 • Earpeggio. https://apps.apple.com/tr/app/earpeggio/id884775105?l=tr. (Erişim tarihi: 08/08/20).
 • EarProg. https://apps.apple.com/tr/app/earprog-chord-progressions/id1346747956. (Erişim tarihi: 08/08/20).
 • Functional Ear Trainer. https://apps.apple.com/us/app/functional-ear-trainer/id1088761926. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Functional Ear Trainer. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaizen9.fet.android. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • GuiO’s Ear Training-beginner. https://apps.apple.com/tr/app/guios-ear-training-beginner/id1038924822?l=tr. (Erişim Tarihi: 25/09/2020).
 • Hands Free Ear Trainer. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.harelf.hands_free_ear_trainer (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Harmonious: Music Theory. https://apps.apple.com/tr/app/harmonious-music-theory/id1335459208. (Erişim tarihi: 08/08/20).
 • Interval Ear And Note Trainer. https://play.google.com/store/apps/details?id=air.intervalsEarTrainer (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Interval Ear Trainer. https://apps.apple.com/us/app/interval-ear-trainer/id559753482. (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Interval Ear Trainer. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jojosoftware.intervaleartrainer. (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Intervals Ear Trainer. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broken_e.ear_trainer.intervals. (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Master Ear Training. https://apps.apple.com/tr/app/master-ear-training/id1376834954. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Master Ear Training. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.computing.mastermind.eartraining. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Music Companion. https://play.google.com/store/apps/details?id=app.pg.scalechordprogression. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Music Note Trainer. https://apps.apple.com/tr/app/music-note-trainer/id1023154291. (Erişim tarihi: 08/08/20).
 • Music Theory Alarm. https://apps.apple.com/tr/app/music-theory-alarm/id1447932522. (Erişim tarihi: 8/08/20).
 • Music Theory Basics. https://apps.apple.com/us/app/music-theory-basics/id511394436. (Erişim tarihi: 08/08/20).
 • Music Theory Helper. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.okramuf.musikteori. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Music Theory Master Class. https://apps.apple.com/tr/app/music-theory-master-class/id1045025708. (Erişim tarihi: 08/08/20).
 • Music Theory Puzzles 1. https://apps.apple.com/tr/app/music-theory-puzzles-1/id936248223. (Erişim tarihi: 08/08/20).
 • Music Trainer Proffesional Pro. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martins.martin.musictrainerprofessional2. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Music Tutor. https://apps.apple.com/us/app/music-tutor-sight-reading/id514363426. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • My Ear Training Note, Sight Reading, Ear Training – ChordIQ. https://apps.apple.com/app/applestore/id1275024100?mt=8&ref=producthunt. (Erişim Tarihi: 25/09/2020).
 • My Ear Training. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myrapps.eartraining. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • My Music Theory. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myrapps.musictheory. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Note, Sight Reading, Ear Training – ChordIQ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.songtive.chordiq.android. (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Perfect Ear Trainer. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zack.eartrainer.main. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Perfect Ear. https://apps.apple.com/us/app/perfect-ear-ear-trainer/id1440768353. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Perfect Ear. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evilduck.musiciankit. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Perfect Pitch Practice. https://apps.apple.com/tr/app/perfect-pitch-practice-pro/id468155851?l=tr. Erişim tarihi: 22.06.2020.
 • Piano Ear Training (Android). https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veitch.themelodymaster.petp. (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Piano Ear Training (IOS). https://apps.apple.com/us/app/piano-ear-training/id570615299. Erişim tarihi: 26.07.2020.
 • Play by Ear. https://apps.apple.com/tr/app/play-by-ear-ear-training/id361203621?l=tr. (Erişim tarihi: 08/08/20).
 • Play by Ear. https://apps.apple.com/us/app/play-by-ear-ear-training/id361203621. (Erişim Tarihi: 25/09/2020).
 • Solfej: Ear Trainer & Music Theory. https://apps.apple.com/us/app/solfej-ear-trainer-theory/id1487555711. (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Solfej: Ear Trainer & Music Theory. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solfejio.solfej (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Solfi Ear Trainer 3. https://apps.apple.com/us/app/solfi-ear-trainer-3/id590362200. (Erişim Tarihi: 25/09/2020).
 • Temel Müzik Bilgileri. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ers.dinc. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • The Ear Gym. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.franciscop.francisco.eargym. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Theory Lessons. https://apps.apple.com/us/app/theory-lessons/id493157418. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • TheoryMaster. https://apps.apple.com/tr/app/theorymaster-sight-reading-app/id1277627046?l=tr. (Erişim tarihi: 08/08/20).
 • Theta Music Trainer. https://apps.apple.com/us/app/theta-music-trainer/id791698217. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Theta Music Trainer. https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.thetamusic.trainer2. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
 • Tone Ear Trainer. https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_Adamrbehrman.pianoColors. (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Toned Ear. https://apps.apple.com/us/app/toned-ear/id1353082892. (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Toned Ear. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tonedear.tonedear. (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Ultimate Ear Trainer. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luca.eartrainer. (Erişim Tarihi: 26/07/2020).
 • Wolfram Music Theory. https://apps.apple.com/us/app/wolfram-music-theory-course-assistant/id410595605. (Erişim Tarihi: 22/06/2020).
APA DEMİRBATIR R, ÇELIKTAS H (2021). MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 1717 - 1734. 10.24315/tred.803010
Chicago DEMİRBATIR Rasim Erol,ÇELIKTAS HATICE MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2021): 1717 - 1734. 10.24315/tred.803010
MLA DEMİRBATIR Rasim Erol,ÇELIKTAS HATICE MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2021, ss.1717 - 1734. 10.24315/tred.803010
AMA DEMİRBATIR R,ÇELIKTAS H MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2021; 1717 - 1734. 10.24315/tred.803010
Vancouver DEMİRBATIR R,ÇELIKTAS H MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2021; 1717 - 1734. 10.24315/tred.803010
IEEE DEMİRBATIR R,ÇELIKTAS H "MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.1717 - 1734, 2021. 10.24315/tred.803010
ISNAD DEMİRBATIR, Rasim Erol - ÇELIKTAS, HATICE. "MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2021), 1717-1734. https://doi.org/10.24315/tred.803010
APA DEMİRBATIR R, ÇELIKTAS H (2021). MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1717 - 1734. 10.24315/tred.803010
Chicago DEMİRBATIR Rasim Erol,ÇELIKTAS HATICE MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Trakya Eğitim Dergisi 11, no.3 (2021): 1717 - 1734. 10.24315/tred.803010
MLA DEMİRBATIR Rasim Erol,ÇELIKTAS HATICE MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Trakya Eğitim Dergisi, vol.11, no.3, 2021, ss.1717 - 1734. 10.24315/tred.803010
AMA DEMİRBATIR R,ÇELIKTAS H MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Trakya Eğitim Dergisi. 2021; 11(3): 1717 - 1734. 10.24315/tred.803010
Vancouver DEMİRBATIR R,ÇELIKTAS H MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Trakya Eğitim Dergisi. 2021; 11(3): 1717 - 1734. 10.24315/tred.803010
IEEE DEMİRBATIR R,ÇELIKTAS H "MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ." Trakya Eğitim Dergisi, 11, ss.1717 - 1734, 2021. 10.24315/tred.803010
ISNAD DEMİRBATIR, Rasim Erol - ÇELIKTAS, HATICE. "MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME EĞİTİMİ ODAKLI MOBİL UYGULAMALARIN İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Trakya Eğitim Dergisi 11/3 (2021), 1717-1734. https://doi.org/10.24315/tred.803010